Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2083

Решение (ОВППС) 2016/2083 на Съвета от 28 ноември 2016 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

OJ L 321, 29.11.2016, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2083/oj

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/55


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2083 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2016 година

за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 22 юли 2014 г. Съветът прие Решение 2014/486/ОВППС (1) относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine).

(2)

Решение 2014/486/ОВППС, изменено с Решение (ОВППС) 2015/2249 (2), предвижда за EUAM Ukraine референтна сума за периода до 30 ноември 2016 г. и мандат до 30 ноември 2017 г.

(3)

На 12 май 2016 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2016/712 (3) за адаптиране на референтната сума за периода до 30 ноември 2016 г.

(4)

Следва да се предвиди референтна сума за периода от 1 декември 2016 г. до 30 ноември 2017 г. и следователно Решение 2014/486/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2014/486/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 14, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи до 30 ноември 2014 г., е в размер на 2 680 000 EUR. Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2014 г. до 30 ноември 2015 г., е в размер на 13 100 000 EUR. Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2015 г. до 30 ноември 2016 г., е в размер на 17 670 000 EUR. Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с EUAM Ukraine разходи за периода от 1 декември 2016 г. до 30 ноември 2017 г., е в размер на 20 800 000 EUR. Решението за размера на референтната сума за следващите периоди се взема от Съвета.“;

2)

В член 17 се вмъква следният параграф:

„1а.   ВП е упълномощен да предоставя на Европейската агенция за гранична и брегова охрана („Frontex“) класифицирана информация и документи на ЕС, създадени за целите на EUAM Ukraine, до ниво на класификация, определено от Съвета в съответствие с Решение 2013/488/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и Frontex.“.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

P. ŽIGA


(1)  Решение 2014/486/ОВППС на Съвета от 22 юли 2014 г. относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 42).

(2)  Решение (ОВППС) 2015/2249 на Съвета от 3 декември 2015 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 318, 4.12.2015 г., стр. 38).

(3)  Решение (ОВППС) 2016/712 на Съвета от 12 май 2016 г. за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) (ОВ L 125, 13.5.2016 г., стр. 11).


Top