Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2082

Решение (ОВППС) 2016/2082 на Съвета от 28 ноември 2016 година за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

OJ L 321, 29.11.2016, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2082/oj

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/53


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/2082 НА СЪВЕТА

от 28 ноември 2016 година

за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 10 ноември 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/851/ОВППС (1) за създаване на военната операция на ЕС Atalanta (наричана по-долу „Atalanta“).

(2)

На 21 ноември 2014 г. с Решение 2014/827/ОВППС на Съвета (2) Съвместно действие 2008/851/ОВППС беше изменено, а срокът на Atalanta — удължен до 12 декември 2016 г.

(3)

При стратегическия преглед на Atalanta за 2016 г. се стигна до заключението, че мандатът на Atalanta следва да бъде удължен до декември 2018 г.

(4)

Съвместно действие 2008/851/ОВППС следва да бъде съответно изменено.

(5)

В съответствие с член 5 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в изпълнението на настоящото решение и поради това не участва във финансирането на операцията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2008/851/ОВППС се изменя, както следва:

1)

В член 14 се добавя следният параграф:

„5.   Референтната сума за общите разходи на военната операция на ЕС за периода от 13 декември 2016 г. до 31 декември 2018 г. е 11 064 000 EUR. Процентът от референтната сума, посочен в член 25, параграф 1 от Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета (*1), е 0 %.

(*1)  Решение (ОВППС) 2015/528 на Съвета от 27 март 2015 г. за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (Athena) и за отмяна на Решение 2011/871/ОВППС (ОВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 39).“"

2)

В член 16 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Военната операция на ЕС приключва на 31 декември 2018 г.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Съвместно действие 2008/851/ОВППС на Съвета от 10 ноември 2008 г. относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (ОВ L 301, 12.11.2008 г., стр. 33).

(2)  Решение 2014/827/ОВППС на Съвета от 21 ноември 2014 г. за изменение на Съвместно действие 2008/851/ОВППС относно военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за възпирането, предотвратяването и потушаването на пиратските действия и въоръжените грабежи край бреговете на Сомалия (ОВ L 335, 22.11.2014 г., стр. 19).


Top