Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2081

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2081 на Комисията от 28 ноември 2016 година за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Китайската народна република и произведена от Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

C/2016/7567

OJ L 321, 29.11.2016, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2081/oj

29.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 321/48


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2081 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2016 година

за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Китайската народна република и произведена от Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

На 18 април 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета (2) („оспорвания регламент“) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република със ставка от 14,6 % до 52,2 % в резултат на проведено антидъмпингово разследване съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета (3).

(2)

С решение от 20 май 2015 г. (4) Общият съд отмени оспорвания регламент в частта, засягаща Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd, оказал съдействие китайски производител износител. Общият съд прие, че мотивите на Съвета във връзка с два от въпросите при определянето на равнището на отстраняване на вредата не са в съответствие с член 296 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(3)

В резултат на решението на Общия съд Комисията публикува известие, с което съобщи, че е решила да възобнови антидъмпинговото разследване във връзка с вноса на оксалова киселина с цел изпълнение на решението по отношение на Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd.

Б.   ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.   Мито за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(4)

Както е посочено в съображения 66 и 83 от оспорвания регламент, Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. заяви, че Комисията не е включила изцяло надбавка от 6,5 %, съответстваща на обикновеното мито, при изчислението на маржа на вредата.

(5)

В първоначалното разследване Комисията установи, че твърдението е обосновано, и преразгледа изчисленията по отношение на маржа на вредата, както следва: крайната среднопретеглена цена на вноса беше изчислена, като към среднопретеглената експортна цена CIF на границата на Съюза на Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. за двата типа оксалова киселина (рафинирана и нерафинирана) бяха прибавени първо 6,5 % за мита, а след това фиксирана сума от 10 EUR/тон за разходите след вноса.

(6)

Резултатът беше намаляване на маржа на вредата за Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd на 18,7 %. Въпреки това, както вече бе посочено в съображения 83 и 87 от оспорвания регламент, намаленият марж на вредата остава над дъмпинговия марж, установен за Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (14,6 %), което е основание за наложеното антидъмпингово мито.

2.   Марж на печалбата за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(7)

Както е посочено в съображения 142 и 143 от Регламент (ЕС) № 1043/2011 на Комисията (5) за налагане на временни мерки, в настоящия случай — и както бе потвърдено с оспорвания регламент — печалбата, използвана за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата, е 8 % от оборота, и това се счита за печалбата, която промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при нормални условия на конкуренция при липсата на вредоносен дъмпинг. Съображенията за използването на тази стойност са разгледани по-долу.

(8)

При разследването, довело до приемането на оспорвания регламент, беше установено, че през разглеждания период промишлеността на Съюза е била на загуба или е имала много ограничена печалба. Тази печалба е била недостатъчна, за да се поддържа производството в средносрочен план. Освен това по време на разглеждания период в рамките на първоначалното разследване е имало значителни количества внос при ценови равнища, които като цяло са били по-ниски от цените, за които през първоначалния период на разследване бе установено, че са дъмпингови. Този внос с ниски цени е оказал отрицателно въздействие върху икономическото състояние на промишлеността на Съюза. Поради това действително реализираната печалба от промишлеността на Съюза през разглеждания период не може да се счита за печалбата, която промишлеността на Съюза би могла да очаква да реализира при нормални условия на конкуренция.

(9)

Освен това по време на първоначалното разследване Комисията не е събирала данни за печалбата на промишлеността на Съюза през период преди разглеждания период. Следователно не са налице данни за печалбата на промишлеността на Съюза за период непосредствено преди разглеждания период, които биха могли да бъдат използвани като разумен марж на печалбата за изчислението на маржа на вредата. След оповестяването Yuanping заяви, че службите на Комисията е трябвало да използват информация за периоди извън разглеждания период, за да направят подходяща оценка за определяне на целевата печалба.

(10)

Този аргумент не беше приет. Съдът на ЕС признава на Комисията широко право на преценка за периода, който следва да се вземе предвид за целите на определянето на вредата (6). В началото на първоначалното разследване Комисията е определила период за събиране на данни за оценката на вредата, т.е. разглеждания период (от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2010 г.), и не е събирала данни за периоди извън този период. Освен това, както е обяснено в съображение 23 по-долу, в обхвата на настоящото възобновяване на разследването Комисията трябва да разчита само на информацията, която е била на разположение по време на първоначалното разследване.

(11)

Поради това Комисията извърши анализ на целевата печалба, предложена от жалбоподателя в рамките на разследването, довело до приемането на оспорвания регламент. В жалбата бе предложен целеви марж на печалбата от 10 % за изчисляване на маржа на вредата. В това отношение Комисията отбеляза, че маржът на печалбата, използван от Съвета при предишното разследване във връзка с вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република през 1991 г., е бил 10 % (7). Жалбоподателят обосновава посочената стойност с довода, че това равнище на рентабилност е можело да се постигне, ако е произвеждал при пълно използване на капацитета. При все това маржът на печалбата, предложен от жалбоподателя, не се отнася до действителните данни за печалбата, реализирана при липсата на дъмпингов внос при нормални условия на конкуренция, а до теоретична ситуация на пълно използване на капацитета. Като се има предвид, че жалбоподателят не е доказал, че пълното използване на капацитета, на което се основава предложената целева печалба, е било или би могло да бъде постигнато при нормални пазарни условия без дъмпингов внос, твърдяната целева печалба не може да се използва за тази цел.

(12)

При тези обстоятелства Комисията провери маржа на печалбата, установен при други разследвания в областта на химическата промишленост, а именно по отношение на отрасли, които също като производството на оксалова киселина са капиталоемки и имат сходни производствени процеси.

(13)

По отношение на маржовете на печалба, използвани при предходни разследвания в областта на химическата промишленост (8) (включително маржа на печалбата, използван в предишното разследване по отношение на оксаловата киселина), беше установено, че средно марж на печалбата от около 8 % се счита за разумна печалба, която промишлеността на Съюза би могла да постигне при нормални пазарни условия в отсъствието на вредоносен дъмпинг.

(14)

Освен това Комисията разгледа използвания марж на печалбата при разследвания, свързани с други капиталоемки сектори също като химическата промишленост. В това отношение Комисията установи, че маржът на печалбата, използван при тези разследвания (9), е бил в съответствие със средния марж на печалбата, установен за химическия сектор, включително за производството на оксалова киселина.

(15)

Въз основа на съображенията, посочени по-горе, и при отсъствие на актуални данни за нивото на рентабилност, което би могло да бъде постигнато от промишлеността на Съюза по време на разследвания период при нормални условия и при липсата на вредоносен дъмпинг, Комисията установи, че е целесъобразно да се определи разумен марж на печалбата въз основа на средния марж на печалбата, установен при антидъмпингови разследвания за други химически отрасли и други отрасли с подобни характеристики, като например капиталоемкост. Въз основа на това Комисията стигна до заключението, че 8 % е марж на печалбата, който промишлеността на Съюза основателно би могла да очаква да реализира при нормални условия на конкуренция, т.е. в отсъствието на дъмпингов внос, и този марж на печалбата следва да се използва за изчисляване на равнището на отстраняване на вредата.

В.   ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ

(16)

Комисията оповести фактите и съображенията, посочени по-горе, на 29 юни 2016 г. На Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd и на промишлеността на Съюза беше дадена възможност да представят своите коментари.

(17)

В определения срок бяха получени коментари, които бяха надлежно взети предвид. Освен това на 11 август 2016 г. бе проведено изслушване между службите на Комисията и Yuanping.

(18)

Вследствие на коментарите, получени от заинтересованите страни, бяха направени някои промени спрямо първоначалния документ за оповестяване от 29 юни 2016 г. Поради това на 24 август 2016 г. Комисията оповести отново горепосочените факти и съображения на заинтересованите страни.

(19)

След оповестяването дружеството Oxaquim изтъкна, че не е ясно дали твърденията на Yuanping, посочени в съображение 4 по-горе, са основателни изцяло, или само частично. В това отношение Комисията потвърждава, че твърденията са основателни изцяло. В действителност, както е обяснено подробно в съображения 5 и 6 по-горе, коригираното изчисление, извършено от Комисията в първоначалното разследване, напълно отразява коментарите, направени от Yuanping по време на първоначалното разследване.

(20)

От своя страна Yuanping изтъкна, че при изпълнението на решението на Съда Комисията е извършила последващ анализ, за да обоснове констатациите от първоначалното разследване. Според Yuanping това се доказва от факта, че Комисията се е основала на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 на Съвета (10), който е бил публикуван след оценката на целевата печалба в рамките на настоящата процедура. Yuanping посочи, че такъв последващ анализ не може да се използва, за да се обосноват първоначалните констатации. Това твърдение е неправилно и беше отхвърлено поради посочените по-долу причини.

(21)

На първо място, що се отнася до случаите, посочени при оценката на целевата печалба (като само на някои от тях е извършено позоваване в регламента), твърдението на Yuanping е фактологически погрешно. Целевата печалба във всички тези случаи, включително в посочения по-горе от Yuanping регламент, е била временно или окончателно установена преди определянето на целевата печалба в първоначалното разследване.

(22)

На второ място, за да изпълни решението на Съда в съответствие с член 266 от ДФЕС, Комисията трябва да представи изложение на мотивите в съответствие с член 296 от ДФЕС, за тези констатации, направени в първоначалното разследване, за които Съдът приема, че е налице непълнота на мотивите. При това Комисията трябва да разчита на информацията, която е била на разположение към момента на първоначалното разследване.

(23)

Следователно Комисията мотивира тези констатации, например използването на стойността от 8 % като целева печалба, като използва само информация, на която се е позовавала преди това по време на първоначалното разследване.

(24)

Освен това цялата информация, представена от Комисията в настоящия регламент, вече е била посочена в преписката за първоначалното разследване и/или е била обществено достъпна по това време. Тази информация отново бе предоставена на Yuanping във връзка с настоящото разследване, което показва, че Комисията не е използвала никакви нови доказателства в коригираното изложение на мотивите.

(25)

Yuanping твърди също така, че не е достатъчно провеждането на административно производство, за да се коригират грешките, констатирани от Съда.

(26)

Този довод бе отхвърлен. Съдът не е установил, че констатациите на Комисията са неправилни фактически или по същество. Вместо това Съдът е установил, че в някои случаи в оспорвания регламент е налице непълнота на мотивите. Предоставянето на коригирано изложение на мотивите в настоящия регламент в съответствие с член 296 от ДФЕС е подходящо средство, за да се осигури съобразяване с решението на Съда.

(27)

Накрая, Yuanping заяви, че стойността, използвана от Комисията за оценяване на разходите след вноса, т.е. 10 EUR/тон, е била твърде ниска. В подкрепа на това твърдение Yuanping предостави на Комисията доказателства под формата на няколко фактури от 2016 г., в които разходите след вноса според дружеството са били по-високи.

(28)

Това твърдение бе отхвърлено. Данните за разходите след вноса, използвани от Комисията в първоначалното разследване, са в резултат на проверена информация от оказалите съдействие несвързани вносители. В това отношение Yuanping не успя да аргументира защо Комисията следва да преизчисли тази стойност, като използва непроверени данни от период извън първоначалния разследван период.

(29)

Настоящият регламент е в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1225/2009,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Налага се окончателно антидъмпингово мито в размер на 14,6 % върху вноса на оксалова киселина, независимо дали е под формата на дихидрат (номер по CUS 0028635-1 и номер по CAS 6153-56-6) или на анхидрид (номер по CUS 0021238-4 и номер по CAS 144-62-7) и независимо дали е под формата на воден разтвор или не, понастоящем класирана в код по КН ex 2917 11 00 (код по ТАРИК 2917110091), с произход от Китайската народна република и произведена от Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd. (допълнителен код по ТАРИК B232).

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 325/2012 на Съвета от 12 април 2012 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (ОВ L 106, 18.4.2012 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51). От 20 юли 2016 г.: Регламент (ЕС) 2016/1036.

(4)  Дело T-310/12 Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd/Съвет на Европейския съюз.

(5)  Регламент (ЕС) № 1043/2011 на Комисията от 19 октомври 2011 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (ОВ L 275, 20.10.2011 г., стр. 1).

(6)  Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon kai Naftiliaekon AE и други/Съвет, дело C-121/86, [1989] ECR 3919.

(7)  Регламент (ЕИО) № 1472/91 на Комисията от 29 май 1991 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република и за прекратяване на антидъмпинговата процедура по отношение на вноса на оксалова киселина с произход от Чехословакия (ОВ L 138, 1.6.1991 г., стр. 62, съображение 45); потвърдено с окончателния регламент: Регламент (ЕИО) № 3434/91 на Съвета от 25 ноември 1991 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на оксалова киселина с произход от Индия и Китайската народна република (ОВ L 326, 28.11.1991 г., стр. 6) (съображение 26).

(8)  Вж. също Регламент (ЕО) № 130/2006 на Съвета от 23 януари 2006 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на винена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 23, 27.1.2006 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 1193/2008 на Съвета от 1 декември 2008 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временните мита върху вноса на лимонена киселина с произход от Китайската народна република (ОВ L 323, 3.12.2008 г., стр. 1); Регламент за изпълнение (ЕС) № 1138/2011 на Съвета от 8 ноември 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои мастни алкохоли и техните смеси с произход от Индия, Индонезия и Малайзия (ОВ L 293, 11.11.2011 г., стр. 1).

(9)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 451/2011 на Съвета от 6 май 2011 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и за окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на фина хартия с покритие с произход от Китайската народна република (ОВ L 128, 14.5.2011 г., стр. 1); Регламент (ЕО) № 2093/2002 на Съвета от 26 ноември 2002 г. за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на текстурирани прежди от полиестерни нишки (PTY) с произход от Индия (ОВ L 323, 28.11.2002 г., стр. 1).

(10)  Вж. бележка под линия 8.


Top