EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2018

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2018 на Комисията от 15 ноември 2016 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (нотифицирано под номер С(2016) 7232)

C/2016/7232

OJ L 312, 18.11.2016, p. 26–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2018/oj

18.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/26


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/2018 НА КОМИСИЯТА

от 15 ноември 2016 година

за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(нотифицирано под номер С(2016) 7232)

(само текстовете на английски, български, гръцки, датски, испански, италиански, латвийски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски и шведски език са автентични)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (1), и по-специално член 52 от него,

след консултации с Комитета по земеделските фондове,

като има предвид, че:

(1)

По силата на член 31 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (2) и считано от 1 януари 2015 г. съгласно член 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 Комисията трябва да извърши необходимите проверки, да предостави резултатите от тези проверки на държавите членки, да се запознае с направените от тях забележки, да свика двустранни разговори за постигане на споразумение със съответните държави членки и официално да им съобщи своите заключения.

(2)

На държавите членки бе предоставена възможността да поискат откриване на помирителна процедура. В някои случаи тази възможност бе използвана и изготвените доклади за резултата от процедурата бяха разгледани от Комисията.

(3)

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1306/2013 могат да бъдат финансирани само селскостопански разходи, направени по начин, който не нарушава правото на Съюза.

(4)

Извършените проверки, резултатите от двустранните разговори и помирителните процедури показват, че част от декларираните от държавите членки разходи не отговарят на това изискване и следователно не могат да бъдат финансирани от ЕФГЗ и ЕЗФРСР.

(5)

Следва да се посочат сумите, които не са одобрени за покриване от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Посочените суми не се отнасят за разходи, направени повече от двадесет и четири месеца преди писменото съобщение, с което Комисията уведомява държавите членки за резултатите от проверките.

(6)

За случаите, за които се отнася настоящото решение, Комисията съобщи на държавите членки в обобщен нарочен доклад изчислените суми, които трябва да бъдат изключени поради несъответствие с правото на Съюза (3).

(7)

Настоящото решение не засяга финансовите изводи, които Комисията може да направи в резултат от решенията на Съда на Европейския съюз по висящи дела към 1 септември 2016 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението суми, свързани с разходите, направени от акредитираните разплащателни агенции на държавите членки и заявени по линия на ЕФГЗ или ЕЗФРСР, се изключват от финансиране от страна на Съюза.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалска република, Румъния, Република Словения, Словашка република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2016 година.

За Комисията

Phil HOGAN

Член на Комисията


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(2)  Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1).

(3)  Ares(2016)6109155, 25.10.2016 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решение: 52

Бюджетна позиция: 05040501

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

LV

Кръстосано съответствие

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

212 566,45

0,00

212 566,45

 

Кръстосано съответствие

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

92 731,87

0,00

92 731,87

 

Кръстосано съответствие

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 146,35

0,00

– 1 146,35

 

Кръстосано съответствие

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 249,48

0,00

– 249,48

 

Кръстосано съответствие

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 425,78

0,00

– 425,78

 

Кръстосано съответствие

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 106,22

0,00

– 106,22

 

Кръстосано съответствие

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 183,03

0,00

– 183,03

 

 

 

 

 

Общо LV:

EUR

303 187,46

0,00

303 187,46


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

303 187,46

0,00

303 187,46

Бюджетна позиция: 05070107

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GR

Права за получаване на плащания

2008

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-107/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

9 935 755,68

4 967 877,84

4 967 877,84

 

Права за получаване на плащания

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-107/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

9 739 243,02

0,00

9 739 243,02

 

Права за получаване на плащания

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-107/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

9 691 976,36

0,00

9 691 976,36

 

 

 

 

 

Общо GR:

EUR

29 366 975,06

4 967 877,84

24 399 097,22

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

LV

Кръстосано съответствие

2009

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

254 163,51

0,00

254 163,51

 

Кръстосано съответствие

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

181 777,79

0,00

181 777,79

 

Кръстосано съответствие

2010

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

179,81

0,00

179,81

 

Кръстосано съответствие

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

100,05

0,00

100,05

 

Кръстосано съответствие

2011

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 14,86

0,00

– 14,86

 

Кръстосано съответствие

2012

Възстановяване на разходи след решението на Съда на ЕС по дело T-661/14

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

0,19

0,00

0,19

 

 

 

 

 

Общо LV:

EUR

436 206,49

0,00

436 206,49


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

29 803 181,55

4 967 877,84

24 835 303,71

Бюджетна позиция: 6701

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

AT

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Активи, разположени извън помещенията или стопанствата на организациите на производителите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 909 582,50

0,00

– 1 909 582,50

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Активи, разположени извън помещенията или стопанствата на организациите на производителите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 864 938,19

0,00

– 1 864 938,19

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Недопустими разходи за персонал

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 39 738,41

0,00

– 39 738,41

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Недопустими разходи за персонал

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 41 174,87

0,00

– 41 174,87

 

Нередности

2012

Ненатрупани/отчетени лихви и забавяния в процедурите по възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 24 231,03

0,00

– 24 231,03

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Неоснователно признати организации на производителите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 498 721,65

0,00

– 498 721,65

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Неоснователно признати организации на производителите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 899 392,44

0,00

– 899 392,44

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2014

Неоснователно признати организации на производителите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 915 136,70

0,00

– 915 136,70

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Недостатъци при основната проверка за 2012—2013 финансова година

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 559 871,49

– 244 804,26

– 315 067,23

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Недостатъци при основната проверка за 2012—2013 финансова година

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 776 598,77

– 280 550,55

– 496 048,22

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2014

Недостатък при основните проверки само за 2014 финансова година

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 882 206,97

0,00

– 882 206,97

 

 

 

 

 

Общо AT:

EUR

– 8 411 593,02

– 525 354,81

– 7 886 238,21

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

BE

Кръстосано съответствие

2013

Прилагане на допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране, 2012 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 43 418,70

– 86,84

– 43 331,86

 

Кръстосано съответствие

2014

Прилагане на допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране, 2013 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 87 826,17

– 175,65

– 87 650,52

 

Кръстосано съответствие

2015

Прилагане на допустими отклонения и компромиси в системата за санкциониране, 2014 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 37 343,34

– 74,68

– 37 268,66

 

Кръстосано съответствие

2013

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 598 444,65

– 256,81

– 598 187,84

 

Кръстосано съответствие

2014

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 193,80

0,00

– 193,80

 

Кръстосано съответствие

2014

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 582 487,99

0,00

– 582 487,99

 

Кръстосано съответствие

2015

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2014 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 569 653,02

0,00

– 569 653,02

 

 

 

 

 

Общо BE:

EUR

– 1 919 367,67

– 593,98

– 1 918 773,69

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DE

Сертифициране

2014

Финансови грешки, установени от сертифициращия орган

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 121,69

0,00

– 6 121,69

 

Сертифициране

2014

Финансови грешки, установени от сертифициращия орган

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 397,36

0,00

– 2 397,36

 

Отделени от производството преки помощи

2015

Недостатък в СИЗП/ГИС — извършване на кръстосани проверки за установяването на допустимостта на деклариран парцел (основна проверка)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 65 880,00

0,00

– 65 880,00

 

Отделени от производството преки помощи

2016

Недостатък в СИЗП/ГИС — извършване на кръстосани проверки за установяването на допустимостта на деклариран парцел (основна проверка)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 72 630,00

0,00

– 72 630,00

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 147 029,05

0,00

– 147 029,05

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DK

Сертифициране

2015

Грешки, установени при повторното извършване на проверките на място в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕФГЗ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 163,98

0,00

– 3 163,98

 

Сертифициране

2012

Липса на целесъобразна реакция от разплащателната агенция DAFA по отношение на дружеството, което е избягвало проверки

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 182 151,60

0,00

– 182 151,60

 

 

 

 

 

Общо DK:

EUR

– 185 315,58

0,00

– 185 315,58

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

ES

Събирания

2008

Суми, които не са проследени в декларацията за плащанията на органите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 57 499,79

0,00

– 57 499,79

 

Събирания

2009

Суми, които не са проследени в декларацията за плащанията на органите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 57 499,79

0,00

– 57 499,79

 

Събирания

2010

Суми, които не са проследени в декларацията за плащанията на органите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 452 132,84

0,00

– 452 132,84

 

Събирания

2011

Суми, които не са проследени в декларацията за плащанията на органите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

8 118,38

0,00

8 118,38

 

Събирания

2012

Суми, които не са проследени в декларацията за плащанията на органите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

0,01

0,00

0,01

 

Кръстосано съответствие

2012

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 552 942,45

– 821,75

– 4 552 120,70

 

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 537,30

0,00

– 1 537,30

 

Кръстосано съответствие

2011

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 3 172,88

– 0,06

– 3 172,82

 

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 507 539,72

– 84 158,35

– 4 423 381,37

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2008

Екологосъобразно управление на опаковането (ЕУП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 10 582,61

– 10 396,61

– 186,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2009

Екологосъобразно управление на опаковането (ЕУП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 850 590,17

– 813 343,56

– 37 246,61

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2010

Екологосъобразно управление на опаковането (ЕУП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 9 872,42

– 8 618,07

– 1 254,35

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Екологосъобразно управление на опаковането (ЕУП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 382,39

– 2 266,08

– 116,31

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Екологосъобразно управление на опаковането (ЕУП)

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 343,30

0,00

– 343,30

 

Сертифициране

2014

Екстраполирана грешка за съвкупността от ЕФГЗ извън ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 830,81

0,00

– 830,81

 

Кръстосано съответствие

2014

Погрешна обработка на по-късно получени уведомления и на липсващи ушни марки (ЗИУ7 и 8), 2013 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 688 407,59

– 30 146,05

– 658 261,54

 

Сертифициране

2014

Известна грешка в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФСР. СЕП

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 353 214,35

– 1 807,35

– 351 407,00

 

Сертифициране

2012

Недопустими помощи за преструктуриране на захарната промишленост

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 361 413,12

– 5 268,22

– 1 356 144,90

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2009

Недължими плащания на помощи за лизингови условия

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 13 336,00

– 3 289,74

– 10 046,26

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2009

Недостатъци в допустимостта на разходите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 29 641,68

– 1 870,43

– 27 771,25

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Недостатъци в допустимостта на разходите

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 92 471,27

– 558,53

– 91 912,74

 

_Събирания

2008

Недостатъци при справянето с нередности

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 90 579,48

0,00

– 90 579,48

 

_Събирания

2009

Недостатъци при справянето с нередности

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 91 063,44

0,00

– 91 063,44

 

_Събирания

2010

Недостатъци при справянето с нередности

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 412 867,62

0,00

– 412 867,62

 

_Събирания

2011

Недостатъци при справянето с нередности

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 59 631,00

0,00

– 59 631,00

 

_Събирания

2012

Недостатъци при справянето с нередности

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 16 835,39

0,00

– 16 835,39

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2009

Недостатъци в системата за контрол на признаването на организациите на производителите

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 280 031,76

– 1 691,39

– 278 340,37

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2009

Недостатъци при одобряването на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда. ОП за 2008 и 2009 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 57 063,20

– 29 708,57

– 27 354,63

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2010

Недостатъци при одобряването на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда. ОП за 2008 и 2009 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 300 020,04

– 273 601,71

– 26 418,33

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Недостатъци при одобряването на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда. OП за 2010, 2011 и 2012 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 205 226,38

– 205 226,38

0,00

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2012

Недостатъци при одобряването на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда. OП за 2010, 2011 и 2012 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 193 521,83

0,00

– 193 521,83

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2013

Недостатъци при одобряването на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда. OП за 2010, 2011 и 2012 г.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 245 200,53

0,00

– 245 200,53

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2014

Недостатъци при одобряването на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда. OP 2013

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 323 602,75

0,00

– 323 602,75

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2009

Недостатъци при одобрението на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 652 299,20

– 180 687,65

– 471 611,55

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2010

Недостатъци при одобрението на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 718 821,45

– 88 990,15

– 629 831,30

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2011

Недостатъци при одобрението на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 771 482,90

– 93 881,68

– 677 601,22

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2012

Недостатъци при одобрението на програмите/разрешаването на разходите и недостатъци при определянето на фиксирани ставки за действия в областта на околната среда.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 14 516,85

0,00

– 14 516,85

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2008

Недостатъци при управлението на риска от двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 668 667,53

– 588 156,44

– 80 511,09

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2009

Недостатъци при управлението на риска от двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 680 158,12

– 237 238,19

– 442 919,93

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2010

Недостатъци при управлението на риска от двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 736 610,85

– 91 366,47

– 645 244,38

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2011

Недостатъци при управлението на риска от двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 718 697,92

– 127 039,32

– 591 658,60

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2012

Недостатъци при управлението на риска от двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 706 338,24

– 26 251,74

– 680 086,50

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми, включително оттегляния

2013

Недостатъци при управлението на риска от двойно финансиране

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 599 782,11

– 23 254,76

– 576 527,35

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 21 580 310,68

– 2 929 639,25

– 18 650 671,43

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FR

Нередности

2010

Дело № DAJ2/DPO8492

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 26 750 942,00

0,00

– 26 750 942,00

 

Нередности

2010

Дело № GXHP200700062

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 920,03

0,00

– 2 920,03

 

Нередности

2010

Дело № LAIT 02836/TR410759

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 144 027,14

0,00

– 144 027,14

 

Нередности

2010

Дело № OINP201180010

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 38 302,46

0,00

– 38 302,46

 

Нередности

2010

Дело № TR2001008

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 50 253,13

0,00

– 50 253,13

 

Нередности

2010

Дело № TR451024

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 960 918,36

0,00

– 2 960 918,36

 

Нередности

2010

Случаи, при които не се прилага правилото 50/50 поради по-късната им оценка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 9 569,59

0,00

– 9 569,59

 

Нередности

2010

Случаи, които не са отчетени в таблицата от приложение III или които са отчетени с неправилно първоначално заключение по административен или съдебен ред, поради което правилото 50/50 не се прилага

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 884,99

0,00

– 7 884,99

 

Нередности

2010

Неотчетени лихви в таблицата от приложение III, при които при които не се прилага правилото 50/50

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 171 977,50

0,00

– 4 171 977,50

 

Нередности

2015

Неспазване на процедурата по член 32, параграф 5 от регламент 1290/2005

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 402 884,37

0,00

– 1 402 884,37

 

Нередности

2010

потенциалните задължения не са преобразувани в дългове в рамките на 1 година от първоначалното заключение по административен или съдебен ред

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 10 853 421,42

0,00

– 10 853 421,42

 

Нередности

2010

Неоценени дългове, като не се прилага правилото 50/50

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 653,47

0,00

– 6 653,47

 

Мерки за насърчаване

2010

Недостатък при контрола върху подбора на изпълнителния орган (неподходяща конкурсна процедура)

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 205 820,79

0,00

– 205 820,79

 

Мерки за насърчаване

2011

Недостатък при контрола върху подбора на изпълнителния орган (неподходяща конкурсна процедура)

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 239 784,46

0,00

– 239 784,46

 

Мерки за насърчаване

2012

Недостатък при контрола върху подбора на изпълнителния орган (неподходяща конкурсна процедура)

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 219 122,42

0,00

– 219 122,42

 

Мерки за насърчаване

2013

Недостатък при контрола върху подбора на изпълнителния орган (неподходяща конкурсна процедура)

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 40 407,41

0,00

– 40 407,41

 

 

 

 

 

Общо FR:

EUR

– 47 104 889,54

0,00

– 47 104 889,54

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GB

Сертифициране

2012

Корекции при възстановяването на средствата на разплащателната агенция

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 10 766,00

– 236,42

– 10 529,58

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Липса на възстановяване на суми с обратна сила, 2013 и 2014 референтни години, член 80 от Регламент 1122/2009

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 819 832,00

0,00

– 819 832,00

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 830 598,00

– 236,42

– 830 361,58

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

HU

Кръстосано съответствие

2013

Прилагане на допустими отклонения за идентификация на животните, липсва оценка на по-несъществени несъответствия, компромиси в системата за санкциониране, гратисен период за замяна на ушни марки, 2012 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 345 104,16

0,00

– 345 104,16

 

Лозаро-винарски сектор — инвестиции

2013

Недостатък на контрола върху критериите за допустимост на инвестициите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 141 511,53

0,00

– 141 511,53

 

Лозаро-винарски сектор — инвестиции

2014

Недостатък на контрола върху критериите за допустимост на инвестициите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 132 732,62

0,00

– 132 732,62

 

Лозаро-винарски сектор — инвестиции

2015

Недостатък на контрола върху критериите за допустимост на инвестициите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 65 771,82

0,00

– 65 771,82

 

Отделени от производството преки помощи

2012

Липса на процедура с обратна сила за периода 2008—2013 г.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 27 454 967,41

0,00

– 27 454 967,41

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Липса на процедура с обратна сила за периода 2008—2013 г.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 205 419,21

0,00

– 1 205 419,21

 

Кръстосано съответствие

2014

Липсва оценка на по-несъществени несъответствия, компромиси в системата за санкциониране, гратисен период за замяна на ушни марки, 2013 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 85 272,17

0,00

– 85 272,17

 

Кръстосано съответствие

2015

Липсва оценка на по-несъществени несъответствия, компромиси в системата за санкциониране, гратисен период за замяна на ушни марки, 2014 референтна година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 47 840,41

0,00

– 47 840,41

 

Отделени от производството преки помощи

2012

Идентификация на земеделските парцели за 2011 и 2012 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 473,33

0,00

– 7 473,33

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Идентификация на земеделските парцели за 2011 и 2012 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 473,32

0,00

– 7 473,32

 

Отделени от производството преки помощи

2012

Недостатъци при анализа на риска, 2011, 2012 и 2013 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 038 944,95

0,00

– 7 038 944,95

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Недостатъци при анализа на риска, 2011, 2012 и 2013 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 371 318,84

0,00

– 3 371 318,84

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Недостатъци при анализа на риска, 2011, 2012 и 2013 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 348 980,52

0,00

– 1 348 980,52

 

Отделени от производството преки помощи

2013

Недостатъци при анализа на риска, 2012 и 2013 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 038 944,95

0,00

– 7 038 944,95

 

Отделени от производството преки помощи

2014

Недостатъци при анализа на риска, 2012 и 2013 референтни години

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 10 410 263,79

0,00

– 10 410 263,79

 

 

 

 

 

Общо HU:

EUR

– 58 702 019,03

0,00

– 58 702 019,03

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

IT

Сертифициране

2013

20 % разходи по събирането, сконтирани твърде късно

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 65 518,44

0,00

– 65 518,44

 

Схема за предлагане на плодове в училищата

2012

Липса на проверки на разходите за комуникация

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 54 596,43

0,00

– 54 596,43

 

Схема за предлагане на плодове в училищата

2013

Липса на проверки на разходите за комуникация

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 43 039,98

0,00

– 43 039,98

 

Схема за предлагане на плодове в училищата

2014

Липса на проверки на разходите за комуникация

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 56 718,12

0,00

– 56 718,12

 

Лозаро-винарски сектор — преструктуриране

2012

Неправилно прилагане на контрола, установен с член 79 от Регламент (ЕО) № 555/2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 851,44

0,00

– 851,44

 

Лозаро-винарски сектор — преструктуриране

2013

Неправилно прилагане на контрола, установен с член 79 от Регламент (ЕО) № 555/2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 354 700,47

0,00

– 354 700,47

 

Лозаро-винарски сектор — преструктуриране

2014

Неправилно прилагане на контрола, установен с член 79 от Регламент (ЕО) № 555/2008

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 360 360,05

0,00

– 360 360,05

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2012

Неправилно прилагане на намаления

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 6 558,38

0,00

– 6 558,38

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2013

Неправилно изчисление на намаления

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 334,77

0,00

– 334,77

 

Схема за предлагане на плодове в училищата

2012

Неспазване на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 4 170 834,38

0,00

– 4 170 834,38

 

Схема за предлагане на плодове в училищата

2013

Неспазване на разпоредбите за възлагане на обществени поръчки

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 4 779 213,02

0,00

– 4 779 213,02

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2012

Плащания за неотговарящи на критериите животни

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 935,59

0,00

– 935,59

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2013

Плащания за неотговарящи на критериите животни

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 139,51

0,00

– 1 139,51

 

Сертифициране

2013

проблем при изплащането на помощите в срок от пет работни дни

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 37 986,20

0,00

– 37 986,20

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2012

Не са спазени броят на проверките на място и размерът на извадката за проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 035 878,67

– 6 474,85

– 2 029 403,82

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2013

Не са спазени броят на проверките на място и размерът на извадката за проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 366 823,40

– 29,48

– 366 793,92

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2014

Не са спазени броят на проверките на място и размерът на извадката за проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 360 765,32

0,00

– 360 765,32

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 12 696 254,17

– 6 504,33

– 12 689 749,84

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

NL

Нередности

2010

Компетентните нидерландски органи не са предприели корективни действия във връзка с нередност, установена при разследване на OLAF през 2000 г.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 424 837,90

0,00

– 424 837,90

 

 

 

 

 

Общо NL:

EUR

– 424 837,90

0,00

– 424 837,90

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

PL

Сертифициране

2013

Случаи, при които разплащателната агенция е решила да не изисква възстановяване

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 11 155,11

0,00

– 11 155,11

 

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2012

Недостатъци в основните проверки, по-специално по отношение на проверките на плановете за признаване и на критериите за признаване

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 64 974 750,82

– 25 989 900,32

– 38 984 850,50

 

Плодове и зеленчуци — предварително признати групи производители

2013

Недостатъци в основните проверки, по-специално по отношение на проверките на плановете за признаване и на критериите за признаване

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 76 816 098,12

0,00

– 76 816 098,12

 

 

 

 

 

Общо PL:

EUR

– 141 802 004,05

– 25 989 900,32

– 115 812 103,73

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

PT

Други преки помощи — по програми POSEI

2012

Обичайната дейност по поправките се финансира от позицията за техническа помощ по линия на програмата POSEI за Азорските острови

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 460 202,73

0,00

– 460 202,73

 

Други преки помощи — по програми POSEI

2013

Обичайната дейност по поправките се финансира от позицията за техническа помощ по линия на програмата POSEI за Азорските острови

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 200 000,00

0,00

– 200 000,00

 

Продоволствена помощ в рамките на Общността

2010

Недостатък в основна проверка за проследяване на проверките (счетоводство) от 1.9.2010 г. до края на програмата за 2010 г. за „най-нуждаещите се“

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 390 318,22

0,00

– 390 318,22

 

Продоволствена помощ в рамките на Общността

2011

Недостатък в основна проверка за проследяване на проверките (счетоводство) от 1.9.2010 г. до края на програмата за 2010 г. за „най-нуждаещите се“

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 374 320,14

0,00

– 374 320,14

 

Продоволствена помощ в рамките на Общността

2012

Недостатък в основна проверка за проследяване на проверките (счетоводство) от 1.9.2010 г. до края на програмата за 2010 г. за „най-нуждаещите се“

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 381 406,97

0,00

– 381 406,97

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 1 806 248,06

0,00

– 1 806 248,06

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

RO

Кръстосано съответствие

2011

Липса на анализ на риска за ЗИУ относно идентификацията на животните, ЗИУ 1 и 5 не са преминали проверка за всички земеделски стопани, няма специални критерии за подбора на парцелите по време на проверките на място, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 21 404,36

– 25,22

– 21 379,14

 

Кръстосано съответствие

2012

Липса на анализ на риска за ЗИУ относно идентификацията на животните, ЗИУ 1 и 5 не са преминали проверка за всички земеделски стопани, няма специални критерии за подбора на парцелите по време на проверките на място, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 14 469,30

– 19,41

– 14 449,89

 

Кръстосано съответствие

2013

Липса на анализ на риска за ЗИУ относно идентификацията на животните, ЗИУ 1 и 5 не са преминали проверка за всички земеделски стопани, няма специални критерии за подбора на парцелите по време на проверките на място, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 651 591,27

– 874,73

– 650 716,54

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2013

Животни, които не са в регистъра на стадото

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 121,04

0,00

– 1 121,04

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2014

Животни, които не са в регистъра на стадото

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 285,82

0,00

– 285,82

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2013

Недостатъци при проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 43 624,29

0,00

– 43 624,29

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2014

Недостатъци при проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 135 630,95

0,00

– 135 630,95

 

Друга пряка помощ — членове 68—72 от Регламент (ЕО) № 73/2009

2015

Недостатъци при проверките на място

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 237 720,00

0,00

– 237 720,00

 

Сертифициране

2010

Грешка в системата за управление на дълга по ЕФГЗ през 2010 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 776,25

0,00

– 2 776,25

 

Сертифициране

2011

грешка в системата за управление на дълга по ЕФГЗ през 2011 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 261,10

0,00

– 1 261,10

 

Проверка на трансакциите

2010

Недостатъци в административната рамка и незадоволително качество на проверките за 2010 финансова година

ФИКСИРАНА СТАВКА

0,50 %

EUR

– 49 843,71

0,00

– 49 843,71

 

Проверка на трансакциите

2011

Недостатъци в административната рамка и незадоволително качество на проверките за 2011 финансова година

ФИКСИРАНА СТАВКА

0,50 %

EUR

– 239 834,11

0,00

– 239 834,11

 

Проверка на трансакциите

2012

Недостатъци в административната рамка и незадоволително качество на проверките за 2012 финансова година

ФИКСИРАНА СТАВКА

0,50 %

EUR

– 55 896,10

0,00

– 55 896,10

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

– 1 455 458,30

– 919,36

– 1 454 538,94

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

SE

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2010

Неоснователно признаване

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 451 853,95

0,00

– 451 853,95

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Неоснователно признаване

ЕДНОКРАТНО

0,00 %

EUR

– 349 305,95

0,00

– 349 305,95

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2010

Недостатъци при основните проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 27 794,70

– 7 638,10

– 20 156,60

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2010

Недостатъци при основните проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 383 072,07

– 29 585,26

– 353 486,81

 

Плодове и зеленчуци — оперативни програми

2011

Недостатъци при основните проверки

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 117 435,73

– 17 465,30

– 99 970,43

 

 

 

 

 

Общо SE:

EUR

– 1 329 462,40

– 54 688,66

– 1 274 773,74

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

SI

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 1 590,84

0,00

– 1 590,84

 

Кръстосано съответствие

2014

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 19,96

0,00

– 19,96

 

Кръстосано съответствие

2014

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 280 043,67

0,00

– 280 043,67

 

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2014 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 8 439,51

0,00

– 8 439,51

 

Кръстосано съответствие

2015

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2014 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 271 939,48

– 68,42

– 271 871,06

 

 

 

 

 

Общо SI:

EUR

– 562 033,46

– 68,42

– 561 965,04

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

SK

Кръстосано съответствие

2012

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 591 159,40

– 8 695,79

– 1 582 463,61

 

Кръстосано съответствие

2013

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 181,65

– 11,91

– 2 169,74

 

Кръстосано съответствие

2014

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 734,05

0,00

– 734,05

 

Кръстосано съответствие

2011

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 995,21

0,00

– 2 995,21

 

Кръстосано съответствие

2012

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 534,75

0,00

– 534,75

 

Кръстосано съответствие

2013

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 764 473,62

0,00

– 1 764 473,62

 

Кръстосано съответствие

2014

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 798,08

0,00

– 798,08

 

Кръстосано съответствие

2012

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 965,25

0,00

– 965,25

 

Кръстосано съответствие

2013

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 985,39

0,00

– 985,39

 

Кръстосано съответствие

2014

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 740 795,43

0,00

– 740 795,43

 

 

 

 

 

Общо SK:

EUR

– 4 105 622,83

– 8 707,70

– 4 096 915,13


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

– 303 063 043,74

– 29 516 613,25

– 273 546 430,49

Бюджетна позиция: 6711

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

BE

Сертифициране

2014

Известна грешка в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 24 230,01

– 48,86

– 24 181,15

 

Сертифициране

2014

Най-вероятна грешка по отношение на обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 123 429,41

0,00

– 123 429,41

 

Сертифициране

2014

Най-вероятна грешка по отношение на обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 110 788,10

– 223,42

– 110 564,68

 

Кръстосано съответствие

2013

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 19 570,41

0,00

– 19 570,41

 

Кръстосано съответствие

2014

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

280,00

0,00

280,00

 

Кръстосано съответствие

2013

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

1,07

0,00

1,07

 

Кръстосано съответствие

2014

Ограничен обхват на проверките по ЗИУ 1, 2, 4 и 5 — няма последващи действия по някои по-несъществени несъответствия — недостатъци в анализа на риска при проверките от ветеринарните служби; 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 16 006,55

0,00

– 16 006,55

 

 

 

 

 

Общо BE:

EUR

– 293 743,41

– 272,28

– 293 471,13

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

BG

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2015

Липса на проверки по изискването за полупазарните стопанства да продават част от своята продукция

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 187 091,42

0,00

– 187 091,42

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта (2007—2013 г.)

2013

Липса на проверки по изискването за полупазарните стопанства да продават част от своята продукция

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 365 906,63

0,00

– 365 906,63

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 — мерки с фиксиран размер на помощта

2014

Липса на проверки по изискването за полупазарните стопанства да продават част от своята продукция

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 812 405,82

0,00

– 812 405,82

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Преференциална продажна цена на електроенергията, която не е включена в проверката за недопускане на двойно финансиране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 436 311,22

0,00

– 436 311,22

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Преференциална продажна цена на електроенергията, която не е включена в проверката за недопускане на двойно финансиране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 218 840,38

0,00

– 3 218 840,38

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Преференциална продажна цена на електроенергията, която не е включена в проверката за недопускане на двойно финансиране

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 121 595,00

0,00

– 1 121 595,00

 

 

 

 

 

Общо BG:

EUR

– 6 142 150,47

0,00

– 6 142 150,47

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DE

Сертифициране

2013

Финансови грешки, установени от сертифициращия орган

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 977,11

0,00

– 977,11

 

Сертифициране

2014

Финансови грешки, установени от сертифициращия орган

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 708,76

0,00

– 708,76

 

Сертифициране

2012

Финансови грешки, установени от сертифициращия орган

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 496,49

0,00

– 496,49

 

 

 

 

 

Общо DE:

EUR

– 2 182,36

0,00

– 2 182,36

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

DK

Сертифициране

2012

Най-вероятна грешка (НВГ) в ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 001 809,47

– 307 761,24

– 694 048,23

 

Сертифициране

2014

Грешка, установена при повторното извършване на проверките на място в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2,01

0,00

– 2,01

 

Сертифициране

2014

Грешки, установени при повторното извършване на проверките на място в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 93,35

0,00

– 93,35

 

Сертифициране

2013

Финансови грешки, установени при проверката на съответствието в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 126,37

– 3,35

– 123,02

 

Сертифициране

2013

Най-вероятна грешка по отношение на обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 837 801,30

– 15 027,43

– 822 773,87

 

Сертифициране

2014

Най-вероятна грешка в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 193 310,80

– 4 445,75

– 188 865,05

 

Сертифициране

2012

Невъзстановени финансови грешки от 2012 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 105,59

– 0,63

– 104,96

 

 

 

 

 

Общо DK:

EUR

– 2 033 248,89

– 327 238,40

– 1 706 010,49

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

ES

Кръстосано съответствие

2012

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 218 631,80

0,00

– 218 631,80

 

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 43 203,42

0,00

– 43 203,42

 

Кръстосано съответствие

2012

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5,43

0,00

– 5,43

 

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в ефективността на проверките на място, частично покриване на 7 ЗИУ, погрешна обработка на по-късно получените уведомления и липсващи ушни марки (ЗИУ 7 и 8), 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 171 297,45

0,00

– 171 297,45

 

Сертифициране

2013

Неизвършени корекции от предходни години по обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 13 337,67

– 13 324,84

– 12,83

 

Сертифициране

2013

Грешки, установени при съществените проверки в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР НВГ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 110 102,63

– 4 469,05

– 105 633,58

 

Сертифициране

2012

Екстраполирана грешка за съвкупността от ЕЗФРСР извън ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 532 066,96

– 494 665,62

– 2 037 401,34

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2009

M125: проверките по допустимостта на проектите по M125 не са задоволителни

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 5 995,99

0,00

– 5 995,99

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

M125: проверките по допустимостта на проектите по M125 не са задоволителни

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 227 944,41

0,00

– 227 944,41

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2010

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 2 758,71

– 1 090,07

– 1 668,64

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 5 565,88

0,00

– 5 565,88

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 397 882,31

0,00

– 397 882,31

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 11 170,64

0,00

– 11 170,64

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 528 198,12

0,00

– 1 528 198,12

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 91 853,90

0,00

– 91 853,90

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 574 201,32

0,00

– 1 574 201,32

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 51 302,36

0,00

– 51 302,36

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Недостатъци в M 123: критериите за подбор; оценка на основателността на разходите; проверка на критериите за МСП

ФИКСИРАНА СТАВКА

10,00 %

EUR

– 1 022 883,10

0,00

– 1 022 883,10

 

 

 

 

 

Общо ES:

EUR

– 8 008 402,10

– 513 549,58

– 7 494 852,52

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

FI

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007—2013 г.)

2012

Недостатък в проверката на основателността на разходите по мярка 413

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 166 858,19

0,00

– 166 858,19

 

 

 

 

 

Общо FI:

EUR

– 166 858,19

0,00

– 166 858,19

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

GB

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007—2013 г.)

2013

Липса на подходящи проверки за двойно финансиране (основна проверка)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 008,34

0,00

– 3 008,34

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 4 LEADER (2007—2013 г.)

2013

Липса на подходящи проверки на допустимостта на разходите по операцията (основна проверка)

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 204 505,57

0,00

– 204 505,57

 

 

 

 

 

Общо GB:

EUR

– 207 513,91

0,00

– 207 513,91

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

IE

Сертифициране

2014

Известни грешки в обхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 006,11

0,00

– 4 006,11

 

Сертифициране

2014

Известни грешки в необхванатата от ИСАК съвкупност по ЕЗФРСР.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 7 553,44

– 62,31

– 7 491,13

 

 

 

 

 

Общо IE:

EUR

– 11 559,55

– 62,31

– 11 497,24

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

IT

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Брой грешки в досиета в резултат от слаба система за контрол.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 322 955,33

– 119 880,04

– 203 075,29

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — други (2007—2013 г.)

2012

Брой грешки в досиета в резултат от слаба система за контрол.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 17 259,86

0,00

– 17 259,86

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Брой грешки в досиета в резултат от слаба система за контрол.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 048 678,11

– 105 713,76

– 942 964,35

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Брой грешки в досиета в резултат от слаба система за контрол.

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 610 347,46

– 8 580,00

– 1 601 767,46

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 (2007—2013 г.)

2007

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 9 065,98

– 1 091,16

– 7 974,82

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2008

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 407,39

0,00

– 407,39

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2009

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 4 029,20

– 588,01

– 3 441,19

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2010

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 45 823,63

– 2 648,46

– 43 175,17

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 93 330,46

– 3 893,24

– 89 437,22

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 320 482,97

– 25 971,96

– 294 511,01

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 424 992,50

– 47 702,52

– 377 289,98

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Анализ на риска на проверките на място не е актуализиран правилно

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 178 543,97

– 21 276,84

– 157 267,13

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1 (2007—2013 г.)

2007

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 2 727,89

0,00

– 2 727,89

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2009

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 470,04

0,00

– 1 470,04

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2010

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 6 621,14

0,00

– 6 621,14

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 9 733,10

0,00

– 9 733,10

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 64 929,91

0,00

– 64 929,91

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 119 256,29

0,00

– 119 256,29

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Основателността на разходите не е правилно оценена

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 53 192,08

0,00

– 53 192,08

 

 

 

 

 

Общо IT:

EUR

– 4 333 847,31

– 337 345,99

– 3 996 501,32

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

MT

Сертифициране

2014

Финансови грешки, установени при проверката на съответствието на съвкупността от ЕЗФРСР извън ИСАК и известни грешки при авансовите плащания и обезпеченията на разходите по линия на ЕЗФРСР.

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 73 406,00

0,00

– 73 406,00

 

 

 

 

 

Общо MT:

EUR

– 73 406,00

0,00

– 73 406,00

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

NL

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Изключване на разходите поради липса на процедура за възлагане на обществена поръчка

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 85 000,00

0,00

– 85 000,00

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — публични бенефициери

2014

Недостатъци при проверките на обществените поръчки корекция въз основа на нивото на грешките

ЕКСТРАПОЛИРАНИ

0,81 %

EUR

– 105 036,34

0,00

– 105 036,34

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Недостатъци при проверките на обществените поръчки въз основа на преизчисляване на процента грешки

ЕКСТРАПОЛИРАНИ

0,81 %

EUR

– 116 704,26

– 328,69

– 116 375,57

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — публични бенефициери

2014

Недостатъци при проверките на основателността на разходите корекция, приложена спрямо 52,26 % от разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 709 760,04

0,00

– 709 760,04

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Недостатъци при проверките на основателността на разходите, корекция, приложена спрямо 52,26 % от разходите

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 788 603,51

– 2 221,05

– 786 382,46

 

 

 

 

 

Общо NL:

EUR

– 1 805 104,15

– 2 549,74

– 1 802 554,41

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

PT

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2010

Недостатъчна оценка на основателността на инвестиционните разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 278 756,48

0,00

– 278 756,48

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2011

Недостатъчна оценка на основателността на инвестиционните разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 757 851,45

– 271 077,60

– 486 773,85

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2012

Недостатъчна оценка на основателността на инвестиционните разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 419 869,93

– 55 060,96

– 364 808,97

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2013

Недостатъчна оценка на основателността на инвестиционните разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 324 408,44

0,00

– 324 408,44

 

Инвестиции, финансирани в рамките на ЕЗФРСР за развитие на селските райони — частни бенефициери

2014

Недостатъчна оценка на основателността на инвестиционните разходи

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 209 924,00

0,00

– 209 924,00

 

 

 

 

 

Общо PT:

EUR

– 1 990 810,30

– 326 138,56

– 1 664 671,74

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

RO

Кръстосано съответствие

2013

Липса на анализ на риска за ЗИУ относно идентификацията на животните, ЗИУ 1 и 5 не са преминали проверка за всички земеделски стопани, няма специални критерии за подбора на парцелите по време на проверките на място, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 97 630,09

0,00

– 97 630,09

 

Сертифициране

2010

Най-вероятна грешка в съвкупността от ЕЗФРСР извън ИСАК за 2010 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 4 653 241,82

– 275 778,82

– 4 377 463,00

 

Сертифициране

2011

Най-вероятна грешка в съвкупността от ЕЗФРСР извън ИСАК за 2011 финансова година

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 3 210 679,11

– 267 668,25

– 2 943 010,86

 

Кръстосано съответствие

2012

Липса на проверка на спазването на минималните изисквания за употребата на продукти за растителна защита и неефективни проверки на минималното изискване за употреба на торове, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 887 541,50

0,00

– 887 541,50

 

Кръстосано съответствие

2013

Липса на проверка на спазването на минималните изисквания за употребата на продукти за растителна защита и неефективни проверки на минималното изискване за употреба на торове, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 24 239,06

0,00

– 24 239,06

 

Кръстосано съответствие

2013

Липса на проверка на спазването на минималните изисквания за употребата на продукти за растителна защита и неефективни проверки на минималното изискване за употреба на торове, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 950 060,57

0,00

– 950 060,57

 

Кръстосано съответствие

2014

Липса на проверка на спазването на минималните изисквания за употребата на продукти за растителна защита и неефективни проверки на минималното изискване за употреба на торове, 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 390 637,48

0,00

– 390 637,48

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2010

Неспазване на 5-годишния ангажимент за АЕМ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 975 531,89

– 33 285,00

– 942 246,89

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2011

Неспазване на 5-годишния ангажимент за АЕМ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 1 798 686,77

– 89 934,34

– 1 708 752,43

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 2 (2007—2013 г., мерки, свързани с площ)

2012

Неспазване на 5-годишния ангажимент за АЕМ

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 2 866 913,52

– 15 400,00

– 2 851 513,52

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — други (2007—2013 г.)

2012

Недостатъци при: изкуствените условия

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 148 810,96

0,00

– 148 810,96

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2009

Недостатъци при: изкуствените условия и проверка на основателността на разходите и критерии за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 11 702,85

0,00

– 11 702,85

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2010

Недостатъци при: изкуствените условия и проверка на основателността на разходите и критерии за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 321 762,57

0,00

– 321 762,57

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2011

Недостатъци при: изкуствените условия и проверка на основателността на разходите и критерии за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 14 714 299,52

0,00

– 14 714 299,52

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2012

Недостатъци при: изкуствените условия и проверка на основателността на разходите и критерии за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 7 046 834,54

0,00

– 7 046 834,54

 

Развитие на селските райони, ЕЗФРСР, ос 1+3 — мерки за инвестиции (2007—2013 г.)

2013

Недостатъци при: изкуствените условия и проверка на основателността на разходите и критерии за подбор

ФИКСИРАНА СТАВКА

25,00 %

EUR

– 5 791 393,96

0,00

– 5 791 393,96

 

 

 

 

 

Общо RO:

EUR

– 43 889 966,21

– 682 066,41

– 43 207 899,80

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

SI

Кръстосано съответствие

2013

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 63 628,41

0,00

– 63 628,41

 

Кръстосано съответствие

2014

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

151,64

0,00

151,64

 

Кръстосано съответствие

2014

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 135 503,29

0,00

– 135 503,29

 

Кръстосано съответствие

2015

Недостатъци в проверките на място по ЗИУ 1, ЗИУ 16, ЗИУ 17, ЗИУ 18 и таблицата за оценка. 2014 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 72 243,26

0,00

– 72 243,26

 

 

 

 

 

Общо SI:

EUR

– 271 223,32

0,00

– 271 223,32

Държава членка

Мярка

ФГ

Основание

Вид

Процент на корекция

Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

SK

Сертифициране

2014

Финансово уравняване, най-вероятна грешка в съвкупността от ЕЗФРСР извън ИСАК

ЕДНОКРАТНО

 

EUR

– 697 749,56

0,00

– 697 749,56

 

Кръстосано съответствие

2012

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 540 903,88

0,00

– 540 903,88

 

Кръстосано съответствие

2013

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 4 718,01

0,00

– 4 718,01

 

Кръстосано съответствие

2014

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2011 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

41,95

0,00

41,95

 

Кръстосано съответствие

2012

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 24,22

0,00

– 24,22

 

Кръстосано съответствие

2013

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 538 813,81

0,00

– 538 813,81

 

Кръстосано съответствие

2014

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2012 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

5,00 %

EUR

– 1 195,01

0,00

– 1 195,01

 

Кръстосано съответствие

2013

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 17,66

0,00

– 17,66

 

Кръстосано съответствие

2014

Неопределяне на едно ДЗЕС, неподходящи проверки на няколко ЗИУ, компромиси в системата за санкциониране при идентификацията на животните, 2013 референтна година

ФИКСИРАНА СТАВКА

2,00 %

EUR

– 179 779,34

0,00

– 179 779,34

 

 

 

 

 

Общо SK:

EUR

– 1 963 159,54

0,00

– 1 963 159,54


Парична единица

Сума

Удръжки

Финансово отражение

EUR

– 71 193 175,71

– 2 189 223,27

– 69 003 952,44


Top