Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D1951

Решение № 2/2016 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—бивша югославска република Македония от 12 септември 2016 година относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета, включително разпоредбите за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за персонала [2016/1951]

OJ L 300, 8.11.2016, p. 19–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1951/oj

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/19


РЕШЕНИЕ № 2/2016 НА СЪВЕТА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

от 12 септември 2016 година

относно участието на бившата югославска република Македония като наблюдател в работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред и условия за това в съответствие с рамката, определена в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета, включително разпоредбите за участието в инициативи, предприети от Агенцията, за финансовото участие и за персонала [2016/1951]

СЪВЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ ЕС—БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ,

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (2), и по-специално член 28, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Европейският съвет в Люксембург през 1997 г. определи участието в агенциите на Съюза като начин за ускоряване на изпълнението на предприсъединителната стратегия. В заключенията на Европейския съвет се предвижда, че „агенциите, в които страните кандидатки могат да участват, ще бъдат определени конкретно за всяка отделна страна“.

(2)

Бившата югославска република Македония споделя целите на Агенцията на Европейския съюз за основните права („агенцията“) и приема приложното поле и описанието на задачите на агенцията, съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 168/2007.

(3)

Целесъобразно е да се позволи на бившата югославска република Македония да участва като наблюдател в работата на агенцията и да се установят редът и условията за такова участие, включително разпоредби за участието в инициативи, предприети от агенцията, за финансовото участие и за персонала.

(4)

Целесъобразно е също така агенцията да работи по въпроси на основните права в бивша югославска република Македония в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на страната в съответствие с това на Съюза.

(5)

В съответствие с член 12, параграф 2, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейските общности, предвидени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (3), директорът на агенцията може да разреши назначаването на граждани на бившата югославска република Македония, които се ползват с пълния обем на гражданските си права,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В качеството си на страна кандидатка бившата югославска република Македония участва като наблюдател в Агенцията на Европейския съюз за основните права, създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 2

1.   Агенцията може да работи по въпроси на основните права в бившата югославска република Македония в рамките на приложното поле на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007, доколкото това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на страната в съответствие с това на Съюза.

2.   За тази цел агенцията ще може да изпълнява в бившата югославска република Македония задачите, предвидени в членове 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

Член 3

Бившата югославска република Македония участва във финансирането на дейностите на агенцията, посочени в член 4 от Регламент (ЕО) № 168/2007, в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 4

1.   Бившата югославска република Македония назначава като наблюдател и заместник-наблюдател лица, които отговарят на критериите, предвидени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007. Те могат да участват в работата на управителния съвет на равни начала с членовете и заместник-членовете, назначени от държавите членки, но без право на глас.

2.   Бившата югославска република Македония определя един държавен служител за национален служител за връзка, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 168/2007.

3.   В срок от четири месеца след влизането в сила на настоящото решение бившата югославска република Македония съобщава на Европейската комисия имената, квалификациите и данните за връзка на лицата, посочени в параграфи 1 и 2.

Член 5

Данните, предоставяни на агенцията или разпространявани от нея, могат да бъдат публикувани и се предоставят на обществеността, при условие че поверителната информация се ползва със същата степен на защита в бившата югославска република Македония, с каквато се ползва в рамките на Съюза.

Член 6

Агенцията разполага в бившата югославска република Македония със същата правоспособност, каквато се предоставя на правните субекти съгласно правото на бившата югославска република Македония.

Член 7

За да могат агенцията и нейният персонал да изпълняват задачите си, бившата югославска република Македония им предоставя същите привилегии и имунитети, както посочените в членове 1—4, член 5, член 6, членове 10—13, член 15, член 17 и член 18 от Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз.

Член 8

Всяка от страните предприема всички необходими общи или специфични мерки за изпълнение на задълженията си по настоящото решение и уведомява Съвета за стабилизиране и асоцииране за тях.

Член 9

Настоящото решение влиза в сила на първия ден от втория месец след датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 12 септември 2016 година.

За Съвета за стабилизиране и асоцииране

Председател


(1)  ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


 

Image Image Image

ПРИЛОЖЕНИЕ

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА БИВШАТА ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ В АГЕНЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА

1.

Финансовото участие, което бившата югославска република Македония трябва да заплати към общия бюджет на Европейския съюз, за да участва в Агенцията на Европейския съюз за основните права („агенцията“), установено в точка 2, представлява пълният размер на разходите за участието ѝ в агенцията.

2.

Финансовото участие, което бившата югославска република Македония трябва да заплати към общия бюджет на Европейския съюз е, както следва:

Година 1:

165 000 евро

Година 2:

170 000 евро

Година 3:

175 000 евро

3.

Възможната финансова подкрепа по програми на Съюза за подпомагане ще се договаря отделно съгласно съответната програма на Съюза.

4.

Финансовото участие на бившата югославска република Македония ще се управлява в съответствие с Финансовия регламент (1), приложим към общия бюджет на Европейския съюз.

5.

Пътните и дневните разноски на представителите и експертите на бившата югославска република Македония, направени с цел участие в дейностите на агенцията или в срещи, свързани с изпълнението на работната програма на агенцията, се възстановяват от агенцията на същите основания и в съответствие с процедурите, които са понастоящем в сила за държавите — членки на Съюза.

6.

След влизането в сила на настоящото решение и в началото на всяка следваща година Комисията ще изпраща на бившата югославска република Македония покана за внасяне на средства в размер, съответстващ на финансовото ѝ участие в агенцията съгласно настоящото решение. За първата календарна година от участието си бившата югославска република Македония ще плати финансово участие, изчислено пропорционално от датата на включването си до края на годината. За следващите години финансовото участие ще се определя в съответствие с настоящото решение.

7.

Това финансово участие се изразява в евро и плащанията се извършват по банкова сметка в евро на Комисията.

8.

Бившата югославска република Македония ще изплаща своето финансово участие в съответствие с поканата за внасяне на средства за своята част най-късно 30 дни, след като поканата за внасяне на средства е изпратена от Комисията.

9.

Всяко забавяне в плащането на финансовото участие поражда задължение за заплащане от страна на бившата югославска република Македония на лихва върху дължимата сума, считано от датата на падежа. Лихвеният процент съответства на процента, прилаган към датата на падежа от Европейската централна банка за нейните операции в евро, увеличен с 1,5 процентни пункта.


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).


Top