Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A1108(01)

Споразумение между Грузия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

OJ L 300, 8.11.2016, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

8.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 300/3


ПРЕВОД

СПОРАЗУМЕНИЕ

между Грузия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация

Грузия

и

Европейският съюз, наричан по-нататък „ЕС“;

наричани по-нататък „Страните“;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че и двете страни имат за цел да повишат собствената си сигурност по всякакъв начин;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД съгласието на страните, че между тях следва да се установи сътрудничество по въпроси от общ интерес, свързани със сигурността;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че в този контекст съществува постоянна необходимост от обмен на класифицирана информация между страните;

КАТО ОТЧИТАТ, че цялостното и ефективно сътрудничество и консултиране може да налагат достъп до класифицирана информация и свързани с нея материали, както и обмен на такава информация и материали между страните;

КАТО СЪЗНАВАТ, че подобен достъп и обмен на класифицирана информация и свързани с нея материали налагат предприемането на подходящи мерки за сигурност,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   С оглед на целите всяка една от страните да повиши собствената си сигурност по всякакъв начин настоящото споразумение между Грузия и Европейския съюз относно процедурите за сигурност при обмен и защита на класифицирана информация (по-нататък „Споразумението“) се прилага за класифицирана информация или материали във всякаква форма и област, които страните си предоставят или обменят помежду си.

2.   Всяка страна защитава получената от другата страна класифицирана информация от загуба или нерегламентирано разкриване, като действа в съответствие с предвидените в настоящото споразумение условия и съответните законови и подзаконови актове на страните.

Член 2

За целите на настоящото споразумение понятието „класифицирана информация“ включва

i)

за ЕС: всяка информация или материали;

ii)

за Грузия: всяка информация или материали, съдържащи държавна тайна,

във всякаква форма, които:

а)

са определени от някоя от страните като изискващи защита, тъй като тяхната загуба или нерегламентираното им разкриване биха могли да нанесат различни по степен щети или вреди на интересите на Грузия, на ЕС или на една или повече от неговите държави-членки; и

б)

носят гриф за сигурност, както е посочено в член 7.

Член 3

1.   Институциите и структурите на ЕС, спрямо които се прилага настоящото споразумение, са: Европейският съвет, Съветът на Европейския съюз (по-нататък „Съветът“), Генералният секретариат на Съвета, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Европейската служба за външна дейност (по-нататък „ЕСВД“) и Европейската комисия.

2.   Тези институции и структури на ЕС може да обменят класифицирана информация, получена по силата на настоящото споразумение, с други институции и структури на ЕС при предварителното писмено съгласие на предоставящата страна и при подходящи гаранции, че приемащата структура ще защитава информацията по подходящ начин.

Член 4

Всяка от страните гарантира, че разполага с подходящи системи и мерки за сигурност, съобразени с основните принципи и минимални стандарти за сигурност, установени в съответните национални законови или подзаконови актове и отразени в мерките за сигурност, които се определят съгласно член 12, за да се гарантира равностойно ниво на защита на класифицираната информация, предоставяна или обменяна по настоящото споразумение.

Член 5

Страните:

а)

осигуряват степен на защита на класифицираната информация, предоставяна от другата страна или обменяна с нея по настоящото споразумение, която е най-малкото равностойна на защитата, осигурена от предоставящата я страна;

б)

гарантират, че класифицираната информация, предоставяна или обменяна по настоящото споразумение, запазва грифа за сигурност, поставен от предоставящата страна, и че нивото на класификацията ѝ не се понижава и не се премахва без предварителното писмено съгласие на предоставящата страна. Получаващата страна защитава класифицираната информация съгласно изискванията на своите разпоредби за сигурност по отношение на информация с равностойно ниво на класификация за сигурност, както е посочено в член 7;

в)

не използват такава класифицирана информация за цели, различни от установените от първоизточника или различни от целите, за които е предоставена или обменена информацията;

г)

не разкриват такава класифицирана информация на трети страни без предварителното писмено съгласие на предоставящата страна;

д)

не дават достъп до подобна класифицирана информация на физически лица, освен ако няма „необходимост да се знае“ и те са получили разрешение за достъп до класифицирана информация в съответствие с приложимите законови и подзаконови актове на страната получател;

е)

гарантират, че съоръженията, в които се обработва и съхранява класифицираната информация, имат необходимото удостоверение за сигурност; и

ж)

гарантират, че всички лица с достъп до класифицирана информация са информирани за задълженията си да защитават информацията в съответствие с приложимите закони и подзаконови актове.

Член 6

1.   Класифицирана информация се разкрива или предоставя в съответствие с принципа на съгласие на първоизточника.

2.   При предоставяне на информация на получател, различен от страните, получаващата страна взема решение за разкриване или предоставяне на класифицирана информация за всеки отделен случай с предварителното писмено съгласие на предоставящата страна и в съответствие с принципа на съгласие на първоизточника.

3.   Не е възможно автоматично предоставяне на информация, освен ако страните не съгласуват процедури по отношение на някои категории информация, свързани с техните конкретни изисквания.

4.   Нищо в настоящото споразумение не може да се смята за основание за задължително предоставяне на класифицирана информация между страните.

5.   Класифицирана информация, която е обект на настоящото споразумение, може да се предоставя на изпълнител или на потенциален изпълнител единствено с предварителното писмено съгласие на предоставящата страна. Преди подобно предоставяне на информация получаващата страна гарантира, че изпълнителят или потенциалният изпълнител и неговите съоръжения могат да защитят информацията и разполагат със съответното разрешение за достъп до класифицирана информация.

Член 7

За да се установи равностойно ниво на защита на класифицираната информация, предоставяна или обменяна между страните, съответствията между нивата на класификация за сигурност са, както следва:

ЕС

Грузия

TRES SECRET UE / EU TOP SECRET

Image

TOP SECRET

SECRET UE / EU SECRET

Image

SECRET

CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL

Image

CONFIDENTIAL

RESTREINT UE / EU RESTRICTED

Image

RESTRICTED

Член 8

1.   Страните гарантират, че всички лица, които при изпълнение на служебните си задължения имат нужда от достъп или чиито задължения или функции могат да им позволят достъп до информация с ниво на секретност Image(CONFIDENTIAL) или CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL или по-високо от него, предоставяна или обменяна по настоящото споразумение, са преминали съответното проучване за надеждност преди да получат достъп до такава информация, в допълнение към изискването за „необходимост да се знае“, посочено в член 5, буква д).

2.   Процедурите по проучване за надеждност се разработват така, че да се определи дали дадено лице, като се взема предвид неговата лоялност, честност и благонадеждност, може да има достъп до такава класифицирана информация.

Член 9

Страните взаимно се подпомагат по отношение на сигурността на класифицираната информация по настоящото споразумение и по въпроси от общ интерес в областта на сигурността. Посочените в член 12 органи провеждат взаимни консултации и посещения за оценка на ефективността на мерките за сигурност, за които носят отговорност, и които са установени по силата на същия член.

Член 10

1.   За целите на настоящото споразумение:

а)

по отношение на ЕС цялата кореспонденция се изпраща чрез завеждащия регистратурата (Chief Registry Officer) на Съвета, който я препраща на държавите-членки и на институциите и структурите, посочени в член 3, при спазване на параграф 2 от настоящия член;

б)

по отношение на Грузия, цялата кореспонденция се изпраща на централната регистратура на Дирекцията за защита на класифицираната информация чрез мисията на Грузия към Европейския съюз.

2.   По изключение кореспонденция от едната страна, която е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на тази страна, може по оперативни съображения да се адресира до определени компетентни служители, органи или служби на другата страна, специално посочени като получатели, и да бъде достъпна само за тях, като се вземат предвид тяхната компетентност и според принципа „необходимост да се знае“. По отношение на ЕС такава кореспонденция се предава в зависимост от случая чрез завеждащия регистратурата на Съвета, завеждащия регистратурата на Европейската комисия или завеждащия регистратурата на ЕСВД. По отношение на Грузия такава кореспонденция се предава чрез Службата за държавна сигурност на Грузия чрез мисията на Грузия към Европейския съюз.

Член 11

Ръководителят на Службата за държавна сигурност на Грузия, генералният секретар на Съвета, членът на Европейската комисия, отговарящ за въпросите на сигурността, и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност следят за прилагането на настоящото споразумение.

Член 12

1.   За целите на прилагането на настоящото споразумение между компетентните органи по сигурността, посочени по-долу, всеки от които действа под ръководството и от името на своите организационни ръководители, се определят мерки за сигурност с оглед установяване на стандартите за взаимна защита на класифицираната информация съгласно настоящото споразумение:

от една страна, Службата за държавна сигурност на Грузия;

а от друга страна

i)

Службата за сигурност на Генералния секретариат на Съвета;

ii)

Дирекция„Човешки ресурси и сигурност“ — Дирекция по сигурността на Европейската комисия; и

iii)

Отдел „Сигурност“ на ЕСВД.

2.   Преди между страните да се предостави или обмени класифицирана информация по настоящото споразумение, посочените в параграф 1 компетентни органи по сигурността постигат съгласие, че получаващата страна е в състояние да защитава информацията по начин, съответстващ на мерките за сигурност, установени съгласно посочения параграф.

Член 13

1.   Компетентният орган на всяка страна, посочен в член 12, незабавно уведомява компетентния орган на другата страна в случай на доказано или подозирано нерегламентирано разкриване или загуба на класифицирана информация, предоставена от тази страна. Компетентният орган провежда разследване, при необходимост със съдействието на другата страна, и докладва за резултатите на другата страна.

2.   Органите, посочени в член 12, установяват процедури, които да се следват в такива случаи.

Член 14

Всяка страна поема разходите си по прилагането на настоящото споразумение.

Член 15

Нищо в настоящото споразумение не изменя съществуващите споразумения или договорености между страните, нито споразуменията между Грузия и държавите — членки на ЕС. Настоящото споразумение не възпрепятства страните да сключват други споразумения, свързани с предоставянето или обмена на класифицираната информация, предмет на настоящото споразумение, при условие че те не са несъвместими със задълженията по настоящото споразумение.

Член 16

Всякакви спорове между страните, възникнали във връзка с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се разрешават чрез преговори между страните. По време на тези преговори и двете страни продължават да изпълняват всички свои задължения по настоящото споразумение.

Член 17

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец, следващ датата на получаването по дипломатически път на последното писмено уведомление относно изпълнението от страните на вътрешните им процедури, необходими за влизане в сила на настоящото споразумение.

2.   Всяка страна нотифицира другата за каквито и да било промени в нейните законови и подзаконови актове, които биха могли да повлияят върху защитата на класифицираната информация, посочена в настоящото споразумение.

3.   Всяка от страните уведомява другата страна по дипломатически път за всички промени по отношение на компетентните органи и/или длъжностните лица, предвидени в членове 10, 11 и 12.

4.   Изменения и допълнения към настоящото споразумение могат да бъдат правени по взаимно съгласие на страните, като бъдат оформени като отделни документи. Формулираните така изменения и допълнения представляват неразделна част от настоящото споразумение и влизат в сила в съответствие с параграф 1.

Член 18

Настоящото споразумение подлежи на редовно преразглеждане от страните. Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение, като изпрати на другата страна по дипломатически път писмено уведомление за прекратяване на настоящото споразумение. В такъв случай настоящото споразумение се прекратява шест месеца след получаването на писменото уведомление. Прекратяването не засяга спазването на задълженията, поети съгласно настоящото споразумение. По-специално цялата класифицирана информация, предоставена или обменена по силата на настоящото споразумение, продължава да бъде защитена в съответствие с неговите разпоредби.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни две хиляди и шестнадесета година в два екземпляра на английски език.

За Европейския съюз

За Грузия


Top