Help Print this page 

Document 32016D1701

Title and reference
Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1701 на Комисията от 19 август 2016 година за определяне на правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите (нотифицирано под номер С(2016) 5304)

C/2016/5304
  • In force
OJ L 260, 27.9.2016, p. 153–228 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1701/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

27.9.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/153


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1701 НА КОМИСИЯТА

от 19 август 2016 година

за определяне на правила относно формата на представянето на работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите

(нотифицирано под номер С(2016) 5304)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално член 22, параграф 1, буква г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 25 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) се изисква държавите членки да събират биологични, екологични, технически и социално-икономически данни, необходими за управлението на рибарството.

(2)

Съгласно член 21, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 508/2014 държавите членки са длъжни да представят на Комисията по електронен път работни планове за събиране на данни в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета (3) до 31 октомври на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план.

(3)

Съгласно член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 тези работни планове трябва да бъдат одобрени от Комисията чрез актове за изпълнение до 31 декември на годината, предхождаща годината, през която трябва да се прилага работният план.

(4)

В съответствие с член 22, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕС) № 508/2014 Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи правила за процедурите, формàта и графиците за представяне на тези работни планове.

(5)

Целесъобразно е да се вземат предвид най-новите изисквания за данните, необходими за прилагането на общата политика в областта на рибарството съгласно посоченото в многогодишната програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в сектора на рибарството и аквакултурата за периода 2017—2019 г. (4), и да се посочи каква информация държавите членки трябва да предоставят при подаването на своите работни планове, за да гарантират съгласуваност с многогодишната програма на Съюза и да осигурят хармонизираното изпълнение на тази програма в целия Съюз.

(6)

Комисията взе предвид препоръките на Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР). Освен това бяха проведени консултации с представители на държавите членки, събрани в предназначени за целта експертни групи.

(7)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съдържание на работните планове

1.   Съдържанието на работните планове за събиране на данни за периода 2017—2019 г., посочени в член 21 от Регламент (ЕС) № 508/2014, се изготвя съгласно установения в приложението към настоящото решение образец.

2.   За целите на споменатото приложение се прилагат определенията, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (5), Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (6), Регламент (ЕС) № 1380/2013 и в многогодишната програма на Съюза.

3.   Разработените от държавите членки работни планове съдържат описание на следното:

а)

данните, които трябва да се събират в съответствие с многогодишната програма на Съюза;

б)

времевото и пространственото разпределение и честотата на събиране на данните;

в)

източника на данните, процедурите и методите за събиране и обработка на данните за получаването на наборите от данни, които ще бъдат предоставени на крайните потребители;

г)

рамката за осигуряване и контрол на качеството, за да се гарантира адекватно качество на данните;

д)

как и кога данните ще бъдат налични, като се вземат предвид нуждите, определени от крайните потребители на научните становища;

е)

условията за международно и регионално сътрудничество и съгласуване, включително двустранни и многостранни споразумения; както и

ж)

по какъв начин са взети предвид международните задължения на Съюза и неговите държави членки.

4.   Съдържанието и форматът на горните описания отговарят на изискванията, определени в членове 2—8, както се разяснява по-подробно в приложението към настоящото решение.

Член 2

Данни, които трябва се събират в съответствие с многогодишната програма на Съюза

1.   Държавите членки събират посочените в приложение I данни в съответствие с многогодишната програма на Съюза.

2.   Съответствието между таблиците на многогодишната програма на Съюза и таблиците и текста за работния план е определено в приложение II.

Член 3

Времево и пространствено разпределение и честота на събиране на данните

1.   Спецификациите за времевото и пространственото разпределение и честотата отговарят на изискванията, определени в глава III на многогодишната програма на Съюза. Когато такива изисквания не са определени, държавите членки сами установяват и описват спецификации за времевото и пространственото разпространение или честотата, като отчитат предишни динамични редове, ефективността на разходите, всяка координация на морски региони, която е от значение, и нуждите на крайните потребители.

2.   Спецификациите за времевото и пространственото разпространение или честотата, с която трябва да бъдат събирани данните, се съобщават по следния начин:

а)

таблица 4А и таблица 4Б за данните, получени при вземане на проби от търговския риболов,

б)

таблица 1А и таблица 1Б за биологичните данни, получени от научните изследвания и търговския риболов,

в)

таблица 1Г за данните, получени при вземане на проби от любителския риболов,

г)

таблица 1Д за данните, получени при вземане на проби от съответните анадромни и катадромни видове,

д)

таблица 1Ж за данните, получени от научни изследвания,

е)

таблица 3А за икономическите и социалните данни за рибарството,

ж)

таблица 3Б за икономическите и социалните данни за аквакултурата и

з)

таблица 3В за икономическите и социалните данни за преработвателната промишленост.

Член 4

Източник на данните, процедури и методи за събиране и обработка на данните

1.   Когато данните се събират главно чрез прилагането на член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 199/2008, източникът на данните се описва във:

а)

таблица 1В,

б)

таблица 1Г,

в)

таблица 1Д,

г)

таблица 3А,

д)

текстово поле 3А,

е)

таблица 3Б,

ж)

текстово поле 3Б,

з)

таблица 3В и

и)

текстово поле 3В.

2.   Когато данните се събират съгласно други правни актове, различни от Регламент (ЕО) № 199/2008, по смисъла на член 15, параграф 1, буква а) от същия регламент източникът на данните се описва във:

а)

таблица 2А,

б)

текстово поле 2А,

в)

таблица 3А, когато е приложимо, и

г)

текстово поле 3А, когато е приложимо.

3.   Когато многогодишната програма на Съюза се отнася до пилотно проучване или опростена методика, държавите членки описват съответното проучване, включително целта, продължителността и очакваните резултати, във:

а)

пилотно проучване 1 от раздел 1,

б)

пилотно проучване 2 от раздел 1,

в)

пилотно проучване 3 от раздел 3, и

г)

пилотно проучване 4 от раздел 3.

4.   Планираните структури на вземането на проби се описват в таблица 4А, текстово поле 4А и таблица 4Б. Референтната съвкупност, която ще се използва за подбора на съвкупността, от която ще се формира извадката, се описва в таблица 4В и таблица 4Г. Когато вземането на проби се извършва от наблюдатели на борда или на брега, се посочва частта от улова, от която е взета проба, за да се уточни дали са обхванати всички видове, само търговските видове или само определени таксони от улова.

5.   Когато е приложимо, методиките, определенията и изчисленията на социални и икономически променливи следват насоките, приети по общо съгласие от експертни органи на Европейската комисия. Когато това не се прави, държавите членки ясно описват и обосновават приетия подход във:

а)

текстово поле 3А,

б)

текстово поле 3Б, и

в)

текстово поле 3В.

6.   Държавите членки съгласуват планирането и прилагането на методи на равнището на ЕС или на регионално равнище с цел да се поправят и прихванат данни за тези части от плановете за вземане на проби, които не са включени в представителната извадка или не са представени достатъчно добре в извадката. Методите на прихващане вземат предвид насоките и методите, възприети от международните статистически организации. При докладването пред крайните потребители прихванатите данни трябва да бъдат ясно обозначени.

Член 5

Осигуряване и контрол на качеството

1.   Когато е целесъобразно, в публично достъпните документи, посочени в работните планове, се посочва рамка за осигуряване и контрол на качеството. В тази рамка се установяват общите принципи, методи и инструменти, чрез които да се предоставят насоки, както и доказателства за ефективен и общ подход на европейско и национално равнище.

2.   Методите, свързани с качеството, се описват във:

а)

таблица 5А за схеми за вземане на проби от улова, схеми за вземане на проби за любителския риболов, схеми за вземане на проби за анадромните и катадромните видове и научни изследвания в открито море,

б)

таблица 5Б за променливи на риболовната дейност, икономически и социални данни за рибарството, икономически и социални данни за аквакултурата и икономически и социални данни за преработвателната промишленост,

в)

текстово поле 2А,

г)

текстово поле 3А,

д)

текстово поле 3Б, и

е)

текстово поле 3В.

3.   Когато данните се събират чрез вземане на проби, държавите членки използват статистически стабилни подходи, които следват насоките за добри практики, предоставени от Комисията, Международния съвет за изследване на морето (ICES), НТИКР или други специализирани органи на Европейската комисия. Описанието на схемите за вземане на проби включва определянето на целите, структурата, очакваните трудности при изпълнението (включително липса на отговори и откази), архивирането на данните, процедурите за осигуряване на качеството и методите за анализ, но не се ограничава до тях. Това описание се отнася и до определянето на извадковите единици, извадковите рамки и обхванатата целева съвкупност (включително критериите, използвани за обхвата), схемите за райониране, както и методите за подбор на извадки за първичните, вторичните и извадковите единици на по-ниски равнища. Когато е възможно да бъдат определени количествени цели, те могат да бъдат уточнени или пряко чрез размера на пробите или честотата на вземане на проби, или чрез определяне на равнищата на точност и на надеждност, които трябва да бъдат постигнати. По отношение на данните от преброяване държавите членки посочват дали са обхванати всички сегменти, кои части от общата съвкупност не са обхванати и каква е приблизителната оценка на тези части. Качеството на данните за извадки се доказва с помощта на показатели за качество, свързани с точността и — когато това е целесъобразно — възможни изкривяващи ефекти.

Член 6

Наличност на данни за крайните потребители

За да се опише кога данните ще бъдат налични за крайните потребители, се използва таблица 6А.

Член 7

Условия за регионално и международно сътрудничество и съгласуване

1.   В таблица 7А държавите членки посочват в кои регионални и международни срещи в тази област участват, а в таблица 7Б — как спазват одобрените препоръки на ниво морски регион или или на равнището на ЕС, когато това е приложимо. Ако не спазват тези препоръки, държавите членки обясняват причините за това в раздела „Забележки“ от таблица 7Б. Също така те посочват какво въздействие ще окажат тези препоръки върху тяхното събиране на данни.

2.   В таблица 7В държавите членки докладват цялата необходима информация относно споразуменията с други държави членки. Тази информация посочва коя държава членка събира коя част от данните и гарантира пълнотата на събираните данни, каква е продължителността на споразумението и коя държава членка ще отговаря за предаването на данните на крайните потребители.

3.   Независимо от научните изследвания в открито море, посочени в таблица 10 на многогодишната програма на Съюза, при планиране на кампаниите или организиране на вземането на проби държавите членки могат да вземат под внимание нуждите на крайните потребители, при условие че това не занижава качеството на резултатите и по този въпрос е постигната съгласуваност на равнище морски региони. Държавите членки могат да съгласуват преразпределяне на определени задачи и участия с други държави членки от същия регион. Ако бъде постигнато съгласие с други държави членки по разпределянето на задачите, участието (физическото и/или финансовото) във всяко отделно проучване, както и задълженията на всяка държава членка за докладване и предаване на данни се посочват в текстово поле 1Ж.

Член 8

Международни задължения

Държавите членки включват всички съответни изисквания към събирането на данни, които произтичат от техните международни задължения, в следните таблици:

а)

таблица 1А,

б)

таблица 1Б,

в)

таблица 1В,

г)

таблица 4A,

д)

таблица 4Б,

е)

таблица 7Б, и

ж)

таблица 7В.

Това се отнася за регионалните организации за управление на рибарството /регионалните органи в областта на рибарството, на които държавите членки или Съюзът са договарящи се страни, както и за споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство, съгласно които флотовете им извършват дейност.

Член 9

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 19 август 2016 година.

За Комисията

Karmenu VELLA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(3)  Регламент (ЕО) № 199/2008 на Съвета от 25 февруари 2008 година за установяване на общностна рамка за събиране, управление и използване на данни в сектор „Рибарство“ и за подкрепа на научните консултации във връзка с Общата политика в областта на рибарството (ОВ L 60, 5.3.2008 г., стр. 1).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1251 на Комисията от 12 юли 2016 г. за приемане на многогодишна програма на Съюза за събиране, управление и използване на данни в секторите на рибарството и аквакултурите за периода 2017—2019 г. (ОВ L 207, 1.8.2016 г., стр. 113 г.).

(5)  Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).

(6)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел 1:   Биологични данни

Таблица 1А: Списък на необходимите запаси

Таблица 1Б: Планиране на вземането на проби за биологични променливи

Таблица 1В: Честота на вземане на проби за биологични променливи

Таблица 1Г: Любителски риболов

Пилотно проучване 1: Относителен дял на улова от любителския риболов спрямо търговския риболов

Таблица 1Д: Събиране на данни от анадромни и катадромни видове в прясна вода

Текстово поле 1Д: Събиране на данни от анадромни и катадромни видове в прясна вода

Таблица 1Е: Случаен прилов на птици, бозайници, влечуги и риби

Пилотно проучване 2: Равнище на риболова и въздействие на риболовните дейности върху биологичните ресурси и морските екосистеми

Таблица 1Ж: Списък на научните изследвания в открито море

Текстово поле 1Ж: Списък на научните изследвания в открито море

Таблица 1З: Събиране и разпространение на данни от научните изследвания

Раздел 2:   Данни за риболовната дейност

Таблица 2А: Стратегия за събиране на данни за променливи на риболовната дейност

Текстово поле 2А: Стратегия за събиране на данни за променливи на риболовната дейност

Раздел 3:   Икономически и социални данни

Таблица 3А: Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за рибарството

Текстово поле 3А: Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за рибарството

Пилотно проучване 3: Данни за заетостта по образователна степен и националност

Таблица 3Б: Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за аквакултурата

Текстово поле 3Б: Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за аквакултурата

Пилотно проучване 4: Екологични данни за аквакултурата

Таблица 3В: Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за преработвателната промишленост

Текстово поле 3В: Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за преработвателната промишленост

Раздел 4:   Стратегия за вземане на проби за биологични данни от търговския риболов

Таблица 4A: Описание на плана за вземане на проби за биологични данни

Текстово поле 4А: Описание на плана за вземане на проби за биологични данни

Таблица 4Б: Описание на рамката на извадката за биологични данни

Таблица 4В: Данни за рибарството по държави членки

Таблица 4Г: Места за разтоварване

Раздел 5:   Качество на данните

Таблица 5A: Рамка за осигуряване на качеството за биологични данни

Таблица 5Б: Рамка за осигуряване на качеството за социално-икономически данни

Раздел 6:   Наличност на данни

Таблица 6A: Наличност на данни

Раздел 7:   Координация

Таблица 7A: Планирана регионална и международна координация

Таблица 7Б: Проследяване на изпълнението на препоръките и споразуменията

Таблица 7В: Двустранни и многостранни споразумения

Раздел 1

Биологични данни

Таблица 1A

Списък на обхванатите запаси

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Reference years

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Selected for sampling (Y/N)

Average landings in the reference years (tons)

EU TAC (if any) (%)

Share (%) in EU landings

Threshold (Y/N)

Comments

GBR

2013-2015

Gadus morhua

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

Y

180

8

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

North Atlantic

ICES

VIIa

Y

515

16

 

 

 

GBR

2013-2015

Solea solea

North Atlantic

ICES

VIIe

N

75

3

 

 

 

GBR

2013-2015

Nephrops norvegicus

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IV, FU 33

Y

150

6

 

 

 

ITA

2013-2015

Boops boops

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA17

N

240

 

7

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA06

Y

3 500

 

60

 

 

ESP

2013-2015

Merluccius merluccius

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA07

Y

3 500

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 2, буква а), подточки i), ii) и iii) от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и 8 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица следва да се използва, за да представи в общ вид събирането на данни на равнището на зоната/запаса. За всички индивиди, които са част от извадка, трябва да бъдат определени съответните видове и — когато е възможно — дължината.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Reference years (Референтни години)

Държавите членки докладва за годината(ите), за която (които) данните действително се отнасят. Държавата членка избира последните 3 години, за които има данни. Годината/годините да се посочат като „2013—2015“.

Species (Вид)

Държавата членка докладва наименованието (на латински) на видовете/запасите, за които се изисква вземане на проби за биологичните променливи съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза, за всички зони, в които риболовният флот на държавата членка извършва дейност.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5 (В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Area/Stock (Зона/запас)

Държавата членка посочва зоната на съответния вид/запас в съответствие с таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза (например GSA (ГПЗ) 16; зони I, II на ICES; зони IIIa, IV, VIId на ICES и т.н.).

Selected for sampling (Подбран за вземане на проби) (Y/N)

Държавите членки посочват с „Y“ (да) или „N“ (не) дали видът/запасът е бил подбран за вземане на проби. Посочва се „Y“ (да), ако видът/запасът е подбран за вземане на проби за най-малко една променлива в таблица 1Б от настоящото приложение.

Average landings in the reference years (tons) (Средни разтоварвания през референтните години (в тонове)

Средни разтоварвания за всеки вид и запас през последния референтен период от 3 години При въвеждане на данните за разтоварванията държавата членка взема предвид следните правила:

 

Ако видът не е бил разтоварван, се вписва „None“ (няма).

 

Ако средното количество на разтоварванията е по-малко от 200 t, да не се вписва съответното число, а „< 200“.

 

Ако средното количество на разтоварванията надвиши 200 t, да се въведе цифрата за количеството на средните разтоварвания за последния референтен период от 3 години. Цифрите за средното количество на разтоварванията може да се закръглят до най-близките 5 или 10 t.

EU TAC (if any) (ОДУ на ЕС (ако има такъв)

(%)

Прилага се само за запасите, които са обхванати от ОДУ и квоти. В тази колона държавата членка:

вписва „None“ (няма), ако държавата членка няма дял в ОДУ на ЕС за съответния запас,

вписва точния дял, ако държавата членка има дял в ОДУ на ЕС за съответния запас.

Share (%) in EU landings (Дял (%) в разтоварванията на ЕС)

Прилага се i) за всички запаси в Средиземно море, и ii) за всички запаси извън Средиземно море, за които все още не е определен ОДУ. В тази колона държавата членка:

вписва „None“, ако държавата членка няма разтоварени количества на съответния запас,

вписва точния дял, ако държавата членка има разтоварени количества на съответния запас, в случай че държавата членка иска да се позове на прагова стойност.

Threshold (Праг) (Y/N)

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали за отчетения вид/запас се прилага праг съгласно глава V на многогодишната програма на Съюза.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 1Б

Планиране на вземането на проби за биологични променливи

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Frequency

Length

Age

Weight

Sex ratio

Sexual maturity

Fecundity

Comments

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

PRT

Pleuronectes platessa

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IV

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Not applicable

 

PRT

Nephrops norvegius

North Atlantic

ICES

FU 7

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESP

Merluccius merluccius

Mediterranean and Black Sea

GFCM

GSA07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 2, буква а), подточки i), ii) и iii) от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и 8 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. За видовете, изброени в настоящата таблица, се събират биологични параметри (дължина, възраст, тегло, съотношение между половете, полова зрялост и потенциал за възпроизводство). Ако събирането на данни е извършено или планирано, за всеки параметър и година се въвежда „Х“. Настоящата таблица дава възможност да се определи в коя година (кои години) държавата членка е събирала/ще събира данните.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Species (Вид)

Държавата членка докладва наименованието (на латински) на видовете/запасите, за които се изисква вземане на проби за биологичните променливи съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза, за всички зони, в които риболовният флот на държавата членка извършва дейност.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Area/Stock (Зона/запас)

Държавата членка посочва мястото за риболов на споменатия вид/запас (напр. GSA (ГПЗ) 16; зони I, II на ICES; зони IIIa, IV, VIId на ICES и т.н.).

Frequency (Честота)

Държавата членка посочва честотата на вземане на проби („М“ (месечно), „Q“ (тримесечно), „A“ (годишно), „O“ (друго) — да се уточни).

Length (Дължина)

Държавата членка посочва годината(ите), в която (които) ще се вземат проби за събиране на данни за дължината.

Age (Възраст)

Държавата членка посочва годината(ите), в която (които) ще се вземат проби за събиране на данни за възрастта.

Weight (Тегло)

Държавата членка посочва годината(ите), в която (които) ще се вземат проби за събиране на данни за теглото.

Sex ratio (Съотношение между половете)

Държавата членка посочва годината(ите), в която (които) ще се вземат проби за събиране на данни за съотношението между половете.

Sexual maturity (Полова зрялост)

Държавата членка посочва годината(ите), в която (които) ще се вземат проби за събиране на данни за половата зрялост.

Fecundity (Потенциал за възпроизводство)

Държавата членка посочва годината(ите), в която (които) ще се вземат проби за събиране на данни за потенциала за възпроизводство.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 1В

Честота на вземане на проби за биологични променливи

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

MS partcipating in sampling

Sampling year

Species

Region

RFMO/RFO/IO

Area/Stock

Variables

Data sources

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level

Comments

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

age

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

sex

Surveys

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

maturity

Commercial

 

 

 

FRA

FRA-GBR-BEL

2017

Solea solea

North Sea and Eastern Arctic

ICES

IIIa, IV, VIId

length

commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

North Atlantic

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Commercial

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

North Atlantic

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Merluccius merluccius

North Atlantic

ICES

IIIa, IV, VI, VII, VIIIab

 

Surveys

 

 

 

FRA

FRA

2017

Parapenaeus longirostris

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

GSA09

 

Commercial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 2, буква а), подточки i), ii) и iii), глава IV от многогодишната програма на Съюза и член 2, член 4, параграф 1 и член 8 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. Да се обясни планираната стратегия за вземане на проби по отношение на биологичните променливи.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

MS participating in sampling (Държави членки, участващи във вземането на проби)

Ако вземането на проби е извършено в рамките на регионално координирана програма, се посочват всички участващи държави членки. В противен случай се посочва държавата членка, която отговаря за вземането на проби. Връзките към планирана регионална и международна координация или двустранни и многостранни споразумения, ако има такива, се посочват в поле „Comments“ (Бележки).

Sampling year (Година на вземане на проби)

Държавата членка посочва годината или годините, през които съответните вземания на проби. Различните години се посочват в различни редове на таблицата. Включват се всички съответни години.

Species (Вид)

Държавата членка докладва наименованието (на латински) на видовете/запасите, за които се изисква вземане на проби за биологичните променливи съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В), за всички зони, в които риболовният флот на държавата членка извършва дейност.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Area/Stock (Зона/запас)

Държавата членка посочва мястото за риболов на споменатия вид/запас (напр. GSA (ГПЗ) 16; зони I, II на ICES; зони IIIa, IV, VIId на ICES и т.н.).

Variable (Променливи)

Държавата членка докладва за променливите дължина, възраст, тегло, съотношение между половете, половата зрялост и потенциал за възпроизводство, дадени в таблица 1Б от настоящото приложение. Комбинация от видове и променливи, посочени в таблица 1Б от настоящото приложение, трябва да съответства на тази информация.

Data sources (Източници на данни)

Държавата членка описва с ключови думи основните източници на данни (например изследвания, търговски проби, проби от пазара, проби от изхвърлянето на улов и др.). Държавите членки докладват отделно планираното вземане на проби за „commercial fisheries“ (търговския риболов) и „surveys“ (изследванията).

Planned minimum no of individuals to be measured at the national level (Планиран минимален брой индивиди, които трябва да бъдат измерени на национално равнище)

Държавата членка посочва общия планиран минимален брой риби, който трябва да бъдат измерени на национално равнище. В поле „Comments“ (Бележки) се определя накратко използваната методика за получаване на тези стойности (например предишно вземане на проби, симулация и др.).

Planned minimum no of individuals to be measured at the regional level (Планиран минимален брой индивиди, които трябва да бъдат измерени на регионално равнище)

Държавата членка посочва планирания минимален брой риби за проба като част от регионално координирана схема, ако съществува такава, или в противен случай — „NA“ (неприложимо). В поле „Comments“ (Бележки) се определя накратко използваната методика за получаване на тези стойности (например предишно вземане на проби, симулация и др.).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 1Г

Любителски риболов

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Sampling year

Area/EMU

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Species present in the MS?)

Reasons for not sampling

Threshold (Y/N)

Annual estimate of catch? (Y/N)

Annual percentage of released catch? (Y/N)

Collection of catch composition data? (Y/N)

Type of Survey

Comments

GBR

2017

North Sea and Eastern Arctic

ICES

Gadus morhua

Y

 

 

Y

Y

Y

National estimates of numbers of trips & onsite surveys of catch per unit effort

 

NLD

2017

North Sea and Eastern Arctic

ICES

Anguilla anguilla

Y

 

 

Y

Y

Y

National estimates of numbers of angler & angler diaries

 

GBR

2017

North Sea and Eastern Arctic

ICES

Sharks

N

 

 

Y

Y

Y

National estimates of numbers of trips & onsite surveys of catch per unit effort

 

DEU

2017

Baltic Sea

ICES

Elasmobranchs

Y

No catches

 

N

N

 

 

 

 

 

Baltic Sea

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltic Sea

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North Atlantic

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North Atlantic

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North Atlantic

ICES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 2, буква а), подточка iv) от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и член 4, параграф 1 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 3 от многогодишната програма на Съюза, която включва и морския и сладководния улов от любителски риболов на анадромни и катадромни видове.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Sampling year (Година на вземане на проби)

Държавата членка посочва годината, през които се планират съответните вземания на проби.

Area/EMU (Зона/ЗУЗ)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 3 от многогодишната програма на Съюза.

При змиорките да се посочи звеното за управление на запасите от змиорки (ЗУЗ).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMF: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Species (Вид)

Държавата членка докладва наименованието (по възможност на латински) на видовете, за които се изисква вземане на проби за любителския риболов съгласно таблица 3 от многогодишната програма на Съюза или съгласно пилотните проучвания и/или нуждите на управлението за любителски риболов (по региони). Трябва да се посочват всички видове, дори ако определен(и) вид(ове) не се среща(т) в държавата членка.

Applicable (Species present in the MS?) (Приложимо (Среща ли се видът в държавата членка?))

Държавите членки посочват с „Y“ (да) или „N“ (не) дали видът се среща в държавата членка.

Reasons for not sampling (Причини, поради които не се вземат проби)

Ако видът се среща в държавата членка, но не се вземат проби от него, държавата членка посочва причината(ите) (свободен текст) за това, при необходимост с конкретни позовавания (например видът не се среща в зоната, законови/подзаконови актове на страната, изискваният праг се спазва и т.н.).

Threshold (Праг) (Y/N)

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали за посочения вид се прилага праг съгласно глава V от многогодишната програма на Съюза.

Annual estimate of catch? (Годишна приблизителна оценка на улова?) (Y/N)

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали за посочения вид се планира годишна приблизителна оценка на улова (тегло и/или брой).

Annual percentage of released catch? (Годишен процент на освободен улов?) (Y/N)

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали за посочения вид се планира годишен процент на освободен улов (дял освободени риби).

Collection of catch composition data? (Събиране на данни за състава на улова?) (Y/N)

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали за посочения вид се планира събиране на данни за състава на улова (например по дължина).

Type of Survey (Вид изследване)

Държавата членка посочва видовете изследвания, които ще бъдат осъществени за събиране на данни за любителския риболов (например изследвания на място, проучвания по телефона, дневници на любители рибари и др., или комбинации от тях).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Пилотно проучване 1

Относителен дял на улова от любителския риболов спрямо търговския риболов

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава V, параграф 4 от многогодишната програма на Съюза и член 2 и член 4, параграф 3, буква а) от настоящото решение.

1.

Цел на пилотното проучване

2.

Продължителност на пилотното проучване

3.

Методика и очаквани резултати от пилотното проучване

(максимум 900 думи)

Таблица 1Д

Събиране на данни от анадромни и катадромни видове в сладководни басейни

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Sampling period

Area

RFMO/RFO/IO

Species

Applicable (Y/N)

Reasons for not sampling

Water Body

Life stage

Fishery/Independent data collection

Method

Unit

Planned nos

Frequency

Comments

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

parr

I

electrofishing

n. sites

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

smolt

I

trap

n. smolts

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

adult

I

counter

n. counter

1

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

NASCO

Salmo salar

 

 

RIVER AAA

adult

F

sampling

n. samples

100

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

glass

I

electrofishing

n. sites

40

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

yellow

I

trap

n. smolts

4 000

 

 

FIN

2017-2020

Baltic

ICES

Anguilla anguilla

 

 

RIVER EEE

silver

I

counter

n. counter

1

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

glass

F

sampling

n. samples

100

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

yellow

I

trap

n. traps

1

 

 

GBR

2017-2020

UK Northern

ICES

Anguilla anguilla

 

 

N/A

silver

I

electrofishing

n. sites

20

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 2, букви б) и в) от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и член 4, параграф 1 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 1(Д) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица следва да се използва, за да представи в общ вид данните, които трябва да бъдат събирани за сладководния търговски риболов на анадромни и катадромни видове.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Sampling period (Период на вземане на проби)

Държавата членка посочва периода, през който се планират съответните вземания на проби.

Area (Зона)

При змиорките да се посочи „ЗУЗ“ (звено за управление на запасите от змиорки).

Във всички останали случаи да се посочи водосборният басейн.

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Species (Вид)

Държавата членка докладва наименованието (на латински) на вида. Трябва да се посочват всички видове, дори ако определен(и) вид(ове) не се среща(т) в държавата членка.

Applicable (Приложимо) (Y/N)

Държавите членки посочват с „Y“ (да) или „N“ (не) дали видът се среща в държавата членка или дали риболовът на този вид е забранен.

Reasons for not sampling (Причини, поради които не се вземат проби)

Ако видът се среща в държавата членка, но не се вземат проби от него, държавата членка посочва причината(ите) (свободен текст) за това (например видът не се среща в зоната, законови/подзаконови актове на държавата членка, изискваният праг се спазва и т.н.).

Water body (Водно тяло)

Държавата членка посочва името на избраната река/система (например река от списъка).

Life stage (Жизнен стадий)

Държавата членка посочва жизнения стадий на вида (например полово зряла, стъклена, сребърна змиорка и др.).

Fishery/Independent data collection (F — Събиране на данни от рибарството/I — независимо събиране на данни)

Държавата членка посочва дали данните да се получават от търговския улов (рибарство) или от източници, различни от търговския улов (независими).

Method (Метод)

Държавата членка посочват източника (ците) на данни (например капан, брояч, дневници и др. или всяка комбинация от тези методи), от които ще се получават данните.

Unit (Единица)

За всеки метод се посочва планираната единица за отчитане на данни (например брой капани, брой броячи, брой електровъдици и др.)

Planned nos (Планиран брой)

Държавата членка посочва количествената цел (в брой) за избраната единица.

Frequency (Честота)

Държавата членка посочва честотата на вземане на проби („М“ (месечно), „Q“ (тримесечно), „A“ (годишно), „O“ (друго) — да се уточни).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 1Д

Събиране на данни от анадромни и катадромни видове в сладководни басейни

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 2, букви б) и в) от многогодишната програма на Съюза и член 2 от настоящото решение.

Избран метод за събиране на данни

(максимум 250 думи за всяка зона)

Таблица 1Е

Случаен прилов на птици, бозайници, влечуги и риби

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Sampling period/year(s)

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

Group of vulnerable species

Expected occurence of recordings

Comments

FRA

2017-2018

North Sea and Eastern Arctic

ICES

 

demersal at sea

SCT SD1-5

birds

 

 

FRA

2017-2018

Mediterranean Sea and Black Sea

GFCM

 

 

 

 

 

 

FRA

2017-2018

North Sea and Eastern Arctic

ICES

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 3, буква а) от многогодишната програма на Съюза и член 2 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 1(Г) от многогодишната програма на Съюза. Да се обясни планираната стратегия за вземане на проби.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Sampling period/year(s) (Период/година(и) на вземане на проби)

Държавата членка посочва периода, през който се планират съответните вземания на проби. Годината/годините на вземането на проби да се посочат като „2017—2018“.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Sub-area/Fishing ground (Подзона/място за риболов)

Държавата членка посочва мястото за риболов на споменатия вид/запас (напр. GSA (ГПЗ) 16; зони I, II на ICES; зони IIIa, IV, VIId на ICES и т.н.).

Scheme (Схема)

Държавата членка посочва схемата за вземане на проби: „at markets“ (на пазари), „at sea“ (в открито море), комбинация от двете или „other“ (друго). Стойностите трябва да съответстват на тези, отчетени в таблица 4А и таблица 4Б от настоящото приложение, освен ако има специфични схеми.

Stratum ID code (Идентификационен код на район)

Държавата членка посочва уникален код за идентифициране на всеки район в рамките на схемата. Стойностите трябва да съответстват на тези, отчетени в таблица 4А и таблица 4Б от настоящото приложение, освен ако има специфични схеми.

Group of vulnerable species (Група на уязвимите видове)

Държавата членка посочва групата на видовете въз основа на глава III, параграф 3, буква а) от многогодишната програма на Съюза.

Expected occurence of recordings (Очакван брой записи)

Държавата членка посочва очаквания брой записи за индивидите, уловени като случаен прилов, включително освободените, в съответствие с таблица 1(Г) от многогодишната програма на Съюза. Да се попълни „(+/–)“ брой или „Х“.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Пилотно проучване 2

Равнище на риболова и въздействие на риболовните дейности върху биологичните ресурси и морските екосистеми

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 3, буква в) от многогодишната програма на Съюза и член 2 и член 4, параграф 3, буква б) от настоящото решение.

1.

Цел на пилотното проучване

2.

Продължителност на пилотното проучване

3.

Методика и очаквани резултати от пилотното проучване

(максимум 900 думи)

Таблица 1Ж

Списък на научните изследвания в открито море

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Mandatory (Y/N)

Threshold (Y/N)

Agreed at RCG level

MS participation

Area(s) covered

Period (Month)

Frequency

Days at sea planned

Type of sampling activities

Planned target

Map

Relevant international planning group - RFMO/RFO/IO

International database

Comments

NLD

Demersal Young Fish Survey

 

 

 

 

 

IVc

Sept-Oct

Annual

10

Fish Hauls

33

Fig 7.1

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

July

Annual

15

Echo Nm

50

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

NLD

NS Herring Acoustic Survey

 

 

 

 

 

IIIa, IV

July

X

15

Plankton hauls

15

Fig 7.2

ICES PGIPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава IV и глава V от многогодишната програма на Съюза и членове 2 и 3 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни кои научни изследвания в открито море, посочени в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза, и кои допълнителни изследвания ще бъдат извършени от държавата членка.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Name of the survey (Наименование на изследването)

Държавата членка посочва наименованието на изследването. За задължителните изследвания наименованието трябва да е същото като това, което е използвано в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Acronym (Съкращение)

Държавата членка посочва съкращението на изследването. За задължителните изследвания съкращението трябва да е същото като това, което е използвано в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Mandatory (Задължително) (Y/N)

Държавата членка вписва „Y“ (да) или „N“ (не), в зависимост от това дали изследването е включено в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Threshold (Праг) (Y/N)

Държавата членка вписва „Y“ (да) или „N“ (не), в зависимост от това дали се прилага праг съгласно глава V, параграф 7 от многогодишната програма на Съюза. Ако отговорът е „Y“ (да), да се опише по-подробно в текстовото поле 1Ж от настоящото приложение.

Agreed at RCG level (Съгласувано в рамките на регионалните групи за координация (РГК)

Държавата членка вписва „Y“ (да) или „N“ (не), в зависимост от това дали изследването е съгласувано на равнище морски региони.

MS participation (Участие на държави членки)

Посочете дали друга държава членка (други държави членки) участва(т) в изследването и под каква форма [„F“(финансово), „T“ (техническо), „E“ (с действия) или „C“ (комбинация)]. Да се опише по-подробно в текстовото поле 1Ж от настоящото приложение. Ако никоя друга държава членка не участва в изследването, в това поле се посочва „NA“ (неприложимо).

Area(s) covered (Обхваната(и) зона(и)

Държавата членка посочва зоните, за които се планира да бъдат обхванати от проучването. За задължителните изследвания зоната трябва да е същата като тази, която е използвана в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Period (month) (Период (месец)

Държавата членка посочва периода (в месеци), за който се планира да бъде обхванат от проучването. За задължителните изследвания периодът трябва да е същият като този, който е използван в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Frequency (Честота)

Държавата членка посочва периодичността на изследването: „Annual“ (годишно), „Biennial“ (на две години), „Triennial“ (на три години) и т.н.

Days at sea planned (Планирани дни в морето)

Държавата членка посочва дните в морето, планирани на национално равнище.

Type of sampling activities (Вид дейности на вземането на проби)

Държавата членка посочва вида на основните дейности на вземането на проби. Основните дейности на вземането на проби са тези, които са съгласувани в съответната група, отговаряща за планирането на изследването, за разлика от допълнителните дейности на вземането на проби. За всеки вид дейност да се използва отделен ред. Държавата членка е призована да използва следните категории: замятания за риба, измерване на проводимостта, температурата и плътността (CTD), замятания за планктон и др.

Planned target (Планирана цел)

Държавата членка посочва броя на планираните дейности на вземането на проби.

Map (Карта)

Държавата членка добавя препратка към картата, включена в текстово поле 1Ж от настоящото приложение.

Relevant international planning group — RFMO/RFO/IO (Съответни международни групи за планиране — RFMO/RFO/IО)

Държавата членка вписва съответната международна група, която отговаря за планирането на изследването и съответната RFMO/RFO/IО.

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

International database (Международна база данни)

Държавата членка посочва наименованието на международната база данни, свързана със събраните в рамките на научното изследване данни, или вписва „no existing database“ (няма база данни). Тук става дума за съществуването на международна база данни, а не за факта дали данните са качени или не.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 1Ж

Списък на научните изследвания в открито море

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава IV от многогодишната програма на Съюза и член 2 и член 7, параграф 3 от настоящото решение. То има за цел да уточни кои научни изследвания в открито море, посочени в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза, ще бъдат извършени. Държавите членки посочват дали научното изследване е включено в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза или е допълнително изследване.

1.

Цели на изследването

2.

Описание на методите, използвани в изследването. За задължителните изследвания се посочват връзките към наръчниците. Да се добави графично представяне (карта).

3.

За международно координирани проучвания да се опишат участващите държави членки/кораби и съответната международна група, отговаряща за планирането на изследването.

4.

Когато е приложимо, да се опише международното споделяне на задачите (физически и/или финансови) и използваното споразумение относно поделянето на разходите.

5.

Да се обясни когато се прилагат прагове.

(максимум 450 думи за всяко изследване)

Таблица 1З

Събиране и разпространение на данни от научните изследвания

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Name of survey

Acronym

Type of data collected

Core/Additional variable

Used as basis for advice (Y/N)

Comments

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Biological data for Cod IVa

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Biological data for Sprat IVa

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Herring Larvae

C

Y

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

CTD by Haul

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Litter items in the trawl

A

N

 

NLD

North Sea IBTS

IBTS_NS_Q1

Benthos in the trawl

A

N

 

NLD

Internation Blue whiting Acoustic survey

BWAS

Blue whiting acoustic/biological data

C

Y

 

NLD

Internation Blue whiting survey

BWAS

Marine Mammal observations

A

N

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

Mackerel Egg production

C

Y

 

NLD

International Mackerel and Horse Mackerel Egg Survey

MEGS

CTD by Haul

C

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

biological data for Horse Mackerel

C

Y

 

ITA

Mediterranean international bottom trawl survey

MEDITS

biological data for striped red Mullet

C

Y

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава IV от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани във връзка с научните изследвания в открито море, описани в таблица 1Ж от настоящото приложение.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Name of the survey (Наименование на изследването)

Държавата членка посочва наименованието на изследването. За задължителните изследвания наименованието трябва да е същото като това, което е използвано в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Acronym (Съкращение)

Държавата членка посочва съкращението на изследването. За задължителните изследвания съкращението трябва да е същото като това, което е използвано в таблица 10 от многогодишната програма на Съюза.

Type of data collected (Вид събирани данни)

Държавата членка посочва вида на събираните данни. За всеки вид събирани данни да се използва отделен ред. Държавата членка е призована да използва следните категории: биологични данни за даден запас, данни за ларвите на даден запас, данни за хвърляне на хайвер при даден запас, CTD на едно замятане, отпадъци на едно замятане, наблюдения на морски бозайници, костенурки и морски птици, бентосни видове в трала и т.н. Когато се изследват повече видове, може да се извършва групиране на различните запаси.

Core/Additional variable (Основна (С)/допълнителна (А) променлива)

Основните променливи са тези, които произтичат от основните дейности на вземането на проби, определящи структурата на изследването. Всички останали са допълнителни променливи. Докладването на допълнителните променливи не е задължително.

Used as basis of advice (Използвани като основа за становища) (Y/N)

Държавата членка вписва „Y“ (да) или „N“ (не), в зависимост от това дали е предвидено събираните данни да се използват като основа за становища. В поле „Comments“ (Бележки) държавата членка може да посочи вида становище (оценка на запасите, интегрирана оценка на екосистемите, национално становище и др.).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

РАЗДЕЛ 2

ДАННИ ЗА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ

Таблица 2А

Стратегия за събиране на данни за променливи на риболовната дейност

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Supra region

Region

Variable Group

Fishing technique

Length class

Metiers (level 6)

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Y/N/I)

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips)

Additional data collection (Y/N)

Data collection scheme

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips)

Comments

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

Effort

Beam trawlers

18-< 24 m

All metiers

I

Sales notes

50%

Y

Probability sampling survey

5%

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

Effort

Beam trawlers

40 m or larger

OTBDEF8090

Y

Logbooks, VMS data, Sales notes

100%

N

None

NA

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

Landings

Drift and/or fixed netters

12-< 18 m

All metiers

I

Fishing forms, Sales notes

75%

Y

Indirect survey

10%

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

Landings

 

 

All metiers

N

NA

NA

Y

Non probability sampling survey

5%

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

Capacity

 

 

All metiers

I

Logbooks, Sales notes

90%

Y

Census survey

100%

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

North Atlantic

North Sea and Eastern Arctic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRA

Mediterranean Sea and Black Sea

Mediterranean Sea and Black Sea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 4 от многогодишната програма на Съюза и член 2 и член 4, параграф 2, буква а) от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да посочи и опише метода, използван за получаването на приблизителни оценки за представителни проби, когато данните не се записват съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 или когато данните, събрани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009, не са с подходящата степен на обобщаване за научното им предназначение.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Supra region (Суперрегион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво III). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

Variable group (Група променливи)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 4 от многогодишната програма на Съюза. Ако се използват различни източници за различни променливи в рамките на една и съща група променливи, посочването може да се извършва с помощта на променливи, а не група променливи.

Fishing technique (Риболовна техника)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(Б) от многогодишната програма на Съюза. Да се постави звездичка, ако за целите на събирането на данни сегментът е събран заедно с друг(и) сегмент(и). Неактивните кораби се включват като отделен сегмент.

Length class (Клас дължина)

Metiers (Level 6) (Групи сходни риболовни дейности (ниво 6)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 2 от многогодишната програма на Съюза. Да бъдат посочени само ако държавата членка има специфична рамка на извадката, определена от „metier by segment“ (група сходни риболовни дейности по сегмент). В противен случай държавата членка може да посочи „all Metiers“ (всички групи сходни риболовни дейности по сегмент), но информацията трябва да се докладва като „fleet segment by metiers“ (сегмент от флота по групи сходни риболовни дейности).

Data collected under control regulation appropriate for scientific use (Данните, събирани съгласно Регламента за контрол, подходящи ли са за научни цели) (Y/N/I)?

Държавата членка вписва „Y“ (да), „N“ (не) или „I“ (недостатъчни).

Type of data collected under control regulation used to calculate the estimates (Вид данни, събирани съгласно Регламента за контрол, които са използвани за изчисляване на приблизителните оценки)

Държавата членка посочва вида на събираните данни: дневници, документи за продажба, данни от VMS, формуляри за риболова и др.

Expected coverage of data collected under control regulation (% of fishing trips) (Очаквано покритие на данните, събирани съгласно Регламента за контрол (% от риболовните рейсове))

За всеки източник на данни се посочва планираният процент на обхвата, за който е извършена приблизителна оценка на базата на риболовните рейсове, като показател за рамката за осигуряване и контрол на качеството.

Additional data collection (Допълнително събиране на данни) (Y/N)

Държавата членка вписва „Y“ (да) или „N“ (не), в зависимост от това дали се планира допълнително събиране на данни.

Data collection scheme (Схема за събиране на данни)

Държавата членка вписва схемата за събиране на данни: изследване със случайни извадки, изследване с неслучайни извадки, непряко изследване, изследване чрез преброяване, „none“ (няма схема) и др.

Planned coverage of data collected under complementary data collection (% of fishing trips) (Планирано покритие на данните, събирани в рамките на допълнителното събиране на данни (% от риболовните рейсове)

За всеки източник на данни се посочва планираният процент на обхвата, за който е извършена приблизителна оценка на базата на риболовните рейсове, като показател за рамката за осигуряване и контрол на качеството.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 2А

Стратегия за събиране на данни за променливи на риболовната дейност

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 4 от многогодишната програма на Съюза и член 2, член 4, параграф 2, буква б) и член 5, параграф 2 от настоящото решение. То има за цел да опише метода, използван за получаването на приблизителни оценки за представителни проби, когато данните не се записват съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009 или когато данните, събрани съгласно Регламент (ЕС) № 1224/2009, не са с подходящата степен на обобщаване за научното им предназначение.

1.

Описание на методиките, използвани за взаимно потвърждаване на различните източници на данни

2.

Описание на методиките, използвани за приблизителна оценка на стойностите на разтоварванията

3.

Описание на методиките, използвани за приблизителна оценка на средната цена (препоръчва се да се използват среднопретеглени стойности за всеки рейс)

4.

Описание на методиките, използвани за планиране на събирането на допълнителните данни (методика на плана за вземане на проби, вид на събираните данни, честота на събиране и др.)

(максимум 900 думи за всеки регион)

РАЗДЕЛ 3

ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ДАННИ

Таблица 3А

Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за рибарството

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Supra region

Fishing techniqu

Length class

Type of variables (E/S)

Variable

Data Source

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Baltic Sea, North Sea and Eastern Arctic, and North Atlantic

Beam trawlers

18-< 24 m

E

Gross value of landings

questionnaires

A - Census

 

 

 

ESP

Baltic Sea, North Sea and Eastern Arctic, and North Atlantic

Beam trawlers

40 m or larger

E

Other income

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Mediterranean Sea and Black Sea

Drift and/or fixed netters

12-< 18 m

E

Wages and salaries of crew

questionnaires

C - Non-Probability Sample Survey

 

 

 

 

 

 

 

S

Employment by gender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 5, букви а) и б) от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и член 4, параграфи 1 и 2 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 5(А) и 6 от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица да се използва, за да се даде обща представа за съвкупността за икономическите и социалните данни в сектора на рибарството.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Supra Region (Суперрегион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво III). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

Fishing technique (Риболовна техника)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(Б) от многогодишната програма на Съюза. Да се постави звездичка, ако за целите на събирането на данни сегментът е свързан с друг(и) сегмент(и). Неактивните кораби се включват като отделен сегмент.

Length class (Клас дължина)

Type of variables (Вид променливи) (E/S)

Държавата членка посочва категорията, към която спадат променливите: „E“ (икономически) или „S“ (социални), въз основа на таблица 5(А) от многогодишната програма на Съюза за икономическите променливи и таблица 6 от многогодишната програма на Съюза за социалните променливи.

Variable (Променлива)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(А) от многогодишната програма на Съюза, втора колона за икономическите променливи и таблица 6 от многогодишната програма на Съюза за социалните променливи.

Data source (Източник на данни)

Държавата членка вписва използваните източници на данни (дневници, документи за продажба, счетоводни отчети, въпросници и т.н.). За всяка променлива ясно се посочват източниците на данни.

Type of data collection scheme (Вид схема за събиране на данни)

Държавата членка вписва кода на схемата за събиране на данни, както следва: А — преброяване; B — изследване със случайни извадки; C — изследване с неслучайни извадки; D — непряко изследване. В случай че данните за променливи не се събират директно, а са резултат от приблизителна оценка, се посочва „indirect survey“ (непряко изследване). В този случай се предоставя допълнително обяснение за схемата за събиране на данни и метода за приблизителна оценка в текстово поле 3А от настоящото приложение.

Frequency (Честота)

Държавата членка вписва честотата, с която икономическите и социалните данни трябва да бъдат събирани в съответствие с глава III, параграф 5, букви а) и б) от многогодишната програма на Съюза.

Planned sample rate (Планиран процент на извадката)

Планираният процент на извадката (%) се основава на съвкупността на флота, която се определя като корабите, включени в регистъра на флота към 31 декември, и всички риболовни кораби, извършващи дейност най-малко един ден през годината. Когато за някои променливи не се събират данни, в колона „Planned sample rate (%)“ (планиран процент на извадката) се попълва „N“ (не). Планираният процент на извадката може да бъде променен въз основа на актуализирана информация за общата съвкупност (регистър на флота).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 3А

Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за рибарството

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 5, букви а) и б) от многогодишната програма на Съюза и член 2, член 4, параграфи 1, 2 и 5 и член 5, параграф 2 от настоящото решение. То има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 5(А) и 6 от многогодишната програма на Съюза.

1.

Описание на методиките, използвани за избор на различните източници на данни

2.

Описание на методиките, използвани за избор на различните видове събиране на данни

3.

Описание на методиките, използвани за избор на рамката на извадката и схемата за разпределение

4.

Описание на методиките, използвани за процедурите за приблизителна оценка

5.

Описание на методиките, използвани по отношение на качеството на данните

(максимум 900 думи за всеки регион)

Пилотно проучване 3

Данни за заетостта по образователна степен и националност

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 5, буква б) и параграф 6, буква б) от многогодишната програма на Съюза и член 2 и член 3, параграф 3, буква в) от настоящото решение. То има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 6 от многогодишната програма на Съюза.

1.

Цел на пилотното проучване

2.

Продължителност на пилотното проучване

3.

Методика и очаквани резултати от пилотното проучване

(максимум 900 думи)

Таблица 3Б

Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за аквакултурата

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Techniques

Species group

Type of variables (E/S)

Variable

Data source

Type of data collection scheme

Threshold (Y/N)

Frequency

Planned sample rate %

Comments

DEU

Hatcheries and Nurseries

other marine fish

E

Turnover

Financial accounts

A - Census

 

 

 

 

DEU

Cages

sea bass & sea bream

E

Energy costs

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

 

DEU

Cages

salmon

E

Energy costs

questionnaires

C - Non-Probability Sample Survey

 

 

 

 

 

 

 

S

Unpaid labour by gender

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на глава III, параграф 6, букви а) и б) и глава V от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и член 4, параграф 1 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 6 и 7 от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица да се използва, за да представи в общ вид събирането на икономическите и социалните данни в сектора на аквакултурите.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Techniques (Техники)

При сегментирането за събирането на данни за аквакултурите държавата членка се придържа към таблица 9 от многогодишната програма на Съюза.

Species group (Група видове)

Type of variables (Вид променливи) (E/S)

Държавата членка посочва категорията, към която спадат променливите: „E“ (икономически) или „S“ (социални), въз основа на таблица 7 от многогодишната програма на Съюза за икономическите променливи и таблица 6 от многогодишната програма на Съюза за социалните променливи.

Variable (Променлива)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 7 от многогодишната програма на Съюза, втора колона за икономическите променливи и таблица 6 от многогодишната програма на Съюза за социалните променливи.

Data source (Източник на данни)

Държавата членка вписва използваните източници на данни (счетоводни отчети, въпросници и др.). За всяка променлива ясно се посочват източниците на данни.

Type of data collection scheme (Вид схема за събиране на данни)

Държавата членка вписва кода на схемата за събиране на данни, както следва: А — преброяване; B — изследване със случайни извадки; C — изследване с неслучайни извадки; D — непряко изследване. В случай че променливата не се събира директно, а са резултат от приблизителна оценка, се извършва непряко изследване. В този случай се предоставя допълнително обяснение за схемата за събиране на данни и метода за приблизителна оценка в текстово поле 3А от настоящото приложение.

Threshold (Праг) (Y/N)

Държавата членка вписва „Y“ (да) или „N“ (не), в зависимост от това дали се прилага праг съгласно глава V от многогодишната програма на Съюза.

Frequency (Честота)

Държавата членка вписва честотата, с която икономическите и социалните данни трябва да бъдат събирани в съответствие с глава III, параграф 6, букви а) и б) от многогодишната програма на Съюза.

Planned sample rate (Планиран процент на извадката)

Планираният процент на извадката се основава на съвкупността, както е определена в глава III, параграф 6, буква а) от многогодишната програма на Съюза. Когато за някои променливи не се събират данни, в колона „Planned sample rate“ (планиран процент на извадката) се попълва „N“ (не). Планираният процент на извадката може да бъде променен въз основа на актуализирана информация за общата съвкупност.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 3Б

Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за аквакултурата

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 6, букви а) и б) от многогодишната програма на Съюза и член 2, член 4, параграфи 1 и 5 и член 5, параграф 2 от настоящото решение. То има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 6 и 7 от многогодишната програма на Съюза.

1.

Описание на методиките, използвани за избор на различните източници на данни

2.

Описание на методиките, използвани за избор на различните видове източници на събираните данни

3.

Описание на методиките, използвани за избор на рамката на извадката и схемата за разпределение

4.

Описание на методиките, използвани за процедурите за приблизителна оценка

5.

Описание на методиките, използвани по отношение на качеството на данните

(максимум 1 000 думи)

Пилотно проучване 4

Екологични данни за аквакултурата

Общи положения: Настоящото поле отговаря на глава III, параграф 6, буква в) от многогодишната програма на Съюза и член 2 и член 4, параграф 3, буква г) от настоящото решение. То има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 8 от многогодишната програма на Съюза.

1.

Цел на пилотното проучване

2.

Продължителност на пилотното проучване

3.

Методика и очаквани резултати от пилотното проучване

(максимум 900 думи)

Таблица 3В

Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за преработвателната промишленост

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Segment

Type of variables (E/S)

Variables

Data sources

Type of data collection scheme

Frequency

Planned sample rate %

Comments

ESP

Companies <= 10

E

Turnover

financial accounts

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Companies 11-49

E

Other operational costs

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

Companies 50-250

E

Other operational costs

questionnaires

A - Census

 

 

 

ESP

Companies > 250

E

Other income

questionnaires

B - Probability Sample Survey

 

 

 

ESP

 

S

Unpaid labour by gender

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на бележка под линия 6 в глава III, параграф 1.1, буква г) от многогодишната програма на Съюза и членове 2, 3 и член 4, параграф 1 от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 11 от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица следва да се използва, за да представи в общ вид събирането на икономическите и социалните данни в преработвателната промишленост. Да се посочи събирането на данни за променливи, които не са обхванати от ESTAT, или за които се изисква допълнително вземане на проби. Икономическите данни се събират за предприятия за преработка на риба с под 10 служители, както и за дружества, за които преработката на риба е само странична дейност, също и за неплатен труд и суровини. Данните за заетостта (с разбивка по половете) се събират за всички предприятия, независимо от размера им.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Segment (Сегмент)

Критерият за сегментирането е броят на заетите лица. Препоръчва се следното сегментиране: дружества <= 10; дружества 11—49; дружества 50—250; дружества > 250.

Type of variables (Вид променливи) (E/S)

Държавата членка посочва категорията, към която спадат променливите: „E“ (икономически) или „S“ (социални), въз основа на таблица 11 от многогодишната програма на Съюза.

Variables (Променливи)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 11 от многогодишната програма на Съюза.

Data sources (Източници на данни)

Държавата членка вписва използваните източници на данни (счетоводни отчети, въпросници и др.). За всяка променлива ясно се посочват източниците на данни.

Type of data collection schemе (Вид схема за събиране на данни)

Държавата членка вписва кода на схемата за събиране на данни, както следва: А — преброяване; B — изследване със случайни извадки; C — изследване с неслучайни извадки; D — непряко изследване. В случай че данните за променливата не се събират директно, а са резултат от приблизителна оценка, се посочва „непряко изследване“. В този случай се предоставя допълнително обяснение за схемата за събиране на данни и метода за приблизителна оценка в текстово поле 3В от настоящото приложение.

Frequency (Честота)

Държавата членка вписва честотата, с която икономическите и социалните данни трябва да бъдат събирани.

Planned sample rate (Планиран процент на извадката)

Планираният процент на извадката (%) се основава на съвкупността. Когато за някои променливи не се събират данни, в колона „Planned sample rate“ (планиран процент на извадката) се попълва „N“ (не). Планираният процент на извадката може да бъде променен въз основа на актуализирана информация за общата съвкупност.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 3В

Сегменти на съвкупността за събиране на икономически и социални данни за преработвателната промишленост

Общи положения: Настоящото поле отговаря на бележка под линия 6 в глава III, параграф 1.1, буква г) от многогодишната програма на Съюза и член 2, член 4, параграфи 1 и 5 и член 5, параграф 2 от настоящото решение. То има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблица 11 от многогодишната програма на Съюза.

1.

Описание на методиките, използвани за избор на различните източници на данни

2.

Описание на методиките, използвани за избор на различните видове източници на събираните данни

3.

Описание на методиките, използвани за избор на рамката на извадката и схемата за разпределение

4.

Описание на методиките, използвани за процедурите за приблизителна оценка

5.

Описание на методиките, използвани по отношение на качеството на данните

(максимум 1 000 думи)

РАЗДЕЛ 4

СТРАТЕГИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ ЗА БИОЛОГИЧНИ ДАННИ ОТ ТЪРГОВСКИЯ РИБОЛОВ

Таблица 4A

Описание на плана за вземане на проби за биологични данни

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

MS participating in sampling

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Scheme

Stratum ID code

PSU type

Catch fractions covered

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions

Seasonality (Temporal strata)

Reference years

Average Number of PSU during the reference years

Planned number of PSUs

Comments

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal at-sea

SCT SD1-5

vessel x trip

 

 

annual

 

~ 4 000

40

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal at-sea

SCT SD2-5

vessel x trip

 

 

annual

 

~ 500

10

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal at-sea

SCT SD3-5

vessel x trip

 

 

annual

 

~ 2 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal at-sea

SCT SD4-5

vessel x trip

 

 

annual

 

~ 750

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal at-sea

SCT SD5-5

vessel x trip

 

 

annual

 

~ 15 000

6

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal on-shore

SCT LD1-4

port X day

 

 

annual

 

~ 345

60

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal on-shore

SCT LD2-4

port X day

 

 

annual

 

~ 7 000

20

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal on-shore

SCT LD3-4

port X day

 

 

annual

 

~ 3 000

25

 

GBR

 

NSEA NA

 

 

Demersal on-shore

SCT LD4-4

port X day

 

 

annual

 

~ 1 000

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

North Atlantic

NAFO

NAFO

sampling at sea

L3

vessel trip

 

 

annual

2015-2017

71

9

 

 

 

Other Regions

IOTC

FAO 51 + 57

sampling on shore

T18

vessel trip

 

 

annual

2015-2017

157

120

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 3, член 4, параграф 4 и член 8 от настоящото решение и представлява основата за изпълнение на глава III, параграф 2, буква а), подточка i) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица се отнася за данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица да се използва за определяне на всички зависими от риболова схеми за вземане на проби в държавите членки. Държавата членка посочва районите в рамките на схемата, вида на основната извадкова единица (ОИЕ) и планирания брой на ОИЕ, които ще бъдат на разположение през годината на подаване. За всеки район държавата членка записва броя на ОИЕ, които планира да осъществи

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

MS participating in sampling (Държави членки, участващи във вземането на проби)

Ако вземането на проби е извършено в рамките на регионално координирана програма, се посочват всички участващи държави членки. В противен случай се посочва държавата членка, която отговаря за вземането на проби. Връзките към планирана регионална и международна координация или двустранни и многостранни споразумения, ако има такива, се посочват в поле „Comments“ (Бележки).

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Sub-area/Fishing ground (Подзона/място за риболов)

Държавата членка посочва мястото за риболов (напр. зоната на ICES, GSA (ГПЗ) на GFCM, зоната на NAFO и т.н.).

Scheme (Схема)

Държавата членка посочва схемата за вземане на проби: „at markets“ (на пазари), „at sea“ (в открито море), комбинация от двете или „other“ (друго). Ако е посочено „other“ (друго) (например „other [Market stock specific sampling]“ (друго [специфично за запаса вземане на проби на пазари]), то се описва в текстово поле 4А от настоящото приложение.

Stratum ID code (Идентификационен код на района)

Държавата членка посочва уникален код за идентифициране на всеки район в рамките на схемата. Може да се използва свободен текст или кодиране, но винаги трябва да съвпада с „идентификационен код на район“, посочен в таблица 4Б от настоящото приложение. Районите без конкретно покритие (т.е. без планиран брой ОИЕ) трябва също да бъдат подробно описани, за да може да се измери обхватът на плана за вземане на проби.

PSU type (Вид ОИЕ)

Държавата членка посочва основната извадкова единица (ОИЕ) във всеки район. ОИЕ може да бъдат риболовен рейс, риболовен кораб, пристанище, риболовен ден и т.н.

Catch fractions covered (Обхванати фракции на улова)

Държавата членка посочва от каква фракция на улова трябва да се вземат проби. Въвежда се „Catch“ (улов), ако се вземат проби от целия улов, „Landings“ (разтоварвания), „Discards“ (изхвърлен улов), „Landings+Discards“ (разтоварвания+изхвърлен улов) и др.

Species/Stocks covered for estimation of volume and length of catch fractions (Видове/запаси, предмет на приблизителна оценка на количеството и дължината на фракциите на улова)

Държавата членка посочва дали планът за вземане на проби обхваща всички видове или само част от тях. Въвежда се „all species and stocks“ (всички видове и запаси), „only stocks in Table 1A, 1B and 1C“ (само запаси в таблици 1А, 1Б и 1В), „selected species/stocks“ (избрани видове/запаси) и се уточнява допълнително в „Comments“ (Бележки).

Seasonality (Temporal strata) (Сезонност (времеви райони)

Държавата членка описва с ключови думи схемата за вземане на проби по отношение на районирането във времето: „monthly“ (месечно), „quarterly“ (тримесечно), „annual“ (годишно) и т.н.

Reference years (Референтни години)

Държавата членка посочва годината(ите), използвана(и) като референция за очакваните основни извадкови единици в годината на прилагане на схемата за вземане на проби. Държавата членка използва последните 3 години (например „2014—2016 г.“). Ако се използва друг период, могат да се предоставят съответните мотиви.

Average number of PSU during the reference years (Среден брой на ОИЕ през референтните години)

Държавата членка посочва общия брой на ОИЕ, изчислен като средна стойност от годините, използвани за сравнение.

Planned number of PSUs (Планиран брой на ОИЕ)

Държавата членка посочва планирания брой на ОИЕ, от които да се вземат проби.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

Текстово поле 4А

Описание на плана за вземане на проби за биологични данни

Общи положения: Настоящото поле отговаря на член 3, член 4, параграф 4 и член 8 от настоящото решение и представлява основата за изпълнение на глава III, параграф 2, буква а), подточка i) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица се отнася за данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза.

Описание на плана за вземане на проби в съответствие с член 5, параграф 3 от настоящото решение.

(максимум 900 думи за всеки регион)

Таблица 4Б

Описание на рамката на извадката за биологични данни

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Stratum ID number

Stratum

Sampling frame description

Method of PSU selection

Comments

GBR

SCT SD1-5

North Sea offshore fish trawlers

Vessel list of 120 DTS > 18m

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD2-5

North sea offshore prawn trawlers

Vessel list of 60 DTS targeting shellfish

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD3-5

North sea inshore trawlers

Vessel list of 250 DTS < 18m based in NS ports

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD4-5

West coast offshore trawlers

Vessel list of 15 DTS > 18m based in WC ports

random draw from randomised list

 

GBR

SCT SD5-5

Westcoast inshore trawlers

Vessel list of 2 500 DTS < 18m based in WC ports

random draw from randomised list

 

GBR

SCT LD1-4

NE main port

1 port active for ~ 345 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

GBR

SCT LD2-4

NE minor ports

25 ports active over 280 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

GBR

SCT LD3-4

W ports

10 ports active over ~ 300 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

GBR

SCT LD4-4

Island ports

4 ports active over ~ 250 days

random weekday from systematic (weekly) coverage

 

 

 

 

 

 

 

ESP

L3

trawlers operating in NAFO

vessels with licence to fish in NAFO

random draw from the list of vessels (without replacement)

 

ESP

T18

purse seiners fishing tropical tunas in IOTC

purse seiners fishing in Indian Ocean and landing in the port of Victoria (Seychelles)

random draw from purse seiner vessels landing in the port of Victoria (Seychelles)

purse seiner fleet, fishing tropical tunas in Indian Ocean lands their catches in the ports of Victoria, Mahé, Mombasa, Antisarana, but due to the long distance, sampling can be performed only in the port of Victoria (where most of the fleet landings take place)

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 3, член 4, параграф 4 и член 8 от настоящото решение и представлява основата за изпълнение на глава III, параграф 2, буква а), подточка i) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица се отнася за данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица да се използва за предоставяне на по-подробна информация за районите и рамките на извадката на всяка схема.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Stratum ID code (Идентификационен код на района)

Държавата членка посочва уникален код за идентифициране на всеки район в рамките на схемата. Може да се използва свободен текст или кодиране, но винаги трябва да съвпада с „идентификационния код на район“, посочен в таблица 4А от настоящото приложение. Районите без конкретно покритие (т.е. без планиран брой ОИЕ) трябва също да бъдат подробно описани, за да може да се измери обхватът на плана за вземане на проби.

Stratum (Район)

Държавата членка дава кратко описание (свободен текст) на извадковите райони (напр. траулери в GSA (ГПЗ) 22; кораби с мрежи гъргър на западния бряг; пристанища в северозападната зона и т.н.).

Sampling frame description (Описание на рамката на извадката)

Държавата членка описва накратко (свободен текст) рамката на извадката за всеки район (например списък на корабите в GSA (ГПЗ) 22; списък на корабите с мрежи гъргър на западния бряг; списък на пристанищата в северозападната зона).

Method of PSU selection (Метод за подбор на ОИЕ)

Държавата членка посочва метода(ите) (свободен текст) за подбора на основната извадкова единица (ОИЕ).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 4В

Данни за рибарството по държави членки

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Fleet segment/Metier

Targeted species/species assemblage

Average number of vessels

Average number of fishing trips

Average number of fishing days

Average landings (tons)

Average landings (tons) in national ports

Average landings (tons) in foreign ports

Comments

DEU

Baltic Sea

 

ICES areas III b-d

 

demersal trawlers

bottom trawl mixed fishery

102

24 563

 

57 388

54 234

3 154

 

DEU

Baltic Sea

 

ICES areas III b-d

 

demersal seine net

mixed whitefish

6

758

 

2 264

2 130

134

 

DEU

Baltic Sea

 

ICES areas III b-d

 

pelagic

mackerel

25

89

 

119 745

98 403

21 342

 

GBR

North Sea and Eastern Arctic

 

ICES Sub-areas I, II, IIIa, IV and VIId

 

OTB_CRU _16-22

shrimps

15

3 625

 

6 345

6 345

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBR

North Atlantic

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_130-219_0_0

Mixed demersal and deep water species (Greenland Halibut)

23

47

795

9 125

9 125

0

 

GBR

North Atlantic

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_MD D_>=220_ 0_0

Mixed demersal and deep water species (skates)

19

20

342

4 648

4 648

0

 

GBR

North Atlantic

NAFO

NAFO

2015-2017

OTB_CRU _40-59_0_0

Crustaceans (northern shrimp)

2

2

12

25

25

0

 

GBR

North Atlantic

NAFO

NAFO

2015-2017

OTM_DEF _130-135_0_0

Demersal species (alfonsino)

1

2

NA *

NA *

NA *

0

* Confidential data (only one vessel)

ESP

Other Regions

IOTC

FAO 51+ 57

2015-2017

PS_LPF_ 0_0_0 (TROP)

Tropical tunas (bigeye, skipjack, yellowfin)

15

157

4 108

127 795

0

127 795

a different reference period (2015-2016) have been taken because during the year 2017 most vessels moved to other regions due to the piracy

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 4, параграф 4 от настоящото решение и представлява основата за изпълнение на глава III, параграф 2, буква а), подточки i), ii) и iii) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица се отнася за данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица да се използва за обобщаване на размера и дейността на националния флот.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Sub-area/Fishing ground (Подзона/място за риболов)

Държавата членка посочва мястото за риболов (напр. зоната на ICES, GSA (ГПЗ) на GFCM, зоната на NAFO и т.н.).

Reference years (Референтни години)

Държавата членка посочва годината(ите), за която (които) се отнася описанието на риболовната дейност (например 2014—2016 г.). Държавата членка избира последните 3 години, за които има данни.

Fleet Segment/metier (Сегмент на флота/група сходни риболовни дейности)

Данните се отчитат по група сходни риболовни дейности (на ниво 6) съгласно определението в таблица 2 от многогодишната програма на Съюза или по сегмент на флота съгласно определението в таблица 5(Б) от многогодишната програма на Съюза

Targeted Species/species assemblage (Целеви видове/съобщество от видове)

Държавата членка посочва съобществото от целеви видове („demersal species“ (дънни видове), „small pelagic fish“ (малки пелагични риби) и т.н.), както е посочено в таблица 2 от многогодишната програма на Съюза.

Average number of vessels (Среден брой кораби)

Държавата членка посочва средния брой кораби по сегмент на флота/група сходни риболовни дейности през дадените референтни години.

Average number of fishing trips (Среден брой риболовни рейсове)

Държавата членка посочва средния брой риболовни рейсове по сегмент на флота/група сходни риболовни дейности през дадените референтни години.

Average number of fishing days (Среден брой риболовни дни)

Държавата членка посочва средния брой риболовни дни по сегмент на флота/група сходни риболовни дейности през дадените референтни години.

Average landings (tons) (Средни разтоварвания (в тонове))

Държавата членка посочва средното количество на общите разтоварвания в тонове (t) живо тегло по сегмент на флота/група сходни риболовни дейности през дадените референтни години. Стойностите в тази колона се получават от сумата на стойностите в двете останали колони на таблицата: „Average landings (tons) in national ports“ (Средни разтоварвания в националните пристанища (в тонове) и „Average landings (tons) in foreign ports“ (Средни разтоварвания в чуждестранни пристанища (в тонове).

Average landings (tons) in national ports (Средни разтоварвания в националните пристанища (в тонове)

Държавата членка посочва средното количество на разтоварванията в тонове (t) живо тегло по сегмент на флота/група сходни риболовни дейности през дадените референтни години.

Average landings (tons) in foreign ports (Средни разтоварвания в чуждестранни пристанища (в тонове)

Държавата членка посочва средното количество на разтоварванията в чужбина в тонове (t) живо тегло по сегмент на флота/група сходни риболовни дейности през дадените референтни години. Ако няма разтоварвания, се вписва „0“.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 4Г

Места за разтоварване

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Region

Sub-area/Fishing ground

Reference years

Landing locations(s)

Average number of locations

Average number of registered landings

Average landed tonnage

Average landed tonnage of national fleet

Average landed tonnage of foreign fleet

Comments

GBR

North Sea and Eastern Arctic

ICES Sub-areas I, II, IIIa, IV and VIId

2015-2017

grouping 1

2

2 894

113 247

102 478

10 769

 

GBR

North Sea and Eastern Arctic

ICES Sub-areas I, II, IIIa, IV and VIId

2015-2017

grouping n

37

950

1 564

1 564

0

 

GBR

North Sea and Eastern Arctic

ICES Sub-areas I, II, IIIa, IV and VIId

2015-2017

 

 

 

 

 

 

 

GBR

North Sea and Eastern Arctic

ICES Sub-areas I, II, IIIa, IV and VIId

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 4, параграф 4 от настоящото решение и представлява основата за изпълнение на глава III, параграф 2, буква а), подточки i), ii) и iii) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица се отнася за данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. Настоящата таблица следва да се използва за обобщаване на характеристиките на разтоварванията в държавата членка.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

Sub-area/Fishing ground (Подзона/място за риболов)

Държавата членка посочва мястото за риболов (напр. зоната на ICES, GSA (ГПЗ) на GFCM, зоната на NAFO и т.н.).

Reference years (Референтни години)

Държавата членка посочва конкретната(ите) година(и), за която (които) се отнася описанието на местата за разтоварване (например 2014—2016 г.). Държавата членка избира последните 3 години, за които има данни.

Landing locations(s) (Място (места) за разтоварване)

Държавата членка описва (свободен текст) групирането на местата за разтоварване (например големи пристанища, малки пристанища, пристанища, местни пристанища и др.), ако има данни за това.

Average number of locations (Среден брой пристанища)

Държавата членка посочва средния брой места за разтоварване по групи през дадените референтни години, ако има данни за това.

Average number of registered landings (Среден брой регистрирани разтоварвания)

Държавата членка посочва средния брой регистрирани операции по разтоварване, извършени по групи (ако е приложимо) през дадените референтни години. Тъй като предходните полета не са задължителни, това поле може да се отнася за средния брой общи операции по разтоварване в държавата членка.

Average landed tonnage (Средно разтоварен тонаж)

Държавата членка посочва средното количество на общите разтоварвания в тонове (t) живо тегло през референтните години. Данните се отчитат по групи места за разтоварване (ако е приложимо). Стойностите в тази колона се получават от сумата на стойностите в двете останали колони на таблицата: „Average landed tonnage of national fleet“ (Средно разтоварен тонаж на националния флот) и „Average landed tonnage of foreign fleet“ (Средно разтоварен тонаж на чуждестранния флот).

Average landed tonnage of national fleet (Средно разтоварен тонаж на националния флот)

Държавата членка посочва средното количество в тонове (t) живо тегло на всичките разтоварвания, извършени от нейните кораби през референтните години, по групи места за разтоварване (ако е приложимо).

Average landed tonnage of foreign fleet (Средно разтоварен тонаж на чуждестранния флот)

Държавата членка посочва средното количество в тонове (t) живо тегло на всичките разтоварвания, извършени от чуждестранни кораби през референтните години, по групи места за разтоварване (ако е приложимо). Ако няма разтоварвания, се вписва „0“.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

РАЗДЕЛ 5

КАЧЕСТВО НА ДАННИТЕ

Таблица 5A

Рамка за осигуряване на качеството за биологични данни

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

 

Sampling design

Sampling implementation

Data capture

Data Storage

Data processing

 

MS

MS participating in sampling

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/IO

IO Name of sampling scheme

Sampling frame

Is the sampling design documented?

Where can documentation on sampling design be found?

Are non-responses and refusals recorded?

Are quality checks to validate detailed data documented?

Where can documentation on quality checks for data capture be found?

In which national database are data stored?

In which international database(s) are data stored?

Are processes to evaluate data accuracy (bias and precision) documented?

Where can documentation on processes to evaluate accuracy be found?

Are the editing and imputation methods documented?

Where can documentation on editing and imputation be found?

Comments

SWE

SWE

2017

NS&EA

ICES

sea-sampling

demersal trawlers

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

N

xxxx

 

 

 

SWE

SWE

2017

Baltic

ICES

shore sampling

cod landings

Y

xxxx

Y

Y

xxx

FiskData2

RDB-FishFrame

 

 

 

 

 

SWE

SWE

2017

NS&EA/Baltic

ICES

recreational survey

 

 

 

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 5, параграф 2, буква а) от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 1(А), 1(Б) и 1(В) от многогодишната програма на Съюза. В настоящата таблица да се посочи дали процедурата за събиране на данни (структура, провеждане на вземането на проби, събиране, съхранение и обработка на данни) се документира и къде е публикувана тази документация. Имената на схемите за вземане на проби и на районите трябва да са идентични с тези в таблици 4А и 4Б от настоящото приложение.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

MS participating in sampling (Държави членки, участващи във вземането на проби)

Ако схемата за вземане на проби се прилага в рамките на регионално/двустранно/многостранно координирана програма, се посочват всички участващи държави членки. Ако схемата за вземане на проби се прилага едностранно, се посочва едната държава членка.

Sampling year/period (Година/период на вземане на проби)

Държавата членка посочва годината или периода, през която (който) се планират съответните вземания на проби.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Name of sampling scheme (Наименование на схемата за вземане на проби)

Държавата членка посочва наименованието на схемата за вземане на проби. Наименованията на схемите за вземане на проби трябва да съвпадат с наименованията, използвани в таблици 4А и 4Б от настоящото приложение, в таблица 1Г от настоящото приложение („Вид изследване“) и в таблица 1Д от настоящото приложение („Видове“ по „Метод“).

Sampling frame (Рамка на извадката)

Държавата членка посочва рамката на извадката. Наименованията на рамките на извадката трябва да са съвпадат с наименованията в таблици 4А и 4Б от настоящото приложение.

Структурата на вземането на проби документирана ли е?

Държавата членка посочва „Y“ (да) или „N“ (не). Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочва кога (година) документацията ще бъде на разположение.

Къде е публикувана документацията относно структурата на вземането на проби?

Ако в предишното поле държавата членка отговори „Y“ (да), тя предоставя връзка към уебстраницата, на която е публикувана документацията. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

Регистрирани ли са липса на отговори и откази?

Държавата членка посочва „Y“ (да) или „N“ (не). Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочва кога (година) документацията ще бъде на разположение.

Проверките на качеството с цел валидиране на данните документирани ли са?

Държавата членка посочва „Y“ (да) или „N“ (не). Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочва кога (година) документацията ще бъде на разположение.

Къде е публикувана документацията относно проверките на качеството за събирането на данни?

Ако в предишното поле държавата членка отговори „Y“ (да), тя предоставя връзка към уебстраницата, на коятое публикувана документацията. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

В коя национална база данни се съхраняват данните?

Държавата членка посочва наименованието на националната база данни, ако е приложимо. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

В коя (кои) международна(и) база(и) данни се съхраняват данните?

Държавата членка посочва наименованието (наименованията) на базата (базите) данни, ако е приложимо. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

Документирани ли са процедурите за оценка на точността на данните (систематични отклонения и точност)?

Държавата членка посочва „Y“ (да) или „N“ (не). Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочва кога (година) документацията ще бъде на разположение.

Къде е публикувана документацията относно процедурите за оценка на точността?

Ако в предишното поле държавата членка отговори „Y“ (да), тя предоставя връзка към уебстраницата, на която е публикувана документацията. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

Документирани ли са методите за корекция и прихващане?

Държавата членка посочва „Y“ (да) или „N“ (не). Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочва кога (година) документацията ще бъде на разположение.

Къде е публикувана документацията относно корекциите и прихващането?

Ако в предишното поле държавата членка отговори „Y“ (да), тя предоставя връзка към уебстраницата, на която е публикувана документацията. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки. В настоящото поле да се посочи кога ще бъде предоставена документацията (ако понастоящем тя още не е на разположение).


Таблица 5Б

Рамка за осигуряване на качеството за социално-икономически данни

 

 

Institutional environment

P3 Impartiality and objectiveness

P4 Confidentiality

MS

Sampling year/period

Region

RFMO/RFO/I O/NSB

Name of data collection scheme

Name of data sources

Statistically sound sources and methods

Error checking

Are procedures for confidential data handling in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiali ty between DCF partners in place and documented?

Are protocols to enforce confidentiali ty with external users in place and documented?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statistical processe

P5 Sound methodology

P6 Appropriate statistical procedures

P7 Non-excessive burden on responde nts

P8 Cost effectiveness

Is sound methodolog y documented?

Does it follow international standards, guidelines and best practices?

Are methodologi es consistent at MS, regional and EU level?

Is there consistency between administrati ve and other statistical data?

Are there agreements for access and quality of administrati ve data between partners?

Are data collection, entry and coding checked?

Are editing and imputation methods used and checked?

Are revisions documented and available?

Is duplication of data collection avoided?

Do automatic techniques for data capture, data coding and validation exist?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WP

 

Statistical Outputs

WP date of submission

31.10.2016

P9 Relevance

P10 Accuracy and reliability

P11 Timeliness and punctuality

P12 coherence and comparability

P13 Accessibility and Clarity

Comments

Are end-users listed and updated?

Are sources, intermediate results and outputs regularly assessed and validated?

Are errors measured and documented?

Are procedures in place to ensure timely execution?

Are procedures in place to monitor internal coherence?

Are statistics comparable over time?

Are methodologi cal documents publicly available?

Are data stored in databases?

Where can documentati on be found?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 5, параграф 2, буква б) от настоящото решение. Настоящата таблица има за цел да уточни данните, които трябва да бъдат събирани съгласно таблици 5(А), 6 и 7 от многогодишната програма на Съюза. В настоящата таблица да се посочи дали процедурата за събиране на данни се документира и къде е публикувана тази документация.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Sampling year/period (Година/период на вземане на проби)

Държавата членка посочва годината или периода, през която (който) се планират съответните вземания на проби.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако информацията се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO/NSB

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO), международна организация (IО) или националната статистическа служба (NSB), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

например агенции или институции, занимаващи се със социално-икономическа статистика

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO, IО или NSB, да се използва „NA“ (неприложимо).

Name of data collection scheme (Наименование на схемата за събиране на данни)

Държавата членка посочва наименованията на схемите за вземане на проби. Те трябва да съвпадат с наименованията, използвани в таблица 3А, таблица 3Б и таблица 3В от настоящото приложение.

Name of data sources (Наименование на източниците на данни)

Държавата членка посочва наименованията на източниците на данни. Те трябва да съвпадат с наименованията, използвани в таблица 3А, таблица 3Б и таблица 3В от настоящото приложение.

Statistically sound sources and methods (Статистически надеждни източници и методи)

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали са налице статистически надеждни източници и методи. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Error checking (Проверка за грешки

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали грешките, открити в публикуваните данни, се поправят възможно най-бързо и поправките се оповестяват. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Съществуват ли процедури за обработка на поверителни данни и документирани ли са те?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали съществуват и процедури за правоприлагане, обработка и ограничаване на поверителни данни и дали те са документирани. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Съществуват ли протоколи за прилагане на поверителност между партньори по РСД и документирани ли са те?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали съществуват протоколи за прилагане на поверителност между партньори по РСД и дали те са документирани. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Съществуват ли протоколи за прилагане на поверителност по отношение на външни потребители и документирани ли са те?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали съществуват протоколи за прилагане на поверителност по отношение на потребители и дали те са документирани. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Бележки“ се посочват основните пречки.

Документирана ли е надеждна методика?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали е документирана надеждна методика. Ако отговорът е „да“, се посочва препратка. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Тя съответства ли на международните стандарти, насоки и добри практики?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали надеждната методика съответства на международните стандарти, насоки и добри практики. Ако отговорът е „да“, се посочва препратка. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Методиките съгласувани ли са на равнището на държавата членка, региона и ЕС?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали съществуват процедури, с които се гарантира, че стандартите, подходите, определенията и класификациите са съгласувани между партньорите на равнището на държавата членка, региона и ЕС. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Има ли съгласуваност между административните и другите статистически данни?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали съществуват процедури, с които се гарантира съгласуваност на определенията и подходите между административните и другите статистически данни. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Има ли споразумения между партньорите относно достъпа до административните данни и тяхното качество?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали има споразумения между партньорите, с които се гарантира достъп до съответните административни данни и се осигурява качеството на съответните административни данни. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Контролират ли се събирането, въвеждането и кодирането на данните?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали събирането, въвеждането и кодирането на данните редовно се наблюдават и се преработват съгласно изискванията. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Бележки“ се посочват основните пречки.

Използват и контролират ли се методите за корекция и прихващане?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали се използват методи за корекция и прихващане и дали те редовно се преразглеждат, преработват или актуализират съгласно изискванията. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Бележки“ се посочват основните пречки.

Документирани ли са преработените версии и осигурен ли е достъп до тях?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали преработените версии са документирани и дали до тях е осигурен достъп. Ако отговорът е „N“ (не), посочете в полето „Бележки“ основните пречки.

Избегнато ли е дублиране при събирането на данни?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали винаги, когато това е възможно, се използват административни източници, за да се избегне дублиране при събирането на данни и да се намали тежестта за респондентите. Ако отговорът е „N“ (не), посочете в полето „Comments“ (Бележки) основните пречки.

Има ли автоматични методи за събиране, кодиране и валидиране на данните?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали има процедури и инструменти за прилагане на автоматични методи за събиране, кодиране и валидиране на данните. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Съществува ли списък на крайните потребители и актуализира ли се той?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали съществува списък на основните крайни потребители и тяхната употреба на данните, включително списък на незадоволени потребности на потребителите, и дали той редовно се актуализира. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Източниците, междинните резултати и крайните резултати оценяват и валидират ли се редовно?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали източниците на данни, междинните резултати и статистическите продукти се оценяват и валидират редовно. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Бележки“ се посочват основните пречки.

Извършва ли се измерване и документиране на грешките?

Държавите членки посочват с „Y“ (да) или „N“ (не) дали се извършва измерване и систематично документиране на извадковите и неизвадковите грешки в съответствие с европейските стандарти. Ако отговорът е „N“ (не), посочете в полето „Comments“ (Бележки) основните пречки.

Има ли процедури, с които да се осигури своевременно изпълнение?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали има процедури за мониторинг на напредъка на задачите и осигуряване на тяхното своевременно изпълнение. Ако отговорът е „N“ (не), посочете в полето „Comments“ (Бележки) основните пречки.

Има ли процедури за мониторинг на вътрешната съгласуваност?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали са разработени и систематично се прилагат процедури за мониторинг на вътрешната съгласуваност и дали се предоставя обяснение за отклоненията. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Статистическите данни сравними ли са за различни периоди от време?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали статистическите данни са сравними за подходящ период от време, дали се обясняват прекъсвания в динамичните редове и дали са налице методи за осигуряване на изравняване за определен период от време. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Осигурен ли е публичен достъп до методологическите документи?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали е осигурен лесен достъп до методологическите документи. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Бележки“ се посочват основните пречки.

Данните съхраняват ли се в бази данни?

Държавата членка посочва с „Y“ (да) или „N“ (не) дали първичните, подробните и обобщените данни, както и свързаните метаданни, се съхраняват в бази данни. Ако отговорът е „N“ (не), в полето „Comments“ (Бележки) се посочват основните пречки.

Къде е публикувана документацията?

Ако в предишното поле държавата членка отговори „Y“ (да), тя предоставя връзка към уебстраницата, на която е публикувана документацията. В противен случай се въвежда „NA“ (неприложимо).

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки. В настоящото поле да се посочи кога ще бъде предоставена документацията (ако понастоящем тя още не е на разположение).

РАЗДЕЛ 6

НАЛИЧНОСТ НА ДАННИ

Таблица 6A

Наличност на данни

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Data set

Section

Variable group

Year(s) of WP implementation

Reference year

Final data available after

Comments

SWE

Fleet economic

3A

Revenue/costs

N

N – 1

N + 1, March 1

 

SWE

Aquaculture economic

 

all

N

N – 1

N + 1, March 1

 

SWE

Fishing Activity Variable

 

capacity

N

N

N + 1, January 31

 

SWE

Fishing Activity Variable

 

landings

N

N

N + 1, March 31

 

SWE

Fish processing economic

 

all

N

N – 2

N + 1, November 1

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 6 от настоящото решение. Настоящата таблица следва да се използва за предоставяне на информация за наличието на данни за крайните потребители с разбивка по набори от данни.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Data set (Набор от данни)

Държавата членка се позовава на набора от данни, за който се предоставя информация за наличността. Наименованието на набора от данни може да се получи от заглавието на съответната таблица от настоящото приложение.

Section (Раздел)

Държавата членка се позовава на конкретния раздел на работния план.

Variable group (Група променливи)

Държавата членка се позовава на конкретните променливи в таблици 1Б, 1Д, 1И, 2А, 3А и 3Б от настоящото приложение. Ако се прави позоваване на друга таблица, това поле може да бъде оставено празно.

Year(s) of WP implementation (Година(и) на изпълнение на работния план)

Държавата членка се позовава на годината (или годините), за която (които) ще се прилага работният план.

Reference year (Референтна година)

Държавата членка се позовава на годината на планираното събиране на данни.

Final data available after (Наличност на окончателните данни)

Държавата членка посочва колко години след събирането на данни те ще бъдат на разположение на крайните потребители. Ако е приложимо, да се посочат годината и месецът.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.

РАЗДЕЛ 7

КООРДИНАЦИЯ

Таблица 7A

Планирана регионална и международна координация

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Acronym

Name of meeting

RFMO/RFO/IO

Planned MS participation

Comments

SWE

RCM Med

 

 

X

 

SWE

WGNSSK

 

ICES

X

 

SWE

MEDITS

 

 

X

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 7, параграф 1 от настоящото решение. Настоящата таблица следва да се използва за предоставяне на информация за планираното участие на държавата членка в заседания, които имат значение за събирането на данни по РСД.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Acronym (Съкращение)

Държавата членка посочва официалното съкращение на заседанието, в което е участвала.

Name oft he meeting (Наименование на заседанието)

Държавата членка посочва пълното официално наименование на заседанието, в което е участвала.

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Planned MS participation (Планирано участие на държавата членка)

Държавата членка отбелязва заседанията, в които планира да участва.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 7Б

Проследяване на изпълнението на препоръките и споразуменията

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MS

Region

RFMO/RFO/IO

Source

Section

Topic

Recommendation number

Recommendation/ Agreement

Follow-up action

Comments

SWE

North Atlantic

 

LM 2014

 

Metier related variables

 

 

 

 

LVA

Baltic

 

STECF 14-13

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.C, III.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

all

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 7, параграф 1 и член 8 от настоящото решение. Настоящата таблица следва да се използва за предоставяне на информация за начина, по който държавата членка възнамерява да изпълни препоръките и споразуменията във връзка със събирането на данни по РСД на европейско и международно равнище.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държава членка)

Името на държавата членка се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Region (Регион)

Държавата членка се позовава на правилата за наименуване, използвани в таблица 5(В) от многогодишната програма на Съюза (ниво II). Ако препоръката се отнася за всички региони, да се напише „all regions“ (всички региони).

RFMO/RFO/IO

Държавата членка вписва съкращението на компетентната регионална организация за управление на рибарството (RFMO), регионална организация в областта на рибарството (RFO) или международна организация (IО), която управлява видовете/запасите или предоставя консултация за тях.

например RFMO: ICCAT, GFCM, NAFO

например RFO: CECAF

например IО: ICES

Ако не са приложими никакви RFMO, RFO или IО, да се използва „NA“ (неприложимо).

Source (Източник)

Държавата членка посочва източника на препоръката под формата на съкращението на съответната регионална координационна среща (RCM)/регионална група за координация (RCG), среща за контакт (LM), експертна работна група на НТИКР (EWG), например „LM 2014 г.“, „НТИКР EWG 14—07“.

Section (Раздел)

Държавата членка се позовава на раздела от работния план, например „1А“, „1Б“ и т.н. Ако препоръката се отнася до няколко раздела, да се посочат съответните раздели. Ако препоръката се отнася до всички раздели, да се напише „all“ (всички).

Topic (Тема)

Държавата членка се позовава на темата, която е предмет на препоръката, например „Качество на данните“, „Изследвания“ и т.н.

Recommendation number (Номер на препоръката)

Държавата членка се позовава на номера, даден на конкретната препоръка, ако такъв съществува.

Recommenation/agreement (Препоръка/споразумение)

Държавата членка се позовава на съответните препоръки за референтния период на работния план и държавата членка. Не е необходимо да се изброяват препоръки и споразумения, които не се отнасят за конкретната държава членка (например относно мандата на експертните групи на ICES, относно действия, които да бъдат предприети от Комисията, и т.н.).

Follow-up action (Последващи действия)

Държавата членка описва накратко ответните действия, които са били или ще бъдат предприети.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


Таблица 7В

Двустранни и многостранни споразумения

 

WP

 

WP date of submission

31.10.2016

MSs

Contact persons

Content

Coordination

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity

Data transmission

Access to vessels

Validity

Comments

DEU - DNK

name and email address by MS participating

a)

DEU vessels landing for first sale in DNK to be covered under DEU WP.

b)

DNK vessels landing for first sale in DE to be covered under DNK WP.

NA

Length and age of discards and landings, in accordance with the respective WP.

Levels and coverage of sampling to be as agreed at the annual RCMs Baltic and NS&EA.

DEu/DNK responsible for submitting data from each own vessels to the respective end-users and to each other.

country responsible for sampling ensures access to vessels

according to WP

 

LTU - DEU - LVA - NLD - POL

 

DEU, LVA, LTU, NLD, POL to cooperate in the biological data collection on pelagic fisheries in CECAF waters in 2014-2015 and 2016-2017 (new extension).

NL to coordinate the execution of this multi-lateral agreement. NL will contract independent contractor ‘Corten Marine Research’ (CMR) as agent between NL and IMROP, the Mauritanian Fisheries Research Institute. CMR will hire Mauritanian observers from IMROP to carry out the actual sampling. CMR and IMROP will have an agreement in which the mutual obligations will be formalized; among others that only the additional costs for this specific task will be priced.

Biological sampling carried on board fishing vessels in CECAF area by Mauritanian observers. Observers introduced by CMR and follow the sampling protocol as described in ‘Biological Data Collection of pelagic fisheries in CECAF waters in compliance with the DCF’, version 31-05-2011.

CMR is responsible for data collection, quality control and delivery to the CECAF pelagic working group of all data collected under this agreement. CMR also reports all data to CVO and CVO will distribute the data to the partners.

Each Partner ensures access to its fleet for Mauritanian observers under this agreement. Denied access to vessels does not exempt a Partner from legal or financial obligations.

This agreement commences on January 1, 2012. With exception of financial obligations, it ends on December 31, 2013. It is subject to dissolve prior to this date in case the pelagic fishery in the CECAF area by EU vessels closes. Eventual remaining contributions will be pro rata reimbursed to Partners. The agreement was extended to a new end date: 31 December 2015

 

Общи положения: Настоящата таблица отговаря на член 7, параграф 2 и член 8 от настоящото решение. Настоящата таблица да се използва за предоставяне на информация за споразуменията с други държави членки и начина, по който се изпълняват европейските и международните задължения.

Наименование на променливата

Насоки

MS (Държави членки)

Името на държавата членка, участваща в споразумението, се посочва като трибуквен код съгласно стандарта ISO 3166—1, например „DEU“.

Contact persons (Лица за контакт)

Държавата членка предоставя името и електронния адрес на отговорното лице от всяка държава членка, участваща в споразумението.

Content (Съдържание)

Държавата членка предоставя кратко описание на целта на споразумението. В полето „Бележки“ държавата членка предоставя ясно и пълно позоваване или действаща връзка към документацията на споразумението, ако е приложимо.

Coordination (Координация)

Държавата членка описва накратко как и от кого се извършва/ще се извършва координацията.

Description of sampling/sampling protocol/sampling intensity (Описание на вземането на проба/протокола за вземане на проби/честотата на вземане на проби)

Държавата членка описва накратко вземането на проби, което трябва да се извършва в рамките на споразумението.

Data transmission (Предаване на данни)

Държавата членка посочва коя държава членка е/ще бъде отговорна за предаването на кой набор от данни.

Access to vessels (Достъп до кораби)

Държавата членка посочва дали споразумението предвижда достъп до корабите на другите партньори.

Validity (Срок на действие)

Държавата членка посочва годината, през която изтича срокът на споразумението, или годината, през която споразумението е било/ще бъде подписано, ако то се подновява ежегодно.

Comments (Бележки)

Допълнителни бележки.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Разпоредби на многогодишната програма на Съюза

Съответна част от работния план

Разпоредба

Таблица

Таблица

Текст

Глава III

 

1.1 буква г), бележка под линия 6

 

3(В)

Текстово поле 3(В)

2, буква а), подточка i)

2, буква а), подточка ii)

2, буква а), подточка iii)

1(А), 1(Б), 1(В)

1(А), 1(Б), 1(В)

1(А), 1(Б), 1(В)

1(А), 1(Б), 1(В)

1(А), 1(Б), 1(В)

1(А), 1(Б), 1(В)

 

2, буква а), подточка iv)

3

1(Г)

 

2, буква б)

2, буква в)

1(Д)

1(Д)

1(Д)

1(Д)

Текстово поле 1(Д)

Текстово поле 1(Д)

3, буква а)

1(Г)

1(Е)

 

3, буква в)

Пилотно проучване 2

4

4

2(A)

Текстово поле 2(А)

5, буква а)

5, буква б)

5(A)

6

3(A)

3(A)

Текстово поле 3(А)

Текстово поле 3(А), пилотно проучване 3

6, буква а)

6, буква б)

6, буква в)

7

6

8

3(Б)

3(Б)

Текстово поле 3(Б)

Текстово поле 3(Б)

Пилотно проучване 4

Глава IV

 

1

10

1(Ж), 1(З)

Текстово поле 1(Ж)

Глава V

 

4

Пилотно проучване 1


Top