Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1402

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1402 на Комисията от 22 август 2016 година за оттегляне на приемането на ангажимента за трима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

C/2016/5313

OJ L 228, 23.8.2016, p. 16–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1402/oj

23.8.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1402 НА КОМИСИЯТА

от 22 август 2016 година

за оттегляне на приемането на ангажимента за трима производители износители съгласно Решение за изпълнение 2013/707/ЕС за потвърждаване приемането на ангажимент, предложен във връзка с антидъмпинговата и антисубсидийната процедура относно вноса на кристални силициеви фотоволтаични модули и ключови компоненти (т.е. елементи) с произход или изпратени от Китайската народна република, за периода на прилагане на окончателни мерки

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз („Договора“),

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (1) („основния антидъмпингов регламент“), и по-специално член 8 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2016/1037 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (2) („основния антисубсидиен регламент“), и по-специално член 13 от него,

като с настоящото уведомява държавите членки,

като има предвид, че:

A.   АНГАЖИМЕНТ И ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ МЕРКИ

(1)

С Регламент (ЕС) № 513/2013 (3) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса в Европейския съюз („Съюза“) на кристални силициеви фотоволтаични модули („модули“) и ключови компоненти (т.е. елементи и полупроводникови пластини) с произход или изпратени от Китайската народна република (КНР).

(2)

Група производители износители възложиха на Китайската търговска камара за внос и износ на машини и електронни продукти (CCCME) да предложи на Комисията от тяхно име ценови ангажимент, което CCCME направи. От условията на посочения ценови ангажимент е видно, че той представлява съвкупност от индивидуални ценови ангажименти за всеки производител износител, които от съображения за административно удобство са координирани от CCCME.

(3)

С Решение 2013/423/ЕС (4) Комисията прие този ценови ангажимент по отношение на временното антидъмпингово мито. С Регламент (ЕС) № 748/2013 (5) Комисията измени Регламент (ЕС) № 513/2013 с цел внасяне на налагащите се поради приемането на ангажимента технически промени по отношение на временното антидъмпингово мито.

(4)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 (6) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Съюза на модули и елементи с произход или изпратени от КНР („разглежданите продукти“). С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 (7) Съветът наложи също така окончателно изравнително мито върху вноса в Съюза на разглежданите продукти.

(5)

След получаване на уведомление за изменена версия на ценовия ангажимент от страна на група производители износители („производителите износители“) съвместно с CCCME, с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС (8) Комисията потвърди приемането на изменения ценови ангажимент („ангажимента“) за периода на прилагане на окончателните мерки. В приложението към посоченото решение са изброени производителите износители, за които ангажиментът бе приет, сред които:

а)

Ningbo Osda Solar Co. Ltd, попадащо в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B859 („Osda Solar“);

б)

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B860 („Qixin Solar“);

в)

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на следния допълнителен код по ТАРИК: B869 („Linuo“).

(6)

С Решение за изпълнение 2014/657/ЕС (9) Комисията прие съвместно предложение на производителите износители и CCCME за пояснения относно прилагането на ангажимента по отношение на разглежданите продукти, обхванати от ангажимента, а именно модули и елементи с произход или изпратени от КНР, понастоящем класирани в код по КН ex 8541 40 90 (кодове по ТАРИК 8541409021, 8541409029, 8541409031 и 8541409039), произведени от производителите износители („обхванатия продукт“). Антидъмпинговите и изравнителните мита, посочени в съображение 4 по-горе, заедно с ангажимента, по-долу са наречени общо „мерките“.

(7)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/866 (10) Комисията оттегли приемането на ангажимента за трима производители износители.

(8)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1403 (11) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(9)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2018 (12) Комисията оттегли приемането на ангажимента за двама производители износители.

(10)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (13) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 от основния антидъмпингов регламент.

(11)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (14) на 5 декември 2015 г., Комисията започна разследване с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 18 от основния антисубсидиен регламент.

(12)

С известие за започване, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (15) на 5 декември 2015 г., Комисията започна и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент и член 19 от основния антисубсидиен регламент.

(13)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/115 (16) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(14)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/185 (17) Комисията разшири обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕС) № 1238/2013 върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(15)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/184 (18) Комисията разшири обхвата на окончателното изравнително мито, наложено с Регламент (ЕС) № 1239/2013 на Съвета върху вноса на разглежданите продукти с произход или изпратени от Китайската народна република, за да включва вноса на разглеждания продукт, изпращан от Малайзия и Тайван, независимо дали е с деклариран произход от Малайзия и Тайван.

(16)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1045 (19) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още един производител износител.

(17)

С Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1382 (20) Комисията оттегли приемането на ангажимента за още петима производители износители.

Б.   УСЛОВИЯ НА АНГАЖИМЕНТА

(18)

Производителите износители се съгласиха, наред с другото, да не продават обхванатия продукт на първия независим клиент в Съюза под определена минимална вносна цена (МВЦ) в рамките на свързаното годишно равнище на вноса в Съюза („годишно равнище“), определено в ангажимента.

(19)

Производителите износители се съгласиха също така да продават обхванатия продукт само под формата на преки продажби. За целите на ангажимента, като пряка продажба се определя продажбата било на първия независим клиент в Съюза, било чрез свързано лице в Съюза, фигуриращо в ангажимента.

(20)

В ангажимента се уточнява в кои случаи е налице нарушение на ангажимента, като списъкът не е изчерпателен. Този списък включва, по-специално, издаването на търговска фактура („фактура съгласно ангажимента“, съгласно определението в регламентите за изпълнение, упоменати в съображение 4, или на фактура за препродажба, при която базовата финансова трансакция (например сумата, действително получена от купувача след евентуалните корекции във връзка с кредитни/дебитни известия и други подобни) не съответства на номиналната стойност на търговската фактура.

(21)

Този списък от нарушения включва също непреките продажби за Съюза от дружества, различни от изброените в ангажимента, и участието в търговска схема, водеща до риск от заобикаляне на мерките.

(22)

Съгласно ангажимента производителите износители също така се задължават веднъж на всяко тримесечие да предоставят на Комисията подробна информация за всичките си продажби за износ и препродажби в Съюза („тримесечни доклади“). Това предполага данните, представени в тези тримесечни доклади, да са пълни и верни, а декларираните трансакции напълно да отговарят на условията на ангажимента.

(23)

Производителят износител носи отговорност за случаите на нарушения от страна на свързаните с него лица, независимо дали са посочени в ангажимента.

В.   КОНТРОЛ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИЗНОСИТЕЛИ

(24)

При упражняването на контрол върху спазването на ангажимента Комисията провери информацията, предоставена от Osda Solar, Qixin Solar и Linuo, която е от значение във връзка с ангажимента. Комисията получи също така доказателства от митническите органи на една държава членка на основание член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент.

(25)

Констатациите, изложени в съображения 26 — 34, се отнасят до установените във връзка с Osda Solar, Qixin Solar и Linuo проблеми, налагащи Комисията да оттегли приемането на ангажимента за тези производители износители.

Г.   ОСНОВАНИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА

а)   Продажби на Osda Solar

(26)

В тримесечните си доклади дружеството Osda Solar е декларирало трансакция във връзка с продажбата на обхванатия продукт на несвързан с дружеството вносител в Съюза по неговите твърдения и е издало фактура съгласно ангажимента. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, вносителят, участващ в горепосочената сделка, е бил свързан с Osda Solar. Тъй като този вносител не фигурира като свързано лице в ангажимента, дружеството Osda Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 19 и 21.

(27)

Освен това въпросният свързан вносител е издал поне една фактура във връзка с препродажба на крайния клиент в Съюза, без да е спазил МВЦ. Следователно Osda Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 18 и 23.

б)   Продажби на Qixin Solar

(28)

В тримесечните си доклади дружеството Qixin Solar е декларирало трансакция във връзка с продажбата на обхванатия продукт на несвързан с дружеството вносител в Съюза по неговите твърдения и е издало фактура съгласно ангажимента. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, вносителят, участващ в горепосочената сделка, е бил свързан с Qixin Solar. Тъй като този вносител не фигурира като свързано лице в ангажимента, дружеството Qixin Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 19 и 21.

(29)

Освен това свързаният вносител е издал поне една фактура във връзка с препродажба на крайния клиент в Съюза, без да е спазил МВЦ. Следователно дружеството Qixin Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 18 и 23.

(30)

Нещо повече, през месеца, в който е извършена трансакцията, посочена в съображение 29, Qixin Solar е извършвало преки продажби на обхванатия продукт на същия клиент, като по този начин е взело участие в търговска схема, водеща до кръстосано компенсиране. Следователно дружеството Qixin Solar е нарушило условията на ангажимента, описани в съображение 21.

в)   Продажби на Linuo

(31)

В тримесечните си доклади дружеството Linuo е декларирало трансакция във връзка с продажбата на обхванатия продукт на несвързан с дружеството вносител в Съюза по неговите твърдения и е издало фактура по ангажимента. Въз основа на информацията, с която разполага Комисията, вносителят, участващ в горепосочената трансакция, е бил свързан с Linuo. Тъй като този вносител не фигурира като свързано лице в ангажимента, дружеството Linuo е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 19 и 21.

(32)

Освен това въпросният свързан вносител е издал поне една фактура във връзка с препродажба на крайния клиент в Съюза, без да е спазил МВЦ. Следователно дружеството Linuo е нарушило условията на ангажимента, описани в съображения 18 и 23.

Д.   ОБЯВЯВАНЕ НА ФАКТУРИ, ИЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО АНГАЖИМЕНТА, ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ

(33)

От информацията, която се съдържа в тримесечните доклади, и от получените доказателства е видно, че фактурите във връзка с извършени препродажби, посочени в съображения 27, 29 и 32, и фактурите съгласно ангажимента, посочени в съображение 30, са свързани със следните трансакции.

Номер на търговска фактура, придружаваща стоки, предмет на ангажимент

Дата

Издадена от

Издадена на

ODAEU150006

23.12.2015 г.

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015 г.

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

Поради това, в съответствие с член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 на Съвета и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 на Съвета тези фактури се обявяват за недействителни. Възникналото митническо задължение в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение следва да бъде събрано от националните митнически органи съгласно член 105, параграфи 3—6 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (21), когато влезе в сила оттеглянето на приемането на ангажимента по отношение на тримата производители износители, заедно с техните свързани дружества в Съюза. Националните митнически органи, отговарящи за събирането на митата, ще бъдат съответно уведомени.

В тази връзка Комисията припомня, че съгласно член 3, параграф 1, буква б) във връзка с приложение III, точка 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 1, буква б) във връзка с приложение 2, точка 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013 вносът е освободен от мита само ако във фактурата са посочени цената и евентуалните отстъпки. Ако тези условия не са спазени, се дължат мита, дори ако търговската фактура, придружаваща стоките, не e била обявена за недействителна от Комисията.

Е.   ОЦЕНКА НА ПРАКТИЧЕСКАТА ОСЪЩЕСТВИМОСТ НА АНГАЖИМЕНТА КАТО ЦЯЛО

(34)

В ангажимента се посочва, че неговото неспазване от страна на отделен производител износител не води автоматично до оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители. При подобни случаи Комисията подлага на оценка въздействието на конкретното нарушение върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(35)

Съответно Комисията направи оценка на въздействието на нарушенията от страна на Osda Solar, Qixin Solar и Linuo върху практическата осъществимост на ангажимента с оглед на последиците за всички производители износители и за CCCME.

(36)

При все че нарушенията от страна на тримата производители износители са извършвани по сходна схема, Комисията счита, че отговорността за тези нарушения е на въпросните производители износители; при извършения контрол не са установени системни нарушения по същата схема от страна на голям брой производители износители или на CCCME. Към настоящия момент Комисията счита, че не е засегнато цялостното функциониране на ангажимента и че не са налице основания за оттегляне на приемането на ангажимента по отношение на всички производители износители и на CCCME.

(37)

С писмо от 11 юли 2016 г. Комисията обаче информира CCCME за горепосочените нарушения, извършени от тримата производители износители по сходна схема, като същевременно подчерта, че ако нарушенията по подобна схема продължат и в бъдеще, Комисията може да преразгледа цялостната практическа осъществимост на ангажимента.

Ж.   ПИСМЕНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ИЗСЛУШВАНИЯ

(38)

На заинтересованите страни бе предоставена възможността да бъдат изслушани и да направят коментари в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент.

(39)

Двама производители износители представиха след разгласяването коментари за ограничено ползване относно каналите за продажба и относно спазването на МВЦ. Коментарите имаха поверителен характер и независимо от отправеното искане от Комисията не бяха представени обобщения с неповерителен характер в указания за целта срок. Съответно по силата на член 19, параграф 3 от основния антидъмпингов регламент и член 29, параграф 3 от основния антисубсидиен регламент въпросните коментари могат да не бъдат взети предвид. При всяко положение получените коментари не бяха от такова естество, че да променят оценката на Комисията за нарушенията, посочени в съображения 26 — 32, и обявяването за недействителни на посочените в съображение 33 фактури, свързани с ангажимента.

З.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ПРИЕМАНЕТО НА АНГАЖИМЕНТА И НАЛАГАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ МИТА

(40)

С оглед на гореизложеното, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, както и с условията на ангажимента, Комисията стигна до заключението, че следва да се оттегли приемането на ангажимента по отношение на Osda Solar, Qixin Solar и Linuo и техните свързани дружества в Съюза.

(41)

Ето защо, в съответствие с член 8, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент и с член 13, параграф 9 от основния антисубсидиен регламент, окончателното антидъмпингово мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013, и окончателното изравнително мито, наложено по силата на член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013, се прилагат автоматично, считано от датата на влизане в сила на настоящия регламент, за вноса на разглеждания продукт с произход или изпратен от КНР и произвеждан от Osda Solar (допълнителен код по ТАРИК B859), Qixin Solar (допълнителен код по ТАРИК B860) и Linuo (допълнителен код по ТАРИК B869).

(42)

С информативна цел в таблицата в приложението към настоящия регламент са изброени производителите износители, по отношение на които приемането на ангажимента с Решение за изпълнение 2013/707/ЕС остава незасегнато,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приемането на ангажимента във връзка с Ningbo Osda Solar Co. Ltd, попадащо в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B859, Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B860, и SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, заедно с неговото свързано дружество в Съюза, съвместно попадащи в обхвата на допълнителен код по ТАРИК B869, се оттегля.

Член 2

1.   Следните фактури, издадени съгласно ангажимента, се обявяват за недействителни:

Номер на търговска фактура, придружаваща стоки, предмет на ангажимент

Дата

Издадена от

Издадена на

ODAEU150006

23.12.2015 г.

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

Energy Plus B.V

QXC150040

2.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150046

10.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150049

17.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

QXC150052

23.6.2015 г.

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

München Solarenergie GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015 г.

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Lion Sun B.V.

2.   На националните митнически органи се указва да съберат митническото задължение, възникнало в момента на приемане на декларацията за допускане за свободно обращение съгласно член 3, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1238/2013 и член 2, параграф 2, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2013.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 август 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 176, 30.6.2016 г., стр. 55.

(3)  ОВ L 152, 5.6.2013 г., стр. 5.

(4)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 209, 3.8.2013 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 325, 5.12.2013 г., стр. 214.

(9)  ОВ L 270, 11.9.2014 г., стр. 6.

(10)  ОВ L 139, 5.6.2015 г., стр. 30.

(11)  ОВ L 218, 19.8.2015 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 295, 12.11.2015 г., стр. 23.

(13)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 8.

(14)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 20.

(15)  ОВ C 405, 5.12.2015 г., стр. 33.

(16)  ОВ L 23, 29.1.2016 г., стр. 47.

(17)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 76.

(18)  ОВ L 37, 12.2.2016 г., стр. 56.

(19)  ОВ L 170, 29.6.2016 г., стр. 5.

(20)  ОВ L 222, 17.8.2016 г., стр. 10.

(21)  ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на дружествата

Наименование на дружеството

Допълнителен код по ТАРИК

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922


Top