EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0979

Решение (ЕС) 2016/979 на Съвета от 20 май 2016 година относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации

OJ L 161, 18.6.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/979/oj

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/35


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/979 НА СЪВЕТА

от 20 май 2016 година

относно присъединяването на Хърватия към Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 3, параграфи 4 и 5 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (2) („Конвенцията“) беше подписана в Брюксел на 18 декември 1997 г. Тя влиза в сила 90 дни след уведомлението за приключването на конституционните процедури за приемането на Конвенцията от държавата, която като членка на Европейския съюз към датата на приемане от Съвета на акта за съставяне на Конвенцията е последната, която изпълнява тази формалност.

(2)

В съответствие с член 32, параграф 4 от Конвенцията до влизането ѝ в сила всяка една държава членка може, при представяне на уведомлението, посочено в член 32, параграф 2 от Конвенцията, или на по-късен етап, да декларира, че ще я прилага в отношенията си с държавите членки, които са декларирали същото.

(3)

В член 3, параграф 4 от Акта за присъединяване на Хърватия се предвижда, че Хърватия се присъединява към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I към Акта за присъединяване. Тези конвенции и протоколи включват, inter alia, Конвенцията. Конвенцията влиза в сила по отношение на Хърватия на датата, определена от Съвета.

(4)

Съгласно член 3, параграф 5 от Акта за присъединяване Съветът взема решение за извършването на всички промени, необходими поради присъединяването на Република Хърватия към конвенциите и протоколите, изброени в приложение I към Акта за присъединяване,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Конвенцията влиза в сила по отношение на Хърватия на първия ден от първия месец след датата на публикуване на настоящото решение.

Член 2

Текстът на Конвенцията, изготвен на хърватски език (3), е автентичен при същите условия като текстовете на другите езици на Конвенцията.

Член 3

Настоящото решение поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 20 май 2016 година.

За Съвета

Председател

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Становище от 28 април 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2.

(3)  Тексът на Конвенцията на хърватски език е публикуван в специално издание на Официален вестник (глава 19, том 014, страница 156).


Top