EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0976

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/976 на Комисията от 17 юни 2016 година за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 за птиче месо с произход от Съединените американски щати

OJ L 161, 18.6.2016, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/976/oj

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/29


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/976 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за определяне на количествата, които следва да бъдат добавени към определените за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г. количества в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 за птиче месо с произход от Съединените американски щати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (1), и по-специално член 188, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията (2) се открива годишна тарифна квота за внос на продукти от сектора на птичето месо с произход от Съединените американски щати.

(2)

Количествата, за които се отнасят заявленията за лицензии за внос, подадени от 1 до 7 юни 2016 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2016 г., са по-ниски от наличните количества. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, и тези количества да бъдат добавени към определените за следващия квотен подпериод количества.

(3)

За да се гарантира ефективността на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос по силата на Регламент (ЕО) № 536/2007 и които следва да бъдат добавени към подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г., са посочени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Jerzy PLEWA

Генерален директор на генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Регламент (ЕО) № 536/2007 на Комисията от 15 май 2007 г. относно откриване и управление на вносна тарифна квота за птиче месо, разпределена за Съединените американски щати (ОВ L 128, 16.5.2007 г., стр. 6).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Количества, за които не са подадени заявления и които следва да бъдат добавени към наличните количества за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2016 г.

(в kg)

09.4169

5 336 250


Top