EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0972

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/972 на Комисията от 17 юни 2016 година за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/3679

OJ L 161, 18.6.2016, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/972/oj

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/972 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2016 година

за разрешаване на употребата на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда разрешителен режим за добавките, предвидени за употреба при храненето на животните, и се посочват основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешение.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешение за L-аргинин като фуражна добавка. Посоченото заявление бе придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на L-аргинин, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, като фуражна добавка за всички видове животни, която да бъде класифицирана в категорията „хранителни добавки“.

(4)

В становището си от 1 декември 2015 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба L-аргининът, произведен от Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните и здравето на човека, нито върху околната среда, както и че е ефикасен източник на аминокиселината аргинин за всички видове животни. За да бъде напълно ефикасна за преживни животни, добавката L-аргинин трябва да е защитена от разграждане в търбуха. Органът не счита, че са необходими специални изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той също така провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на посоченото вещество беше установено, че предвидените в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 условия за издаване на разрешение са изпълнени. Поради това употребата на посоченото вещество следва да бъде разрешена съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се употребата на посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „хранителни добавки“ и към функционалната група „аминокиселини, техните соли и аналози“, като добавка при храненето на животните, при спазване на условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(1):4345.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешението

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория на животните

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешението

mg/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Категория: „хранителни добавки“. Функционална група: „аминокиселини, техните соли и аналози“.

3c361

L-аргинин

Състав на добавката

Прах с минимално съдържание на L-аргинин 98 % (в сухо вещество) и максимално съдържание на влага 10 %

Характеристика на активното вещество

L-аргинин ((S)-2-амино-5-гуанидинопентанова киселина), произведен чрез ферментация с Corynebacterium glutamicum KCTC 10423BP

Химична формула: C6H14N4O2

CAS №: 74-79-3

Метод за анализ  (1)

За определяне на L-аргинина във фуражната добавка:

„Монография за L-аргинина“ (компендиум Food Chemical Codex).

За количественото определяне на аргинина във фуражната добавка:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS).

За количественото определяне на аргинина в премиксите, фуражните суровини и комбинираните фуражи:

йонообменна хроматография, съчетана със следколонна дериватизация и фотометрично детектиране (IEC-VIS) — Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (2)

Всички видове

 

 

 

1.

Съдържанието на влага се посочва върху етикета на добавката.

2.

L-аргининът може да се пуска на пазара и да се употребява като добавка, състояща се от препарат.

8 юли 2026 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията от 27 януари 2009 година за определяне на методите за вземане на проби и анализ за целите на официалния контрол на фуражите (ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1).


Top