EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0971

Решение (ЕС) 2016/971 на Съвета от 17 юни 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ)

OJ L 161, 18.6.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/971/oj

18.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 161/2


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/971 НА СЪВЕТА

от 17 юни 2016 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент (1),

като има предвид, че:

(1)

Министерската декларация за търговията с продукти на информационните технологии, обикновено обозначавана като Споразумение относно информационните технологии (СИТ), беше приета в Сингапур на 13 декември 1996 г. В параграф 3 от приложението към СИТ се посочва, че участниците ще се срещат периодично под егидата на Съвета за търговия със стоки към Световната Търговска Организация (СТО), за да направят преглед на обхванатите продукти с цел да бъде постигнато съгласие с консенсус за това дали е целесъобразно да бъдат изменени притурките към посоченото приложение с оглед включването на допълнителни продукти в светлината на технологичното развитие, опита в прилагането на тарифните отстъпки или промените в номенклатурата на Хармонизираната система.

(2)

На 8 юли 2009 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори във връзка с прегледа на СИТ с оглед разширяване на неговия продуктов обхват, за да се вземат предвид технологичният напредък и конвергенцията.

(3)

Комисията води преговорите по разширяването на СИТ в консултация със специалния комитет, създаден съгласно член 207, параграф 3 от Договора.

(4)

На 28 юли 2015 г. участниците в преговорите излязоха с Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (наричана по-долу „Декларацията относно разширяването на СИТ“), в която са отразени резултатите от преговорите.

(5)

По време на Десетата министерска конференция на СТО, проведена в Найроби от 15 до 18 декември 2015 г., участниците в преговорите излязоха с Министерска декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии от 16 декември 2015 г. (WT/MIN 15/25) (наричана по-долу „министерската декларация“), с която бе одобрена декларацията относно разширяването на СИТ и последната бе открита за приемане в съответствие с параграф 9 от нея. В министерската декларация е записано също така, че участниците в преговорите одобряват проектите на списъците, представени от всеки от тях в съответствие с параграф 5 от Декларацията относно разширяването на СИТ и съдържащи се в документ на G/MA/W/117 на СТО.

(6)

Споразумението под формата на Декларация относно разширяването на СИТ следва да бъде одобрено от името на Съюза заедно със списъка на Съюза и списъците, представени от другите участници в преговорите, които се съдържат в документ G/MA/W/117 на СТО.

(7)

В съответствие с Декларацията относно разширяването на СИТ Съюзът следва да представи на СТО необходимите изменения в списъка със задълженията си по Общото споразумение за митата и търговията 1994 г. (наричано по-долу „ГАТТ от 1994 г.“), изложени в списъка CLXXIII на Съюза (документ G/MA/TAR/RS/357/corr.1),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Декларацията относно разширяването на СИТ и списъците със задължения, представени в съответствие с параграф 5 от декларацията и съдържащи се в документ G/MA/W/117 на СТО, се одобряват от името на Европейския съюз.

Текстът на Декларацията относно разширяването на СИТ, включително притурките към нея, са приложени към настоящото решение.

Член 2

Комисията се упълномощава да представи на Световната търговска организация необходимите изменения в списъка на Съюза, приложен към ГАТТ 1994 г., които са установени в списъка CLXXIII на Съюза (документ G/MA/TAR/RS/357/corr.1).

Член 3

Председателят на Съвета посочва лицето или лицата, упълномощени да депозират от името на Съюза инструмента за приемане, предвиден в параграф 9 от Декларацията относно разширяването на СИТ (2).

Член 4

Декларацията относно разширяването на СИТ не може да бъде тълкувана като предоставяща права или налагаща задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване пред съдилищата на Съюза или на държава членка.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 17 юни 2016 година.

За Съвета

Председател

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM


(1)  Одобрение от 8 юни 2016 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Датата на влизане в сила на декларацията ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


Top