Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0851

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/851 на Комисията от 26 май 2016 година за изменение на приложението към Решение 2009/719/ЕО във връзка с разрешаването на Хърватия да преработи своята годишна програма за мониторинг на СЕГ (нотифицирано под номер С(2016) 3097) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/3097

OJ L 141, 28.5.2016, p. 131–132 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/851/oj

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/131


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/851 НА КОМИСИЯТА

от 26 май 2016 година

за изменение на приложението към Решение 2009/719/ЕО във връзка с разрешаването на Хърватия да преработи своята годишна програма за мониторинг на СЕГ

(нотифицирано под номер С(2016) 3097)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) при животните. В него се изисква всяка държава членка да изпълнява годишна програма за мониторинг на ТСЕ въз основа на активното и пасивното наблюдение в съответствие с приложение III. Освен това в член 6, параграф 1б от Регламент (ЕО) № 999/2001 се предвижда, че годишните програми за мониторинг на държавите членки, които могат да докажат подобрение на епидемиологичната обстановка на своята територия въз основа на определени критерии, установени в глава А, част I, точка 7 от приложение III към посочения регламент, могат да бъдат преработени.

(2)

С Решение 2009/719/ЕО на Комисията (2) се разрешава на държавите членки, изброени в приложението към него, да преработят своите годишни програми за мониторинг на спонгиформната енцефалопатия по говедата (СЕГ) по реда на член 6, параграф 1б от Регламент (ЕО) № 999/2001. Понастоящем в посоченото приложение са включени 25 държави членки, а именно всички държави членки с изключение на България, Хърватия и Румъния.

(3)

На 22 януари 2015 г. Хърватия подаде заявление до Комисията с искане да преработи своята годишна програма за мониторинг на СЕГ.

(4)

На 8 февруари 2016 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) публикува научен доклад относно оценката на преразглеждането на режима за мониторинг на СЕГ в Хърватия (3) („доклада на ЕОБХ“). В доклада на ЕОБХ се посочва, че ако Хърватия бъде добавена към епидемиологичната единица, състояща се от 25-те държави членки, които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2009/719/ЕО, като се приеме изпълнението на настоящия режим на наблюдение, разрешен с Решение 2009/719/ЕО за същите 25 държави членки, би било възможно откриването на СЕГ в епидемиологична единица, съставена от същите 25 държави членки и Хърватия, при разчетено преобладаване от поне 1 на 3 789 838 от възрастната популация от едър рогат добитък при степен на надеждност 95 %. Посоченото разчетено преобладаване е по-чувствително от минималното изискване за разчетено преобладаване за надзор тип А, определено в глава Г, точка 1, буква а) от приложение II към Регламент (ЕО) № 999/2001 като 1 случай на 100 000 сред възрастната популация от говеда на държавата или региона при степен на надеждност 95 %.

(5)

От 14 до 23 юни 2010 г. и от 26 ноември до 6 декември 2012 г. Комисията извърши одити в Хърватия с цел да направи оценка на мерките във връзка със СЕГ („одитите на Комисията“). Одитите на Комисията обхванаха система за идентификация и проследяване на говедата и прилагането на забраната на фуражите в Хърватия. Поради тази причина резултатите от одитите на Комисията бяха използвани като елемент за изготвянето на оценка за съответствието на подаденото от Хърватия заявление с критериите, посочени в глава А, част I, точка 7.1, букви б) и в) от приложение III към Регламент (ЕО) № 999/2001.

(6)

Въз основа на информацията, включена в подаденото от Хърватия заявление за преработка на нейната годишна програма за мониторинг на СЕГ, информацията, предоставена в доклада на ЕОБХ, и информацията, получена от одитите на Комисията, подаденото от Хърватия заявление получи благоприятна оценка. Поради това е целесъобразно да се разреши на Хърватия да преработи своята годишна програма за мониторинг на СЕГ при същите условия, каквито са предоставени на 25-те държави членки, които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2009/719/ЕО.

(7)

Поради това приложението към Решение 2009/719/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В приложението към Решение 2009/719/ЕО след вписване „— Франция“ и преди вписване „— Италия“ се вмъква вписването „— Хърватия“.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 май 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  Решение 2009/719/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. за разрешаване на някои държави членки да преразгледат своите годишни програми за мониторинг на СЕГ (ОВ L 256, 29.9.2009 г., стр. 35).

(3)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2016; 14(2):4399.


Top