Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42016D0846

Решение (ЕС, Евратом) 2016/846 на представителите на правителствата на държавите членки от 24 май 2016 година за назначаване на съдии в Общия съд

OJ L 141, 28.5.2016, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/846/oj

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/76


РЕШЕНИЕ (ЕС, Евратом) 2016/846 НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

от 24 май 2016 година

за назначаване на съдии в Общия съд

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 19 от него,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 254 и 255 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като имат предвид, че:

(1)

Член 48 от Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз, изменен с Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета (1), предвижда, че Общият съд се състои от четиридесет съдии, считано от 25 декември 2015 г. Член 2, буква а) от посочения регламент определя продължителността на мандата на дванадесетте допълнителни съдии, така че краят на мандата им да отговаря на частичното обновяване на състава на Общия съд, което ще се извърши на 1 септември 2016 г. и на 1 септември 2019 г.

(2)

За длъжността допълнителен съдия в Общия съд бяха предложени кандидатурите на г-жа Inga REINE, г-н Fredrik SCHALIN и г-н Peter George XUEREB.

(3)

Комитетът, създаден съгласно член 255 от Договора за функционирането на Европейския съюз, даде становище относно годността на г-жа Inga REINE, г-н Fredrik SCHALIN и г-н Peter George XUEREB да упражняват функциите на съдии в Общия съд,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За съдии в Общия съд за периода от датата на влизане в сила на настоящото решение до 31 август 2019 г. се назначават:

г-жа Inga REINE,

г-н Fredrik SCHALIN,

г-н Peter George XUEREB.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 24 май 2016 година.

Председател

P. DE GOOIJER


(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (ОВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14).


Top