Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0845

Решение (ЕС) 2016/845 на Съвета от 23 май 2016 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, както и създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

OJ L 141, 28.5.2016, p. 66–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/845/oj

28.5.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/66


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2016/845 НА СЪВЕТА

от 23 май 2016 година

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден съгласно Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, във връзка с приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет, както и създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 207 и 212 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (1) („Споразумението“) влезе в сила на 1 юни 2014 г.

(2)

За да се допринесе за ефективното прилагане на Споразумението, неговата институционна рамка следва да бъде завършена възможно най-скоро чрез приемането от Съвместния комитет на собствен процедурен правилник.

(3)

По силата на член 44 от Споразумението бе създаден Съвместен комитет, за да се осигури, inter alia, доброто функциониране и прилагане на Споразумението („Съвместният комитет“).

(4)

За да се допринесе за ефективното прилагане на Споразумението, следва да бъде приет процедурният правилник на Съвместния комитет.

(5)

С цел да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в приложното поле на Споразумението, следва да бъдат създадени специализирани работни групи.

(6)

Поради това позицията на Съюза в рамките на Съвместния комитет по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет и създаването на специализирани работни групи следва да се основава на приложените проекти на решения на Съвместния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, учреден по силата на член 44 от Споразумението, във връзка със:

а)

приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет; и

б)

създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат,

се основава на проектите на решения на Съвместния комитет, приложени към настоящото решение.

2.   Представителите на Съюза в Съвместния комитет могат да приемат незначителни промени в проектите на решения, без да е необходимо допълнително решение на Съвета.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 23 май 2016 година

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение 2014/278/ЕС на Съвета от 12 май 2014 г. за сключване на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (ОВ L 145, 16.5.2014 г., стр. 1).


ПРОЕКТ НА

РЕШЕНИЕ № 1/2016 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

от …

за приемане на процедурния му правилник

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ,

като взе предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна („Споразумението“), и по-специално член 44 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2014 г.

(2)

За да се допринесе за ефективното прилагане на Споразумението, следва да бъде приет процедурният правилник на Съвместния комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

С настоящото решение се приема изложеният в приложението към настоящото решение процедурен правилник на Съвместния комитет.

Съставено в … на

За Съвместния комитет ЕС—Република Корея

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ

Член 1

Състав и председателство

1.   Съвместният комитет, създаден по силата на член 44 от Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна („Споразумението“), изпълнява функциите си, предвидени в член 44 от Споразумението.

2.   Съвместният комитет е съставен от представители на страните по Споразумението на съответното равнище.

3.   Съвместният комитет се председателства от всяка от страните последователно за период от една календарна година. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност или министърът на външните работи на Република Корея председателстват Съвместния комитет. Председателят може да делегира своите правомощия.

4.   Първият период започва от датата на първото заседание на Съвместния комитет и приключва на 31 декември същата година.

Член 2

Заседания

1.   Съвместният комитет обикновено заседава веднъж годишно. Заседанията на Съвместния комитет се свикват от председателя и се провеждат последователно в Брюксел и Сеул на дата, определена по взаимно съгласие. По искане на една от страните и с тяхно съгласие е възможно провеждането на извънредни заседания на Съвместния комитет.

2.   Съвместният комитет обикновено заседава на равнище висши служители, освен ако е договорено друго от страните.

Член 3

Публичност

Освен ако е решено друго, заседанията на Съвместния комитет не са публични.

Член 4

Участници

1.   Преди всяко заседание председателят се уведомява от секретариата за предвидения състав на делегацията на всяка от страните.

2.   Когато е уместно и по взаимно съгласие на страните, като наблюдатели или за да предоставят информация по определена тема, на заседанията на Съвместния комитет могат да бъдат поканени да присъстват експерти или представители на други органи.

Член 5

Секретариат

Представител на Европейската служба за външна дейност и представител на Министерството на външните работи на Република Корея съвместно упражняват функциите на секретари на Съвместния комитет. Всички съобщения до председателя на Съвместния комитет и от него се препращат на секретарите. Кореспонденцията до председателя на Съвместния комитет и от него може да се осъществява чрез всички средства за писмена комуникация, включително електронна поща.

Член 6

Дневен ред на заседанията

1.   Председателят изготвя предварителен дневен ред за всяко заседание. Предварителният дневен се изпраща, заедно със съответните документи, на другата страна не по-късно от 15 дни преди началото на заседанието.

2.   Предварителният дневен ред включва точките, представени на председателя не по-късно от 21 дни преди началото на заседанието.

3.   Дневният ред се приема от Съвместния комитет в началото на всяко заседание. Точки, които не са включени в предварителния дневен ред, могат да бъдат добавени към дневния ред със съгласието на двете страни.

4.   Председателят може, със съгласието на двете страни, да съкрати сроковете, посочени в параграф 1, за да се вземат предвид изискванията, свързани с конкретен случай.

Член 7

Протоколи

1.   Двамата секретари съвместно изготвят проект на протокол от всяко заседание, в общия случай в рамките на 30 календарни дни от датата на заседанието. Проектът на протокол се основава на изготвено от председателя обобщение на заключенията, приети от Съвместния комитет.

2.   Протоколът се одобрява от двете страни в срок от 45 календарни дни от датата на заседанието или до която и да е друга договорена от страните дата. След като бъде постигнато съгласие по проекта на протокола, два оригинални екземпляра се подписват от председателя и от секретарите. Всяка от страните получава един оригинален екземпляр.

Член 8

Разисквания

1.   Когато Съвместният комитет приема решения или препоръки, тези актове се обозначават съответно като „Решение“ или „Препоръка“, последвано от пореден номер, датата на тяхното приемане и описание на предмета им. Във всяко решение се посочва датата на влизането му в сила. Решенията и препоръките на Съвместния комитет се приемат по взаимно съгласие на страните.

2.   Съвместният комитет може да взема решения или да отправя препоръки чрез писмена процедура, ако и двете страни са съгласни. По взаимно съгласие на страните може да бъде предвиден краен срок за приключването на писмената процедура, при изтичането на който председателят на Съвместния комитет може да заяви, освен ако някоя от страните уведоми за противното, че е постигнато взаимно съгласие между страните.

3.   Автентичността на приетите от Съвместния комитет решения и препоръки се удостоверява посредством два оригинални екземпляра, подписани от председателя на Съвместния комитет.

4.   Всяка от страните може да реши да публикува решенията и препоръките на Съвместния комитет в своето съответно официално издание.

Член 9

Кореспонденция

1.   Кореспонденцията, предназначена за Съвместния комитет, се адресира до един от секретарите, който на свой ред уведомява другия секретар.

2.   Секретариатът осигурява препращането на адресираната до Съвместния комитет кореспонденция до председателя, а когато е целесъобразно — и разпращането ѝ, по реда за документите, посочени в член 10 от настоящия процедурен правилник.

3.   Кореспонденцията, изходяща от председателя, се изпраща до страните от секретариата, а когато е целесъобразно — се разпраща, по реда за документите, посочени в член 10 от настоящия процедурен правилник.

Член 10

Документи

1.   Когато разискванията в рамките на Съвместния комитет се основават на писмени придружаващи документи, тези документи се номерират и разпращат от секретариата до членовете.

2.   Всеки секретар отговаря за разпращането на документите до своите членове в Съвместния комитет, като системно слага в копие другия секретар.

Член 11

Разходи

1.   Всяка страна поема за своя сметка всички разходи, които е направила в резултат на участието си в заседанията на Съвместния комитет, както по отношение на разходите за персонал, пътните и дневните разходи, така и по отношение на пощенските и телекомуникационните разходи.

2.   Разходите по организирането на заседанията и размножаването на документи се поемат от страната, която е домакин на заседанието.

Член 12

Изменяне на процедурния правилник

Процедурният правилник може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните в съответствие с член 8.

Член 13

Специализирани работни групи

1.   Съвместният комитет може да реши да създаде допълнителни специализирани работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения.

2.   Съвместният комитет може да реши да бъде закрита всяка съществуваща специализирана работна група, да определя или да изменя нейния мандат или да създаде допълнителни специализирани работни групи.

3.   Специализираните работни групи докладват на Съвместния комитет след всяко свое заседание.

4.   Специализираните работни групи нямат правомощие за вземане на решения, но могат да представят препоръки на Съвместния комитет.


ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № 2/2016 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

от …

относно създаването на специализирани работни групи и приемането на техния мандат

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ,

като взе предвид Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна („Споразумението“), и по-специално член 44 от него, както и член 13 от Процедурния правилник на Съвместния комитет,

като има предвид, че:

(1)

С цел да се даде възможност за провеждането на дискусии на експертно равнище в основните области, попадащи в приложното поле на Споразумението, следва да бъдат създадени специализирани работни групи. При постигането на съгласие между страните може да бъде променен както списъкът на специализираните работни групи, така и обхватът на отделните специализирани работни групи.

(2)

В съответствие с член 13 от Процедурния правилник на Съвместния комитет, Съвместният комитет може да създава специализирани работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите задачи,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член единствен

Създават се специализираните работни групи, посочени в приложение I към настоящото решение. Мандатът на специализираните работни групи се определя, както е посочено в приложение II към настоящото решение.

Съставено в … на

За Съвместния комитет ЕС—Република Корея

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ ГРУПИ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

(1)

Специализирана работна група по въпросите на енергетиката, околната среда и изменението на климата.

(2)

Специализирана работна група по въпросите на борбата с тероризма.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

МАНДАТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ РАБОТНИ ГРУПИ, СЪЗДАДЕНИ СЪГЛАСНО РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ЕДНА СТРАНА, И РЕПУБЛИКА КОРЕЯ, ОТ ДРУГА СТРАНА

Член 1

1.   Всяка специализирана работна група може да се занимава на заседанията си с прилагането на Споразумението в областите, които попадат в обхвата на тази работна група.

2.   Специализираните работни групи могат също така да дискутират теми или конкретни проекти, свързани със съответната област на двустранно сътрудничество.

3.   Възможно е да се разглеждат и отделни случаи, когато една от страните поиска това.

Член 2

Специализираните работни групи работят под ръководството на Съвместния комитет. Те докладват и представят своите протоколи и заключения на председателя на Съвместния комитет в срок от 30 календарни дни след всяко заседание.

Член 3

Специализираните работни групи се състоят от представители на страните.

Когато двете страни постигнат съгласие за това, специализираните работни групи могат да канят на заседанията си експерти и да изслушват техните становищата във връзка с конкретни точки от дневния ред на заседанията, когато е това е целесъобразно.

Член 4

Специализираните работни групи се председателстват от страните последователно съгласно правилата на Процедурния правилник на Съвместния комитет.

Член 5

Представител на Европейската служба за външна дейност и представител на Министерството на външните работи на Република Корея съвместно упражняват функциите на секретари на специализираните работни групи. Всички съобщения, отнасящи се до конкретната специализирана работна група, се препращат на двамата секретари.

Член 6

1.   Специализираните работни групи заседават винаги когато обстоятелствата го изискват, със съгласието на страните, въз основа на писмено искане от една от тях. Всяко заседание се провежда на договорени от страните място и дата.

2.   При получаване на искане от една от страните за заседание на специализирана работна група секретарят — представител на другата страна, отговаря в срок от 15 работни дни.

3.   При неотложен случай заседанията на специализираните работни групи може да се свикат с по-кратко предизвестие, което подлежи на договаряне между двете страни.

4.   Преди всяко заседание председателят се уведомява за предвидения състав на делегацията на всяка от двете страни.

5.   Заседанията на специализираните работни групи се свикват съвместно от двамата секретари.

Член 7

Точките, които следва да бъдат включени в дневния ред, се представят на секретарите не по-късно от 15 работни дни преди датата на въпросното заседание на специализираната работна група. Придружаващата документация се предоставя на секретарите не по-късно от 10 работни дни преди заседанието. Секретарите съобщават проекта на дневен ред не по-късно от 5 работни дни преди заседанието. Дневният ред се финализира при постигането на съгласие на двете страни. При извънредни обстоятелства, със съгласието на страните, към дневния ред могат да се добавят въпроси в по-кратки срокове.

Член 8

За всяко заседание се изготвя протокол.

Освен ако е решено друго, заседанията на специализираните работни групи не са публични.


Top