Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0601

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/601 на Комисията от 15 април 2016 година за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (нотифицирано под номер С(2016) 2187) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2187

OJ L 103, 19.4.2016, p. 43–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/601/oj

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/601 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

за изменение на Решение 2011/163/ЕС за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета

(нотифицирано под номер С(2016) 2187)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 96/23/ЕО на Съвета от 29 април 1996 г. относно мерките за наблюдение на определени вещества и остатъци от тях в живи животни и животински продукти и за отмяна на директиви 85/358/ЕИО и 86/469/ЕИО и решения 89/187/ЕИО и 91/664/ЕИО (1), и по-специално член 29, параграф 1, четвърта алинея и член 29, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 96/23/ЕО се определят мерките за наблюдение на веществата и групите остатъци, изброени в приложение I към нея. В посочената директива се изисква от третите страни, от които държавите членки имат право да внасят животни и животински продукти, попадащи в обхвата на същата директива, да представят план за мониторинг на остатъци, който да предвижда изискуемите гаранции. Този план трябва да включва като минимум групите остатъци и вещества, изброени в посоченото приложение I.

(2)

С Решение 2011/163/ЕС на Комисията (2) се одобряват плановете, предвидени в член 29 от Директива 96/23/ЕО („плановете“), представени от някои трети страни, изброени в приложението към същото решение, за животните и животинските продукти, включени в списъка в приложение I към директивата.

(3)

С оглед на плановете, представени неотдавна от някои трети страни, и на получената от Комисията допълнителна информация от тези трети страни е необходимо да бъде актуализиран списъкът на третите страни, от които държавите членки имат право да внасят определени животни и животински продукти съгласно предвиденото в Директива 96/23/ЕО и които понастоящем са изброени в приложението към Решение 2011/163/ЕС („списъкът“).

(4)

Доминиканската република представи на Комисията план относно меда. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Мед“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Доминиканската република.

(5)

Фолкландските острови представиха на Комисията план относно аквакултурите. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Аквакултури“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Фолкландските острови.

(6)

Комисията поиска от Френска Полинезия да предостави информация за изпълнението на плана си относно меда. В своя отговор компетентните органи на Френска Полинезия заявиха, че не е изготвена програма за мониторинг на остатъците в меда, тъй като Френска Полинезия не възнамерява да изнася мед за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна по отношение на меда следва да бъде заличено от списъка. Френска Полинезия съответно беше уведомена за това.

(7)

Комисията поиска от Намибия да предостави информация за изпълнението на плановете си относно дивеча. В своя отговор компетентните органи на Намибия заявиха, че не е изготвена програма за мониторинг на остатъчните вещества в дивеча, тъй като Намибия не възнамерява да изнася дивеч за ЕС. Поради това вписването за тази трета страна по отношение на продуктите от дивеч следва да бъде заличено от списъка. Намибия съответно беше уведомена за това.

(8)

Република Корея представи на Комисията план относно домашните птици. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Домашни птици“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Република Корея.

(9)

Сен Пиер и Микелон представи на Комисията план относно домашните птици. Планът предвижда задоволителни гаранции и следва да бъде одобрен. Поради това в графата „Домашни птици“ в списъка следва да бъде включено вписване относно Сен Пиер и Микелон.

(10)

С Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (3) се дава разрешение на Сингапур да въвежда в Съюза пратки от прясно месо с произход от Нова Зеландия, отговарящи на условията за въвеждане в Съюза и предназначени за Съюза. С цел да се разреши тази дейност, вписването за Сингапур в списъка следва да включва и еднокопитни животни, дивеч и дивеч, отглеждан в стопанства, но следва да се ограничи до продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур. Сингапур и Нова Зеландия бяха съответно уведомени. В списъка следва да се добави бележка под линия за Сингапур, в която да се посочи това ограничение.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/163/ЕС се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

За преходен период до 15 май 2016 г. държавите членки приемат пратки с дивеч от Намибия и пратки с мед от Френска Полинезия, при условие че вносителят може да докаже, че тези пратки са били сертифицирани и експедирани за ЕС преди 31 март 2016 г., в съответствие с Решение 2011/163/ЕС.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 2016 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 125, 23.5.1996 г., стр. 10.

(2)  Решение 2011/163/ЕС на Комисията от 16 март 2011 г. за одобряване на плановете, представени от трети страни в съответствие с член 29 от Директива 96/23/ЕО на Съвета (ОВ L 70, 17.3.2011 г., стр. 40).

(3)  Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

ISO 2 код

Държава

Говеда

Овце/кози

Свине

Еднокопитни

Домашни птици

Аквакултури

Мляко

Яйца

Зайци

Дивеч

Дивеч, отглеждан в стопанства

Мед

AD

Андора

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

AE

Обединени арабски емирства

 

 

 

 

 

 

X (1)

 

 

 

 

 

AL

Албания

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AM

Армения

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

AR

Аржентина

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Австралия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Босна и Херцеговина

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

BD

Бангладеш

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BN

Бруней

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Бразилия

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Ботсуана

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Беларус

 

 

 

X (2)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Белиз

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CA

Канада

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Швейцария

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Чили

X

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Камерун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Китай

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Колумбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Коста Рика

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Куба

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

DO

Доминиканска република

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

EC

Еквадор

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Етиопия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Фолкландски острови

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FO

Фарьорски острови

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GH

Гана

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

GM

Гамбия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Гренландия

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GT

Гватемала

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HN

Хондурас

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ID

Индонезия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Израел (7)

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Индия

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

IR

Иран

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Ямайка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

JP

Япония

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Кения

 

 

 

 

 

X

X (1)

 

 

 

 

 

KG

Киргизстан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Южна Корея

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

LB

Ливан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

LK

Шри Ланка

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Мароко

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

MD

Молдова

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

X

ME

Черна гора

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Мадагаскар

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

MK

Бивша югославска република Македония (4)

X

X

X

 

X

X

X

X

 

X

 

X

MM

Мианмар/Бирма

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MU

Мавриций

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MX

Мексико

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Малайзия

 

 

 

 

X (3)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Мозамбик

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Намибия

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NC

Нова Каледония

X (3)

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Никарагуа

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Нова Зеландия

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Панама

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Перу

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PH

Филипини

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

PN

Острови Питкерн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Парагвай

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Сърбия (5)

X

X

X

X (2)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Русия

X

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X (6)

X

RW

Руанда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SA

Саудитска Арабия

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Сингапур

X (3)

X (3)

X (3)

X (8)

X (3)

X

X (3)

 

 

X (8)

X (8)

 

SM

Сан Марино

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Суринам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

Ел Салвадор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Свазиленд

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Тайланд

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Тунис

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Турция

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

TW

Тайван

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Танзания

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Украйна

X

 

X

 

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Уганда

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

US

Съединени щати

X

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Уругвай

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

X

VE

Венецуела

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Виетнам

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

ZA

Южна Африка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Замбия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Зимбабве

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Само камилско мляко.

(2)  Износ за ЕС на живи еднокопитни за клане (само животни, отглеждани за производство на храни).

(3)  Трети страни, използващи само суровини от държавите членки или от други трети страни, одобрени за внос на такива суровини в ЕС, в съответствие с член 2.

(4)  Бивша югославска република Македония; окончателната номенклатура за тази страна ще бъде договорена след приключване на провежданите понастоящем преговори на равнище ООН.

(5)  Не е включено Косово (това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово).

(6)  Само за северни елени от Мурманския и Ямало-Ненецкия район.

(7)  Под Израел по-долу се разбира Държавата Израел, като се изключват териториите, които са под израелско управление от юни 1967 г., а именно Голанските възвишения, ивицата Газа, Източен Йерусалим и останалата част от Западния бряг.

(8)  Само за продукти от прясно месо с произход от Нова Зеландия, предназначени за Съюза, които се разтоварват, повторно натоварват и преминават транзитно, със или без складиране, през Сингапур.“


Top