Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0599

Решение за изпълнение (EС) 2016/599 на Комисията от 15 април 2016 година относно съгласуваността на някои цели, включени в преразгледаните национални планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период (нотифицирано под номер С(2016) 2140) (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2140

OJ L 103, 19.4.2016, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/599/oj

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (EС) 2016/599 НА КОМИСИЯТА

от 15 април 2016 година

относно съгласуваността на някои цели, включени в преразгледаните национални планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период

(нотифицирано под номер С(2016) 2140)

(само текстовете на български, испански, италиански, немски, португалски, румънски, словенски, словашки, унгарски, хърватски и чешки език са автентични)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (Рамковия регламент) (1), и по-специално член 11, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (2), и по-специално член 15, параграф 2, от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 държавите членки са длъжни да приемат национални планове или планове за функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП), включително задължителни национални цели или цели на равнище ФБВП, с които се гарантира съгласуваност с целите за ефективност, валидни за целия Съюз. Освен това в посочения регламент се предвижда Комисията да оценява съгласуваността на тези цели въз основа на критериите за оценка, посочени в член 11, параграф 6, буква г). Подробни правила във връзка с това са посочени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013.

(2)

С Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията (3) бяха приети валидни за целия Съюз цели за ефективност на дейността в ключовите области, свързани с безопасността, околната среда, капацитета и разходната ефективност, отнасящи се за втория референтен период (2015 — 2019 г.).

(3)

На 2 март 2015 г. Комисията прие Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 (4) относно несъгласуваността на определени цели, включени в първоначалните планове за ефективност, с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, в което се съдържат и препоръки за преразглеждане на тези цели. Адресати на посоченото решение бяха Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Словашката република, Унгария, Франция, Хърватия и Чешката република и съгласно него се изискваше преразглеждане на целите за ефективност в ключови области на дейността като капацитет и/или разходна ефективност.

(4)

До 2 юли 2015 г. Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Словашката република, Унгария, Франция, Хърватия и Чешката република представиха преразгледани национални планове или планове за функционалните блокове въздушно пространство, включително преразгледани цели за ефективност. На 4 февруари 2016 г. Испания и Португалия представиха изменение на плана за функционалния блок въздушно пространство с допълнително преразгледани цели за ефективност.

(5)

Органът за преглед на ефективността, който е натоварен със задачата да подпомага Комисията при прилагането на схемата за ефективност съгласно член 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, представи на 15 октомври 2015 г. на Комисията доклад за оценка.

(6)

Оценката на преразгледаните цели за ефективност по отношение на тяхната съгласуваност с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност е направена въз основа на същите критерии и методологии за оценка, които са били използвани при оценката на първоначално представените цели за ефективност.

(7)

По отношение на ключовата за ефективността област на капацитета съгласуваността на преразгледаните цели, представени от съответните държави членки, относно закъснението в управлението на потоците въздушно движение (УПВД) по маршрута беше оценена в съответствие с принципа, посочен в точка 4 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, като се използват съответните референтни стойности за капацитет за ФБВП, чието прилагане гарантира на равнището на ЕС, че е постигната валидната за целия Съюз цел, изчислена от управителния орган на мрежата и посочена в плана за управление на мрежата (2014 — 2018/2019 г.) в последния му вариант от юни 2014 г. („план за управление на мрежата“). Тази оценка показа, че преразгледаните цели, представени от Австрия, Словашката република, Словения, Унгария, Хърватия и Чешката република по отношение на блока FABCE, както и тези, представени от Испания и Португалия по отношение на блока SW FAB, и от България и Румъния по отношение на блока Danube FAB, са съгласувани с валидната за целия Съюз цел за ефективност.

(8)

По отношение на ключовата област „разходна ефективност“ целите, изразени в установените единични разходи по маршрута, представени от държавите членки, бяха оценени в съответствие с принципите, изложени в точка 5 във връзка с точка 1 от приложение IV към Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013, при отчитане на тенденцията в развитието на установените единични разходи по маршрута през втория референтен период и общо през първия и втория референтен период (2012 — 2019 г.), броя на единиците обслужване (съгласно прогнозата за въздушното движение) и равнището на установените единични разходи по маршрута в сравнение с държавите членки, за които са налице сходни експлоатационни и икономически условия. Тази оценка показа, че преразгледаните цели, представени от Австрия и Словашката република, както е определено в преразгледания план за ефективност по отношение на блока FABCE, както и тези, представени от Италия, определени в преразгледания план за ефективност по отношение на блока Blue Med FAB, са съгласувани с валидната за целия Съюз цел за ефективност.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета за единно небе,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Посочените в приложението цели, включени в преразгледаните планове за ефективност, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004, са съгласувани с валидните за целия Съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, определени в Решение за изпълнение 2014/132/ЕС.

Член 2

Адресати на настоящото решение са Република България, Чешката република, Кралство Испания, Република Хърватия, Италианската република, Унгария, Република Австрия, Португалската република, Румъния, Република Словения и Словашката република.

Съставено в Брюксел на 15 април 2016 година.

За Комисията

Violeta BULC

Член на Комисията


(1)  ОВ L 96, 31.3.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 128, 9.5.2013 г., стр. 1.

(3)  Решение за изпълнение 2014/132/ЕС на Комисията от 11 март 2014 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност на мрежата за управление на въздушното движение и алармени прагове, отнасящи се за втория референтен период 2015—2019 г. (ОВ L 71, 12.3.2014 г., стр. 20).

(4)  Решение за изпълнение (ЕС) 2015/347 на Комисията от 2 март 2015 г. относно несъгласуваността на определени цели, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство, представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период, както и препоръки за изменение на тези цели (ОВ L 60, 4.3.2015 г., стр. 48).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Цели за ефективност в ключовите за ефективността области „капацитет“ и „разходна ефективност“, включени в националните планове или плановете за функционалните блокове въздушно пространство (ФБВП), представени съгласно Регламент (ЕО) № 549/2004, за които бе установено, че са съгласувани с валидните за целия Европейски съюз цели за ефективност, отнасящи се за втория референтен период

В КЛЮЧОВАТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОБЛАСТ „КАПАЦИТЕТ“

Закъснение в управлението на потоците въздушно движение (УПВД) по маршрута в минути/полет

ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

ФБВП

Цел за капацитета по маршрута на равнище ФБВП

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Чешка република

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Хърватия

Унгария

Австрия

Словения

Словакия

България

Дунав

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Румъния

Португалия

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Испания

В КЛЮЧОВАТА ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА ОБЛАСТ „РАЗХОДНА ЕФЕКТИВНОСТ“

Легенда:

Ключова област

Позиция

Единици

(А)

Общи установени разходи по маршрута

(в номинално изражение и в национална валута)

(Б)

Темп на инфлация

(%)

(В)

Инфлационен индекс

(2009 г. = 100)

(Г)

Общи установени разходи по маршрута

(в реални цени от 2009 г. и в национална валута)

(Д)

Общо единици обслужване по маршрута

(ОЕО)

(Е)

Установени единични разходи (УЕР) по маршрута

(в реални цени от 2009 г. и в национална валута)

ФБВП BLUE MED

Зона за събиране на такси: Италия — валута: EUR

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(А)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(Б)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(В)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(Г)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(Д)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(Е)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

ФБВП FAB CE

Зона за събиране на такси: Австрия — валута: EUR

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(А)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(Б)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(В)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(Г)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(Д)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(Е)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Зона за събиране на такси: Словашката република — валута: EUR

 

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

(А)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(Б)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(В)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(Г)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(Д)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(Е)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


Top