Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0596

Решение (ОВППС) 2016/596 на Съвета от 18 април 2016 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

OJ L 103, 19.4.2016, p. 24–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/596/oj

19.4.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 103/24


РЕШЕНИЕ (ОВППС) 2016/596 НА СЪВЕТА

от 18 април 2016 година

за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Централна Азия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 33 и член 31, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 15 април 2015 г. Съветът прие Решение (ОВППС) 2015/598 (1) за назначаване на г-н Peter BURIAN за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Централна Азия. Мандатът на СПЕС изтича на 30 април 2016 г.

(2)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен с още 10 месеца.

(3)

СПЕС ще изпълнява мандата си в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Мандатът на г-н Peter BURIAN като СПЕС за Централна Азия се удължава до 28 февруари 2017 г. Съветът може да вземе решение мандатът на СПЕС да бъде прекратен по-рано въз основа на оценка на Комитета по политика и сигурност (КПС) и по предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).

Член 2

Цели на политиката

Мандатът на СПЕС се основава на целите на политиката на Съюза в Централна Азия. Тези цели включват:

а)

насърчаване на добри и близки отношения между Съюза и държавите от Централна Азия, основани на общи ценности и интереси, както е посочено в съответните споразумения;

б)

принос за повишаване на стабилността и сътрудничеството между държавите в региона;

в)

принос за укрепване на демокрацията, принципите на правовата държава, доброто управление и зачитането на правата на човека и основните свободи в Централна Азия;

г)

предприемане на мерки по отношение на основни заплахи, по-специално специфични проблеми с преки последици за Съюза;

д)

подобряване на ефективността и видимостта на действията на Съюза в региона, включително чрез по-тясна координация с други значими партньори и международни организации, например Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Организацията на обединените нации (ООН).

Член 3

Мандат

1.   За постигане на целите на политиката мандатът на СПЕС е:

а)

да насърчава общата политическа координация на Съюза в Централна Азия и да съдейства за осигуряване на съгласуваност на външните действия на Съюза в региона;

б)

да наблюдава от името на ВП, съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията, процеса на изпълнение на стратегията на Съюза за ново партньорство с Централна Азия, което ще бъде допълнено със съответните заключения на Съвета и последващи доклади за напредъка при изпълнението на стратегията на Съюза за Централна Азия, да отправя препоръки и да докладва редовно пред съответните органи на Съвета;

в)

да подпомага Съвета при по-нататъшното разработване на цялостна политика по отношение на Централна Азия;

г)

да следи отблизо политическите събития в Централна Азия, като развива и поддържа тесни контакти с правителствата, парламентите, съдебната власт, гражданското общество и средствата за масово осведомяване;

д)

да насърчава Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан да си сътрудничат по регионални въпроси от общ интерес;

е)

да развива подходящи контакти и сътрудничество с основните заинтересовани участници в региона и всички имащи отношение регионални и международни организации;

ж)

в сътрудничество със СПЕС за правата на човека да допринася за изпълнението на политиката на Съюза в областта на правата на човека в региона, включително насоките на Съюза относно правата на човека, и по-специално насоките на Съюза относно децата и въоръжените конфликти и насоките относно насилието срещу жените и момичетата и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, както и на политиката на Съюза във връзка с Резолюция 1325(2000) на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността, включително като следи и докладва за развитието на събитията и изготвя препоръки в тази област;

з)

в тясно сътрудничество с ООН и ОССЕ да допринася за предотвратяването и разрешаването на конфликти, като установява контакти с властите и други участници на местно ниво, като неправителствени организации, политически партии, малцинства, религиозни групи и техните лидери;

и)

да допринася за определяне на аспектите на общата външна политика и политика на сигурност по отношение на Централна Азия, свързани с енергийната сигурност, сигурността на границите, борбата с тежката престъпност, включително наркотиците и трафика на хора, както и управлението на водните ресурси, околната среда и изменението на климата;

й)

да насърчава постигането на регионална сигурност в границите на Централна Азия в контекста на намаляването на международното присъствие в Афганистан.

2.   СПЕС оказва подкрепа на работата на ВП и следи общо всички дейности на Съюза в региона.

Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   КПС поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политическо ръководство на СПЕС в рамките на мандата, без да се засягат правомощията на ВП.

3.   СПЕС работи в тясна координация с ЕСВД и с компетентните ѝ отдели.

Член 5

Финансиране

1.   Референтната сума, предназначена да покрие разходите, свързани с мандата на СПЕС за периода от 1 май 2016 г. до 28 февруари 2017 г., е в размер на 800 000 EUR.

2.   Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Управлението на разходите се урежда с договор между СПЕС и Комисията. СПЕС се отчита пред Комисията за всички направени разходи.

Член 6

Формиране и състав на екипа

1.   В рамките на мандата на СПЕС и предоставените финансови средства СПЕС отговаря за формирането на екип. Екипът включва експерти по специфични въпроси на политиката съобразно изискванията на мандата. СПЕС своевременно предоставя на Съвета и Комисията информация за състава на екипа.

2.   Държавите членки, институциите на Съюза и ЕСВД могат да предлагат командироване на служители, за да работят със СПЕС. Възнаграждението на тези командировани служители се поема от съответната държава членка, институция на Съюза или ЕСВД. Експертите, командировани от държавите членки в институциите на Съюза или в ЕСВД, могат също да бъдат командировани към СПЕС. Договорно наетите членове на международния персонал са граждани на държава членка.

3.   Всички командировани служители остават под административното ръководство на изпращащата държава членка, изпращащата институция на Съюза или ЕСВД и изпълняват задълженията си и действат в интерес на изпълнението на мандата на СПЕС.

4.   Персоналът на СПЕС се разполага в същите помещения като съответния отдел на ЕСВД, така че да се гарантират съгласуваността и последователността на дейностите им.

Член 7

Привилегии и имунитети на СПЕС и на персонала на СПЕС

Привилегиите, имунитетите и допълнителните гаранции, необходими за изпълнението и безпрепятственото провеждане на мисията на СПЕС и на членовете на неговия персонал, се договарят с приемащите държави в зависимост от случая. За тази цел държавите членки и ЕСВД оказват цялото необходимо съдействие.

Член 8

Сигурност на класифицираната информация на ЕС

СПЕС и членовете на екипа на СПЕС спазват принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2013/488/ЕС на Съвета (2).

Член 9

Достъп до информация и логистична подкрепа

1.   Държавите членки, Комисията, ЕСВД и Генералният секретариат на Съвета гарантират достъпа на СПЕС до всяка информация от значение за него.

2.   Делегациите на Съюза в региона и/или държавите членки, в зависимост от случая, предоставят логистична подкрепа в региона.

Член 10

Сигурност

В съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора, СПЕС предприема всички разумно приложими мерки съобразно мандата на СПЕС и обстановката от гледна точка на сигурността в региона, за който отговаря, за сигурността на целия персонал под прякото ръководство на СПЕС, по-специално като:

а)

изготвя специфичен план за сигурност въз основа на насоките от ЕСВД, в който се включват специфични физически, организационни и процедурни мерки за сигурност, уреждащи управлението на безопасното придвижване на персонала към и в рамките на района, за който отговаря, както и управлението на инциденти, свързани със сигурността, и който включва план за действие при извънредни обстоятелства и план за евакуация;

б)

гарантира, че целият персонал, разположен извън Съюза, е застрахован за висок риск съобразно условията в района, за който отговаря;

в)

гарантира, че се изпълняват всички приети препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, и представя на Съвета, ВП и Комисията писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други свързани със сигурността въпроси, в рамките на доклада за напредъка и доклада за изпълнението на мандата.

Член 11

Докладване

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади на ВП и КПС. При необходимост СПЕС се отчита и пред работните групи на Съвета. Редовните доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. СПЕС може да представя доклади на Съвета по външни работи. В съответствие с член 36 от Договора СПЕС може да участва в информирането на Европейския парламент.

Член 12

Координация

1.   СПЕС допринася за единството, съгласуваността и ефективността на действията на Съюза и подпомага осигуряването на съгласуваното използване на всички инструменти на Съюза и действия на държавите членки с оглед постигането на целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се координират със съответния географски отдел на ЕСВД, с Комисията, както и с действията на СПЕС за Афганистан. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на мисии на държавите членки и с ръководителите на делегации на Съюза. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на мандата му. Освен това СПЕС осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.

Член 13

Преглед

Изпълнението на настоящото решение и неговата съгласуваност с други действия на Съюза в региона подлежат на редовен преглед. До края на август 2016 г. СПЕС представя на Съвета, ВП и Комисията доклад за напредъка, а до края на ноември 2016 г. — подробен доклад за изпълнението на мандата.

Член 14

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 18 април 2016 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Решение (ОВППС) 2015/598 на Съвета от 15 април 2015 г. за назначаване на специален представител на Европейския съюз за Централна Азия (ОВ L 99, 16.4.2015 г., стр. 25).

(2)  Решение 2013/488/ЕС на Съвета от 23 септември 2013 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на EC (ОВ L 274, 15.10.2013 г., стр. 1).


Top