Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0401

Регламент (ЕС) 2016/401 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 година за прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

OJ L 77, 23.3.2016, p. 62–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/401/oj

23.3.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 77/62


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/401 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 март 2016 година

за прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

На 10 май 2010 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Грузия за сключването на споразумение за асоцииране между Съюза и Грузия.

(2)

Тези преговори приключиха и Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (2), (наричано по-долу „Споразумението“), бе подписано на 27 юни 2014 г. и започна да се прилага временно от 1 септември 2014 г.

(3)

Необходимо е да бъдат установени процедурите за гарантиране на ефективното прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне за временно спиране на прилагането на преференциалните мита за конкретни продукти, предвиден в Споразумението.

(4)

В настоящия регламент следва да се предвиди възможност за спиране на прилагането на преференциалните мита за максимален срок от шест месеца, когато вносът на някои селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти достигне годишните обеми на внос, определени в приложение II-В към Споразумението.

(5)

От съображения за прозрачност Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно прилагането на Споразумението и на механизма за недопускане на заобикаляне.

(6)

За да се гарантират еднакви условия за прилагането на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(7)

За приемането на актове за изпълнение във връзка с решението за спиране на прилагането на преференциалните мита съгласно механизма за недопускане на заобикаляне следва да бъде използвана процедурата по консултиране, тъй като тези актове трябва да започнат да се прилагат бързо след достигането на съответния праг за категориите продукти, изброени в приложение II-В към Споразумението, и тъй като срокът на тяхното прилагане е много кратък. За да се предотврати отрицателно въздействие върху пазара на Съюза в резултат от увеличаване на вноса, Комисията следва да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение, когато — в надлежно обосновани случаи, наложителни причини за спешност изискват това,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   В настоящия регламент се предвиждат разпоредби за прилагане на механизма за недопускане на заобикаляне, предвиден в Споразумението.

2.   Настоящият регламент се прилага по отношение на продукти с произход от Грузия.

Член 2

Механизъм за недопускане на заобикаляне за някои селскостопански продукти и преработени селскостопански продукти

1.   Определя се среден годишен обем на вноса за продуктите, изброени в приложение II-В към Споразумението, по отношение на които се прилага механизмът за недопускане на заобикаляне, предвиден в член 27 от него. По надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с вноса на една или повече категории продукти, който достига обема, посочен в приложение II-В към Споразумението, през която и да било година, считано от 1 януари, и освен ако не получи солидна обосновка от страна на Грузия, Комисията приема акт за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 2 от настоящия регламент. Комисията може да реши чрез този акт временно да спре прилагането на преференциалното мито за съответния продукт или продукти или да установи, че подобно спиране не е целесъобразно.

2.   Прилагането на преференциалното мито се спира временно за максимален срок от шест месеца от датата на публикуване на решението за спиране на прилагането на преференциалното мито. Преди изтичането на този шестмесечен срок и по надлежно обосновани наложителни причини за спешност, свързани с временното спиране на прилагането на преференциалните мита, Комисията може да приеме акт за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата, посочена в член 3, параграф 2 от настоящия регламент, за да отмени временното спиране на прилагането на преференциалното мито, ако се е уверила, че обемът на вноса на съответната категория продукти, надвишаващ обема, посочен в приложение II-В към Споразумението, е следствие от промяна в равнището на производството и капацитета за износ на Грузия за съответния продукт или продукти.

Член 3

Процедура на комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета за общата организация на селскостопанските пазари, създаден с член 229, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4), а по отношение на преработените селскостопански продукти — от Комитет за хоризонтални въпроси, засягащи търговията с преработени селскостопански продукти, които не са изброени в приложение I, създаден с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета (5). Тези комитети са комитети по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 4 от него.

Член 4

Доклад

1.   Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно прилагането и изпълнението на настоящия регламент и дял IV от Споразумението и относно спазването на задълженията, предвидени в тях.

2.   Докладът включва, inter alia, информация относно прилагането на механизма за недопускане на заобикаляне.

3.   Докладът съдържа обобщение на статистическите данни и на данните за развитието на търговията с Грузия.

4.   Европейският парламент може да покани Комисията, в срок от един месец от представянето на нейния доклад, на ad hoc заседание на неговата компетентна комисия, за да представи и разясни всякакви въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент.

5.   Не по-късно от три месеца след представянето на доклада на Европейския парламент и на Съвета Комисията го оповестява публично.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 9 март 2016 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

J. A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Позиция на Европейския парламент от 3 февруари 2016 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 29 февруари 2016 г.

(2)  Решение 2014/494/ЕС на Съвета от 16 юни 2014 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна (ОВ L 261, 30.8.2014 г., стр. 4).

(3)  Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(4)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(5)  Регламент (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на търговския режим, приложим за някои стоки, получени от преработката на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1216/2009 и (ЕО) № 614/2009 на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 1).


Top