Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2265

Регламент (EС) 2015/2265 на Съвета от 7 декември 2015 година за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година

OJ L 322, 8.12.2015, p. 4–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2265/oj

8.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 322/4


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/2265 НА СЪВЕТА

от 7 декември 2015 година

за откриване и управление на автономните тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2016 — 2018 година

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 31 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Снабдяването на Съюза с определени рибни продукти понастоящем зависи от вноса от трети държави. През последните 18 години Съюзът все повече зависи от вноса за обезпечаване на потреблението си на рибни продукти. За да не се застраши производството на рибни продукти в Съюза и за да се осигури достатъчно снабдяване на неговата преработвателна промишленост, за редица рибни продукти митата за внос следва да бъдат намалени или суспендирани в рамките на тарифни квоти с подходящ обем. С цел да се осигурят равни условия за производителите в Съюза, следва да се вземе предвид и чувствителността на отделните рибни продукти на пазара на Съюза.

(2)

С Регламент (ЕС) № 1220/2012 на Съвета (1) са открити и се управляват автономни тарифни квоти на Съюза за определени рибни продукти за периода 2013 — 2015 г. Тъй като периодът на прилагане на този регламент изтича на 31 декември 2015 г., е важно съответните правила, които се съдържат в него, да бъдат отразени в периода 2016 — 2018 г.

(3)

На всички вносители от Съюза следва да се осигури равнопоставен и непрекъснат достъп до предвидените в настоящия регламент тарифни квоти, а предвидените ставки за тарифните квоти следва да се прилагат без прекъсване до изчерпването им към всички операции по внос на съответните рибни продукти във всички държави членки.

(4)

Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията (2) предвижда система за управление на тарифните квоти, която следва хронологичния ред на датите на приемане на декларациите за пускане в свободно обращение. Откритите с настоящия регламент тарифни квоти следва да бъдат управлявани от Комисията и държавите членки в съответствие с тази система.

(5)

С прилагането на всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада ще се промени наличният преференциален достъп до пазара на Съюза за скариди от вида Pandalus borealis, обхванати от предвидена в настоящия регламент тарифна квота. Поради това посочената квота следва да бъде адаптирана, за да се гарантира същото ниво на преференциалните доставки на пазара на Съюза, както и преди влизането в сила или временното прилагане на посоченото споразумение.

(6)

С прилагането на допълнителния протокол към споразумението между Европейската икономическа общност съюз и Кралство Норвегия, който беше договорен паралелно с финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г., ще се промени наличният преференциален достъп до пазара на Съюза за херинга, която попада в обхвата на две тарифни квоти, предвидени в настоящия регламент. Поради това посочените квоти следва да бъдат адаптирани, за да се гарантира същото ниво на преференциални доставки на пазара на Съюза, както и преди влизането в сила или временното прилагане на допълнителния протокол.

(7)

Важно е да се осигури редовно снабдяване с рибни суровини за рибопреработвателната промишленост, което да позволи постоянен растеж и инвестиции, и особено да позволи замяната на суспендирането с квоти, без по никакъв начин да се нарушава снабдяването. Поради това е целесъобразно по отношение на някои рибни продукти, за които се е прилагало суспендиране, да се предвиди система, с която при определени условия автоматично да се увеличават приложимите тарифни квоти.

(8)

С цел да се гарантира ефективността на общото управление на тарифните квоти, държавите членки следва да имат право да изваждат от обема на тарифните квоти необходимите количества, които съответстват на действително извършените от тях операции по внос. Тъй като този метод на управление изисква тясно сътрудничество между държавите членки и Комисията, Комисията следва да може да следи темповете на изчерпване на тарифните квоти и съответно да информира държавите членки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Митата за внос на продуктите, изброени в приложението, се намаляват или суспендират в рамките на тарифните квоти при ставките, сроковете и количествата, посочени в него.

Член 2

Посочените в член 1 от настоящия регламент тарифни квоти се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и член 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 3

1.   Тарифната квота, приложима под пореден номер 09.2794 за скариди от вида Pandalus borealis и Pandalus montagui, сварени и без черупки, за преработка, която в приложението към настоящия регламент е определена на 30 000 тона годишно, автоматично се намалява до 7 000 тона годишно, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада влиза в сила или започва временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо.

2.   Тарифната квота, приложима под пореден номер 09.2788 за херинга с единично тегло, превишаващо 100 g, или на половинка риба — с единично тегло над 80 g на парче, за преработка, установена в приложението към настоящия регламент на 17 500 тона годишно, автоматично се намалява на 12 000 тона годишно, като се започне два месеца след като допълнителният протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, който беше договорен паралелно с финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г., влезе в сила или започне временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо. Въпреки това не се прилага автоматично намаление, когато наличният остатък от тази тарифна квота към съответния момент е по-нисък или равен на 12 000 тона.

3.   Тарифната квота, приложима под пореден номер 09.2792 за херинга с подправки и/или оцет, в саламура, консервирана в съдове с нетно отцедено тегло не по-малко от 70 kg, за преработка, установена в приложението към настоящия регламент на 15 000 тона годишно, автоматично се намалява на 7 500 тона годишно, като се започне два месеца след като допълнителният протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, който беше договорен паралелно с финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014 — 2021 г., влезе в сила или започне временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо. Въпреки това не се прилага автоматично намаление, когато наличният остатък от тази тарифна квота към съответния момент е по-нисък или равен на 7 500 тона.

4.   Комисията уведомява без неоправдано забавяне държавите членки, че установените в параграфи 1 — 3 условия са изпълнени, и публикува информация относно новите приложими тарифни квоти в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

1.   Комисията без неоправдано забавяне проверява дали към 30 септември от съответната календарна година са изчерпани 80 % от годишната тарифна квота за рибен продукт, спрямо който се прилага настоящият член в съответствие с приложението. Ако това е така, се приема, че годишната тарифна квота, предвидена в приложението, автоматично се увеличава с 20 %. Увеличената годишна тарифна квота е приложимата тарифна квота по отношение на този рибен продукт за съответната календарна година.

2.   По искане на най-малко една държава членка и без да се засяга параграф 1, Комисията проверява дали преди 30 септември от съответната календарна година са изчерпани 80 % от годишната тарифна квота за рибен продукт, спрямо който се прилага настоящият член в съответствие с приложението. Ако това е така, се прилага параграф 1.

3.   Комисията уведомява без неоправдано забавяне държавите членки, че установените в параграф 1 или параграф 2 условия са изпълнени, и публикува информация относно новите приложими тарифни квоти в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

4.   За една календарна година не могат да се прилагат допълнителни увеличения на тарифна квота, която веднъж е увеличена в съответствие с параграф 1.

Член 5

Комисията и митническите органи на държавите членки работят в тясно сътрудничество, за да се гарантира правилното управление и контрол на прилагането на настоящия регламент.

Член 6

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 декември 2015 година.

За Съвета

Председател

C. CAHEN


(1)  Регламент (ЕС) № 1220/2012 на Съвета от 3 декември 2012 г. относно свързаните с търговията мерки за гарантиране на снабдяването на преработвателите от Съюза с определени рибни продукти през периода 2013 — 2015 г. и за изменение на регламенти (ЕО) № 104/2000 и (ЕС) № 1344/2011 (ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 4).

(2)  Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Описание

Годишен размер на квотата (тонове) (1)

Мито за квотата

Период на квотата

09.2759

ex 0302 51 10

20

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риба от вида Boreogadus saida, без черен дроб, хайвер и семенната течност, прясна, охладена или замразена, за преработка (2)  (3)

75 000 (4)

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0302 51 90

10

ex 0302 59 10

10

ex 0303 63 10

10

ex 0303 63 30

10

ex 0303 63 90

10

ex 0303 69 10

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) и риба от вида Boreogadus saida, осолена или в саламура, но несушена, нито пушена, за преработка (2)  (3)

4 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

25

29

ex 0305 69 10

10

09.2776

ex 0304 71 10

10

Треска (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), замразени филета и замразено месо, за преработка (2)  (3)

38 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0304 71 90

10

ex 0304 95 21

10

ex 0304 95 25

10

09.2761

ex 0304 79 50

10

Новозеландски макрурус (Macruronus novaezelandiae), замразени филета и други замразени меса, за преработка (2)  (3)

17 500

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0304 95 90

11

09.2798

ex 0306 16 99

20

Скариди от вида Pandalus borealis и Pandalus montagui, с черупки, пресни, охладени или замразени за преработка (2)  (3)  (4)

10 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

30

ex 0306 26 90

12

14

92

93

09.2794

ex 1605 21 90

45

Скариди от вида Pandalus borealis и Pandalus montagui, сварени и без черупки, за преработка (2)  (3)  (4)

30 000 (5)

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

62

ex 1605 29 00

50

55

09.2800

ex 1605 21 90

55

Скариди от вида Pandalus jordani, сварени и без черупки, за преработка (2)  (3)  (4)

3 500

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 1605 29 00

60

09.2802

ex 0306 17 92

20

Скариди от видовете Penaeus Vannamei и Penaeus monodon, дори и без черупки, пресни, охладени или замразени, неварени, за преработка (2)  (3)  (4)

40 000

0 %

1.1.2016–31.12.2016 г.

ex 0306 27 99

30

30 000

1.1.2017–31.12.2017 г.

1.1.2018–31.12.2018 г.

09.2760

ex 0303 66 11

10

Мерлуза (Merluccius spp. с изключение на Merluccius merluccius, Urophycis spp.) и риба от вида Genypterus blacodes и Genypterus capensis, замразена, за преработка (2)  (3)

15 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0303 66 12

10

ex 0303 66 13

10

ex 0303 66 19

11

ex 0303 89 70

91

10

ex 0303 89 90

30

09.2774

ex 0304 74 19

10

Северно-тихоокеанска мерлуза (Merluccius productus), замразени филета и други меса, за преработка (2)  (3)

15 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0304 95 50

10

09.2770

ex 0305 63 00

10

Аншуа (Engraulis anchoita), осолена или в саламура, но несушена, нито пушена, за преработка (2)  (3)

2 500

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

09.2754

ex 0303 89 45

10

Аншуа (Engraulis anchoita и Engraulis capensis), замразена, за преработка (2)  (3)

1 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

09.2788

ex 0302 41 00

10

Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), с единично тегло, превишаващо 100 g, или на половинка риба — с единично тегло над 80 g на парче, с изключение на черния дроб, хайвера и семенната течност, за преработка (2)  (3)

17 500 (6)

0 %

1.10.2016–31.12.2016 г.

1.10.2017–31.12.2017 г.

1.10.2018–31.12.2018 г.

ex 0303 51 00

10

ex 0304 59 50

10

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

11

Херинги, с подправки и/или оцет, в саламура, консервирани в съдове с нетно отцедено тегло не по-малко от 70 kg, за преработка (2)  (3)

15 000 (7)  (8)

5 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

09.2790

ex 1604 14 26

10

Филета, наречени „карета“, от риба тон и скокливи риби, за преработка (2)  (3)

25 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 1604 14 36

10

ex 1604 14 46

11

21

91

09.2785

ex 0307 49 59

10

Продълговатата част (9) на калмари [Ommastrephes spp. — с изключение на Todarodes sagittatus (синоним Ommastrephes sagittatus) — Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.] и Illex spp., замразена, с кожа и перки, за преработка (2)  (3)

40 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0307 99 11

10

ex 0307 99 17

21

09.2786

ex 0307 49 59

20

Калмари (Ommastrephes spp., Todarodes spp. — с изключение на Todarodes sagittatus (синоним Ommastrephes sagittatus) —, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) и Illex spp., замразени, цели или пипала и перки от тях, за преработка (2)  (3)

1 500

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0307 99 11

20

29

09.2777

ex 0303 67 00

10

Минтай (Theragra chalcogramma), замразен, замразени филета и други замразени меса, за преработка (2)  (3)

300 000 (10)

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0304 75 00

10

ex 0304 94 90

10

09.2772

ex 0304 93 10

10

Сурими, замразено, за преработка (2)  (3)

60 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0304 94 10

10

ex 0304 95 10

10

ex 0304 99 10

10

09.2746

ex 0302 89 90

30

Южна червена риба (Lutjanus purpureus), прясна, охладена, за преработка (2)  (3)

1 500

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

09.2748

ex 0302 90 00

95

Хайвер от риба, пресен, охладен или замразен, осолен или в саламура, за преработка (2)  (3)

7 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0303 90 90

91

ex 0305 20 00

30

09.2750

ex 1604 32 00

20

Хайвер от риба, измит, изчистен от прилепналите по него части от вътрешните органи, осолен или в саламура, за преработка в заместители на хайвер (2)  (3)

3 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

09.2778

ex 0304 83 90

21

Морски език, замразени филета и други меса (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus, Limanda ferruginea, Lepidopsetta polyxystra), за преработка (2)  (3)

5 000

0 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0304 99 99

65

09.2824

ex 0302 52 00

10

Пикша (Melanogrammus aeglefinus), прясна, охладена или замразена, без глави, без хриле, изкормена, за преработка (2)  (3)

5 000

2,6 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0303 64 00

10

09.2826

ex 0306 17 99

10

Скариди от вида Pleoticus muelleri, дори и без черупки, пресни, охладени или замразени, за преработка (2)  (3)  (4)

10 000

4,2 %

1.1.2016–31.12.2018 г.

ex 0306 27 99

20


(1)  Изразен в нетно тегло, освен ако не е посочено друго.

(2)  За тарифната квота се прилагат условията, определени в членове 291 — 300 от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

(3)  Тарифната квота не се използва за продукти, които са предназначени единствено за една или повече от следните операции:

почистване, отстраняване на вътрешности, опашка и глава,

нарязване,

повторно пакетиране на индивидуално бързо замразени филета,

вземане на проби, сортиране,

етикетиране,

опаковане,

охлаждане,

замразяване,

дълбоко замразяване,

глазиране,

размразяване,

отделяне.

Тарифната квота не се използва за продукти, които освен това са предназначени за обработка или за операции, които дават право на ползване на квотата, ако тази обработка или тези операции се извършват на ниво продажба на дребно или кетъринг. Намаляването на митата за внос се прилага само за продукти, предназначени за консумация от човека.

Тарифната квота обаче се използва за материали, които са предназначени за една или повече от следните операции:

нарязване на кубчета,

разрязване на кръгчета, изрязване на ленти за материали с кодове по КН 0307 49 59, 0307 99 11, 0307 99 17,

филетиране,

производство на половинки,

нарязване на замразени блокове,

разделяне на замразени блокове от преплетени филета.

(4)  Продуктите с кодове по КН 0306 16 99 (подразделение по ТАРИК 20 и 30), 0306 26 90 (подразделение по ТАРИК 12, 14 и 93), 1605 21 90 (подразделение по ТАРИК 45 и 62), 1605 29 00 (подразделение по ТАРИК 50 и 55), 0306 17 92 (подразделение по ТАРИК 10), 0306 27 99 (подразделение по ТАРИК 10), 0306 17 99 (подразделение по ТАРИК 20) и 0306 27 99 (подразделение по ТАРИК 30), въпреки бележка под линия (2), отговарят на условията на квотата, ако подлежат на следната операция: подлагане на скаридите на обработка с опаковъчни газове съгласно определението в приложение I към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16).

(5)  Тарифна квота 09.2794 се намалява автоматично на 7 000 тона годишно, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Европейския съюз и Канада влезе в сила или започне временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо.

(6)  Тарифна квота 09.2788 автоматично се намалява на 12 000 тона годишно, като се започне два месеца след като допълнителният протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, който беше договорен паралелно с финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., влезе в сила или започне временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо.

(7)  Тарифна квота 09.2792 автоматично се намалява на 7 500 тона годишно, като се започне два месеца след като допълнителният протокол към споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, който беше договорен паралелно с финансовия механизъм на ЕИП за периода 2014—2021 г., влезе в сила или започне временно да се прилага — в зависимост от това кое настъпи първо.

(8)  Изразен в нетно сухо тегло.

(9)  Тяло на главоноги и калмари без глава и пипала, с кожа и перки.

(10)  Прилага се член 4.


Top