Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1962

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1962 на Комисията от 28 октомври 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

OJ L 287, 31.10.2015, p. 6–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1962/oj

31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1962 НА КОМИСИЯТА

от 28 октомври 2015 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (1), и по-специално член 6, параграф 5, член 8, параграф 2, член 9, параграф 10, член 15, параграф 9, член 21, параграф 7, член 22, параграф 7, член 24, параграф 8, член 33, параграф 10, член 37, параграф 4, член 58, параграф 9, член 60, параграф 7, член 64, параграф 2, член 73, параграф 9, член 74, параграф 6, член 76, параграф 4, член 78, параграф 2, член 92, параграф 5, член 105, параграф 6, член 106, параграф 4, член 111, параграф 3, член 116, параграф 6 и член 117, параграф 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (2), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (3) се отменя Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета (4). Поради това съответните препратки в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (5) следва да бъдат съответно изменени.

(2)

Комисията разработи нов инструмент за обмен на данни, който следва да се използва за обмен на всички електронни данни съгласно членове 33, 111 и 116 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 (наричан по-долу „Регламент за контрол“) и съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

(3)

Идентификационният номер на кораб в Международната морска организация (ММО), определен с приетата на 4 декември 2013 г. от ММО Резолюция А.1078 (28) и разпоредбите на глава XI-1, наредба 3 от Конвенцията SOLAS от 1974 г., следва да се прилага за риболовни кораби на Съюза, независимо от това къде извършват дейност, както и за риболовни кораби на трети държави, извършващи дейност във водите на Съюза. Идентификационният номер ще позволи правилната идентификация на кораба, проследяването и проверката на дейността му във времето независимо от всяка промяна на името, собствеността или флага, и ще гарантира проследяването на продуктите от риболов по цялата търговска верига, и по-специално в случаите, в които корабите може да са използвани за дейности, свързани с незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

(4)

Комисията разработи нов формат за предаване на данни от системата за наблюдение на корабите (VMS) и той следва да се използва за обмен на всички електронни данни по член 111 и член 116 от Регламента за контрол. Поради това членове 24 и 28 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат изменени, а приложение V към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да се заличи.

(5)

С член 14, параграф 2, буква г) от Регламента за контрол се изисква в риболовния дневник да се посочва датата, на която корабът тръгва от пристанището. За да се гарантира, че всички съобщения, свързани с един и същи риболовен рейс, могат да бъдат идентифицирани и свързани, капитаните на корабите, от които се изисква да записват и изпращат данни от дневника посредством електронни средства, следва да предават на компетентните органи на държава членка на флага съобщение за тръгване като първото съобщение преди началото на всяка риболовна операция и всяко последващо предаване. Поради това член 47 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде изменен.

(6)

Необходимо е да се променят правилата за обмен на данни между държавите членки и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган по членове 111 и 116 от Регламента за контрол и по член 13 от Регламент (ЕО) № 1006/2008, за да се вземат предвид новите правни изисквания, развитието на нови технологии и формати, както и международните стандарти. Необходимо е да се установят общите принципи за електронното предаване, процедурите за корекции и стандартите, които да се използват за обмен на информация, свързана със системата за наблюдение на корабите, риболовните дейности и дейностите, свързани с продажбите, декларирането на улова, както и процедурите за въвеждане на промени във форматите. Поради това членове 43, 45, 91 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 и приложение XII към него следва да се адаптират и да се установят нови правила.

(7)

Прекият и протичащ в реално време електронен обмен на данни от системата за наблюдение на корабите и данни от системата за електронно записване и отчитане по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол изисква допълнително хармонизиране. Държавата членка на флага следва да гарантира автоматичното и протичащо в реално време предаване на крайбрежната държава членка на данни от системата за електронно записване и отчитане, получени от нейните риболовни кораби, когато извършват риболов във водите на същата крайбрежна държава членка. Поради това член 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде изменен.

(8)

С Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (6) се изменя Регламентът за контрол, като се въвеждат правила относно информацията, която трябва да се предостави на потребителя на продуктите от риболов и аквакултури, и относно контрола на продуктите от риболов и аквакултури, предмет на механизма за съхранение. Членове 66, 67 и 112 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени в съответствие с тези нови правила, а член 68 следва да бъде заличен.

(9)

Приспадането на количеството вода или лед не следва да се прилага за пелагични видове, предназначени за разтоварване за промишлени цели, като се вземат предвид особеностите на такива дейности по отношение на съхранението и обработването на рибата. В рамките на договореностите за риболов между Европейския съюз, Фарьорските острови и Норвегия относно управлението на рибните запаси във водите на североизточната част на Атлантическия океан за периода 2014—2018 г. е приета подобна разпоредба за пелагични видове, предназначени за разтоварване за промишлени цели, както и нови мерки относно претеглянето и инспекцията на разтоварването на херинга, скумрия, сафрид и син меджид. Поради това членове 74, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 88, 89 и 107 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени в съответствие с тези нови правила.

(10)

С Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (7) се определят мерки в подкрепа на внедряването на система на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане за регулиране на прекъсването, спирането на плащанията и корекциите на финансовите мерки на Съюза и се заличава член 103 от Регламента за контрол. Поради това в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат заличени член 96, глава I от дял VIII и приложение XXXI.

(11)

С член 33, параграф 10 от Регламента за контрол и с член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Комисията се предоставят правомощия да приема формати за предаване на данни относно улова и риболовното усилие. Предвидените съгласно Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията (8) правила в тази област за гарантиране на ефективното предаване на обобщените данни за улова съгласно член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 понастоящем са правно и технически остарели. Поради това следва да се използват международните стандарти за електронно деклариране на обобщените данни за улова и Регламент (ЕО) № 500/2001 следва да бъде отменен.

(12)

С Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета (9) се въвеждат нови правила относно отделната регистрация на улова на маломерна риба съгласно задълженията за докладване и присъждането на точки за ново, тежко нарушение, свързано със задължението по отношение на разтоварване на улов на маломерна риба. Приложения VI, VII, X, XXIII, XXVI, XXVII и XXX към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени с съответствие с тези нови правила.

(13)

С препоръки GFCM/35/2011/1, GFCM/35/2011/2, GFCM/35/2011/3, GFCM/35/2011/4, GFCM/35/2011/5 и GFCM/36/2012/2 Генералната комисия по рибарство за Средиземно море („GFCM“) прие специални разпоредби относно създаването на риболовен дневник на GFCM и относно докладването на улова на червени корали, случаен прилов и освобождаване на морски птици, тюлени монаси, морски костенурки и китоподобни в дневника. Приложения VI, VII и X към Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъдат приведени в съответствие с тези нови правила.

(14)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 следва да бъде съответно изменен.

(15)

Член 90, параграф 1, точка в) и член 92, параграф 1 от Регламента за контрол, изменени с член 7, параграфи 14 и 15 от Регламент (ЕС) 2015/812, се прилагат от 1 януари 2017 г. Присъждането на точки за тежки нарушения, свързани с тези разпоредби, следва да влезе в сила по същото време.

(16)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011

Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 се изменя, както следва:

1)

В целия текст термините „риболовен кораб на ЕС“, „риболовни кораби на ЕС“ и „водите на ЕС“ се заменят съответно с „риболовен кораб на Съюза“, „риболовни кораби на Съюза“ и „водите на Съюза“, като се извършват всички необходими граматически корекции, които се налагат поради тази замяна.

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

„риболовен кораб на Съюза“ означава всеки риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка и регистриран в Съюза;“

б)

точка 2 се заменя със следното:

„2.

„води на Съюза“ означава водите, определени в член 4, параграф 1, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (10);

(10)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.)“"

3)

В член 3 параграф 7 се заменя със следното:

„7.   Във всеки един момент общият капацитет, съответстващ на издадените лицензии за риболов от държава членка, изразен в брутен тонаж (GT) или киловати (kW), не превишава максималните равнища на капацитета за същата държава членка, установени съгласно член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.“

4)

В член 6 се добавя следният параграф:

„Считано от 1 януари 2016 г. схемата за идентификационен номер на кораба на Международната морска организация, приета на 4 декември 2013 г. с Резолюция А.1078(28), и съгласно глава XI-1, наредба 3 от Конвенция SOLAS от 1974 г. се прилага за:

а)

риболовни кораби на Съюза или риболовни кораби, контролирани от оператори на Съюза по силата на чартърен договор, със 100 или повече тона брутен тонаж или 100 или повече тона брутен регистриран тонаж или с обща дължина 24 или повече метра, извършващи дейност изключително във водите на Съюза;

б)

всички риболовни кораби на Съюза или риболовни кораби, контролирани от оператори на Съюза по силата на чартърен договор, с обща дължина 15 или повече метра, извършващи дейност извън водите на Съюза;

в)

всички риболовни кораби на трети държави, получили разрешение да извършват риболовни дейности във водите на Съюза.“

5)

В член 24 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Центърът за наблюдение на риболова (ЦНР) на всяка държава членка на флага осигурява автоматичното предаване на данни към ЦНР на крайбрежната държава членка съгласно член 19 от настоящия регламент, отнасящи се до нейните риболовни кораби, през времето, в което те се намират във водите на крайбрежната държава членка. Такива данни се предават на ЦНР на крайбрежната държава непосредствено след получаването на данни от ЦНР на държавата членка на флага.“

6)

Член 28 се заменя със следното:

„Член 28

Достъп на Комисията до данните

Комисията може да изиска от държавите членки в съответствие с член 111, параграф 1, буква а) от Регламента за контрол да осигурят автоматичното предаване на Комисията или определения от нея орган на данните, които трябва да се предоставят в съответствие с член 19 от настоящия регламент, относно определена група риболовни кораби за определен период. Такива данни се предават на Комисията или на определения от нея орган непосредствено след получаването на данни от ЦНР на държавата членка на флага.“

7)

Член 30 се заменя със следното:

„Член 30

Образци на риболовни дневници, декларации за трансбордиране и декларации за разтоварване на хартиен носител

1.   Във водите на Съюза риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на Съюза в съответствие с образеца, показан в приложение VI.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител за риболовни кораби на Съюза, извършващи ежедневни риболовни рейсове в Средиземно море, могат да се попълват и изпращат от капитаните на риболовните кораби на Съюза в съответствие с образеца в приложение VII.

3.   Когато риболовни кораби на Съюза извършват риболовни дейности във водите на трета държава, във води, регулирани от регионална организация за управление на рибарството, или във води извън Съюза, които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване на хартиен носител се попълват и изпращат от капитаните на риболовни кораби на Съюза в съответствие с член 31 от настоящия регламент и образците в приложения VI и VII, освен ако правилата на съответната трета държава или регионална организация за управление на рибарството изрично изискват използването на различен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване. Ако третата държава не е посочила определен вид риболовен дневник, декларация за трансбордиране или декларация за разтоварване, но изисква елементи на данните, различни от тези, изисквани съгласно правилата на Съюза, тези елементи на данните се записват.

4.   Капитаните на риболовните кораби на Съюза, за които не се прилага член 15 от Регламента за контрол, могат да продължат да използват до 31 декември 2017 г. хартиен носител за риболовен дневник, декларация за трансбордиране и декларация за разтоварване, които са отпечатани преди 1 януари 2016 г.“

8)

В член 37 се добавя следният параграф:

„Риболовният дневник, декларацията за трансбордиране и декларацията за разтоварване в електронен формат се попълват в съответствие с инструкциите, посочени в приложение X.“

9)

Член 43 се заменя със следното:

„Член 43

Задължителни данни при обмена на информация между държавите членки

Елементите на данните, които трябва да бъдат записани от капитаните на риболовни кораби на Съюза в риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване съгласно правилата на Съюза, също имат задължителен характер при обмена между държавите членки.“

10)

Член 44 се заменя със следното:

„Член 44

Достъп до данните

1.   Когато риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, извършва риболовни дейности във водите на Съюза на крайбрежна държава членка, държавата на флага, веднага след получаването им, препраща на тази крайбрежна държава членка задължителните данни от електронния риболовен дневник за настоящия риболовен рейс, като се започне с последното тръгване от пристанище.

2.   Докато риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, извършва риболовни дейности във водите на Съюза на друга крайбрежна държава членка, държавата членка на флага препраща веднага след получаването им задължителните данни от електронния риболовен дневник на тази крайбрежна държава членка. Държавата членка на флага изпраща също така корекциите, свързани с настоящия риболовен рейс, съгласно член 47, параграф 2 от настоящия регламент.

3.   Когато операция по разтоварване или трансбордиране се извършва в пристанище на крайбрежна държава членка, различна от държавата членка на флага, последната препраща веднага след получаването им всички задължителни данни от електронната декларация за разтоварване или трансбордиране на тази крайбрежна държава членка.

4.   Когато държава членка на флага е уведомена, че риболовен кораб, плаващ под нейния флаг, възнамерява да влезе в пристанище на друга крайбрежна държава членка, държавата членка на флага препраща веднага след получаването му електронното предварително уведомление на тази крайбрежна държава членка.

5.   Когато при риболовен рейс риболовен кораб, плаващ под флага на държава членка, влиза във водите на Съюза на друга крайбрежна държава членка или когато всички данни по параграфи 3 или 4, свързани с конкретен риболовен рейс, са предадени на крайбрежна държава членка, държавата членка на флага дава достъп до всички електронни данни за риболовната дейност по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол за този риболовен рейс от тръгването до момента на приключване на разтоварването и предава данни при поискване от страна на тази крайбрежна държава членка. Достъпът остава позволен най-малко 36 месеца след началото на риболовния рейс.

6.   Държавата членка на флага на риболовен кораб, инспектиран от друга държава членка в съответствие с член 80 от Регламента за контрол, предава, при поискване от страна на инспектиращата държава членка, електронните данни за риболовната дейност по член 111, параграф 1 от Регламента за контрол за настоящия риболовен рейс на кораба от момента на тръгване до момента на искането.

7.   Исканията, посочени в параграфи 5 и 6, са в електронен формат и в тях се посочва дали в отговора следва да се предоставят първоначалните данни с корекциите или само консолидираните данни. Отговорът на искането се генерира автоматично и се предава без забавяне от запитаната държава членка.

8.   Държавите членки позволяват достъп до системата за наблюдение на корабите, риболовния дневник, декларацията за трансбордиране, предварителното уведомление и декларацията за разтоварване при поискване от други държави членки, извършващи дейности по инспекция в открито море, в контекста на съвместните планове за разполагане или други договорени съвместни дейности по инспекция.

9.   Капитаните на риболовни кораби на Съюза разполагат по всяко време със сигурен достъп до информацията от своя собствен електронен риболовен дневник, данните от декларацията за трансбордиране, данните от предварителното уведомление и от декларацията за разтоварване, съхранявани в базата данни на държавата членка на флага.“

11)

Член 45 се заменя със следното:

„Член 45

Обмен на данни между държави членки

Държавите членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни се записват в електронен формат и надеждно се съхраняват в компютризирани бази данни в продължение на най-малко три години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват единствено за предвидените в настоящия регламент цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.“

12)

В член 47 се вмъква следният параграф 1а:

„1а.   Капитанът на риболовен кораб на Съюза изпраща електронно известие за тръгване до компетентните органи на държавата членка на флага преди да напусне пристанището и преди да започне всякакво друго електронно предаване, свързано с риболовния рейс.“

13)

Член 60 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Когато вредата не е отстранена изцяло или частично чрез действие в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, Комисията предприема възможно най-бързо след получаване на информацията, посочена в член 59 от настоящия регламент, необходимите мерки за поправяне на причинените вреди.“

б)

в параграф 2 буква б) се заменя със следното:

„б)

Когато е приложимо, кои държави членки са превишили своите възможности за риболов („превишилите държави членки“) и размера на превишаването на възможностите за риболов (заедно с намалението чрез размяна съгласно член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013);“

14)

Член 66 се заменя със следното:

„Член 66

Определение

За целите на настоящата глава се прилага следното определение:

 

„Продукти от риболов и аквакултури“ означава всички продукти, които попадат в обхвата на глава 3, подпозиция 1212 21 00 от глава 12 и в обхвата на позиции 1604 и 1605 от глава 16 от Комбинираната номенклатура, въведена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета (11).

(11)  Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16 октомври 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 312, 31.10.2014 г., стр. 1).“"

15)

Член 67 се изменя, както следва:

а)

параграф 12 се заменя със следното:

„12.   Информацията, изброена в член 58, параграф 5 от Регламента за контрол, не се отнася за продукти от риболов и аквакултури, попадащи в обхвата на позиции 1604 и 1605 от глава 16 от Комбинираната номенклатура.“

б)

параграф 13 се заменя със следното:

„13.   За целите на член 58, параграф 5 от Регламента за контрол информацията относно зоната, в която продуктът е уловен или отгледан, е:

а)

съответната географска зона, определена в член 4, параграф 30 от Регламента за контрол — за улова на запаси или групи от запаси, които са предмет на квота и/или минимален размер съгласно законодателството на Съюза;

б)

наименованието на зоната на улов или производство в съответствие с член 38, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (12) — за улова на други запаси или групи от запаси, продукти от риболов, уловени в сладки води и продукти от аквакултури,

(12)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).“"

16)

Член 68 се заличава.

17)

В член 74 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Без да се нарушават специалните правила за пелагичните видове по членове 78—89 от настоящия регламент, които се разтоварват в насипно състояние за прехвърляне до точката на първото пускане на пазара, складиране или преработка, приспадането на количеството вода и лед от общото тегло не надвишава 2 % Във всички случаи процентът на приспадане на вода и лед се записва в разписката за претеглянето при вписването на теглото. За разтоварвания за промишлени цели или за непелагични видове няма приспадане за вода или лед.“

18)

Член 78 се заменя със следното:

„Член 78

Обхват на процедурите по претегляне за улов на херинга, скумрия, сафрид и син меджид

Правилата, посочени в настоящия раздел, се отнасят за претеглянето на разтоварен в Съюза или от риболовни кораби на Съюза в трети държави улов на херинга (Clupea harengus), скумрия (Scomber scombrus), сафрид (Trachurus spp.) и син меджид (Micromesistius poutassou) или съчетание между тях, извършен:

а)

за херинга в зони I, II, IIIa, IV, Vb, VI и VII на ICES;

б)

за скумрия в зони IIа, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

в)

за сафрид в зони IIа, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

г)

за син меджид в зони IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII и XIV на ICES и във водите на Съюза от CECAF;

когато количествата при едно разтоварване надвишават 10 тона.“

19)

Заглавието на член 79 се заменя със следното:

„Член 79

Пристанища за претегляне на улов от херинга, скумрия, сафрид и син меджид“

20)

В член 80, параграф 1 буква в) се заменя със следното:

„в)

задържаните на борда количества херинга, скумрия, сафрид и син меджид в килограми живо тегло;“

21)

В член 82 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Количествата херинга, скумрия, сафрид и син меджид, задържани на борда, за които е съобщено преди разтоварването съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, са равни на количествата, вписани в риболовния дневник след неговото попълване.“

22)

Заглавието на член 83 се заменя със следното:

„Член 83

Обществени съоръжения за претегляне на прясна херинга, скумрия, сафрид и син меджид“

23)

Член 85 се заменя със следното:

„Член 85

Претегляне на замразена риба

Когато разтоварените количества от замразена херинга, скумрия, сафрид и син меджид се претеглят, теглото на замразената риба, разтоварена в кутии, се определя по видове в съответствие с член 73 от настоящия регламент.“

24)

Член 86 се заменя със следното:

„Член 86

Съхраняване на записите от претеглянето

Всички записи от претегляне, предвидени в член 84, параграф 3 и член 85 от настоящия регламент, както и копията от всички документи за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент, се съхраняват в продължение на най-малко 3 години.“

25)

Член 88 се заменя със следното:

„Член 88

Кръстосани проверки

До създаването на компютризирана база данни в съответствие с член 109 от Регламента за контрол, при всички разтоварвания компетентните органи извършват административни кръстосани проверки на следните елементи:

а)

количества по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, посочени в предварителното уведомление за разтоварване съгласно член 80, параграф 1, буква в) от настоящия регламент, и количествата, вписани в риболовния дневник на кораба;

б)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в риболовния дневник, и количествата, вписани в декларацията за разтоварване;

в)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в декларацията за разтоварване, и количествата, вписани в декларацията за приемане или документа за продажба;

г)

зоната на улова, вписана в риболовния дневник на кораба, и данните от системата за наблюдение на корабите (VMS) за съответния кораб.“

26)

Член 89 се заменя със следното:

„Член 89

Наблюдение на претеглянето

1.   Претеглянето на улова на херинга, скумрия, сафрид и син меджид от кораба се наблюдава по видове. В случай на кораби, които изпомпват улова на брега, се наблюдава претеглянето на целия товар. В случай на разтоварване на замразена херинга, скумрия, сафрид и син меджид се броят всички кутии и се проверява методиката за изчисляване на средното нетно тегло на кутиите, описана в приложение XVIII.

2.   Освен на данните по член 88 от настоящия регламент кръстосана проверка се прави и на следните данни:

а)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани в записите от претеглянето в обществени или частни съоръжения, и количествата по видове, вписани в декларацията за приемане или документа за продажбите;

б)

количествата по видове херинга, скумрия, сафрид и син меджид, вписани във всеки документ за транспортиране като част от план за контрол или обща програма за контрол по член 79, параграф 1 от настоящия регламент;

в)

уникалните идентификационни номера на цистерните, вписани в дневника, в съответствие с член 84, параграф 2, буква б) от настоящия регламент.

3.   След завършване на разтоварването се проверява дали от кораба е разтоварена всичката риба при спазване на специалните правила в настоящия раздел.

4.   Всички дейности по наблюдението, обхванати от настоящия член и от член 107 от настоящия регламент, се документират. Тази документация се съхранява в продължение на най-малко 3 години.“

27)

В дял IV заглавието на глава III се заменя със следното:

„Глава III

Документи за продажба и декларации за приемане“

28)

В член 90 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В документа за продажба и декларацията за приемане се посочва броят на екземплярите съгласно член 64, параграф 1, буква е) и член 66, параграф 3, буква д) от Регламента за контрол, ако съответната квота се управлява въз основа на броя екземпляри.“

29)

Член 91 се заменя със следното:

„Член 91

Формат на документите за продажба и декларациите за приемане

1.   Държавите членки определят формата, който да се използва за попълване и предаване на документите за продажба и декларациите за приемане между регистрирани купувачи, регистрирани тръжни центрове или други органи или лица, упълномощени от държавите членки и компетентните органи по членове 63 и 67 от Регламента за контрол.

2.   Елементите на данните, които регистрираните купувачи, регистрираните тръжни центрове или другите органи или лица, упълномощени от държавите членки, задължително записват в своите документи за продажба или декларации за приемане съгласно правилата на Съюза, също имат задължителен характер при обмена между държавите членки.

3.   Данните, предавани съгласно член 111, параграф 2 от Регламента за контрол, за операции през предходните 36 месеца от държавата членка, на чиято територия се е извършила първата продажба или приемане, се предоставят от държавата членка при поискване от държавата членка на флага или държавата членка, на чиято територия са били разтоварени продуктите от риболова. Отговорът на искането се генерира автоматично и се предава без забавяне.

4.   Държавите членки:

а)

гарантират, че получените в съответствие с настоящата глава данни са записани в електронен формат и надеждно съхранени в компютризирани бази данни в продължение на най-малко 3 години;

б)

вземат всички необходими мерки, за да гарантират, че данните се използват единствено за предвидените в настоящия регламент цели; и

в)

вземат всички необходими технически мерки за предпазване на тези данни от случайно или неправомерно унищожаване, случайна загуба, повреждане, разпространение или неразрешен достъп.

5.   Във всяка държава членка единният орган, посочен в член 5, параграф 5 от Регламента за контрол, отговаря за предаването, получаването, управлението и обработването на всички данни, обхванати от настоящата глава.

6.   Държавите членки обменят данните за контакт с органите, посочени в параграф 5, и уведомяват Комисията и определения от нея орган за това в срок от три месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

7.   Всички промени в информацията, посочена в параграфи 5 и 6, се съобщават преди тяхното влизане в сила на Комисията, на определения от нея орган и на останалите държави членки.“

30)

Член 96 се отменя.

31)

Член 107 се заменя със следното:

„Член 107

Инспекция на разтоварването на определени пелагични видове

При разтоварването на херинга, скумрия, сафрид и син меджид, посочено в член 78 от настоящия регламент, компетентните органи на съответната държава членка осигуряват пълното инспектиране най-малко на 7,5 % от количествата, разтоварени за всеки вид, и най-малко на 5 % от разтоварванията.“

32)

Член 112 се заменя със следното:

„Член 112

Контрол на продукти от риболов, предмет на механизма за съхранение

Длъжностните лица проверяват дали продуктите от риболов, предмет на механизма за съхранение в съответствие с член 30 от Регламент (ЕС) № 1379/2013, отговарят на условията, предвидени в същия член 30 и в член 67 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(13)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).“"

33)

В член 126 параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Когато по време на една инспекция се открият две или повече тежки нарушения на едно и също физическо или юридическо лице — притежател на лицензията, във връзка с всяко тежко нарушение се присъждат точки на притежателя на лицензията за риболов съгласно параграф 1 до максимален брой от 12 точки за всички тези нарушения.“

34)

В член 131 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Ако лицензията за риболов е временно или окончателно отнета в съответствие с член 129, параграфи 1 или 2 от настоящия регламент, риболовният кораб, за който се отнася тя, се отбелязва като кораб без лицензия за риболов в националния регистър по член 24, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1380/2013. Този риболовен кораб се отбелязва по същия начин в регистъра на риболовния флот на Съюза съгласно член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

2.   Окончателното отнемане на лицензията за риболов в съответствие с член 129, параграф 2 от настоящия регламент не засяга пределните граници на риболовния капацитет по член 22, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на държавата членка, издала лицензията.“

35)

Глава I от дял VIII се заличава.

36)

В член 139 параграфи 2 и 3 се заменят със следното:

„2.   Степента на превишаване на използването на възможностите за риболов се определя по отношение на възможностите за риболов, които към края на всеки даден период са на разположение на съответната държава членка, като се взема предвид размяната на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, прехвърлянето на квоти в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета (14), преразпределението на наличните възможности за риболов в съответствие с член 37 от Регламента за контрол и приспадането на възможности за риболов в съответствие с членове 105, 106 и 107 от Регламента за контрол.

3.   Размяната на възможности за риболов в съответствие с член 16, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 за даден период не се разрешава след последния ден на първия месец след изтичането на периода.

(14)  Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3).“"

37)

В дял IX се вмъква следната глава Iа:

„ГЛАВА Iа

Правила за обмена на данни

Член 146а

В настоящата глава се определят подробните правила за обмена на данни по членове 111 и 116 от Регламента за контрол, както и за уведомяването за данните за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и по член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (15).

Член 146б

Определения

За целите на настоящата глава се прилагат следните определения:

а)

„транспортен слой“ означава електронна мрежа за обмен на данни за риболова, която се предоставя от Комисията на всички държави членки и на определения от нея орган за обмен на данни по стандартизиран начин;

б)

„доклад“ означава информацията, записана чрез електронни средства;

в)

„съобщение“ означава доклада във формата му за предаване;

г)

„искане“ означава електронно съобщение, съдържащо заявка за серия от доклади.

Член 146в

Общи принципи

1.   Обменът на всички съобщения се извършва въз основа на стандарта P1000 на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT). Използват се само полета с данни, основни компоненти, обекти и добре форматирани съобщения на разширяем маркиращ език (Extensible Markup Language — XML) съгласно определението за XML Schema (XSD), които се основават на библиотеките за стандартизиране на UN/CEFACT.

2.   Форматите за доклада се основават на стандартите на UN/CEFACT съгласно приложение XII и се предоставят на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

3.   XSD и кодовете на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия се използват за всички съобщения.

4.   Датата и часът се предават в универсално координирано време (UTC).

5.   Всички доклади се обозначават с уникален идентификатор на доклада.

6.   За свързване на данните от риболовния дневник с данните от декларацията за разтоварване, данните от декларацията за трансбордиране, данните от документите за продажба, данните от декларацията за приемане и данните от документите за транспорт се използва уникален идентификатор за риболовния рейс в четима от човек форма.

7.   Докладите, свързани с риболовните кораби на Съюза включват идентификационния номер на кораба съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията (16).

8.   За да се гарантира обменът на съобщения, държавите членки използват документите относно изпълнението, намиращи се на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Член 146г

Предаване на съобщения

1.   Всички съобщения се предават автоматизирано и незабавно, като се използва транспортен слой.

2.   Преди предаване на съобщение изпращачът извършва автоматична проверка за определяне на точността на съобщението съгласно минималния набор от правила за утвърждаване и проверка, достъпен в регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

3.   Получателят информира изпращача за получаването на съобщението чрез предаване на ответно съобщение на базата на UN/CEFACT P1000—1: Общи принципи. На съобщенията от системата за наблюдение на корабите и отговорите на искане не се изпраща ответно съобщение.

4.   Когато възникне техническа неизправност от страна на изпращача и той повече не може да извършва обмен на съобщения, изпращачът уведомява всички получатели за проблема. Изпращачът незабавно предприема необходимите действия за отстраняване на проблема. Всички съобщения, които трябва да се доставят на получателя, се съхраняват до разрешаване на проблема.

5.   Когато възникне техническа неизправност от страна на получателя и той повече не може да получава съобщения, получателят уведомява всички изпращачи за проблема. Получателят незабавно предприема необходимите действия за отстраняване на проблема.

6.   След отстраняване на неизправност на някоя от свързаните с даден изпращач системи той предава неизпратените съобщения възможно най-бързо. Може да се приложи ръчна процедура за предприемане на последващи действия.

7.   След отстраняване на неизправност на някоя от свързаните с даден получател системи липсващите съобщения се предоставят при поискване. Може да се приложи ръчна процедура за предприемане на последващи действия.

8.   Всички изпращачи и получатели на съобщения и Комисията установяват процедури в случай на неизправност с цел непрекъснатост на дейността.

Член 146д

Корекции

Корекции в докладите се записват в същия формат като този на първоначалния доклад, като се посочва, че докладът е корекция въз основа на UN/CEFACT P1000 — 1: Общи принципи.

Член 146е

Обмен на данни от системата за наблюдение на корабите

1.   Форматът, който се използва за докладване на данните от системата за наблюдение на корабите между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за местоположението на кораба, базиран на UN/CEFACT P1000 — 7.

2.   Системите на държавата членка на флага са в състояние да изпращат съобщения от системата за наблюдение на корабите.

3.   Системите на държавата членка на флага също така са в състояние да отговарят на искания за данни от системата за наблюдение на корабите за риболовни рейсове, започнали през предходните 36 месеца.

Член 146ж

Обмен на данни за риболовната дейност

1.   Форматът, който се използва за обмен между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, на данни от риболовния дневник, данни от предварителното уведомление, данни от декларацията за трансбордиране и данни от декларацията за разтоварване по членове 15, 17, 22 и 24 от Регламента за контрол, е Domain XML Schema Definition за риболовната дейност, базиран на UN/CEFACT P1000 — 3.

2.   Системите на държавата членка на флага са в състояние да изпращат съобщения за риболовната дейност, както и да отговарят на искания за данни за риболовната дейност за риболовни рейсове, започнали през предходните 36 месеца.

Член 146з

Обмен на данни във връзка с продажбите

1.   Форматът, който се използва за обмен на данни от документите за продажба и декларациите за приемане по членове 63 и 67 от Регламента за контрол между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, е Domain XML Schema Definition за продажбите, базиран на UN/CEFACT P1000 — 5.

2.   Когато по член 68 от Регламента за контрол данните от документите за транспорт се обменят между държавите членки, както и между държавите членки и Комисията или определения от нея орган, използвания формат също е базиран на UN/CEFACT P1000 — 5.

3.   Системите на държавата членка са в състояние да изпращат съобщения за документите за продажба и декларациите за приемане, както и да отговарят на искания за данни от документите за продажба и приемането за операции, извършени през предходните 36 месеца.

Член 146и

Предаване на обобщени данни за улова

1.   Държавите членки на флага използват XML Schema Definition (XSD), базиран на UN/CEFACT P1000 — 12, като формат за предаване на Комисията на обобщени данни за улова по член 33, параграфи 2 и 4 от Регламента за контрол и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

2.   Данните от доклада за улова се обобщават за месеца, в рамките на който са уловени видовете.

3.   Количествата от доклада за улова се основават на разтоварените количества. Когато се изисква доклад за улова съгласно член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 и преди да се извърши разтоварването, се представя приблизителен доклад за улова, с обозначение „задържан на борда“. Корекцията с точното тегло и мястото на разтоварване се предава до 15-о число на месеца, следващ разтоварването.

4.   Когато законодателството на Съюза изисква отчитането на запаси или видове в множество доклади за улова на различни нива на обобщаване, тези запаси или видове се отчитат в най-подробния от изискваните доклади.

Член 146й

Промени в XML форматите и документите относно изпълнението

1.   Комисията, съвместно с държавите членки, определя измененията на XML форматите и на документите за изпълнение, които да се използват за обмен на всички електронни данни между държавите членки и между държавите членки, Комисията или определения от нея орган, включително измененията, произтичащи от членове 146е, 146ж и 146з.

2.   Съдържащите се в параграф 1 изменения се посочват ясно в регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия и се отбелязват с датата на влизане в сила на изменението. Тези изменения влизат в сила не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 18 месеца, след като е взето решението за тях. Комисията определя този график съвместно с държавите членки.

(15)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33)"

(16)  Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).“"

38)

В член 164 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   В рамките на споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство или споразумения за партньорство в областта на рибарството, сключени между Съюза и трети държави, или в рамките на регионалните организации за управление на рибарството или сходни споразумения, по които Съюзът е договаряща страна или недоговаряща сътрудничеща страна, Комисията или определеният от нея орган могат да съобщават информация във връзка с неспазване на правилата на общата политика в областта на рибарството или тежки нарушения, както е посочено в член 42, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008 и член 90, параграф 1 от Регламента за контрол на други страни по тези споразумения, организации или договорености, ако държавата членка, предоставила информацията, даде съгласието си, и в съответствие с член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (17).

(17)  Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).“"

39)

Приложение V се заличава.

40)

Приложение VI се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

41)

Приложение VII се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

42)

Приложения VIII и IX се заличават.

43)

Приложение X се заменя с текста на приложение III към настоящия регламент.

44)

Приложение XII се заменя с текста на приложение IV към настоящия регламент.

45)

Приложение XXIII се заменя с текста на приложение V към настоящия регламент.

46)

Приложение XXVI се заменя с текста на приложение VI към настоящия регламент.

47)

Приложение XXVII се заменя с текста на приложение VII към настоящия регламент.

48)

Приложение XXX се заменя с текста на приложение VIII към настоящия регламент.

49)

Приложение XXXI се заличава.

Член 2

Отмяна

Регламент (ЕО) № 500/2001 се отменя.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 146г, параграф 1 обаче се прилага от 1 януари 2016 г. Съгласно член 11 от Регламент (ЕС) 2015/812 точка 5 от приложение XXX относно тежки нарушения при неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба се прилага, считано от 1 януари 2017 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.

(3)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(4)  Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1).

(6)  Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).

(7)  Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, 20.5.2014 г., стр. 1).

(8)  Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8).

(9)  Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и регламенти (ЕС) № 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на задължението за разтоварване на сушата и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА СЪЮЗA

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ОБРАЗЕЦ НА КОМБИНИРАН РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ НА СЪЮЗA

(СРЕДИЗЕМНО МОРЕ — ЕЖЕДНЕВНИ РИБОЛОВНИ РЕЙСОВЕ)

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

ИНСТРУКЦИИ ЗА КАПИТАНИТЕ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ, ОТ КОИТО СЕ ИЗИСКВА ДА ПОПЪЛВАТ И ПРЕДАВАТ РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТРАНСБОРДИРАНЕ

Следната обща и минимална информация относно кораба или риболовните дейности на корабите се записва в риболовния дневник в съответствие с членове 14, 15, 21, 22, 23 и 24 от Регламента за контрол и дял III, глави I, II и III от настоящия регламент, без да се засягат други специфични елементи или правила, изисквани от законодателството на Съюза, националните органи на държавата членка или на трета държава или от регионалната организация за управление на рибарството.

1.   ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

Капитаните на всички риболовни кораби, участващи в риболов по двойки, водят риболовен дневник, указващ количествата уловена и съхранявана на борда риба по начин, който изключва двойно вписване на улова.

В дневника на хартиен носител, в рамките на същия риболовен рейс, задължителните елементи на данните се записват на всяка страница.

Информация за риболовния кораб и датите на риболовния рейс

Риболовен дневник на хартиен носител

Референтен

номер

Наименование на елемента на данните

(M = задължителен)

(O = незадължителен)

(CIF = задължителен, ако е приложимо)

Описание и/или време, което следва да се запише

(1)

Име на риболовния кораб, (M)

Международна(и) радиопозивна(и) (M)

Номер (а) от CFR (М)

Номер (а) по GFCM, ICCAT (CIF)

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

Тази информация се вписва в дневника на хартиен носител под тази за кораба, за който се води риболовният дневник.

Идентификационният номер на кораба от регистъра на флота на Общността (CIF) е уникален номер, определен за кораб на Съюза от държава членка, когато риболовният кораб се вписва във флота на Съюза за първи път. (1)

Регистрационен номер по GFCM или ICCAT се вписва за риболовни кораби, извършващи редовни риболовни дейности извън водите на Съюза (CIF).

(2)

Външна идентификация (M)

Външните регистрационни букви и цифри, отбелязани на корпуса.

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

(3)

Име и адрес на капитана (M)

Посочват се фамилното име, собственото име и точният адрес на капитана (улица, номер, град, пощенски код, държава членка или трета държава).

В случай на риболов по двойки същата информация се записва и за втория риболовен кораб.

(4)

Дата, час и пристанище на заминаване (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да напусне пристанището. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а часът се записва в ЧЧ-ММ местно време.

Преди риболовният кораб да напусне пристанището се изпраща електронно съобщение за тръгване. Датата и часът се записват като универсално координирано време (UTC).

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(5)

Дата, час и пристанище на връщане (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да влезе в пристанището. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а приблизителният час се записва в ЧЧ-ММ местно време.

Преди риболовният кораб да влезе в пристанището се изпраща електронно съобщение за връщане в пристанището. Датата и приблизителният час се записват като универсално координирано време (UTC).

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(6)

Дата, час и пристанище на разтоварване, ако са различни от (5) (M)

Записват се в дневника на хартиен носител преди риболовният кораб да влезе в пристанището на разтоварване. Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а приблизителният час се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник. За електронния дневник:

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

(7)

Дата, час и място на трансбордиране,

име, външна идентификация, международна радиопозивна, флаг, номер от CFR или номер в ММО и пристанище и държава по местоназначение на приемащия риболовен кораб (M)

Вписват се в дневника на хартиен носител в случай на трансбордиране преди началото на операцията.

Датата се записва като ДД-ММ-ГГГГ, а часът се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник. За електронния дневник:

пристанището се записва, като се използват кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Трета държава се записва, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166.

Номерът от регистъра на флота на Общността (CFR) се записва за кораби на Съюза. Номерът в Международната морска организация (ММО) се записва за кораби от трети държави.

Когато се изисква географско местоположение, географска ширина и дължина се записват в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути, когато се използва GPS (формат WGS 84).

Информация за риболовните уреди

(8)

Вид уред (M)

Видът уред се указва, като се използват кодовете в колона 1 от приложение XI.

(9)

Размер на отвора (M)

Посочва се в милиметри (разширен отвор).

(10)

Размер на уреда (M)

Размерите на уреда, като големината и броят, се посочват в съответствие със спецификациите в колона 2 от приложение XI.

(11)

Дата (M)

Датата за всеки ден в открито море се записва на нов ред (дневник на хартиен носител) или в нов доклад (електронен дневник) и отговаря на всеки ден в открито море.

Датата за всяка риболовна операция се записва на нов ред (в зависимост от случая).

(12)

Брой на риболовните операции (M)

Броят на риболовните операции се посочва в съответствие със спецификациите в колона 3 от приложение XI.

(13)

Време за риболов (O)

Час на поставяне и изтегляне на уреда (CIF)

Дълбочина на риболова (CIF)

Обща продължителност (O)

Общата продължителност за всички дейности във връзка с риболовни операции (търсенето на риба, хвърлянето, поставянето и изтеглянето на активни риболовни уреди, поставянето, престоя, изваждането или повторното поставяне на пасивни риболовни уреди, както и изваждането на улова от риболовния уред, живарниците или от транспортна клетка за поставяне в клетки за угояване и отглеждане), се отчита в минути и е равна на броя часове в морето, минус времето, изразходвано за отиване до риболовната зона, за пътуване между риболовните зони и връщане от риболовната зона, маневриране, неактивност или чакане за поправка.

За часа на поставяне и изтегляне на уреда часът се записва в ЧЧ-ММ местно време (дневник на хартиен носител) или в универсално координирано време (UTC) за електронния дневник.

Дълбочината на риболов се записва като средна дълбочина и се измерва в метри.

(14)

Местоположение и риболовна географска зона (M)

Съответната географска зона на улов се представя от зоната, в която е уловена по-голямата част от улова, като в зависимост от случая се използва възможно най-подробното равнище.

Примери:

 

Във водите на североизточната част на Атлантическия океан (зона 27 на ФАО), до участък и статистически квадрант на ICES (напр. IVa 41E7, VIIIb 20E8). Статистическият квадрант на ICES осигурява мрежа, обхващаща зоната между 36° N и 85° 30′ N, и 44° W и 68° 30′ E. Редовете, указващи географската ширина с интервали от 30′, са номерирани (с двуцифрени числа) от 01 до 99. Колоните, указващи географската дължина с интервали от 1°, са кодирани съгласно цифрово-буквена система, започваща с A0, като се използва различна буква за всеки блок на 10° до M8, с изключение на I.

 

Във водите на Средиземно и Черно море (зона 37 на ФАО), до географската подзона и статистически квадрант на GFCM (напр. 7 M27B9). Числата на квадранта в статистическата решетка на GFCM са 5-цифрен код: i) Географската ширина се обхваща от код от 3 знака (една буква и две цифри). Максимален обхват от M00 (30° N) до M34 (47° 30′ N), ii), географската дължина се обхваща от код, съставен от буква и число. Обхватът на буквите е от A до J, а обхватът на цифрите за буква е от 0 до 9. Максимален обхват от A0 (6° W) до J5 (42° E).

 

Във водите на северозападната част на Атлантическия океан, включително NAFO (зона 12 на FAO), и във водите на централната източна част на Атлантическия океан, включително CECAF (зона 34 на ФАО), до участъка или подучастъка на ФАО (напр. 21.3.M или 34.3.5).

 

За другите зони на ФАО, до подзона на ФАО, когато е възможно (напр. ФАО 31 за централната западна част на Атлантическия океан и ФАО 51.6 за западната част на Индийски океан).

Въпреки това могат да бъдат правени незадължителни вписвания за всички статистически квадранти, в които корабът е ловил риба през този ден (O).

В зоните на GFCM и ICCAT географското местоположение (ширина/дължина) се записва също за всяка риболовна операция или по обяд, когато в рамките на този ден не е извършван риболов.

Когато се изисква географско местоположение, ширината и дължината се вписват в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути, когато се използва GPS (формат WGS 84).

Риболовна зона на трета държава, регионалната организация за управление на рибарството и открито море: посочват се риболовните зони на държавите, които не са държави членки, или зоните на регионалната организация за управление на рибарството, или водите извън суверенитета или юрисдикцията на която и да е държава, или които не са регулирани от регионална организация за управление на рибарството, като се използват 3-буквените кодове на държавите по ISO-3166 и други кодове, публикувани на страницата на регистъра с основни данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия, напр. NOR = Норвегия, NAFO = XNW, NEAFC = XNE и XIN за открито море.

(15)(16)

Уловен и съхраняван на борда улов (M)

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

Уловът на всеки вид се записва в килограми еквивалент живо тегло.

Вписват се всички количества от всички уловени и задържани на борда видове над 50 kg еквивалент живо тегло. Прагът от 50 kg се прилага от момента, в който уловът на даден вид надвиши 50 kg. В тези количества са включени количествата, отделени за консумация от екипажа на кораба.

Законният по размер улов се записва, като се използва общият код LSC.

Улов под минималния референтен размер за опазване се записва отделно от законния по размер улов, като се използва общият код BMS.

Когато уловът се съхранява в кошници, кутии, кошове, кашони, чували, торби, сандъци или други съдове, нетното тегло на използваната единица се записва в килограми живо тегло, като се записва точният брой на използваните единици.

В противен случай уловът, задържан на борда в такива единици, може да бъде записан в килограми живо тегло (O).

В Балтийско море (само за сьомга) и в зоната на GFCM (само за риба тон, риба меч и далекомигриращи акули), или според случая, се записва също броят на уловените риби за ден.

Ако броят на колоните не е достатъчен, се използва нова страница.

(15)(16)

Предварителни оценки за изхвърлянията (M)

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

Записват се изхвърлените количества от всеки вид в килограми еквивалент живо тегло.

Видове, които не са предмет на задължението за разтоварване:

 

Записват се изхвърлените количества от всеки вид над 50 kg еквивалент живо тегло съгласно правилата, определени за записване на улова, като се използва общият код DIS.

 

По същия начин се записват изхвърлените количества от видовете, уловени за жива стръв, които са вписани в риболовния дневник.

Видове, които се ползват от изключения от задължението за разтоварване  (2):

 

Изцяло се записват изхвърлените количества от всеки вид съгласно правилата, определени за отчитане на улова, като се използва общият код DIS.

 

Изцяло се записват изхвърлените количества от всеки вид, за които специално се прилагат минимални изключения, като се спазват правилата, определени за записване на улова, отделно от всички други изхвърляния, като се използва общият код DIM.

(15)(16)

Улов, случаен прилов и освобождаване на други морски организми или животни (M)

В зоната на GFCM следната информация за всеки улов или случаен прилов се записва отделно.

Дневен улов от червени корали, включително риболовна дейност по зона и дълбочина,

Случаен прилов и освобождаване на морски птици,

Случаен прилов и освобождаване на тюлени монаси,

-Случаен прилов и освобождаване на морски костенурки,

Случаен прилов и освобождаване на китоподобни.

Когато е приложимо, освободените в морето морски животни се записват, като се използва общият код RET.

Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО или, когато това не е възможно, кодовете, публикувани на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

2.   ИНСТРУКЦИИ ОТНОСНО ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА РАЗТОВАРВАНЕ/ТРАНСБОРДИРАНЕ

Когато продукти от риболов са били разтоварени или трансбордирани, или ако са били премерени с одобрени от компетентните органи на държавите членки системи на кораба за улов, на трансбордиращия или на приемащия риболовен кораб, тогава действителното тегло на разтоварените или трансбордираните количества се указва в декларацията за разтоварване или трансбордиране по видове, в килограми тегло на продукта, като се посочва:

а)

Представяне на рибата (референтен номер 17 в риболовния дневник на хартиен носител), като се използват кодовете от таблица 1 към приложение I (М),

б)

Мерна единица за разтоварените или трансбордираните количества (референтен номер 18 в риболовния дневник на хартиен носител); посочва се теглото на единицата в килограми тегло на продукта. Тази единица може да бъде различна от въведената в риболовния дневник (M),

в)

Общото тегло по разтоварени или трансбордирани видове (референтен номер 19 в риболовния дневник на хартиен носител); посочва се теглото на действително разтоварените или трансбордирани количества за всеки вид (M),

Законният по размер улов се записва, като се използва общият код LSC. Улов под минималния референтен размер за опазване се записва отделно от законния по размер улов, като се използва общият код BMS. Използват се 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

г)

Теглото следва да отговаря на продуктовото тегло на рибата при разтоварване, т.е. след всяка преработка на борда. Впоследствие компетентните органи в държавите членки прилагат съответните коефициенти на преобразуване за изчисление на еквивалента живо тегло в съответствие с член 49 от настоящия регламент,

д)

Подпис на капитана (референтен номер 20 в риболовния дневник на хартиен носител) (M)

д)

Подпис, име и адрес на агента и на наблюдателя, когато е приложимо (референтен номер 21 в риболовния дневник на хартиен носител),

ж)

Съответната географска зона на улов: зона на ФАО, подзона и подучастък на ФАО, участък на ICES, подзона на NAFO, NEAFC, зона на CECAF, подзона на GFCM или риболовна зона на трета държава (референтен номер 22 в риболовния дневник на хартиен носител). Това се прилага по същия начин за информацията за местоположението и географската зона, както е посочено по-горе (M).

3.   ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ В РИБОЛОВНИЯ ДНЕВНИК

Капитаните на риболовни кораби на Съюза записват в риболовния дневник следната допълнителна информация за времето, прекарано в риболов, който е предмет на режими на риболовно усилие:

а)

цялата информация, която се изисква според настоящия раздел, се записва в риболовния дневник на хартиен носител между референтни номера 15 и 16;

б)

времето се записва като универсално координирано време (UTC);

в)

географската ширина и дължина се записва в градуси и минути, когато не се използва GPS, и в десетични градуси и минути (формат WGS84), когато се използва GPS;

г)

видовете се записват, като се използват 3-буквените кодове за видовете риба на ФАО.

3.1.   Информация относно риболовното усилие

а)   Преминаване през зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб с разрешение за риболов преминава през зона на риболовно усилие, без да извършва риболовни дейности в тази зона, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или се попълва електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

зоната на риболовно усилие,

датите и часовете на всяко навлизане/напускане на зоната,

местоположение на всяко навлизане и напускане, изразено в географска ширина и дължина,

уловът, съхраняван на борда по видове, към момента на навлизане,

думата „преминаване“.

б)   Навлизане в зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб навлезе в зона на риболовно усилие, в която има вероятност да извършва риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или се попълва електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „навлизане“,

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

часът на навлизането,

уловът, съхраняван на борда по видове, към момента на навлизане, и

целевите видове.

в)   Напускане на зона на риболовно усилие

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности, и когато навлиза в друга зона на риболовно усилие, в която възнамерява да извършва риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в риболовния дневник на хартиен носител или електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „навлизане“,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

новата зона на риболовно усилие,

час на напускане/навлизане,

уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане/навлизане, и

целевите видове.

Когато риболовен кораб напуска зона на риболовно усилие, в която е извършвал риболовни дейности и в която повече няма да извършва риболовни дейности, се попълва нов ред или електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „напускане“,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

зоната на риболовно усилие,

часът на заминаване,

уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане, и

целевите видове.

г)   Трансзонални риболовни дейности  (3)

Когато риболовен кораб извършва трансзонални риболовни дейности, се попълва допълнителен ред в дневника на хартиен носител или електронна декларация. Вписва се следната информация:

датата;

думата „трансзонален“,

часът на първото напускане и зоната на риболовно усилие,

местоположението на първото навлизане, изразено в географска ширина и дължина,

часът на последното навлизане и зоната на риболовно усилие,

местоположението на последното напускане, изразено в географска ширина и дължина,

уловът, задържан на борда по видове към момента на напускане/навлизане, и

целевите видове.

д)   Допълнителна информация за риболовните кораби, използващи статични уреди

Когато риболовният кораб поставя или повторно поставя статични уреди, се вписва следната информация:

датата;

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

думите „поставяне“ или „повторно поставяне“,

часът.

Когато риболовният кораб приключва операции със статични уреди:

датата;

зоната на риболовно усилие,

местоположението, изразено в географска ширина и дължина,

думата „приключване“,

часът.

3.2.   Информация относно съобщаването на движенията на риболовните кораби

Когато риболовен кораб, извършващ риболовни дейности, е задължен да предаде на компетентните органи доклад за риболовното усилие в съответствие с член 28 от Регламента за контрол, освен информацията, посочена в точка 3.1, се записва и следната информация:

а)

датата и часът на съобщението;

б)

географското местоположение на риболовния кораб, изразено в географска ширина и дължина;

в)

използваните средства за съобщаване и, при необходимост, използваната радиостанция; и

г)

местоназначението на съобщението.“


(1)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 26/2004 на Комисията от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовния флот на Общността (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 25).

(2)  Съгласно член 15, параграф 4 и член 15, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, изменен с Регламент (ЕС) 2015/812 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г., и по-специално:

видове, чийто улов е забранен, и които са посочени като такива в правен акт на Съюза, приет в рамките на Общата политика в областта на рибарството;

видове, които според научните данни са с висок процент на оцеляване, като се вземат предвид характеристиките на риболовния уред, риболовните практики и екосистемата;

улов, за който се прилагат минимални изключения;

риби, които видимо са увредени от хищници.

(3)  Корабите, които остават в зона на риболовно усилие на разстояние, което не превишава 5 морски мили от която и да е страна на линията, разделяща две зони на риболовно усилие, трябва да запишат своето първо навлизане и последно напускане за период от 24 часа.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII

СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН НА ДАННИ

Форматът за обмена на електронни данни се основава на стандарта P1000 на Центъра на ООН за улесняване на търговията и електронния бизнес (UN/CEFACT). Обменът на данни, свързан с подобни стопански дейности, е групиран в домейни и е посочен в документите относно спецификациите на бизнес изискванията (BRS).

Налични са стандарти за:

 

P1000—1; Общи принципи

 

P1000—3; Домейн за риболовна дейност

 

P1000—5; Домейн за продажби

 

P1000 – 7; Домейн за местоположение на кораба

 

P1000 – 12; Домейн за обобщен доклад за данните за улова

Документите относно BRS и преводът в компютърно четим формат (XML Schema Definition) могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документите за изпълнение, които могат да се използват за обмен на данни.“


ПРИЛОЖЕНИЕ V

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII

СПИСЪК С ДАННИТЕ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ С ЦЕЛ ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА НАДЗОР ОТНОСНО НАБЛЮДЕНИЕТО И ОТКРИВАНЕТО НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ

Обща информация

1.

Референтен номер на доклада за надзора

2.

Дата и час на наблюдението или откриването (UTC)

3.

Държава членка на произход и име на единния орган

4.

Вид и идентификация на кораба за надзор

5.

Местоположение и местонахождение на кораба/въздухоплавателното средство за надзор по време на наблюдението или откриването.

Данни за риболовния кораб

6.

Държава на флага

7.

Име

8.

Пристанище на регистрация и външен регистрационен номер

9.

Международна радиопозивна

10.

Номер в Международната морска организация

11.

Номер в регистъра на флота на Общността.

12.

Описание

13.

Вид

14.

Първоначално местоположение и местонахождение по време на наблюдението или откриването

15.

Първоначален курс и скорост по време на наблюдението или откриването

16.

Дейност

Друга информация

17.

Средство за наблюдение или откриване

18.

Контакт с кораба

19.

Данни за комуникация с кораба

20.

Запис на наблюдението или откриването

21.

Коментари

22.

Приложени документи

23.

Длъжностно лице, изготвило доклада, и подпис

Инструкции за попълване на докладите за надзора:

1.

Подадената информация трябва да е възможно най-пълна.

2.

Местоположение, изразено в географска ширина и дължина, и подробно местонахождение (участък на ICES, географска подзона на GFCM, подзона на NAFO, NEAFC или CECAF, зона на ФАО, подзона и участък и на суша, пристанище).

3.

Държава на флага, име на кораба, пристанище на регистрация, външен регистрационен номер, международна радиопозивна и номер в MMO: трябва да бъдат получени от наблюдението или откриването на кораба или от свързана с него информация, или от радиоконтакт с кораба (източникът на тази информация трябва да се съобщи).

4.

Описание на кораба (ако се наблюдава визуално): отличителни белези (според случая): посочва се дали името и пристанището на регистрация на кораба са видими или не. Записват се цветовете на корпуса и на надстройката, броят на мачтите, положението на мостика, дължината на комина и др.

5.

Вид на наблюдавания кораб и уреди: напр. кораб с парагади, траулер, влекач, кораб фабрика, транспортен кораб (Международна стандартна статистическа класификация на риболовните кораби на ФАО).

6.

Дейност на наблюдавания или открития кораб (според случая): доклад за всяка дейност, ако корабът е извършвал риболов, поставял риболовни уреди, изтеглял, трансбордирал, прехвърлял, теглил, преминавал транзитно, закотвял или извършвал други дейности (които трябва да са описани подробно), включително дата, час, местоположение, курс и скорост на кораба за всяка дейност.

7.

Средство за наблюдение или откриване (според случая): данни относно начина, по който е извършено наблюдението или откриването, например визуално, със система за наблюдение на корабите, с радар, с радио или друго (да бъде описано подробно).

8.

Контакт с кораба: държава, ако е осъществен контакт (ДА/НЕ) и комуникационни средства (радио или друго, които трябва да бъдат описани подробно).

9.

Данни за комуникацията: обобщава се всяка комуникация с кораба, като се уточняват името, националността и длъжността, дадени от лицето/лицата, с които е бил осъществен контакт на борда на наблюдавания/открития кораб.

10.

Запис на наблюдението или откриването: показва дали наблюдението или откриването е извършено чрез снимки, видео, аудио или писмен доклад.

11.

Коментари: съобщете всякакви други коментари.

12.

Приложени документи: да се приложи, ако е възможно, снимка или скица на кораба (начертава се профилът на кораба, като се посочват всички отличителни структури, профили, мачти и маркировки на кораба, които биха могли да бъдат използвани за идентифициране).

Подробните инструкции, които трябва да се използват за попълване на докладите, могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Правила за електронен обмен на докладите за надзор:

XML Schema Definition (XSD) за електронен обмен на доклади за надзора може да бъде намерена на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документи за изпълнение, които да се използват за обмена.“


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXVI

ФОРМАТ НА ДОКЛАДА НА КОНТРОЛИРАЩИЯ НАБЛЮДАТЕЛ

ДАННИ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЯ

Име

 

Определен от (компетентен орган)

 

Изпратен от (назначаващ орган)

 

Начална дата

 

Крайна дата

 


ДАННИ ЗА РИБОЛОВНИЯ КОРАБ

Вид

 

Държава на флага

 

Име

 

Номер от регистъра на флота на Общността

 

Външна идентификация

 

IRCS (международна радиопозивна)

 

Номер в ММО

 

Мощност на двигателя

 

Обща дължина

 


ВИДОВЕ УРЕДИ НА БОРДА

1.

 

2.

 

3.

 


УРЕДИ, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ Е НАБЛЮДАВАНО ПО ВРЕМЕ НА РЕЙСА

1.

 

2.

 

3.

 


ДАННИ ЗА РИБОЛОВНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Референтен номер на риболовната операция (ако е приложимо)

 

Дата

 

Вид на използвания уред

 

Размери

 

Размер на отвора

 

Монтирани приспособления за прикрепване

 

Час на началото на операцията

Час на края на операцията

 

Местоположение в началото на операцията

 

Дълбочина в началото

 

Дълбочина в края на операцията

 

Местоположение в края на операцията

 


УЛОВ

Вид

Задържан

Изхвърлен

Приблизителна оценка на количествата от всеки вид в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на количествата от целевите видове в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на количествата от целевите видове в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

Приблизителна оценка на общото количество на улова в kg еквивалент живо тегло

Минимален референтен размер за опазване

 

 

 

Референтен размер за опазване под минималния размер

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ ОТНОСНО КОНСТАТИРАНО НЕСПАЗВАНЕ
ОБОБЩЕНИЕ В КРАЯ НА РИБОЛОВНИЯ РЕЙС

ПОДПИС НА НАБЛЮДАТЕЛЯ

ДАТА“


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXVII

ДОКЛАДИ ОТ ИНСПЕКЦИИ

МИНИМАЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ИЗИСКВАТ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ОТ ИНСПЕКЦИИ

Инструкции за попълване на докладите от инспекции:

Подадената информация трябва да е възможно най-пълна. Вписаната информация трябва да бъде меродавна и достъпна. Подробните инструкции, които трябва да се използват за попълване на докладите, могат да бъдат намерени на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия.

Правила за електронен обмен на докладите от инспекции:

XML Schema Definition (XSD) за инспекция за електронния обмен на докладите от инспекции може да бъде намерена на страницата на регистъра на основните данни на уебсайта за риболовни дейности на Европейската комисия. На този уебсайт можете да намерите и документи за изпълнение, които да се използват за обмена.

МОДУЛ 1: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ В ОТКРИТО МОРЕ

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (1)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (1)

3.

Инспектиращ кораб (флаг, име и външен регистрационен номер) (1)

4.

Международна радиопозивна (1)

5.

Дата на инспекцията (начало) (1)

6.

Час на инспекцията (начало) (1)

7.

Дата на инспекцията (край) (1)

8.

Час на инспекцията (край) (1)

9.

Местоположение на инспектиращия кораб (изразено в географска ширина и дължина) (1)

10.

Местонахождение на инспектиращия кораб (данни за риболовната зона) (1)

11.

Отговорен инспектор (1)

12.

Националност

13.

Инспектор 2 (1)

14.

Националност

15.

Данни за целевия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (1)

16.

Местоположение и местонахождение на кораба, ако е различно от това на инспектиращия кораб (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (1)

17.

Вид кораб (1)

18.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (1)

19.

Международна радиопозивна (1)

20.

Номер в Международната морска организация (1)

21.

Номер от регистъра на флота на Общността (1)

22.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (1)

23.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (1)

24.

Данни за агента (име, националност и адрес) (1)

25.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (1)

26.

Обаждане по радиото преди качване на борда

27.

Риболовният дневник, попълнен преди инспекцията

28.

Стълба за качване на борда (1)

29.

Идентифициране за инспекторите

30.

Нарушения или наблюдения  (1)

31.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация  (1)

32.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (1)

33.

Проверка на мощността на двигателя

34.

Данни за лицензията за риболов (1)

35.

Данни за разрешението за трансбордиране (1)

36.

Функциониране на системата за наблюдение на кораби (1)

37.

Функциониране на електроннота наблюдение от разстояние (1)

38.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (1)

39.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (1)

40.

Референтен номер на предварителното уведомление (1)

41.

Цел на уведомлението (1)

42.

Сертификат за складовите помещения за риба

43.

План за складиране

44.

Таблици за незапълнения обем на резервоари с охладена морска вода

45.

Сертификат за системите за претегляне на борда

46.

Членство в организация на производители

47.

Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (1)

48.

Нарушения или наблюдения  (1)

49.

Инспекция на улова  (1)

50.

Данни за улова на борда (видове, количества в еквивалент живо тегло, включително за маломерна риба, зона на улов) (1)

51.

Допустимо отклонение за всеки вид (1)

52.

Отделна регистрация на маломерна риба (1)

53.

Отделно складиране на запасите от дънни видове под многогодишните планове (1)

54.

Отделно складиране на маломерна риба (1)

55.

Проверка на теглото, брой кутии/контейнери, таблици за незапълнения обем или вземане на проби

56.

Регистрация на данни за изхвърлянето (видове, количества) (1)

57.

Нарушения или наблюдения  (1)

58.

Инспекция на уредите  (1)

59.

Данни за уредите (вид) (1)

60.

Данни (вид) на приспособленията за прикрепване на мрежата или съоръженията (1)

61.

Данни за размера на отвора или размерите (1)

62.

Данни за кордата (вид, дебелина) (1)

63.

Маркиране на уредите

64.

Нарушения или наблюдения  (1)

65.

Коментари от страна на инспектора  (1)

66.

Коментари от страна на капитана  (1)

67.

Предприети действия  (1)

68.

Подпис на инспектора  (1)

69.

Подпис на капитана  (1)

МОДУЛ 2: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВНИ КОРАБИ ПРИ ТРАНСБОРДИРАНЕ

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (2)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (2)

3.

Инспектиращ кораб (флаг, име и външен регистрационен номер) (2)

4.

Международна радиопозивна (2)

5.

Дата на инспекцията (начало) (2)

6.

Час на инспекцията (начало) (2)

7.

Дата на инспекцията (край) (2)

8.

Час на инспекцията (край) (2)

9.

Местоположение на инспектиращия кораб (изразено в географска ширина и дължина) (2)

10.

Местонахождение на инспектиращия кораб (данни за риболовната зона) (2)

11.

Местонахождение на пристанището (3)

12.

Определено пристанище (2)

13.

Отговорен инспектор (2)

14.

Националност

15.

Инспектор 2 (2)

16.

Националност

17.

Данни за трансбордиращия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (2)

18.

Местоположение и местонахождение на кораба (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (2)

19.

Вид кораб (2)

20.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

21.

Международна радиопозивна (2)

22.

Номер в Международната морска организация (2)

23.

Номер от регистъра на флота на Общността (2)

24.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (2)

25.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (2)

26.

Данни за агента (име, националност и адрес) (2)

27.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (2)

28.

Проверка на системата за наблюдение на корабите преди качване на борда

29.

Риболовния дневник, попълнен преди трансбордиране (2)

30.

Нарушения или наблюдения  (2)

31.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация  (2)

32.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

33.

Данни за лицензията за риболов (2)

34.

Данни за разрешението за риболов (2)

35.

Данни за разрешението за трансбордиране (2)

36.

Функциониране на системата за наблюдение на кораби

37.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (2)

38.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (2)

39.

Референтен номер на предварителното уведомление (2)

40.

Цел на предварителното уведомление (включително режим за ННН риболов) (2)

41.

Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (3)

42.

Нарушения или наблюдения  (2)

43.

Инспекция на улова  (2)

44.

Данни за улова на борда (преди трансбордиране) (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

45.

Допустимо отклонение за всеки вид (2)

46.

Данни за трансбордирания улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

47.

Нарушения или наблюдения  (2)

48.

Данни за приемащия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (2)

49.

Местоположение и местонахождение на кораба (географска ширина и дължина, данни за риболовната зона) (2)

50.

Вид кораб (2)

51.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

52.

Международна радиопозивна (2)

53.

Номер в Международната морска организация (2)

54.

Номер от регистъра на флота на Общността (2)

55.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (2)

56.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (2)

57.

Данни за агента (име, националност и адрес) (2)

58.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (2)

59.

Проверка на системата за наблюдение на корабите преди качване на борда

60.

Риболовния дневник, попълнен преди трансбордиране (2)

61.

Нарушения или наблюдения  (2)

62.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация  (2)

63.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (2)

64.

Данни за лицензията за риболов (2)

65.

Функциониране на системата за наблюдение на кораби

66.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (2)

67.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (2)

68.

Референтен номер на предварителното уведомление (2)

69.

Цел на предварителното уведомление (2)

70.

Данни за последното посетено пристанище (пристанище, държава и дата) (3)

71.

Нарушения или наблюдения  (2)

72.

Инспекция на улова  (2)

73.

Данни за улова на борда (преди трансбордиране) (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

74.

Данни за приетия улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (2)

75.

Нарушения или наблюдения  (2)

76.

Коментари от страна на инспектора  (2)

77.

Коментари от страна на капитана/капитаните  (2)

78.

Предприети действия  (2)

79.

Подпис на инспектора  (2)

80.

Подпис на капитана/капитаните  (2)

МОДУЛ 3: ИНСПЕКЦИЯ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ В ПРИСТАНИЩЕ ИЛИПРИ РАЗТОВАРВАНЕ И ПРЕДИ ПЪРВА ПРОДАЖБА

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (4)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (4)  (5)

3.

Дата на инспекцията (начало на инспекцията) (4)  (5)

4.

Час на инспекцията (начало на инспекцията) (4)  (5)

5.

Дата на инспекцията (край на инспекцията) (4)  (5)

6.

Час на инспекцията (край на инспекцията) (4)  (5)

7.

Местонахождение на пристанището (4)  (5)

8.

Определено пристанище (4)  (5)

9.

Отговорен инспектор (4)

10.

Националност

11.

Инспектор 2 (4)

12.

Националност

13.

Данни за целевия риболовен кораб (име, външен регистрационен номер, флаг)  (4)  (5)

14.

Вид кораб (4)  (5)

15.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (4)  (5)

16.

Международна радиопозивна (4)  (5)

17.

Номер в Международната морска организация (4)  (5)

18.

Номер от регистъра на флота на Общността (4)

19.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (4)  (5)

20.

Данни за действителния собственик (име, националност и адрес) (4)  (5)

21.

Данни за ползвателя (име, националност и адрес) (4)

22.

Данни за агента (име, националност и адрес) (4)

23.

Данни за капитана (име, националност и адрес) (4)

24.

Проверка на системата за наблюдение на корабите преди пристигане на суша (4)  (5)

25.

Риболовния дневник, попълнен преди пристигане

26.

Идентифициране за инспекторите

27.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

28.

Инспекции на документи и разрешения  (4)  (5)

29.

Идентификационен номер на сертификата за регистрация (4)

30.

Данни за лицензията за риболов (4)  (5)

31.

Данни за разрешението за риболов (4)  (5)

32.

Данни за достъпа до пристанището и разрешението за разтоварване (4)  (5)

33.

Брой страници на риболовния дневник на хартиен носител (4)

34.

Референтен номер на електронния риболовен дневник (4)

35.

Референтен номер на предварителното уведомление (4)  (5)

36.

Цел на предварителното уведомление (включително режим за ННН риболов) (4)  (5)

37.

Сертификат за складовите помещения за риба

38.

План за складиране

39.

Таблици за незапълнения обем на резервоари с охладена морска вода

40.

Сертификат за системите за претегляне на борда

41.

Членство в организация на производители

42.

Данни за последното посетено пристанище (дата, държава и пристанище) (4)  (5)

43.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

44.

Инспекция на улова  (4)  (5)

45.

Данни за улова на борда (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (4)  (5)

46.

Допустимо отклонение за всеки вид (4)

47.

Отделна регистрация на маломерна риба (4)

48.

Данни за разтоварения улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (4)  (5)

49.

Проверен минимален референтен размер за опазване (4)

50.

Етикетиране

51.

Проверка на теглото, брой кутии/контейнери или проверка с вземане на проби при разтоварване

52.

Проверка на трюма след разтоварване

53.

Претегляне на улова при разтоварване

54.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

55.

Данни за трансбордиране за улов, получен от други риболовни кораби  (4)  (5)

56.

Данни за трансбодиращи риболовни кораби (име, външен регистрационен номер, международна радиопозивна, номер в Международната морска организация, номер от регистъра на флота на Общността, флаг) (4)  (5)

57.

Данни за декларацията за трансбордиране (4)  (5)

58.

Данни за трансбордиран улов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов) (4)  (5)

59.

Документи за друг улов (сертификати за улов) (4)  (5)

60.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

61.

Инспекция на уредите  (4)  (5)

62.

Данни за уредите (вид) (4)  (5)

63.

Данни (вид) на приспособленията за прикрепване на мрежата или съоръженията (4)  (5)

64.

Данни за размера на отвора или размерите (4)  (5)

65.

Данни за кордата (вид, дебелина) (4)  (5)

66.

Маркиране на уредите

67.

Нарушения или наблюдения  (4)  (5)

68.

Статут на риболовния кораб в зоната/зоните на регионалните организации за управление на рибарството, където е извършван риболов или дейности, свързани с риболова (включително всеки списък на извършващи ННН риболовни кораби)  (4)  (5)

69.

Коментари от страна на инспектора  (4)

70.

Коментари от страна на капитана  (4)  (5)

71.

Предприети действия  (4)

72.

Подпис на инспектора  (4)  (5)

73.

Подпис на капитана  (4)  (5)

МОДУЛ 4: ИНСПЕКЦИЯ НА ПАЗАРА/ПОМЕЩЕНИЯТА

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (6)

2.

Държава членка и инспектиращ орган  (6)

3.

Дата на инспекцията (начало на инспекцията) (6)

4.

Час на инспекцията (начало на инспекцията) (6)

5.

Дата на инспекцията (край на инспекцията) (6)

6.

Час на инспекцията (край на инспекцията) (6)

7.

Местонахождение на пристанището (6)

8.

Отговорен инспектор (6)

9.

Националност

10.

Инспектор 2 (6)

11.

Националност

12.

Идентифициране за инспекторите

13.

Данни за инспекцията на пазара или помещенията (име и адрес)  (6)

14.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (6)

15.

Данни за представителя на собственика (име, националност и адрес) (6)

16.

Данни за инспектираните продукти от риболов (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентификация на корабите на произход)  (6)

17.

Данни за регистриран купувач, тръжен център или други органи или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов (име, националност и адрес) (6)

18.

Проверен минимален референтен размер за опазване (6)

19.

Етикетиране за проследяемост (6)

20.

Общи стандарти за пускане на пазара (6)

21.

Категории за размери

22.

Категории за свежест

23.

Инспектирани продукти от риболов, предмет на механизма за съхранение

24.

Продукти от риболов, претеглени преди продажбата

25.

Калибрирани и пломбирани системи за претегляне

26.

Нарушения или наблюдения  (6)

27.

Инспекция на документи, свързани с инспектираните продукти от риболов  (6)

28.

Данни от декларацията за разтоварване

29.

Данни от декларацията за приемане

30.

Данни от документа за транспорта

31.

Фактури на доставчика и данни от документите за продажба

32.

Данни за сертификата за ННН улов

33.

Данни за вносителя (име, националност и адрес)

34.

Нарушения или наблюдения  (6)

35.

Коментари от страна на инспектора  (6)

36.

Коментари от страна на оператора  (6)

37.

Предприети действия  (6)

38.

Подпис на инспектора  (6)

39.

Подпис на оператора  (6)

МОДУЛ 5: ИНСПЕКЦИЯ НА СРЕДСТВО ЗА ТРАНСПОРТ

1.

Референтен номер на доклада от инспекцията  (7)

2.

Държава членка и инспектиращ орган (*)

3.

Дата на инспекцията (начало) (*)

4.

Час на инспекцията (начало) (*)

5.

Дата на инспекцията (край) (*)

6.

Час на инспекцията (край) (*)

7.

Място на инспекцията (адрес) (*)

8.

Отговорен инспектор (*)

9.

Националност

10.

Инспектор 2 (*)

11.

Националност

12.

Идентифициране за инспекторите

13.

Данни за целевото средство за транспорт (вид и националност) (*)

14.

Идентификация на влекача (регистрационен номер върху табелата) (*)

15.

Идентификация на ремаркето (регистрационен номер върху табелата) (*)

16.

Данни за собственика (име, националност и адрес) (*)

17.

Данни за шофьора (име, националност и адрес) (*)

18.

Инспекция на документите, свързани с продукти от риболов (*)

19.

Продукти от риболов, претеглени преди транспортиране (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентифициране на корабите на произход) (*)

20.

Местоназначение на средството за транспорт (*)

21.

Данни от документа за транспорта

22.

Електронно предаване на документа за транспорта на държава членка на флага

23.

Риболовен дневник на кораба на произход, приложен към документа за транспорта

24.

Електронно предаване на риболовния дневник на кораба на произход на държавата членка на флага

25.

Друг документ за улова, приложен към документа за транспорта (сертификат за улова)

26.

Документ за транспорта, получен преди пристигането от държавата членка, в която се извършва разтоварването или пускането на пазара

27.

Данни от декларацията за разтоварване

28.

Данни от декларацията за приемане

29.

Кръстосана проверка на декларацията за приемане с декларацията за разтоварване

30.

Данни от документите за продажба или фактурите

31.

Етикетиране за проследяемост

32.

Еталонно претегляне на кутии/контейнери

33.

Калибрирани и пломбирани системи за претегляне

34.

Запис за претеглянето

35.

Пломбирано превозно средство или контейнер

36.

Данни за пломбата, посочени в документа за транспорта

37.

Инспектиращ орган, който е поставил пломбите (*)

38.

Състояние на пломбите (*)

39.

Нарушения или наблюдения (*)

40.

Продукти от риболов, транспортирани преди претегляне (видове, количества в тегло на продукта, включително за маломерна риба, представяне, зона на улов, идентифициране на корабите на произход) (*)

41.

Местоназначение на средството за транспорт (*)

42.

Данни от документа за транспорта

43.

Електронно предаване на документа за транспорта на държава членка на флага

44.

Риболовен дневник на кораба на произход, приложен към документа за транспорта

45.

Електронно предаване на риболовния дневник на кораба на произход на държавата членка на флага

46.

Документ за транспорта, получен преди пристигането от държавата членка, в която се извършва разтоварването или пускането на пазара

47.

Данни от декларацията за разтоварване

48.

Претегляне на продуктите от риболов, наблюдавано от компетентните органи на държавата членка при пристигане на местоназначението

49.

Данни за регистриран купувач, тръжен център или други органи или лица, които са отговорни за първото пускане на пазара на продукти от риболов (име, националност и адрес) (*)

50.

Пломбирано превозно средство или контейнер

51.

Данни за пломбата, посочени в документа за транспорта

52.

Инспектиращ орган, който е поставил пломбите (*)

53.

Състояние на пломбите (*)

54.

Нарушения или наблюдения (*)

55.

Коментари от страна на инспектора (*)

56.

Коментари от страна на превозвача (*)

57.

Предприети действия (*)

58.

Подпис на инспектора (*)

59.

Подпис на превозвача (*)


(1)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(2)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(3)  Допълнително при инспекция за държавен пристанищен контрол.

(4)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(5)  Допълнително при инспекция за държавен пристанищен контрол.

(6)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент

(7)  Задължителна информация, която следва да се събере и впише в базата данни в съответствие с член 118 от настоящия регламент“


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

„ПРИЛОЖЕНИЕ XXX

ТОЧКИ, КОИТО СЕ ПРИСЪЖДАТ ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ

Тежко нарушение

Точки

1

Неизпълнение на задълженията за отчитане и деклариране на улова или свързаните с него данни, включително данни, които се предават чрез система за спътниково наблюдение на корабите

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

3

2

Използване на уреди, които са забранени или неотговарящи на изискванията на законодателството на Съюза

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква д) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

4

3

Подправяне или прикриване на маркировка, самоличност или регистрация

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

4

Укриване, подправяне или унищожаване на доказателства, свързани с разследване

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква ж) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

5

Вземане на борда, трансбордиране или разтоварване на маломерна риба в нарушение на действащото законодателство или неизпълнение на задълженията по отношение на разтоварване на маломерна риба

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква и) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

6

Извършване на риболовни дейности в района на регионална организация за управление на рибарството по начин, несъответстващ или нарушаващ мерките за опазване и управление на организацията

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква к) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

5

7

Извършване на риболов без валидни лицензия, разрешение или разрешително, издадени от държавата на флага или от съответната крайбрежна държава

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

8

Извършване на риболов в закрит район или по време на закрит сезон, без квота или след изчерпването ѝ, или отвъд ограничената дълбочина

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

6

9

Целеви риболов на запас, за който е обявен мораториум или чийто улов е забранен

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

10

Възпрепятстване на длъжностните лица при изпълнение на техните задължения по повод на инспекция за спазване на приложимите мерки за опазване и управление или на наблюдатели при изпълнение на техните задължения по наблюдение за спазване на приложимите правила на Съюза

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

11

Трансбордиране или участие в съвместна риболовна дейност, подпомагане или снабдяване на риболовни кораби, за които е установено, че са извършвали ННН риболов по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008, и в частност кораби, вписани в списъка на Съюза на кораби, извършващи ННН риболов, или в такъв списък на регионална организация за управление на риболова

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква ѝ) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7

12

Използване на риболовен кораб без националност, който следователно е кораб без националност съгласно международното право

(член 90, параграф 1 от Регламента за контрол, във връзка с член 42, параграф 1, буква а) и член 3, параграф 1, буква л) от Регламент (ЕО) № 1005/2008)

7“


Top