Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1961

Регламент (EС) 2015/1961 на Съвета от 26 октомври 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов

OJ L 287, 31.10.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1961/oj

31.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/1


РЕГЛАМЕНТ (EС) 2015/1961 НА СЪВЕТА

от 26 октомври 2015 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2015/104 по отношение на някои възможности за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Според последното научно становище на Международният съвет за изследване на морето (ICES) херингата в подучастък IIIa на ICES е в безопасните биологични граници по смисъла на член 4, точка 18 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1). Поради това този запас следва да бъде посочен в приложение I към Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (2) за целите на прилагането на дерогацията, предвидена в член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(2)

В последното научно становище на ICES се посочва също така, че ограниченото увеличение на общия допустим улов (ОДУ) за 2015 г. за херинга в участъци VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES е възможно и е в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството, определени в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(3)

През 2015 г. е направена сравнителна оценка на запасите от морска писия в участък VIId на ICES. Понастоящем становището относно максималния устойчив улов и последното научно становище на ICES показват значително увеличение на запасите. Една от последиците от това нараснало количество са значителните изхвърлени количества, когато писията е уловена като прилов. Следователно е целесъобразно да се увеличи ОДУ за морска писия в участъци VIId и VIIe на ICES до равнище, което би намалило изхвърлянето, без това да влияе отрицателно върху запасите от морска писия или други запаси в същата зона.

(4)

На 30 юни 2015 г. ICES прие становище относно цацата във водите на Съюза от участък IIa на ICES и подзона IV на ICES, обхващащо периода от юли 2015 г. до юни 2016 г. Това становище допуска общ желан улов от 506 000 тона и се основава преди всичко на рекордното ниво на попълване на запасите, на новите оценки на смъртността и актуализираните входни данни за модела.

(5)

ОДУ на цаца във водите на Съюза от участък IIa на ICES и подзона IV на ICES за 2015 г. понастоящем е определен на 227 000 тона с Регламент (ЕС) 2015/104. Този ОДУ следва да бъде увеличен въз основа на становището на ICES от 30 юни 2015 г., за да се даде възможност за оптимална експлоатация на този запас.

(6)

Тъй като становището на ICES от 30 юни 2015 г. обхваща периода от юли 2015 г. до юни 2016 г., за увеличаването на възможностите за риболов за 2015 г. следва да бъде взета предвид само част от максималния улов, препоръчан от ICES.

(7)

ОДУ на норвежки паут в участък IIIa на ICES и водите на Съюза от участък IIa и подзона IV понастоящем се прилага от 1 януари до 31 октомври 2015 г. Тъй като становището на ICES ще бъде прието едва през последното тримесечие на 2015 г., срокът на прилагане на актуалния общ допустим улов за норвежки паут в тази зона следва да бъде удължен до края на 2015 г.

(8)

В резултат на прехвърляне от Норвегия корабите на Съюза ще могат да извършат риболов на 1 500 тона морски костур в норвежки води от подзони I и II на ICES.

(9)

Поради това Регламент (ЕС) 2015/104 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) 2015/104 се изменя, както следва:

1.

Приложение IA се изменя, както следва:

а)

таблицата за възможностите за риболов на херинга (Clupea harengus) в участък IIIa се заменя със следната таблица:

„Вид:

Херинга (3)

Clupea harengus

Зона:

IIIа

(HER/03A.)

Дания

18 034 (4)

 

 

Германия

289 (4)

 

 

Швеция

18 865 (4)

 

 

Съюз

37 188 (4)

 

 

Норвегия

5 816

 

 

Фарьорски острови

600 (5)

 

 

ОДУ

43 604

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Прилага се член 7, параграф 3 от настоящия регламент.

б)

таблицата за възможностите за риболов на херинга (Clupea harengus) в участъци VIIg, VIIh, VIIj и VIIk се заменя със следната таблица:

„Вид:

Херинга

Clupea harengus

Зона:

VIIg (6), VIIh (6), VIIj (6) и VIIk (6)

(HER/7G-K.)

Германия

213

 

 

Франция

1 185

 

 

Ирландия

16 591

 

 

Нидерландия

1 185

 

 

Обединено кралство

24

 

 

Съюз

19 198

 

 

ОДУ

19 198

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 3 от настоящия регламент

в)

таблицата на риболовните възможности за морска писия (Pleuronectes platessa) в зони VIId и VIIe се заменя със следното:

„Вид:

Морска писия

Pleuronectes platessa

Зона:

VIId и VIIe

(PLE/7DE.)

Белгия

1 018 (7)

 

 

Франция

3 395 (7)

 

 

Обединено кралство

1 810 (7)

 

 

Съюз

6 223

 

 

ОДУ

6 223

 

Аналитичен ОДУ

г)

таблицата за възможностите за риболов на цаца (Sprattus sprattus) и свързания с нея прилов във води на Съюза от IIа и IV се заменя със следната таблица:

„Вид:

Цаца и свързан прилов

Sprattus sprattus

Зона:

Води на Съюза от IIa и IV

(SPR/2AC4-C)

Белгия

3 929 (8)

 

 

Дания

310 987 (8)

 

 

Германия

3 929 (8)

 

 

Франция

3 929 (8)

 

 

Нидерландия

3 929 (8)

 

 

Швеция

1 330 (8)  (9)

 

 

Обединено кралство

12 967 (8)

 

 

Съюз

341 000

 

 

Норвегия

9 000

 

 

ОДУ

350 000

 

Аналитичен ОДУ

Прилага се член 7, параграф 3 от настоящия регламент

д)

бележка под линия 3 в таблицата на възможностите за риболов за норвежки паут (Trisopterus esmarki) и свързания с него прилов в участък IIIa; води на Съюза от участък IIa и подзона IV се заличава.

2.

В приложение IБ таблицата за възможностите за риболов на морски костур (Sebastes spp.) в норвежки води от подзони I и II на ICES се заменя със следната таблица:

„Вид:

Морски костур

Sebastes spp.

Зона:

Норвежки води от подзони I и II

(RED/1N2AB.)

Германия

766

 

 

Испания

95

 

 

Франция

84

 

 

Португалия

405

 

 

Обединено кралство

150

 

 

Съюз

1 500

 

 

ОДУ

Не се прилага

 

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 26 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

C. DIESCHBOURG


(1)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

(2)  Регламент (EС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (EС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).

(3)  Улов на херинга, добита при риболов с мрежи с размери на окото ≥ 32 mm.

(4)  Специално условие: до 50 % от това количество може да се лови във водите на Съюза от IV (HER/*04-C.).

(5)  Може да се лови само в Скагерак (HER/*03AN.).“

(6)  Тази зона се увеличава с района, ограничен:

на север от 52° 30′ с.ш.,

на юг от 52° 00′ с.ш.,

на запад от крайбрежието на Ирландия,

на изток от крайбрежието на Обединеното кралство.“ 

(7)  В допълнение към тази квота дадена държава членка може да разпредели на кораби под свое знаме, които участват в опити за напълно документиран риболов, допълнително количество в рамките на общо ограничение от 1 % от квотата, разпределена на тази държава членка, при условията, предвидени в дял II, глава II от настоящия регламент.“

(8)  Без това да засяга задължението за разтоварване на суша, уловът на лиманда и меджид може да се приспада до 2 % от квотата (OTH/*2AC4C), при условие че не повече от 9 % общо от тази квота за цаца се образува от уловите и приловите на тези видове, които се отчитат съгласно член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(9)  Включително пясъчница.“


Top