Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1958

Делегирано решение (ЕС) 2015/1958 на Комисията от 1 юли 2015 година относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на геосинтетиците и сродните на тях продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 284, 30.10.2015, p. 181–183 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2015/1958/oj

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/181


ДЕЛЕГИРАНО РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1958 НА КОМИСИЯТА

от 1 юли 2015 година

относно приложимите системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на геосинтетиците и сродните на тях продукти, в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (1), и по-специално член 60, буква з) от него,

като има предвид, че:

(1)

Процедурата за удостоверяване на съответствието на геосинтетиците и сродните на тях продукти с приложимите технически спецификации е определена в Решение 96/581/ЕО на Комисията (2).

(2)

В Решение 96/581/ЕО не са формулирани подробни критерии за избора на системи за оценяването и проверката на постоянството на експлоатационните показатели по отношение на реагирането спрямо огън на геосинтетиците и сродните на тях продукти.

(3)

Системите, определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011, следва да бъдат избрани по-адекватно с оглед оценяване на експлоатационните показатели на геосинтетиците и сродните на тях продукти. Това би дало възможност на производителите да имат по-ефективен достъп до вътрешноевропейския пазар и по-този начин би допринесло за по-голяма конкурентоспособност на строителния отрасъл като цяло.

(4)

С оглед на постигането на яснота и прозрачност Решение 96/581/ЕО следва да бъде отменено и заменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Настоящото решение се отнася за геосинтетиците и сродните на тях продукти, посочени в приложение I.

Член 2

Геосинтетиците и сродните на тях продукти по член 1 трябва да бъдат оценявани и проверявани за постоянство на експлоатационните показатели по отношение на техните съществени характеристики, в съответствие със системите, определени в приложение II.

Член 3

Решение 96/581/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се смятат за позовавания на настоящото решение.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 1 юли 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 5.

(2)  Решение 96/581/EО на Комисията от 24 юни 1996 г. относно процедурата за удостоверяване съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка с продукти от геотекстил (ОВ L 254, 8.10.1996 г., стр. 59).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБХВАНАТИ ПРОДУКТИ

Настоящото решение се прилага по отношение на:

1.

Геосинтетици (мембрани и текстил), използвани за разделяне, защита, дренаж, филтриране или укрепване на почвата

2.

Геокомпозити, използвани за разделяне, защита, дренаж, филтриране или укрепване на почвата

3.

Георешетки, използвани за разделяне, защита, дренаж, филтриране или укрепване на почвата

4.

Геомембрани, използвани за разделяне, защита, дренаж, филтриране или укрепване на почвата

5.

Геомрежи, използвани за разделяне, защита, дренаж, филтриране или укрепване на почвата


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ПОСТОЯНСТВОТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

За обхванатите от настоящото решение продукти, като се имат предвид техните съществени характеристики, се прилагат следните системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Таблица 1

За всички съществени характеристики с изключение на реагирането спрямо огън

Продукти

Съществени характеристики

Приложима система за оценяване и проверка на експлоатационните показатели, както е определена в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011

Геосинтетици (мембрани и текстил), използвани за разделяне, защита, дренаж, филтриране или укрепване на почвата

За всички съществени характеристики с изключение на реагирането спрямо огън

2+


Таблица 2

По отношение само на реагирането спрямо огън

За всички продукти, посочени в първата колона на таблица 1, системите за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели се определят в зависимост от подгрупите на тези продукти, както следва:


Подгрупи от продукти

Приложими системи за оценяване и проверка на експлоатационните показатели, както са определени в приложение V към Регламент (ЕС) № 305/2011

Продукти, при които ясно разграничим стадий от производствения процес води до подобряване на класификацията за реагирането им спрямо огън (например добавянето на забавители на горенето или ограничаване на използването на органични материали)

1

Продукти, за които съществува приложимо европейско правно основание да бъде класифицирано тяхното реагиране спрямо огън, без да бъдат изпитвани

4

Продукти, непринадлежащи към подгрупите, посочени в ред 1 и ред 2

3


Top