Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1953

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1953 на Комисията от 29 октомври 2015 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на някои плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури с произход от Китайската народна република, Япония, Република Корея, Руската федерация и Съединените американски щати

OJ L 284, 30.10.2015, p. 109–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1953/oj

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/109


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1953 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2015 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито по отношение на вноса на някои плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури с произход от Китайската народна република, Япония, Република Корея, Руската федерация и Съединените американски щати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност („основния регламент“) (1), и по-специално член 9, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

1.   Временни мерки

(1)

На 13 май 2015 г. с Регламент за изпълнение ЕС) 2015/763 („регламента за временните мерки“) (2) Европейската комисия („Комисията“) наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури (GOES) с произход от Китайската народна република (КНР), Япония, Република Корея („Корея“), Руската федерация („Русия“) и Съединените американски щати (САЩ) (наричани заедно „засегнатите държави“).

(2)

Процедурата започна на 14 август 2014 г., след като на 30 юни 2014 г. Европейската асоциация на стоманопроизводителите („Eurofer“ или „жалбоподателят“) подаде жалба от името на производители, представляващи над 25 % от всички производители на GOES от Съюза.

(3)

Както е посочено в съображение 15 от регламента за временните мерки, разследването на дъмпинга и вредата обхвана периода от 1 юли 2013 г. до 30 юни 2014 г. („разследвания период“ или „РП“). Тенденциите, които са от значение за оценка на вредата, бяха разгледани за периода от 1 януари 2011 г. до края на разследвания период („разглеждания период“).

2.   Последваща процедура

(4)

След оповестяването на основните факти и съображения, въз основа на които беше наложено временно антидъмпингово мито („оповестяване на временните заключения“), няколко заинтересовани страни направиха писмени изявления, в които изложиха своето становище относно временните заключения. На страните, които пожелаха да бъдат изслушани, беше предоставена такава възможност. С японските производители износители JFE Steel Corporation и Nippon Steel & Sumitoma Metal Corporation бяха проведени изслушвания със служителя по изслушванията при търговските процедури.

(5)

Както е посочено в съображения 27, 224 и 239 от регламента за временните мерки, Комисията потърси и провери цялата информация, която сметна за необходима за изготвянето на окончателните заключения. След налагането на временните мерки бяха извършени още пет проверки на място в помещенията на следните ползватели в Европейския съюз:

Siemens Aktiengesellschaft, München, Германия

ABB AB, Brussels, Белгия

SGB-Smit Group, Regensburg, Германия

Končar — Distribution and Special Transformers, Inc., Zagreb, Хърватия

Schneider Electric S.A., Metz, Франция

(6)

Освен това бяха извършени три проверки на място в помещенията на следните производители от Съюза:

ThyssenKrupp Electrical Steel UGO SAS, Isbergues, Франция

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Германия

Tata Steel UK Limited (Orb Electrical Steels), Newport, Обединено кралство

(7)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които Комисията възнамерява да наложи окончателни антидъмпингови мерки. На тези страни бе предоставен и срок, в който те имаха възможност да представят коментарите си след оповестяването. С едно сдружение на ползвателите бе проведено изслушване със служителя по изслушванията при търговските процедури.

(8)

Комисията разгледа устните и писмените коментари, представени от заинтересованите страни, и в случаите, в които това беше счетено за целесъобразно, внесе съответните изменения в заключенията.

Б.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

(9)

Както е посочено в съображение 16 от регламента за временните мерки, разглежданият продукт са плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури, с дебелина над 0,16 mm с произход от КНР, Япония, Корея, Русия и САЩ, класирани понастоящем в кодове по КН ex 7225 11 00 и ex 7226 11 00 („разглежданият продукт“).

(10)

Някои заинтересовани страни изтъкнаха, че разглежданият продукт, определен в съображение 16 от регламента за временните мерки, и сходният продукт не са еднакви, както е посочено в съображение 22 от регламента за временните мерки, тъй като те нямат идентични физични и химични характеристики и не се използват за еднакви цели. Трима производители износители, едно сдружение на ползвателите и двама индивидуални ползватели заявиха, че видовете на продукта, които се характеризират с висока пропускливост и/или са рафинирани по домейни, следва да бъдат изключени от обхвата на разследването, тъй като или не се произвеждат в достатъчни количества, или изобщо не се произвежда в Съюза. Един от тези производители износители посочи, че това са видовете на разглеждания продукт с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg и магнитна поляризация от повече от 1,88 T. Друг производител износител поиска видовете с максимална загуба в сърцевината от 0,95 W/kg и по-ниска да бъдат изключени поради ограниченото конкурентно припокриване с продукти, предлагани от промишлеността на Съюза. Друг производител износител заяви, че следва да бъдат изключени видовете на разглеждания продукт с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg при 1,7 Т/50 Hz и пропускливост (индукция) по-голяма или равна на 1,88 T, както и видовете с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 1,05 W/kg при 1,7 Т/50 Hz и пропускливост (индукция) по-голяма или равна на 1,91 T. Освен това един ползвател заяви, че следва да бъдат изключени видовете на разглеждания продукт с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,80 W/kg при 1,7 T/50 Hz, както и видовете с ниско ниво на шума и коефициент B800 по-голям или равен на 1,9 Т. Някои от тях заявиха също, че свойствата и крайните приложения на видовете на продукта с най-ниска загуба в сърцевината се различават значително и поради това тези видове не се купуват от едни и същи клиенти и не са в конкуренция с другите видове на разглеждания продукт. Освен това друг ползвател заяви, че следва да се направят два отделни анализа на вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза. На последно място, един ползвател поиска да бъдат оттеглени временните мерки, и, ако това не е възможно, поне видовете с висока пропускливост (т.е. видовете с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg) да бъдат изключени от обхвата на продукта.

(11)

След оповестяването на окончателните заключения няколко заинтересовани страни повториха това искане. Един ползвател заяви, че фактът, че Комисията е определила отделни МВЦ за три различни категории GOES, показва че различните категории трябва да се разглеждат поотделно и обосновава изключването.

(12)

Комисията счита, че въпросните продукти, независимо от присъщите им загуба в сърцевината и ниво на шума, независимо дали са конвенционални или с висока пропускливост, са плосковалцувани продукти от легирани стомани със зърнесто ориентирана структура, която прави възможна магнитната проводимост. Наличието на зърнесто ориентирана структура стеснява техническите и физични характеристики на стоманата до тези на уникален продукт с изключително едрозърнеста структура. Съответно определението на продукта се отнася за ясно определен продукт. Също така беше установено, че всички видове на разглеждания продукт притежават еднакъв химичен състав и една и съща основна употреба, т.е. в производството на трансформатори. Освен това съществува известна взаимозаменяемост между различните видове на разглеждания продукт.

(13)

Относно довода, според който изключването би било обосновано поради недостатъчното производство на някои специфични видове на разглеждания продукт от производителите в Съюза, на първо място следва да се припомни, че никоя разпоредба от основния регламент не изисква всички видове от разглеждания продукт да бъдат произвеждани от промишлеността на Съюза в търговски мащаб. Освен това през РП промишлеността на Съюза е произвеждала няколко от видовете на продукта, отличаващи се с висока пропускливост. Както е посочено в съображение 131 по-долу, проверката показа също, че производителите от Съюза са инвестирали в производството на видове на разглеждания продукт с висока пропускливост, което ще им даде възможност да увеличат производството на GOES с висока пропускливост. Освен това, както се посочва в съображение 12, определението на обхвата на продукта, предмет на разследването, се обуславя от техническите характеристики на GOES. Исканото изключване би могло да намали нивото на защита срещу по-нататъшен вредоносен дъмпинг по отношение на видовете с особено висока пропускливост, като по този начин навреди на настоящите им равнища на производство от промишлеността на Съюза. При тези обстоятелства фактът, че някои видове на GOES с висока пропускливост не се произвеждат от промишлеността на Съюза, не е достатъчно основание за тяхното изключване от обхвата на продукта.

(14)

Що се отнася до твърдението, че разделянето на GOES в три различни категории (вж. съображение 11) показа, че изключването е обосновано, следва да се припомни, че разследването обхваща разглеждания продукт, така както е определен в съображение 9, поради което беше извършен един цялостен анализ на вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза. Фактът, че Комисията призна наличието на различия по отношение на качеството между различните видове на продукта и че тези различия в качеството бяха взети под внимание в решението относно формата на мерките в рамките на проверката за наличие на интерес на Съюза, както е пояснено по-долу в съображение 172, не може да бъде причина за промяна на обхвата на мерките.

(15)

С оглед на гореизложеното Комисията отхвърля исканията за изключване на тези видове на продукта от обхвата на продукта. Комисията все пак взе предвид разликите в качеството с оглед на определянето на формата на мярката (вж. съображение 172).

(16)

Един производител износител от Руската федерация застъпи тезата, че съгласно практиките на руската промишленост изнасяните от тях „първокачествени“ (с по-голяма равнинност и по-малко заваръчни шевове). „второкачествени“ и „третокачествени“ (с множество дефекти, шевове и липса на равнинност) видове на разглеждания продукт по никакъв начин не са взаимозаменяеми и представляват отделни продукти. Поради това той заяви, че „второкачествените“ и „третокачествени“ материали следва да бъдат изключени от обхвата на продукта.

(17)

След окончателното оповестяване руският производител износител повтори искането си и заяви, че тези „второкачествени“ и „третокачествени“ изнасяни видове могат да се използват в някои ограничени приложения при производството на трансформатори само ако бъдат подложени на допълнителна преработка в стоманопреработвателни центрове и поради това следва да бъдат изключени.

(18)

В сега действащото описание и в кода за разглеждания продукт по КН попадат множество видове на продукта, които са различни от гледна точка на качеството. Производството на по-лошокачествен продукт от страна както на производителите в Съюза, така и на производителите износители обаче е част от производствения процес, а по-лошокачествените видове се изработват от същия базов материал и със същото производствено оборудване. Т. нар. „второкачествени“ и „третокачествени“ видове на продукта също се продават за използване в производството на трансформатори и изцяло отговарят на определението на разглеждания продукт. Фактът, че е необходима по-нататъшна преработка, не е необичаен и не може да бъде причина за изключване на този вид на продукта. Поради това Комисията отхвърли това искане.

(19)

С оглед на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че разглежданият продукт, произвеждан и продаван в засегнатите държави и този, произвеждан и продаван от промишлеността на Съюза, са сходни по смисъла на член 1, параграф 4 от основния регламент. Ето защо, изложеното в съображения 16 — 21 от регламента за временните мерки се потвърждава.

В.   ДЪМПИНГ

1.   Обща методика

(20)

Поради липсата на други коментари във връзка с общата методика на Комисията, използвана за изчислението на дъмпинга, изложеното в съображения 33 — 45 от регламента за временните мерки се потвърждава.

2.   Република Корея

2.1.   Нормална стойност

(21)

След оповестяването на временните заключения единственият производител износител изтъкна, че от нормалната стойност трябва да бъдат приспаднати разходите на дружеството за вътрешен транспорт и обработка на стоките. Освен това според него беше необходима лека корекция на разходите за преобразуване от цели в нарязани рулони. В съответствие с общата методика, посочена в съображение 56 от регламента за временните мерки, твърдението беше прието и изчисленията бяха съответно изменени. Вследствие на това заключенията, изложени в съображение 46 от регламента за временните мерки, се изменят по отношение на този производител износител.

2.2.   Експортна цена

(22)

Производителят износител изказа твърдението, че е единен стопански субект със своите търговски и свързани дружества в Съюза, и поради това не е била необходима корекция с оглед на определянето на експортната цена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент.

(23)

Безспорно е, че производителят износител и свързаните вносители са част от една и съща група от дружества. Поради това се счита, че между тях е налице съдружие. В такива случаи Комисията трябва да конструира експортната цена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Поради това твърдението бе отхвърлено и изложеното в съображения 50 — 54 от регламента за временните мерки бе потвърдено.

2.3.   Сравнение

(24)

Производителят износител поиска също корекция на нивото на търговия по силата на член 2, параграф 10 от основния регламент, като заяви, че продажбите на вътрешния пазар са направени от свързаните търговци за крайни потребители, докато експортните продажби са били de facto конструирани като цена за дистрибуторите, тъй като в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент Комисията е приспаднала разходите за реализация, общите и административните разходи и маржовете на печалба на свързаните търговци в Съюза.

(25)

Фактът, че експортната цена е конструирана в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент, не означава, че нивото на търговия, при което е определена експортната цена, се е променило. Цената при продажби на крайни потребители продължава да служи за основа на конструираната експортна цена. В този случай не е оправдано да се прави корекция на нивото на търговия, тъй като разглежданият производител износител е продавал на едно и също ниво на търговия както на вътрешния пазар, така и на пазара на Съюза. Така или иначе производителят износител не представи доказателства, че предполагаемата разлика в нивата на търговия е засегнала съпоставимостта на цените, както се вижда от последователните и отчетливи разлики във функциите и цените на продавача за различните нива на търговия на вътрешния пазар на държавата износител. Вместо това той само заяви, че корекцията следва да бъде равна на корекцията, направена по силата на член 2, параграф 9 от основния регламент за конструирането на експортната цена. Поради това твърдението беше отхвърлено.

2.4.   Дъмпингови маржове

(26)

В резултат на измененията, внесени в нормалната стойност съгласно съображение 21 по-горе, окончателните дъмпингови маржове за Корея се изменят, както следва:

Държава

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Република Корея

POSCO, Seoul

22,5 %

Всички други дружества

22,5 %

3.   Китайска народна република

3.1.   Държава аналог

(27)

Не бяха получени други коментари във връзка с използването на Република Корея като държава аналог. Комисията потвърждава заключенията в съображения 65 — 71 от регламента за временните мерки.

3.2.   Нормална стойност

(28)

Нормалната стойност за двамата производители износители от КНР беше определена въз основа на цената или на конструираната нормална стойност в държавата аналог — в случая Корея — в съответствие с член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(29)

Нормалната стойност за китайските дружества бе изменена в съответствие с изменението на нормалната стойност, определена за Корея, както бе обяснено в съображение 21 по-горе.

3.3.   Експортна цена

(30)

Поради липсата на други коментари по отношение на експортната цена, изложеното в съображения 73 и 74 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.4.   Сравнение

(31)

Поради липсата на коментари по отношение на сравнението между нормалната стойност и експортните цени, изложеното в съображения 75 — 78 от регламента за временните мерки се потвърждава.

3.5.   Дъмпингови маржове

(32)

Въз основа на отговорите в попълнените въпросници, в съображение 80 от регламента за временните мерки Комисията определи, че двамата оказали съдействие производители износители са свързани посредством обща собственост. Поради това за двете дружества временно беше определен един дъмпингов марж въз основа на среднопретеглената стойност на техните два индивидуални дъмпингови маржа.

(33)

И двамата оказали съдействие китайски производители износители (Baosteel и WISCO) оспориха решението на Комисията да ги третира като дружества, които са свързани и подлежат на една и съща среднопретеглена ставка на антидъмпинговото мито. Те заявиха, че се конкурират помежду си както на вътрешния, така и на експортните пазари.

(34)

Комисията отново изтъква, че двамата оказали съдействие производители износители са свързани чрез посредством обща държавна собственост. Въпреки това, предвид обстоятелствата в настоящия случай, тези дружества не биха имали особен интерес да координират експортната си дейност след налагането на мерките, с оглед на факта, че както подробно е изложено в съображения 175 и 176 по-долу, мерките са под формата на плаващо мито, изчислявано на базата на една и съща МВЦ за всички производители износители. Поради това на етапа на окончателното оповестяване Комисията счете, че не е необходимо да се прави заключение дали двете дружества следва да се третират като единен субект по смисъла член 9, параграф 5 от основния регламент. Поради това за целите на настоящото разследване бяха определени два отделни дъмпингови маржа.

(35)

След оповестяването на окончателните заключения жалбоподателят изказа твърдението, че определянето на две отделни митнически ставки за двамата китайски производители износители би могло да доведе до координиране на експортната дейност, когато цените паднат под равнището на МВЦ. Той заяви, че следва да бъде определена единна ставка на митото за двете дружества. При все това, както е посочено по-горе, при особените обстоятелства на конкретния случай, Комисията има основания да очаква международните цени да останат над нивото на МВЦ в средносрочен до дългосрочен план. Съответно Комисията счита, че рискът от координация между двамата производители износители е незначителен и че възможността за междинно преразглеждане в случай на промяна в обстоятелствата е по-пропорционален начин за справяне с този риск. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(36)

Степента на съдействие беше висока, тъй като вносът на двамата оказали съдействие производители износители съставлява близо 100 % от общия износ от КНР за Съюза през РП. Въз основа на това Комисията реши да определи приложимия за цялата държава дъмпингов марж на равнището на дъмпинговия марж на оказалото съдействие дружество с най-висок дъмпингов марж.

(37)

Въз основа на това окончателните дъмпингови маржове за Китайската народна република се изменят, както следва:

Държава

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Китайска народна република

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

Всички други дружества

54,9 %

4.   Япония

4.1.   Нормална стойност

(38)

Поради липсата на коментари определянето на нормалната стойност, изложено в съображения 84 и 85 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

4.2.   Експортна цена

(39)

Поради липсата на коментари определянето на експортната цена, изложено в съображения 86 — 88 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

4.3.   Сравнение

(40)

Поради липсата на коментари по отношение на сравнението между нормалната стойност и експортните цени, изложеното в съображения 89 — 92 от регламента за временните мерки се потвърждава.

4.4.   Дъмпингови маржове

(41)

Поради липсата на други коментари по отношение на дъмпинговите маржове, изложеното в съображения 93 — 95 от регламента за временните мерки се потвърждава.

5.   Руска федерация

5.1.   Нормална стойност

(42)

Цялото производство на разглеждания продукт в Русия е било съставено от конвенционални GOES, като и двата вида продукти — високо- и нискокачествени — са били продавани на пазара на Съюза. Руският производител износител заяви, че следва да се направи корекция на нормалната стойност, за да се отчете фактът, че второкачествените продукти се изнасят на пазара на Съюза на цени, по-ниски от тези на първокачествените.

(43)

Комисията разгледа възможността за коригиране на нормалната стойност за второкачествените продукти. Следва да се отбележи, че по искане на производителя износител на етапа на оповестяването на временните заключения бе направено разграничение между първокачествени и второкачествени продукти, като цените и разходите за всяка категория продукт бяха отчетени поотделно, с цел да се гарантира обективно сравнение. Това разграничение за целите на обективното сравнение между нормалната стойност и експортната цена следва да се запази.

(44)

Не е оправдано обаче извършването на корекция по отношение на самата нормална стойност под формата на намаляване на производствените разходи за второкачествените продукти. Внасянето на подобна корекция би означавало съществен дял от разходите да не бъдат отнесени към разглеждания продукт, независимо че са направени във връзка с него. Нормалната стойност за всички видове на продукта бе изчислена въз основа на действителни данни, предоставени от производителя износител и проверени на място. Комисията провери разпределението на разходите и не откри причини, които да оправдават изкуственото преразпределяне на тези разходи или други корекции. Разликите в цените на отделните видове на продукта се отчитат при всяко положение, тъй като нормалната стойност се определя по вид на продукта. С оглед на това твърдението следва да бъде отхвърлено.

(45)

Дружеството изтъкна, че разликите в дъмпинговите маржове между първокачествените и второкачествените категории служат за обосновка. Съвсем обичайно е обаче различните групи видове на продукта да имат различни дъмпингови маржове. Разликата в размера на дъмпинговия марж не може да оправдае корекцията на нормалната стойност. Това твърдение следва съответно също да бъде отхвърлено.

(46)

Представителите на промишлеността на Съюза заявиха, че Комисията е допуснала грешка, като не е коригирала производствените разходи на руските производители в съответствие с член 2, параграф 5 от основния регламент. Също така те заявиха, че дори и Комисията да заключи, че руските производители практикуват в рамките на групата цени, сходни с продажните цени на международния пазар, въпросът е дали цените по сделките в рамките на групата отразяват по приемлив начин пълните разходи, свързани с въпросния продукт. Комисията сравни тези цени с цените за трети страни и на тази основа установи, че покупните цени, на които двамата свързани руски производители са закупували суровини през РП, са образувани на нивото на пазарните цени през РП и следователно отразяват нормалните разходи за закупуване. Освен това при разследването не бяха открити никакви признаци, че при определянето на цените не са отразени пълните разходи. Поради това корекцията не беше счетена за необходима.

(47)

Поради липсата на други коментари по отношение на нормалната стойност, изложеното в съображения 98 и 99 от регламента за временните мерки се потвърждава.

5.2.   Експортна цена

(48)

Руският производител износител изтъкна, че износът на третокачествени материали следва да бъде изключен от изчислението на дъмпинга. Тъй като обаче третокачественият материал също попада в категорията „разглеждан продукт“, няма основание той да бъде изключен. С оглед на това твърдението следва да бъде отхвърлено.

(49)

Руският производител заяви, че корекциите за печалбата и за разходите за реализация, общите и административните разходи на свързания вносител (Novex) не са оправдани и заяви, че не е съгласен с даденото от Комисията тълкуване на член 2, параграфи 8 и 9 от основния регламент в това отношение.

(50)

Руският производител износител изтъкна, че корекция за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата по член 2, параграф 9 е оправдана единствено когато условията на продажба изискват даден продукт да бъде доставен с платено мито. От друга страна, когато продуктите се продават без платено мито, се прилага член 2, параграф 8, т.е. не е оправдано приспадането на разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата. Производителят износител посочи също така, че Novex е действало като „експортно подразделение“ на групата NLMK — то не е изпълнявало функции по внос и не е правило разходите, които „обикновено се поемат от вносител“.

(51)

Както обаче е обяснено в регламента за временните мерки и противно на това твърдение, разследването установи, че Novex е изпълнявало едни и същи функции по внос за всички продажби на разглеждания продукт през РП. Всъщност Novex е изпълнявало такива функции по отношение на много по-широк кръг стоманени продукти, а не само за разглеждания продукт. Различните Инкотермс (DDP, DAP или CIF) не променят факта, че Novex е действало като свързан вносител към пазара на Съюза за всички сделки. Не бяха представени доказателства, които да оборят това заключение. Поради това се потвърждава, че в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент следва да бъдат приложени корекции за разходите за реализация, общите и административните разходи и печалбата.

(52)

След оповестяването на окончателните заключения руският производител износител повтори твърдението си, че не е оправдано прилагането на корекция по смисъла на член 2, параграф 9 за продажби, осъществени на база DDU/DAP. В подкрепа на това твърдение обаче не бяха представени нови доказателства. Комисията поддържа становището, че всички продажби следва да бъдат коригирани в съответствие с член 2, параграф 9, тъй като, както е обяснено в регламента за временните мерки, Novex е действало в качеството на вносител за всички сделки и цените на руските производители износители за Novex са ненадеждни поради съществуващите между тях взаимоотношения.

(53)

Поради липсата на други коментари по отношение на експортната цена, изложеното в съображение 100 от регламента за временните мерки се потвърждава.

5.3.   Сравнение

(54)

Поради липсата на други коментари по отношение на сравнението, изложеното в съображения 101 и 102 от регламента за временните мерки се потвърждава.

5.4.   Дъмпингови маржове

(55)

Поради липсата на други коментари по отношение на дъмпинговите маржове, изложеното в съображения 103 — 105 от регламента за временните мерки се потвърждава.

6.   Съединени американски щати

6.1.   Нормална стойност

(56)

Поради липсата на коментари по отношение на нормалната стойност в Съединените американски щати заключенията, изложени в съображение 107 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

6.2.   Експортна цена

(57)

Поради липсата на коментари определянето на експортната цена, изложено в съображения 108 — 111 от регламента за временните мерки, се потвърждава.

6.3.   Сравнение

(58)

Поради липсата на коментари по отношение на сравнението между нормалната стойност и експортните цени, изложеното в съображения 112 и 113 от регламента за временните мерки се потвърждава.

6.4.   Дъмпингови маржове

(59)

Не бяха направени коментари относно временните заключения на Комисията по отношение на оказалия съдействие производител износител. Поради това дъмпинговите маржове, определени в съображения 114 — 116 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

7.   Дъмпингови маржове за всички засегнати държави

(60)

Въз основа на гореизложеното окончателните дъмпингови маржове, изразени като процент от цената при доставка CIF на границата на Съюза, без платено мито, са както следва:

Държава

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Китайска народна република

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

Всички други дружества

54,9 %

Япония

JFE Steel Corporation, Tokyo

47,1 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

52,2 %

Всички други дружества

52,2 %

Република Корея

POSCO, Seoul

22,5 %

Всички други дружества

22,5 %

Руска федерация

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Екатеринбург

29,0 %

Всички други дружества

29,0 %

Съединени американски щати

AK Steel Corporation, Ohio

60,1 %

Всички други дружества

60,1 %

Г.   ВРЕДА

1.   Определение за промишленост на Съюза и производство на Съюза

(61)

Поради липсата на коментари във връзка с определението за промишленост на Съюза и производство на Съюза заключенията, изложени в съображения 117 и 118 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

2.   Потребление на Съюза

(62)

Един японски производител износител заяви, че не е целесъобразно за представянето на данните за потреблението на Съюза да се използват диапазони, тъй като тези данни по принцип не би следвало да се пазят в тайна.

(63)

Както е посочено в съображение 134 от регламента за временните мерки, през разглеждания период вносът на разглеждания продукт от Япония в Нидерландия е отчитан под поверителен код по КН. Диапазоните бяха използвани с цел да бъде запазен поверителният характер на предоставените от заинтересованите страни данни. Ако вместо тях бяха представени точни данни за потреблението на Съюза, единият японски производител износител щеше да може да изчисли съвсем точно обема на вноса на другия японски производител износител. Освен това диапазоните, използвани в регламента за временните мерки, предоставиха на страните значима информация. В допълнение към това индексите за диапазоните на потреблението на Съюза позволяват да бъдат разбрани тенденциите в потреблението на Съюза.

(64)

Поради липсата на други коментари във връзка с потреблението на Съюза заключенията, изложени в съображения 119 — 124 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.   Внос от засегнатите държави

3.1.   Кумулативна оценка на въздействието на вноса от засегнатите държави

(65)

Двама производители износители изтъкнаха, че извършването на кумулативна оценка на вноса от техните държави в сравнение с този от другите засегнати държави е необосновано: единият от японските производители износители заяви, че изнася само висококачествени видове на разглеждания продукт и тъй като неговият износ намалява, той не упражнява ценови натиск върху пазара на Съюза. Американският производител износител изтъкна, че вносът от САЩ е намалял с 400 % през разглеждания период и че той винаги е определял цените на много по-високи нива от тези на другите производители. Освен това един ползвател заяви, че извършването на подобна кумулативна оценка е нецелесъобразно поради намаляването на вноса и разликата в ценовото поведение, в допълнение към факта, че даден производител износител продава видове на разглеждания продукт, които производителите от Съюза и другите производители от засегнатите държави не продават.

(66)

Както е посочено в съображение 132 от регламента за временните мерки, беше признато че през разглеждания период е отчетено намаление на вноса от Япония и от САЩ. Този внос обаче също е допринесъл за ценовия натиск по отношение на разглеждания продукт на пазара на Съюза. Бе установено че вносът от Япония и от САЩ е бил дъмпингов, а продуктите на тези две държави категорично са в пряка конкуренция с продуктите на Съюза и с тези на другите производители износители. Всички видове на разглеждания продукт, включително видовете, продавани от японските и американските производители износители, се продават с цел използването им в производството на трансформаторни сърцевини и на една и съща сравнително ограничена група клиенти. Поради това Комисията отхвърли възраженията срещу акумулирането.

(67)

След оповестяването на окончателните заключения американският производител износител повтори възражението си срещу акумулирането и заяви, че произвежданите от него видове на разглеждания продукт не са в конкуренция с продуктите на промишлеността на Съюза, тъй като те се продават на пазара на Съюза само заради по-високото си качество в сравнение с видовете продукти на промишлеността на Съюза.

(68)

В допълнение към доводите, цитирани в съображение 66 по-горе по отношение на вноса от САЩ като цяло, следва да се отбележи, че кумулативна оценка се извършва на национално равнище по отношение на пълния обхват на разглеждания продукт, а не по отделни дружества и като се вземат предвид само някои видове на разглеждания продукт. Поради това твърдението бе отхвърлено.

(69)

Комисията направи заключението, че всички критерии, определени в член 3, параграф 4, са изпълнени и вносът от засегнатите държави беше разгледан кумулативно за целите на определянето на вредата. Въз основа на гореизложеното заключенията, изложени в съображения от 125 — 132 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.2.   Обем и пазарен дял на вноса от засегнатите държави

(70)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 133 — 136 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

3.3.   Цени на вноса от засегнатите държави и подбиване на цените

(71)

Поради липсата на коментари заключенията, изложени в съображения 137 — 148 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.   Икономическо състояние на промишлеността на Съюза

4.1.   Общи бележки

(72)

Един корейски производител износител претендираше, че основните показатели за вреда са изкривени, тъй като не вземат предвид в достатъчна степен променящия се продуктов микс, което води до изтъняване на разглеждания и сходния продукт през разглеждания период. Този производител износител заяви също, че за да се добие точна и вярна представа, от промишлеността на Съюза следва да бъдат поискани данни, в които произведените количества са представени като дължина — в реално изражение или поне чрез конструиране на произведените дължини въз основа на продуктовия микс.

(73)

Комисията счете, че производителят износител не е предоставил данни, показващи че основаният на дължината подход би повлиял на показателите за вреда. Освен това стандартното количествено измерение, използвано за разглеждания продукт и за сходния продукт в рамките на тяхното производство, доставка и продажба, е тонажът. Данните на Евростат за разглеждания продукт и за сходния продукт също са изразени в тонаж. Поради това анализът на тонажа се счита за точен метод и доводът на заинтересованата страна се отхвърля.

(74)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че нейните показатели за вреда осигуряват обективно общо описание на действителното положение.

4.2.   Производство, производствен капацитет и използване на капацитета

(75)

Същата заинтересована страна и един ползвател твърдяха, че някои от заключенията на Комисията в регламента за временните мерки са противоречиви. Както е посочено в съображения 220 и 222 от регламента за временните мерки, Комисията уточни, от една страна, че промишлеността на Съюза измества производството си от конвенционални видове на сходния продукт към такива с висока пропускливост. От друга страна, както е посочено в таблицата в съображение 150 от регламента за временните мерки, производственият капацитет се е увеличил през разглеждания период (от 486 600 тона на 492 650 тона). Според тези заинтересовани страни е всеизвестно, че засиленото производство на по-тънки продукти (с висока пропускливост) автоматично води до намаляване на производствения капацитет.

(76)

Комисията отхвърли тези доводи. На първо място, нарастването на капацитета се е дължало главно на нарастване на капацитета на един от производителите от Съюза през разглеждания период. Този производител от Съюза понастоящем произвежда само конвенционални видове на разглеждания продукт. Освен това съображение 222 от регламента за временните мерки се отнася главно за бъдещето, а не само за разглеждания период. Това изявление се потвърждава от позоваването в съображение 196 от регламента за временните мерки, където се посочва, че промишлеността на Съюза ще премине към производството на продуктов микс с по-малки загуби в серомагнитната сърцевина.

(77)

Въз основа на гореизложеното заключенията, изложени в съображения 150 — 154 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.3.   Обем на продажбите и пазарен дял

(78)

Поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 155 — 158 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.4.   Други показатели за вреда

(79)

Поради липсата на коментари относно развитието на останалите показатели за вреда през разглеждания период заключенията, изложени в съображения 159 — 174 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

4.5.   Заключение относно вредата

(80)

В съответствие с член 6, параграф 1 от основния регламент, изложеното по-долу заключение относно вредата бе изведено въз основа на проверени данни от РП. Събирането и проверката на данните от периода след РП, от друга страна, бе извършено в контекста на анализа на интереса на Съюза (вж. също съображения 110 и 111). В таблицата в съображение 170 от регламента за временните мерки са показани рекордно високите загуби и отрицателните парични потоци от 2012 г. нататък. Следователно, изложеното по-долу заключение, че през РП промишлеността на Съюза е понесла вреда, се потвърждава.

(81)

Дори и данните за периода след РП да бъдат взети предвид за някои фактори за настъпване на вредата, по-специално ниските нива на печалба в периода януари — май 2015 г., това не би променило констатацията, че промишлеността на Съюза понася вреда.

(82)

Въз основа на гореизложеното и поради липсата на други коментари заключенията, изложени в съображения 175 — 179 от регламента за временните мерки — а именно, че през разглеждания период промишлеността на Съюза е понесла съществена вреда по смисъла на член 3, параграф 5 от основния регламент, се потвърждават.

Д.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

5.   Въздействие на дъмпинговия внос

(83)

Няколко заинтересовани страни заявиха, че вносът от засегнатите държави не би могъл да бъде причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, най-вече поради липсата на подбиване на цените. Освен това бе заявено, че в много случаи самите производители от Съюза са инициирали и ръководили намаляването на цените — както на пазара на Съюза, така и на други големи пазари. Един японски производител износител добави, че липсва значително увеличение на дъмпинговия внос и той не понижава и не потиска цените в значителна степен. В резултат на това този внос не може да бъде причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, тъй като той няма как да е упражнил натиск върху цените на пазара на Съюза. След оповестяването на окончателните заключения един японски производител износител заяви, че изявлението на Комисията, че този внос е понижил цените на пазара на Съюза в значителна степен, не е достатъчно, за да се определи, че вносът в действителност е причинил това понижаване. Според него констатацията, че е налице спад в цените, отразява единствено наличието на тенденция на световно равнище, но това не означава, че вносът е причинил понижаването на цените на пазара на Съюза.

(84)

Той също така заяви, че Комисията трябва да направи количествена оценка на действителната вреда, причинена от дъмпинговия внос, както и на вредата, причинена от други известни фактори, и да определи размер на митото, който не е по-голям от необходимото за отстраняване на вредата, причинена от дъмпинговия внос. Тези коментари бяха повторно отправени след оповестяването на окончателните заключения.

(85)

Твърденията, че вносът от засегнатите държави не би могъл да бъде причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза, не бяха подкрепени от установените в хода на разследването факти. Както е подчертано в съображения 137 — 164 от регламента за временните мерки, през разглеждания период спадът на средната единична цена на дъмпинговия внос е бил около 30 %. В резултат на това този внос е понижил цените на пазара на Съюза в значителна степен, като дори е принудил производителите от Съюза да намалят своите продажни цени до нива, много по-ниски от разходите, с цел да ги приведат в съответствие с равнищата на цените на вноса от засегнатите държави. Освен това равнището на дъмпинговия внос при постоянно намаляващи цени, от една страна, и загубата на обем на продажбите и понижаването на цените на промишлеността на Съюза, довели до работа на загуба, от друга, заемат една ясно установена последователност във времето, както е посочено в съображения 181 — 183 от регламента за временните мерки.

(86)

Твърдението, че спадът в цените доказва единствено наличието на тенденция на световно равнище, се отхвърля поради следните причини: На първо място, за разглеждания продукт не съществува единна пазарна цена на световно равнище, какъвто е случаят за някои стоки. На второ място, заключенията относно дъмпинга показаха наличието на различни дъмпингови маржове, от което е видно, че цените на различните пазари варират. На трето място, разследването разкри, че нивата на цените и очакваните увеличения на цените в различни региони на света (за 2014 г. до първото тримесечие на 2015 г.) не се развиват с еднакъв темп. На четвърто място, независимо че през РП е регистриран спад в цените в няколко региона на света, този спад варира в зависимост от региона, като особено рязко са се понижили цените на пазара на Съюза, който е отворен пазар, както е посочено в съображение 85 по-долу.

(87)

Дори при липсата на подбиване на цените, установена в регламента за временните мерки, производителите от Съюза не са били в състояние да определят цените си на нива над тези на техните разходи, което е довело до значителни загуби през разглеждания период. Поради това липсата на подбиване на цените, която е само един от факторите, разглеждани при анализа на вредата, не означава, че дъмпинговият внос не би могъл да причини вреда. Цените на промишлеността на Съюза са следствие от силното понижаване на цените, причинено от дъмпинговия внос на ниски цени. Без такъв силен натиск върху цените промишлеността на Съюза не би имала причина да намалява цените си до толкова ниски равнища. Поради изключително силния ценови натиск, който дъмпинговият внос е упражнявал върху продажните цени на производителите от Съюза, те не са имали друг избор освен да продават на цени под себестойността, с цел да защитят пазарния си дял и да запазят икономично равнище на производство. Поради това тези аргументи се отхвърлят. Освен това, що се отнася до твърдението, че Комисията трябва да направи количествена оценка на действителната вреда, причинена от дъмпинговия внос, и на вредата, причинена от други известни фактори, Комисията счита, както вече бе посочено в съображение 201 от регламента за временните мерки, че всички останали фактори, дори ако се вземе предвид въздействието от евентуалното им действие в комбинация, не нарушават причинно-следствената връзка между вредата и дъмпинговия внос.

(88)

Във връзка с цените и определянето на цените през разглеждания период един китайски производител износител заяви, че промишлеността на Съюза е инициирала понижаването на цените в началото на разглеждания период. Един ползвател заяви също така, че интензивната ценова конкуренция е била по-скоро непосредствено следствие от стремежа на производителите от Съюза и производителите износители да запазят или увеличат обемите в условията на свиващо се търсене.

(89)

Както е посочено в съображение 158 от регламента за временните мерки, тези твърдения се отхвърлят. На първо място, няма доказателства, че промишлеността на Съюза е инициирала този спад в цените. На второ място, от икономическа гледна точка няма логика промишлеността на Съюза да започне да продава продукти при високи загуби, без да е принудена да го стори. Накрая, следва да се припомни, че равнището на дъмпинговия внос при постоянно намаляващи цени и загубата на обем на продажбите и понижаването на цените на промишлеността на Съюза, довели до увеличаване на загубите за производителите от Съюза, заемат една ясно установена последователност във времето.

(90)

Освен това китайският производител износител заяви, че е трудно да се разбере по какъв начин по-високите цени, практикувани от производителите износители, могат да доведат до понижаване на цените. Един японски производител изтъкна, че Комисията не е успяла да докаже наличието на взаимовръзка между намаляването на цените в Съюза и вноса на разглеждания продукт от засегнатите държави. Един ползвател постави под въпрос валидността на основните доводи на Комисията, тъй като тя не е отчела липсата на подбиване на цените. В същия контекст един ползвател отправи коментар, че способността на даден производител да поддържа ценова конкуренция в дългосрочен план зависи от редица фактори, като например ефективност, производствени разходи и качество на продукта; размер, сила и стратегия на групата, към която принадлежат производителите.

(91)

Твърденията на заинтересованите страни се отхвърлят по следните причини. В допълнение към коментарите в съображение 87, производителите износители са в състояние да поддържат агресивни ценови стратегии на пазара на Съюза по-дълго от производителите от Съюза, поради следната причина: пазарният дял на производителите износители на техните вътрешни пазари е много по-голям от този на производителите от Съюза на пазара на Съюза. Освен това пазарът на Съюза е отворен, докато вътрешните пазари на производителите износители от засегнатите държави не допускат лесно други конкуренти, включително производителите от Съюза. Поради наличния на световния пазар свръхкапацитет, дължащ се на процъфтяващата промишленост в периода 2003 — 2010 г., през разглеждания период конкуриращите се производители от Съюза и производителите износители започват да практикуват агресивно ценообразуване. В тази връзка Комисията отбеляза, че през РП всички производители износители, освен един, са отчели по-висок производствен капацитет в сравнение с действителното производство. Накрая, що се отнася до взаимовръзката между спада на цените в Съюза и вноса на разглеждания продукт, съществува пряка взаимовръзка по отношение на спада в цените, макар и не в същата степен както по отношение на обема.

(92)

С оглед на всички изложени по-горе съображения, Комисията счита, както вече бе посочено в съображение 145 от регламента за временните мерки, че ограниченията, понесени от производителите от Съюза поради силния ценови натиск върху техните продажни цени, илюстрират особено добре вредата. Този натиск ги е принудил да продават на цени, по-ниски от техните разходи, за да защитят своя пазарен дял на пазара на Съюза, което им позволява да поддържат устойчиво равнище на производство.

(93)

Поради липсата на други коментари относно въздействието на дъмпинговия внос заключенията в съображения 181 — 183 от регламента за временните мерки се потвърждават.

6.   Въздействие на други фактори

6.1.   Икономическа криза

(94)

Една заинтересована страна твърдеше, че противно на заключенията в съображение 185 от регламента за временните мерки през разглеждания период промишлеността на Съюза е функционирала неоптимално най-вече поради намаляващото търсене на конвенционални видове на разглеждания продукт на пазара на Съюза. Друга заинтересована страна изказа твърдението, че спадът в потреблението на Съюза с около 11 % е ключовият елемент в полза на твърдението, че промишлеността на Съюза не е понесла съществена вреда от вноса на производителите износители. Тази заинтересована страна твърди, че тенденциите в развитието на обема на продажбите на промишлеността на Съюза следват идентична логика със спада на потреблението в Съюза, поради което са ключов фактор за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(95)

Както се посочва в съображения 121 и 156 от регламента за временните мерки, подобно развитие на потреблението в Съюза и на обема на продажбите на промишлеността на Съюза наистина е налице, въпреки че намаляването на обема на продажбите на промишлеността на Съюза леко е надвишило спада в потреблението. Както е посочено по-горе обаче, ключовият фактор за определянето на вредата е това, че производителите от Съюза са били принудени да продават на цени, по-ниски от техните разходи. С оглед на това твърденията на заинтересованата страна в това отношение следва да бъдат отхвърлени. Освен това Комисията остава на мнение, че икономическата криза е причинила свиване на търсенето в Съюза, както бе отбелязано в съображение 184 от регламента за временните мерки, но тя не е основната причина за вредата. В тази връзка, въпреки че потреблението в Съюза е спаднало между 2011 и 2012 г., през 2012 г. то е било приблизително същото като през 2010 г. През 2010 г. обаче промишлеността на Съюза е имала печалба от 14 %, въпреки че е отбелязала загуба от почти 10 % през 2012 г. В резултат на това, дори икономическата криза да е допринесла за вредата, това не би могло да наруши причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и съществената вреда, понесена от промишлеността на Съюза.

(96)

С оглед на това заключенията в съображения 184 и 185 от регламента за временните мерки се потвърждават.

6.2.   Недостатъчна конкурентоспособност на производителите от Съюза

(97)

Китайският производител износител заяви, че освен дъмпинговия внос съществуват много други причини за затрудненото положение на производителите от Съюза, като например високите цени на суровините, търговията с квоти на CO2 и най-вече икономическата несигурност и значителния спад в нивата на потребление, по-специално в Южна Европа.

(98)

Ако редица други фактори (в това число високите цени на суровините и др.) бъдат сравнени със същите фактори за някои от производителите износители, например тези от Русия, Китай и САЩ, вероятно ще проличи наличието на сравнителен ущърб за производителите от Съюза.

(99)

Тези аргументи обаче на дават задоволително обяснение защо промишлеността на Съюза е успявала да постига печалби в размер около 14 % през 2010 г. и предходните години, при положение че евентуалният сравнителен ущърб по отношение на разходите най-вероятно е бил същият през този период.

(100)

Поради това твърдението се отхвърля.

6.3.   Внос от трети държави

(101)

Поради липсата на коментари по отношение на вноса от трети държави заключенията, изложени в съображения 189 и 190 от регламента за временните мерки, се потвърждават.

6.4.   Продажби за износ на промишлеността на Съюза

(102)

Двама производители износители изразиха твърдението, че данните за износа на производителите от Съюза доказват тяхната агресивна ценова политика, тъй като цените на техния износ са далеч под нивата на среднопретеглените продажни цени на Съюза на пазара на Съюза и дори под себестойността на самия износ. Друг производител износител заяви, че Комисията следва ясно да отдели и разграничи вредоносното въздействие от икономическата криза и слабите резултати на промишлеността на Съюза по отношение на експортните продажби. Друг ползвател заяви, че заключението на Комисията, че резултатите по отношение на експортните продажби са останали високи и не са били от решаващо значение за понесената от промишлеността на Съюза вреда не се подкрепя от данните, тъй като през разглеждания период експортните продажби са намалели с 22,7 %, а продажбите на вътрешния пазар — с 11 %.

(103)

Тези твърдения бяха отхвърлени поради следните съображения. Фактът че единичната цена при експортни продажби на производителите от Съюза е по-ниска от цената на пазара на Съюза следва да се разглежда с оглед на това, че тя обхваща значителен дял второкачествени GOES, които се изнасят и продават предимно преоценени. Освен това, както вече беше посочено в съображение 193 от регламента за временните мерки, резултатите по отношение на експортните продажби са допринесли за настъпването на вредата, но не нарушават причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос и вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(104)

Поради липсата на други коментари по отношение на въздействието на износа на промишлеността на Съюза заключенията в съображения 191 — 193 се потвърждават.

6.5.   Свръхкапацитет на промишлеността на Съюза

(105)

Друга заинтересована страна посочи, че промишлеността на Съюза страда от огромен свръхкапацитет, и че намаляването на производствените обеми на производителите от Съюза се дължи главно на спада в потреблението в Съюза и значителното намаляване на обема на износа на производителите от Съюза, по-специално между 2012 и 2013 г.

(106)

Това твърдение бе отхвърлено, тъй като, както е посочено в съображения 194 — 197 от регламента за временните мерки, свръхкапацитетът, за който се твърди, че съществува, е по-скоро резултат от дъмпинговия внос, отколкото причина за вредата, понесена от промишлеността на Съюза.

(107)

Поради липсата на други коментари във връзка с гореизложеното заключенията в съображения 194 — 197 от регламента за временните мерки се потвърждават.

6.6.   Руският внос представлява конвенционална марка

(108)

Поради липсата на други коментари във връзка с гореизложеното заключенията в съображения 198 и 199 от регламента за временните мерки се потвърждават.

7.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(109)

Поради липсата на други коментари по отношение на причинно-следствената връзка заключенията в съображения 200 — 202 от регламента за временните мерки се потвърждават.

Е.   ИНТЕРЕС НА СЪЮЗА

1.   Предварителни бележки

(110)

По силата на член 6, параграф 1 от основния регламент информацията, отнасяща се за период след РП, обикновено не следва да бъде взета под внимание. С огледа на определянето на наличието на интерес на Съюза обаче съгласно предвиденото в член 21, параграф 1 от основния регламент може да бъде взета под внимание информация, отнасяща се за период след РП (3).

(111)

И ползватели, и производители износители отбелязаха, че е необходимо да бъдат взети под внимание важни развития от периода след РП. Повечето коментари и твърдения, получени след налагането на временните мерки, бяха свързани със следните развития в периода след РП. Видовете на разглеждания продукт с висока пропускливост са все по-оскъдни на пазара на Съюза, най-вече с оглед на влизането в сила на първия етап от Регламента за екопроектирането (както бе посочено в съображение 233 от регламента за временните мерки), но се твърди също и че производителите от Съюза не са в състояние да снабдяват пазара с продукти с висока пропускливост с необходимото качество. В допълнение, цените на разглеждания продукт и на сходния продукт значително са се увеличили след РП. Също така заинтересовани страни заявиха, че Комисията е подценила въздействието на временните мерки върху отрасъла за производство на трансформатори, по-специално като е занижила дела на разглеждания продукт в общите производствени разходи на ползвателите. И накрая, беше заявено, че производителите от Съюза отново са рентабилни, така че вече нямат нужда от защита.

(112)

В случай че тези предполагаеми развития в периода след РП (по-специално комбинацията от промяна в правната рамка, рязко увеличаване на цените и недостиг на пазара на определени видове на продукта) бъдат потвърдени, с оглед на специфичните обстоятелства по случая те ще са от значение за оценката на интереса на Съюза от налагане на подходящи мерки. Поради това Комисията реши по изключение да проучи допълнително тези развития в периода след РП между юли 2014 г. и май 2015 г. Както е посочено в съображение 5 по-горе и с оглед на изявленията, направени в съображения 27, 224 и 239 от регламента за временните мерки, след налагането на временните мерки бе събрана допълнителна информация за развитията в периода след РП и бяха посетени редица ползватели и производители от Съюза.

2.   Интерес на промишлеността на Съюза

(113)

Някои заинтересовани страни изтъкнаха, че налагането на мерките е ненужно, тъй като рентабилността на производството на Съюза е достигнала високи нива в периода след РП благодарение на значителното увеличение на цените и на саморегулирането на пазара. Въз основа на това се твърди, че в периода след РП промишлеността на Съюза вече не понася вреда.

(114)

Както е посочено в съображение 5 по-горе, с цел да бъде проверена истинността на тези твърдения бяха проведени осем допълнителни проверки на място. Тези проверки показаха, че рентабилността на всеки отделен производител от Съюза е различна, но като средни стойности производителите от Съюза са понесли загуба в размер на – 16,6 % през периода юли — декември 2014 г. и са достигнали отново ниво на печалба от 1,1 % в периода януари — май 2015 г. Поради това беше направено заключението, че възстановяването на промишлеността на Съюза е слабо в периода след РП. Тези проценти представляват среднопретеглените стойности на рентабилността преди данъчно облагане на всички производители от Съюза, както са посочени в съответните им отчети за приходите за периода януари — май 2015 г., изразени като процентен дял от продажбите им в Съюза на несвързани клиенти.

(115)

След окончателното оповестяване едно сдружение на ползвателите заяви, че производителите от Съюза вече не понасят вреда, тъй като работят при пълна мощност и едва успяват да отговорят на търсенето. Един ползвател направи сходен коментар, а именно, че поради продължаващите увеличения на цените се очаква маржовете на печалбата да надхвърлят 5 % още през пролетта на 2015 г.

(116)

В съответствие с член 6, параграф 1 от основния регламент обаче заключението относно вредата бе изведено въз основа на проверени данни от РП. Събирането и проверката на данните от периода след РП, от друга страна, бе извършено в контекста на анализа на интереса на Съюза. В таблицата в съображение 170 от регламента за временните мерки са показани рекордно високите загуби и отрицателните парични потоци от 2012 г. нататък.

Дори като се вземат предвид данните от периода след РП, промишлеността на Съюза все още понася вреда: ниските печалби през периода януари — май 2015 г. не могат да компенсират четирите последователни години на загуби от нереализирани продажби на продукти висок клас. В допълнение, анализът на вредата се основава на определен брой фактори, като рентабилността е само един от тях.

(117)

Следователно заключението, че през РП промишлеността на Съюза е понесла вреда, се потвърждава. Поради липсата на други коментари по отношение на интереса на промишлеността на Съюза се прави заключението, че налагането на антидъмпингови мита би било в интерес на промишлеността на Съюза, тъй като ще ѝ позволи да се възстанови от въздействието на установения вредоносен дъмпинг.

3.   Интерес на несвързаните вносители

(118)

Поради липсата на коментари във връзка с интереса на несвързаните вносители и търговци, изложеното в съображения 208 — 212 от регламента за временните мерки се потвърждава.

4.   Интерес на ползвателите

4.1.   Въведение

(119)

Както бе изложено подробно в съображения 5 и 6, от ползвателите бе събрана допълнителна информация за развития в периода след РП и бяха направени посещения при петима по-големи ползватели, които предоставиха обстойна информация след налагането на временните мерки.

(120)

Една от заинтересованите страни изказа твърдението, че представлява много голям дял от производството на Съюза на трансформатори, състоящо се от малки, средни по размер и големи предприятия, които произвеждат в повечето държави — членки на Съюза. Тази заинтересована страна твърдеше, че съществуват множество малки и средни дружества, които ще бъдат засегнати от мерките в най-голяма степен. В тази връзка асоциацията, представляваща италианските дружества производители на трансформатори, заяви, че 60 % от целия оборот на територията на Италия се осъществява от италиански малки и средни дружества за производство на трансформатори.

(121)

Твърдението, че съществуват множество малки и средни (МСП) дружества за производство на трансформатори, които ще бъдат засегнати в най-голяма степен от мерките, не можаха да бъдат подложени на систематична оценка поради липсата на доказателства. Въпреки това твърдението изглежда правдоподобно с оглед на информацията, събрана от петимата проверени ползватели, един от които е МСП.

4.2.   Недостатъчно предлагане и разлики в качеството

(122)

След налагането на временните мерки няколко ползватели заявиха, че наличността на видове с висока пропускливост в Съюза е ограничена и че положението се е влошило след РП. Те твърдяха, че тази ограничена наличност се дължи на нарастващото неравновесие между предлагането и увеличаващото се търсене на ползвателите за тези конкретни видове на разглеждания продукт. В този контекст те изказаха също така твърдението, че капацитетът на промишлеността на Съюза е недостатъчен, за да задоволи нарастващото търсене на пазара на Съюза и че липсват други източници освен производителите износители. Освен това те твърдяха, че въпреки стратегическото решение на производителите от Съюза да започнат да произвеждат пропорционално повече видове с висока пропускливост отколкото конвенционални видове на разглеждания продукт, този преход ще отнеме време поради необходимостта от изграждане и допълнително задълбочаване на необходимия технически опит. Освен това някои ползватели изтъкнаха, че налагането на антидъмпингови мерки по отношение на вноса от засегнатите държави би оказало допълнително отрицателно въздействие върху наличността на видове на продукта с висока пропускливост в Съюза, поради разликата в производствения капацитет и техническите възможности за производство на висококачествени видове на производителите от Съюза. В този контекст промишлеността на Съюза изтъкна довода, че няма правно изискване към тях да удовлетворяват цялото търсене на определени видове в Съюза.

(123)

Данните от периода след РП показаха, че производителите от Съюза и досега не са съумели да удовлетворят цялото търсене на всички видове GOES с висока пропускливост, и по-специално на видовете на продукта с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg. Освен това, въпреки предварително договорените условия на доставка, за тези видове бяха отбелязани закъснения в производството и доставките, по-специално в периода след РП. Един корейски производител износител, изнасял през РП главно видове на разглеждания продукт с висока пропускливост, е прекратил своя износ за Съюза в периода след РП. Причините за това прекратяване не са известни. На четвърто място, очаква се търсенето на видове на разглеждания продукт с висока пропускливост от най-висок клас да продължи да се увеличава вследствие на изпълнението на първия етап на Регламента за екопроектирането, който влезе в сила през юли 2015 г., както е допълнително обяснено от съображение 140 нататък.

(124)

По отношение на техническата компетентност и въпросите, свързани с качеството, няколко ползватели направиха коментар, че дори и в случаите, когато промишлеността на Съюза произвежда GOES с изискваното максимално ниво на гарантирано най-ниско ниво на загуба в сърцевината, продуктът със сходна загуба в сърцевината, закупуван от производителите износители, като цяло е с по-високо качество от гледна точка на максималната загуба в сърцевината и шумовите характеристики.

(125)

Доказателствата, представени от ползвателите, отнасящи се до периода след РП, насочиха вниманието към проблеми, свързани с качеството, с които те са са сблъскали, главно във връзка с производителите от Съюза. Тези ползватели подкрепиха твърденията си с доказателства, основани на техни вътрешни статистики и технически проверки.

(126)

След оповестяването на окончателните заключения един ползвател заяви, че недостигът на видове на разглеждания продукт с висока пропускливост е пряк резултат от липсата на инвестиции от страна на производителите от Съюза. Този ползвател твърдеше, че е чиста спекулация да се правят предположения дали промишлеността на ЕС ще инвестира в производството на висококачествени GOES, или не. Друг ползвател заяви, че изглежда слабо вероятно производителите от ЕС сега да постигнат качеството и капацитета, необходими за удовлетворяване на потребностите на ползвателите от ЕС в краткосрочен или средносрочен план.

(127)

След оповестяването на окончателните заключения един ползвател твърдеше, че — за разлика от настоящата процедура — в случая с полиестерните щапелни влакна една от наложителните причини да не бъдат въведени мерки при оценката за наличие на интерес на Съюза е бил проблемът с недостига, тъй като промишлеността на Съюза не е била в състояние да положи необходимите усилия, за да отговори на търсенето в Съюза (4).

(128)

Случаят с полиестерните щапелни влакна и настоящият случай не могат да бъдат сравнявани по две причини. За разлика от настоящата процедура, в случая с полиестерните щапелни влакна жалбата е оттеглена. Следователно проверката за наличие на интерес на Съюза е била различна. В член 9, параграф 1 се предвижда, че при оттегляне на жалба процедурата може да бъде прекратена, освен когато прекратяването не е в интерес на Съюза. В настоящия случай се прилага член 21, параграф 1, в който се предвижда, че мерките, […], може да не се въвеждат в случаите, когато органите, на основата на цялата получена информация, могат категорично да заключат, че въвеждането на тези мерки не е в интерес на Съюза.

(129)

Другата разлика в случая с полиестерните щапелни влакна е, че производителите от Съюза са преработвали разглеждания продукт (5) в други продукти (различни от разглеждания продукт). В настоящия случай, напротив, производителите от Съюза се опитват да компенсират, като произвеждат все по-големи количества от видовете на продукта с висока пропускливост.

(130)

Комисията не може да предвиди дали производителите от ЕС ще постигнат в обозримо бъдеще качеството и капацитета, необходими за удовлетворяване на потребностите на ползвателите от ЕС, по-специално по отношение на наличността на някои видове GOES с висока пропускливост. Насърчаването на индустриална политика не е цел на антидъмпинговото разследване; неговото предназначение е само да възстанови условията на лоялна конкуренция между Съюза и производителите износители.

(131)

Въпреки това проверката показа, че производителите от Съюза са инвестирали в производството на видове на разглеждания продукт с висока пропускливост, при все че това е било трудно поради затрудненото икономическо положение на производителите от Съюза през целия разглеждан период. Един производител приведе доказателства относно нова производствена линия на GOES от висок клас, въведена през август 2015 г.

(132)

С оглед на гореизложеното се стигна до заключението, че наличността на видове с висока пропускливост в Съюза през РП е било ограничена и че след РП положението се е влошило, главно с оглед на увеличеното търсене в резултат на влизането в сила на първия етап на Регламента за екопроектирането.

4.3.   Увеличение на цените

(133)

Един производител износител твърдеше, че след РП цените на разглеждания продукт са се увеличи в рамките на 50 до 70 % в сравнение със средните продажни цени на разглеждания продукт през разглеждания период. Друг производител износител заяви, че между март 2014 г. и март 2015 г. цените са се увеличили с около 30 % въз основа на публични индекси. Подобни коментари бяха получени от голям брой ползватели. Един ползвател например твърдеше, че при сравнение на цените през втората половина на 2014 г. и първата половина на 2015 г. с цените през разглеждания период, се констатира увеличение между 8 и 25 %. Друг ползвател заяви, например, че увеличението на цените през април 2015 г., в сравнение с юни 2014 г., е било над 45 % за видовете на разглеждания продукт с висока пропускливост и над 25 % за конвенционалните видове. Този ползвател твърдеше също, че тази тенденция в развитието на цените е устойчива и ще се запази в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Много ползватели твърдяха също, че всички тези увеличения на цените в крайна сметка ще доведат до закриване на предприятия, загуба на работни места в рамките на Съюза и преместване на някои дейности извън Съюза.

(134)

От друга страна, една заинтересована страна, въпреки че признаваше увеличението на цените след РП, твърдеше, че тези увеличения на цените след РП не са били над равнищата на цените от 2010 и 2011 г.

(135)

Разследването разкри, че споменатите увеличения на цените в периода след РП в действителност са се състояли. Първо, въз основа на данните, получени от производителите от Съюза, средното увеличение на цените на сходния продукт е възлизало на 3 % за периода юли — декември 2014 г. и на 14 % за периода януари — май 2015 г. в сравнение с действителните средни цени през РП. Освен това въз основа на наличните данни, предоставени от оказалите съдействие ползватели, в периода след РП до май 2015 г. са били наблюдавани увеличения на цените на разглеждания продукт от около 30 %, като за някои видове на продукта те са били дори по-високи.

(136)

Беше установено, че цените са започнали да растат през втората половина на 2014 г. и нарастването им е продължило през първата половина на 2015 г. Тези увеличения на цените са отбелязани както за видовете на разглеждания продукт с висока пропускливост, така и за конвенционалните видове на разглеждания продукт и сходния продукт. Освен това въз основа на проверки на място за определени договори, сключени между ползватели и производители за втората половина на 2015 г., цените за тези поръчки се очаква да бъдат с между 22 % и 53,5 % по-високи отколкото през РП.

(137)

С оглед на гореизложеното се стигна до заключението, че през периода след РП (до май 2015 г.) се забелязва увеличение на цените както за видовете на разглеждания продукт с висока пропускливост, така и за конвенционалните видове и за сходния продукт. Освен това, както бе обяснено в съображение 133 по-горе, се очаква цените да продължат да растат през втората половина на 2015 г.

4.4.   Конкурентоспособност на ползвателите в Съюза

(138)

Както е посочено в съображение 228 от регламента за временните мерки, GOES като суровина представляват около 6 — 13 % от общите разходи за изграждане на трансформатор, въз основа на данни и равнища на цените през РП. Един производител износител и няколко ползватели оспориха тези проценти, като посочиха, че те изглеждат значително занижени, дори през РП, когато цените на GOES са били много по-ниски отколкото в периода след РП. Освен това всички ползватели твърдяха, че цените са започнали да нарастват значително след края на РП. Диапазонът 6 — 13 % бе изчислен въз основа на данните, предоставени от оказалите съдействие ползватели, които впоследствие бяха проверени и основателно включени в регламента за временните мерки. Комисията признава обаче, че въпреки че точният процент на разходите за GOES зависи от вида на трансформатора, увеличението на цената на GOES след РП е логично да доведе до увеличаване на разходите за изграждане на трансформатори, което ще се отрази негативно на конкурентната позиция на производителите на трансформатори в Съюза. Независимо от това производителите на трансформатори извън Съюза също са засегнати по отношение на конкурентоспособността си поради същата тенденция на повишаване на цените от втората половина на 2014 г. нататък за GOES на пазари като КНР, Индия и Северна Америка, какъвто е случаят и с пазара на Съюза.

4.5.   Заключение относно интереса на ползвателите

(139)

Комисията приема твърденията, че налагането на мерките ще доведе до допълнително увеличение на цените на GOES в ущърб на ползвателите. Освен това Комисията прави заключението, че конкурентоспособността на промишлеността на ползвателите ще бъде ощетена в още по-голяма степен, ако бъдат наложени мерки под формата на адвалорно мито, с оглед на значителните увеличения на цените, настъпили след РП.

4.6.   Други фактори

(140)

Както е посочено в съображение 233 от регламента за временните мерки, първият етап от Регламента за екопроектирането влезе в сила на 1 юли 2015 г. и обхваща новите изисквания за екопроектиране по отношение на малките, средните и големите силови трансформатори, с които се цели повишаване на тяхната енергийна ефективност.

(141)

След оповестяването на временните заключения няколко ползватели отправиха следните коментари. На първо място, прилагането на първия етап води до повишено търсене на видове GOES с висока пропускливост в Съюза, по-специално на видове GOES с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg. На второ място, тенденцията към доставяне на видове с висока пропускливост, имащи възможно най-ниска загуба в сърцевината, е най-вероятно необратима, тъй като изпълнението на втория етап (с налагането на още по-строги изисквания от 2021 г. нататък) ще доведе до допълнително увеличаване на търсенето на видове с висока пропускливост. На трето място, други държави по света (като КНР, Индия и др.) също прилагат сходни изисквания за енергийна ефективност, поради което търсенето на видове GOES с висока пропускливост на световно равнище се увеличава. На четвърто място, макар да е вярно, че първият етап до известна степен може да бъде изпълнен като се използват конвенционални видове GOES, това би довело до допълнителни разходи в ущърб на ползвателите, тъй като е необходимо да бъде проектиран различен, по-обемен трансформатор, което изисква значително по-голям принос от инженерни услуги, труд и материали. В някои случаи спецификацията на продукта за даден трансформатор изобщо не позволява използването на конвенционални видове GOES.

(142)

Комисията счете, че това нарастващо търсене не само в Съюза, но и в целия свят, най-вероятно ще продължи да оказва отрицателно въздействие върху наличността на видове с висока пропускливост, по-специално на такива с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg, което най-вероятно ще доведе до по-нататъшно увеличение на цените. Следователно е в интерес на Европейския съюз, както е отразено в правно обвързващите стандарти за продуктите, да се гарантира предлагането на достатъчни количества видове с висока пропускливост за производството и търговията в Съюза, независимо от техния произход.

(143)

С оглед на гореизложеното се стигна до заключението, че мерките ще доведат до значително по-нататъшно увеличение на вносните цени, в допълнение към вече отбелязаното в периода след РП.

5.   Заключение относно интереса на Съюза

(144)

Заключава се, че окончателните мерки ще позволят на производителите от Съюза да възстановят печалбите си до устойчиви нива. Ако не бъдат наложени мерки, не е ясно дали промишлеността на Съюза ще бъде в състояние да направи необходимите инвестиции, за да развие допълнително своето производство на видове на сходния продукт с висока пропускливост, които са едновременно търсени от ползвателите и действително необходими за привеждане на трансформаторите в съответствие с Регламента за екопроектирането.

(145)

Що се отнася до интереса на ползвателите, налагането на мерки на предложеното равнище би имало отрицателно въздействие върху цените на трансформаторите и върху заетостта в промишлеността на ползвателите, но при обстоятелства на пазара като наблюдаваните през РП това въздействие може да не се счита за прекомерно.

(146)

Следователно, въз основа на оценката на всички различни интереси, взети като цяло, се стигна до заключението, че няма наложителни причини срещу налагането на окончателни антидъмпингови мита върху вноса на разглеждания продукт с произход от петте засегнати държави.

(147)

След оповестяването на окончателните заключения няколко заинтересовани страни отбелязаха, че Комисията е посочила като причина, наред с други, постоянното и значително нарастване на цените на всички видове в периода след РП и че производителите от Съюза са достигнали отново ниво на печалба от 1,1 % в периода януари — май 2015 г. Следователно те твърдяха, че налагането на митата е против интереса на Съюза. Друг ползвател заяви, че поради повишението на цените голяма част от производството на трансформатори в ЕС в момента работи на загуба, и по-специално МСП, докато промишлеността на ЕС за производство на GOES постига добри печалби.

(148)

По отношение на рентабилността на производителите от Съюза се прави позоваване на съображение 116. Както е изложено по-подробно в съображения 149 и 169 по-долу, значителното увеличение на цените, наред с другото, принуди Комисията да промени формата на мерките, с цел постигане на баланс между интересите на всички страни. Освен това, както вече беше посочено по-горе, Комисията припомня, че оценката на вредата бе направена въз основа на проверени данни от РП, а данните от периода след РП бяха използвани само в рамките на анализа на интереса на Съюза.

(149)

С оглед на развитията в периода след РП, обаче, и с цел да се ограничат евентуалните сериозни въздействия върху ползвателите, които са силно зависими от предлагането на разглеждания продукт, по-специално на видовете на продукта с висока пропускливост от най-висок клас, Комисията счете, че е в съответствие с интереса на Съюза да бъде променена формата на мерките и вместо адвалорните да бъдат наложени плаващи мита. Ако, в допълнение към увеличението на цените в периода след РП, бъдат наложени и мерки под формата на адвалорно мито, ползвателите ще бъдат засегнати непропорционално, което би оказало отрицателно въздействие върху тяхната конкурентоспособност спрямо техните конкуренти извън Съюза, с оглед на увеличеното търсене и недостига на пазара по-специално на видове с висока пропускливост. В допълнение, постигането на определената в Регламента за екопроектирането цел да се осигури достатъчно предлагане на видове на продукта с висока пропускливост би било затруднено от налагането на мерки под формата на адвалорно мито, с оглед на увеличеното търсене по-специално на видове на продукта с висока пропускливост.

Ж.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

1.   Равнище на отстраняване на вредата (марж на вредата)

(150)

След оповестяването на временните и окончателните заключения промишлеността на Съюза оспори целевата печалба, използвана за определянето на равнището на отстраняване на вредата съгласно посоченото в съображение 245 от регламента за временните мерки. Тя отново изказа твърдението, че марж на печалбата преди данъчно облагане от порядъка на 14 % би бил разумно, пазарнообвързано равнище на печалба, основано на маржа на нетната печалба преди данъчно облагане, постигната от промишлеността на Съюза през 2010 г.

(151)

Както бе обяснено в съображение 243 от регламента за временните мерки, маржът на печалбата, използван за установяване на равнището на отстраняване на вредата, съответстваше на маржа на печалбата, който можеше с основание да се очаква, че промишлеността на Съюза ще реализира при нормални условия на конкуренция при липсата на дъмпингов внос. Това бе процентът, използван при предходното разследване, когато продажбите на промишлеността на Съюза са били рентабилни. Както е посочено в съображение 242 от регламента за временните мерки, средната печалба през 2010 г. се счита за извънредно висока, като се вземат предвид загубите, понесени от 2011 г. нататък и рязкото покачване, дори през 2010 г., на цените на GOES на световния пазар. Следователно се счита за разумно да бъде установен целеви марж на печалбата в размер на 5 %.

(152)

Един японски производител износител поиска да бъде изслушан от служителя по изслушванията при търговските процедури. Той възрази срещу начина, по който Комисията прилага член 2, параграф 9 за изчислението на вредата, като заяви, че член 2, параграф 9 фигурира сред антидъмпинговите разпоредби на основния регламент и не може да бъде използван по аналогия за изчисляване на вреда. Тази заинтересована страна изказа също така твърдението, че разходите за преработка, свързани с разкрояването на рулона, извършено от свързан субект на пазара на Съюза, не е трябвало да бъдат приспаднати и че използваните разходи след вноса са занижени. Този коментар бе повторно отправен след оповестяването на окончателните заключения. Един корейски производител износител отправи подобно искане, като твърдеше, че цената при свободно движение на цените следва да се основава на цената, действително фактурирана от неговите свързани вносители в Съюза на първите независими клиенти в Съюза.

(153)

Целта на изчисляването на маржа на вредата е да се определи дали, ако върху експортната цена на дъмпинговия внос се приложи по-ниска митническа ставка от цената, основава на дъмпинговия марж, това би било достатъчно за отстраняване на вредата, причинена от дъмпинговия внос. Тази оценка следва да се основава на експортната цена на границата на Съюза, която се счита за сравнима с цената франко завода на промишлеността на Съюза. В случай на експортни продажби чрез свързани вносители, по аналогия с подхода, следван в изчислението на дъмпинговия марж, експортната цена се конструира въз основа на цената на препродажбата на първия независим клиент, надлежно коригирана в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент. Тъй като експортната цена е необходим елемент в изчислението на маржа на вредата и тъй като този член е единствената разпоредба в основния регламент, предоставяща насоки за конструирането на експортната цена, прилагането на настоящия член по аналогия е обосновано. Член 2, параграф 9 предоставя основание и за приспадането на разходите за преработка, тъй като се внасят корекции за всички разходи, направени между вноса и препродажбата. Поради това Комисията счете, че прилаганият подход е точен и отхвърли тези твърдения.

(154)

Друг японски производител износител заяви, че информацията, съобщена при оповестяването на временните заключения, не позволява да се разглежда правилността и целесъобразността на изведените от Комисията заключения относно вредата. В този контекст на 27 май 2015 г. японският производител износител поиска оповестяване и разяснения относно някои пропуснати данни. Той заяви също така, че отговорът на Комисията от 4 юни 2015 г. не отразява подобаващо искането и не позволява на дружеството да коментира точността и релевантността на заключенията относно вредата. След оповестяването на окончателните заключения този японски производител износител повтори доводите си и заяви, че служителят по изслушванията при търговските процедури е препоръчал разкриването на допълнителна информация. На второ място, за някои от своите изнасяни продукти под формата на цели, неразкроени рулони, за които експортните цени представляват стойността на целия рулон с отрязани краища, дружеството изтъква, че корекциите за физически различия, направени спрямо експортните му цени за целите на изчислението на маржа на вредата, не отчитат изцяло пазарната стойност на разкроените рулони (в сравнение с неразкроените рулони) и следователно не са в съответствие с приложимите правила и съответната съдебна практика. Един корейски производител износител също заяви, че е било нарушено правото му на защита, тъй като при оповестяването на временните заключения не са предоставени достатъчни разяснения относно сравнението между различните видове на продукта.

(155)

Първо, що се отнася до искането за оповестяване на допълнителна информация, Комисията счете, че то не може да бъде прието изцяло, тъй като тя е задължена да пази поверителния характер на информацията за другите заинтересовани страни, в този случай — производителите от Съюза. Поради липсата на други средства за опазване на поверителността и същевременно предоставяне на значима информация на страните, Комисията счете за целесъобразно използването на диапазони от стойности както при оповестяването на временните заключения. По този начин оповестяването предостави цялата необходима информация, като зачиташе от една страна правото на съдържателна информация и опазваше поверителността, от друга.

(156)

Що се отнася до коментарите на японския производител износител след окончателното оповестяване, в протокола от изслушването със служителя по изслушванията при търговските процедури се говори по-скоро за различията в становищата на японския производител износител и службите на Комисията, довели до неговата препоръка за продължаване на обсъжданията. Служителят по изслушванията при търговските процедури също предложи, като алтернатива на оповестяването на поверителни данни, да бъдат проверени изчисленията на Комисията. На 30 юли 2015 г. бе проведена последваща среща с японския производител износител, с цел да се уточни наличната и да се предостави допълнителна информация. Освен това при оповестяването на окончателните заключения на този японски производител износител бе оповестена допълнителна информация (като целевата цена на определен вид на продукта, общите стойности и обема на продажбите на Съюза). На последно място, служителят по изслушванията провери също изчислението на вредата и не откри нередности или грешки. Служителят по изслушванията при търговските процедури съобщи това на японския производител износител.

(157)

Що се отнася до корекциите за подрязването, би могла да се направи разумна корекция въз основа на адаптирането на теглото (цели неподрязани рулони срещу цели рулони с подрязани краища). След налагането на временните антидъмпингови мерки обаче бе коригирано нивото на тази корекция, тъй като на етапа на временните мерки процентите, използвани за коригиране на теглото, не са били съвсем точни. Процентният дял на загуба на добив, използван при корекцията, се базираше на доказателствата, събрани в хода на разследването на място в помещенията на японския производител износител. След оповестяването на окончателните заключения японският производител износител повтори своите коментари.

(158)

Комисията счете, че тази коригирана корекция отразява точно разликата в пазарната стойност между подрязани и неподрязани рулони. Изчислението, представено от японския производител износител, не беше счетено за точно, тъй като при изчисляването на разликата между средните цени на подрязаните и неподрязаните рулони не е взето предвид нетното тегло на подрязаните продукти.

(159)

Същият японски производител износител заяви също така, че в оповестените временни заключения се съдържат някои грешки. В действителност при оповестяването на временните заключения бяха установени някои незначителни грешки в изчисленията, които бяха коригирани. В резултат на тези корекции, както и на корекцията, разяснена в предходното съображение, маржът на вредата за това японско дружество бе променен на 39,0 %. Както е посочено по-горе, изчисленията бяха преразгледани от служителя по изслушванията при търговските процедури.

(160)

Руският производител износител твърдеше, че стойностите на производствените разходи на промишлеността на Съюза, използвани в изчислението на маржа на подбиване, за някои видове продукти са нереалистично високи в сравнение с тези за почти идентични видове на продукта. След оповестяването на окончателните заключения това твърдение беше повторно изтъкнато, като се твърдеше че са налице нередности в направените от Комисията изчисления на подбиването и бяха посочени значително различаващите се производствени разходи за два сходни вида на разглеждания продукт.

(161)

Комисията обаче установи, че данните за производствените разходи на промишлеността на Съюза са точни. Двата сходни вида, за които говореше руският производител износител, по-специално, бяха анализирани и сравнени с производствените разходи за други видове. Разликите в стойностите на производствените разходи на някои видове на продукта в сравнение с почти идентични видове на продукта може да бъдат обяснени с различната комбинация от производители от Съюза, които произвеждат тези видове.

(162)

В допълнение, руският производител износител заяви, че съществува диспропорция между изчисленията на дъмпинга и на вредата по отношение на третирането на нискокачествените продукти. В искането се посочваше, че, както е определено в съображение 147 от регламента за временните мерки, руският разглеждан продукт „второ и трето качество“ не е сравнен с продуктите „първо и второ качество“ на промишлеността на Съюза.

(163)

Комисията счете, че фактът, че за целите на обективното сравнение на видовете на продукта второкачествените продукти не са сравнени с тези на промишлеността на Съюза, не засяга нито точността на изчислението на дъмпинга, нито точността на изчислението на вредата. Тъкмо напротив, при изчислението на вредата бяха сравнени само сходни видове на продукта, с цел да се гарантира обективно сравнение. Поради това твърдението беше отхвърлено.

(164)

Китайските производители износители заявиха, че изчисляването на маржа на подбиване при оповестяването на временните заключения е грешно, по-специално тъй като според тях изчисленията са основани на средните цени в Съюза, посочени в регламента за временните мерки.

(165)

Твърдението беше отхвърлено. Китайският производител износител е произвел и продал в Съюза само част от видовете на продукта, които след това, за целите на изчисляването на маржа на подбиване, са били сравнени със същите видове на продукта, произвеждани и продавани от производителите на Съюза. В тези изчисления не са използвани средни цени в Съюза.

(166)

Поради липсата на други коментари относно равнището на отстраняване на вредата, и в изключение на промяната на маржа на вредата за един японски производител от 34,2 % на 39 %, както е посочено в съображение 159, заключенията в съображения 241 — 246 от регламента за временните мерки се потвърждават.

Държава

Дружество

Окончателен марж на вредата

Китайска народна република

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai;

32,9 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

36,6 %

Япония

JFE Steel Corporation, Tokyo

39,0 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

35,9 %

Република Корея

POSCO, Seoul

37,2 %

Руска федерация

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk; VIZ Steel, Ekaterinburg

21,6 %

Съединени американски щати

AK Steel Corporation, Ohio

22,0 %

2.   Окончателни мерки

(167)

С оглед на окончателните заключения по отношение на дъмпинга, вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза, следва да бъдат наложени антидъмпингови мерки, с цел да не се допусне нанасянето на допълнителна вреда на промишлеността на Съюза вследствие на дъмпинговия износ.

(168)

Антидъмпинговите мита могат да имат различни форми. При все че Комисията разполага с доста голяма свобода на преценка при избора на формата на мерките, целта все пак е премахването на последиците от вредоносния дъмпинг. Адвалорно мито, определено в съответствие с правилото за най-ниско мито, със ставка, варираща от 21,5 % до 39 %, както следва:

Държава

Дружество

Дъмпингов марж

Марж на вредата

Адвалорно антидъмпингово мито

КНР

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd, Shanghai

21,5 %

32,9 %

21,5 %

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan

54,9 %

36,6 %

36,6 %

Всички други дружества

 

36,6 %

36,6 %

Япония

JFE Steel Corporation, Tokyo

47,1 %

39,0 %

39,0 %

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo

52,2 %

35,9 %

35,9 %

Всички други дружества

 

39,0 %

39,0 %

Корея

POSCO, Seoul

22,5 %

37,2 %

22,5 %

Всички други дружества

 

37,2 %

22,5 %

Русия

OJSC Novolipetsk Steel, Липецк

VIZ Steel, Екатеринбург

29,0 %

21,6 %

21,6 %

Всички други дружества

 

21,6 %

21,6 %

САЩ

AK Steel Corporation, Ohio

60,1 %

22,0 %

22,0 %

Всички други дружества

 

22,0 %

22,0 %

(169)

Както е посочено по-горе в съображение 149, целесъобразно е формата на мерките да се промени. Въз основа на специфичните обстоятелства по случая, Комисията счете, че най-подходящата форма на мерки в този случай би била плаващо мито под формата на МВЦ. От една страна МВЦ би позволила на производителите от Съюза да се възстановят от въздействието на вредоносния дъмпинг. Тя ще послужи като предохранителна мярка, която ще им позволи да възстановят устойчивите нива на печалба и ще ги стимулира да направят необходимите инвестиции, за да произвеждат пропорционално по-голямо количество от видовете на сходния продукт с висока пропускливост. От друга страна, МВЦ следва също да предотврати отрицателните въздействия на неоснователните увеличения на цените в периода след РП, които биха оказали значително неблагоприятно въздействие върху дейността на ползвателите. Тя също така ще отговори на опасенията на ползвателите, тъй като те се страхуват от недостиг на разглеждания продукт, по-специално на видовете със загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg, които са крайно необходими, за да се отговори на целите във връзка с ефективността от първия етап на Регламента за екопроектирането. В по-общ план МВЦ ще спомогне да се избегнат сериозните нарушения в предлагането на пазара на Съюза.

(170)

Когато вносът се осъществява на CIF цена на границата на Съюза, равна или по-висока от определената МВЦ, мито не се дължи. Ако вносът се осъществява на цени под МВЦ, окончателното мито следва да бъде равно на разликата между приложимата МВЦ и нетната цена франко граница на Съюза преди обмитяване. Размерът на митото в никакъв случай не следва да е по-висок от ставките на адвалорното мито, определени в съображение 168 и член 1 от настоящия регламент.

(171)

Съответно, ако вносът се осъществява на цени под МВЦ, следва да бъде платена или разликата между приложимата МВЦ и нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, или адвалорната митническа ставка, посочена в последната колона на таблицата в съображение 168, в зависимост от това коя е по-ниската от двете.

(172)

Както е изложено подробно в съображение 19 по-горе, разследването обхвана разглеждания продукт, както е определен в съображение 9, и съответно бе извършен един цялостен анализ на вредата, причинно-следствената връзка и интереса на Съюза. В същото време при вземането на решение за формата на мярката Комисията разгледа различията в качеството, както следва. За целите на ефективното прилагане на МВЦ и въз основа на информацията, събрана по време на разследването, Комисията реши да определи три различни категории на разглеждания продукт, които се различават въз основа на тяхната максимална загуба в сърцевината. За всяка от трите категории бе изчислена отделна МВЦ. Трите категории са както следва:

Видове с максимална загуба в сърцевината не по-голяма от 0,90 W/kg;

Видове с максимална загуба в сърцевината по-голяма от 0,90 W/kg, но не по-голяма от 1,05 W/kg;

Видове с максимална загуба в сърцевината по-голяма от 1,05 W/kg.

(173)

Видовете с максимална загуба в сърцевината по-ниска или равна на 0,90 W/kg са подразделението от най-висок клас на видовете на разглеждания продукт с висока пропускливост. Видовете със загуба в сърцевината над 0,90 W/kg, но по-малка или равна на 1,05 W/kg, не са в най-високата категория, но все пак са видове на разглеждания продукт с висока пропускливост, които се произвеждат до максимално ниво на загубата в сърцевината от 1,05 W/kg. Те притежават и някои от по-добрите качества на конвенционалните видове на разглеждания продукт. Видовете с максимална загуба в сърцевината над 1,05 W/kg са предимно конвенционалните видове на разглеждания продукт. Загубата в сърцевината следва да се измерва във ватове на килограм при честота 50 Hz и магнитна индукция 1,7 T.

(174)

Поради това с оглед на прилагането на това правило трябваше да бъде определена непричиняваща вреда МВЦ. За целите на изчисляването на непричиняващата вреда цена бяха взети предвид както констатираните дъмпингови маржове, така и размерът на митата, необходим за отстраняване на вредата, понесена от промишлеността на Съюза, както е определено в регламента за временните мерки.

(175)

МВЦ са равни на среднопретеглената стойност на:

Когато митата се изчисляват въз основа на равнището на отстраняване на вредата: производствените разходи на производителите от Съюза през РП и печалбата (5 %) по отношение на САЩ, на японските, руските и китайските производител(и) износител(и) и;

Когато митата се изчисляват въз основа на дъмпинговия марж: нормалната стойност, включваща разходите за транспорт (за да се получи цената CIF на границата на Съюза) по отношение на корейския и един китайски производител износител.

(176)

Въз основа на тази методика МВЦ се определят на следните равнища:

Засегнати държави

Асортимент

Минимална вносна цена

(EUR/тон нетно тегло на продукта)

Китайската народна република, Япония, Съединените американски щати, Руската федерация, Република Корея

Продукти с максимална загуба в серомагнитната сърцевина не по-висока от 0,9 W/kg

EUR 2 043

Продукти с максимална загуба в серомагнитната сърцевина по-голяма от 0,9 W/kg, но не по-голяма от 1,05 W/kg.

EUR 1 873

Продукти с максимална загуба в серомагнитната сърцевина по-висока от 1,05 W/kg

EUR 1 536

(177)

След оповестяването на окончателните заключения заинтересованите страни направиха следните коментари:

(178)

На първо място, едно сдружение на ползвателите заяви, че предложението за МВЦ създава изкривяване на пазара, като отделя ценовите равнища в Съюза от световните цени. Това сдружение на ползвателите изказа твърдението, че Комисията блокира цените на всички видове GOES на ниво, значително по-високо от средните равнища на цените, изчислени от Комисията за РП, плюс митническите ставки, установени в регламента за временните мерки. Според това сдружение не съществуваше легитимна потребност от налагането на мерките. Също така сдружението заяви, че МВЦ са твърде високи, поради което следва да бъдат адаптирани, като се намаляват с 5 % годишно.

(179)

На второ място, корейският производител износител също приветства предложението за МВЦ, която той счете за по-подходяща от адвалорните мита. Въпреки това този производител износител заяви, че Комисията следва да преразгледа своята методика и да определи за всеки производител износител МВЦ, не по-висока от необходимото за отстраняване на вредоносния дъмпинг, причинен от (корейския) производител износител.

(180)

На трето място, друг ползвател твърдеше, че, поне за две от разглежданите държави (Корея и Русия), предложените МВЦ са твърде високи, и, във всеки случай, по-високи от вносните цени през РП, плюс ставките на адвалорните мита, определени при оповестяването на окончателните заключения. Освен това, този ползвател заяви, че Комисията не следва да приема като основа за изчисляването на непричиняващото вреда равнище всички производствени разходи, а само тези, които би понесъл един ефективен и конкурентоспособен производител на GOES.

(181)

На четвърто място, друг ползвател заяви, че оценява избора на основано на МВЦ мито, вместо адвалорни мита. Въпреки това той поиска от Комисията да обмисли възможността да бъдат определени едно или две нива на МВЦ. В случай че бъдат определени две нива, би било логично разграничението да се установи по приблизителната разграничителна линия между конвенционални GOES и видове с висока пропускливост.

(182)

На пето място, промишлеността на Съюза изрази подкрепата си за прилагането на система на МВЦ, основана на трите категории продукти. Промишлеността на Съюза обаче се противопостави на методиката, използвана за изчисляването на тези МВЦ, тъй като резултатът от метода на Комисията, основан на среднопретеглената стойност, беше, че предложените МВЦ са под равнището на пълно отстраняване на вредата и като такива са твърде ниски. Нейните представители заявиха също така, че предлаганите МВЦ понастоящем са далеч под текущите пазарни цени в ЕС и в трети държави. Поради това Комисията следва да преразгледа своите изчисления на МВЦ и да ги базира изцяло на равнището на отстраняване на вредата за всички производители износители, като се добави разумна печалба (за всеки вид от разглеждания продукт, попадащ в категорията на съответния продукт). Освен това промишлеността на Съюза повтори коментара си, че Комисията следва да използва ниво на целевата печалба от 14 %, което е нивото на печалбата от 2010 г.

(183)

Шесто, американският производител износител изрази сериозни съмнения относно полезността и адекватността на предложението за МВЦ на Комисията с оглед на факта, че пазарните цени на съответния продукт в момента са много по-високи от МВЦ.

(184)

На седмо място, друг ползвател заяви, че би подкрепил налагането на МВЦ за целия обхват на продукта, като компромисно решение за разрешаването на конфликтните интереси на отрасъла на GOES и отрасъла за производство на трансформатори.Според него обаче МВЦ са прекалено високи (в частност за втората и третата категория, в сравнение с продажните цени от РП, към които бяха добавени адвалорните мита) и създават конкретна опасност отрасълът за производство на трансформатори в Съюза да трябва да плаща мита, докато не бъде в състояние да удовлетворява сам нуждите си.

(185)

На осмо място, руският производител износител приветства предложението на Комисията вместо адвалорни мита да бъде прието плаващо антидъмпингово мито под формата на МВЦ. Въпреки това този производител износител заяви, че предлаганата понастоящем методика на изчисляване на три различни МВЦ (основаващи се само на различни диапазони на максималната загуба в сърцевината) без да се прави разграничение нито между отделните производители износители, нито между отделните държави на произход, е в нарушение на член 9, параграф 5 от основния регламент. Поради това този производител износител твърдеше, че този метод не оценява антидъмпинговите мита на „подходящ размер“ и създава дискриминация по отношение на вноса от Русия. По сходен начин руският производител износител поиска от Комисията да създаде четвърта категория на продукта за целите на изчислението на МВЦ, която следва да включва изключително екстра-качество или несъответстващи на класа видове на разглеждания продукт с физични свойства, сравними с тези на изнасяните видове от „второ“ и „трето качество“. Руският производител износител заяви, че МВЦ, основаващи се изключително на максималната загуба в сърцевината, коренно ще променят позициите на руския производител, и, в крайна сметк, на Русия като единствен източник на доставки на изнасяните видове от „второ“ и „трето качество“, в сравнение с позициите на всяка друга засегната държава износител.

(186)

С оглед на тези коментари Комисията анализира подробно всички отправени забележки (по-надолу ще бъде разяснена подробно използваната методика) и стигна до следните заключения.

(187)

Методиката, използвана от Комисията за изчисляването на трите МВЦ, е следната. Както при всяко антидъмпингово разследване, Комисията събра данни за РП, които бяха проверени, за да се установят за всеки вид продукт нормалните стойности за видовете продукти и целевите цени, които не причиняват вреда на промишлеността на Съюза. Целевите цени за промишлеността на Съюза се състояха от производствените разходи, към които се добавя разумна печалба. Въз основа на тези данни бе приложена методиката, посочена в съображение 169 и следващите. Следователно нивата на МВЦ са пряко основани на проверени данни за РП. Освен това е било взето предвид правилото за най-ниско мито. В случаите, в които адвалорните мита бяха основани на дъмпинговия марж, при изчисляването на МВЦ бяха използвани нормалните стойности, към които бяха добавени транспортни разходи, за да се получи цената CIF на границата на Съюза. В случаите, в които адвалорните мита бяха основани на равнището на отстраняване на вредата, беше използвана целевата цена, която не причинява вреда на промишлеността на Съюза. Тогава МВЦ бяха изчислени като среднопретеглена стойност на нормалните стойности и бяха използвани целеви цени, които не причиняват вреда. Тегловния коефициент бе определен въз основа на дела от обема на вноса в Съюза от дружествата, за които адвалорното мито се основава на установените дъмпингови маржове и на съотношението на обема на вноса от дружествата, за които адвалорното мито се основава на равнището на отстраняване на вредата. Всяка МВЦ представлява среднопретеглената стойност на цените (нормална стойност и целеви цени) на различните видове на продукта в рамките на всяка от трите категории продукти.

(188)

Трите МВЦ за трите различни категории продукти се прилагат за всички производители износители, както и за всички засегнати държави, ако цената CIF на границата на Съюза е по-голяма или равна на МВЦ (в който случай не се дължи мито). Когато се дължат мита, т.е. когато експортните цени са под МВЦ, приложимата ставка на митото ще бъде по-ниска от разликата между приложимите МВЦ и нетната цена франко границата на Съюза, преди налагане на мито, и ставките на адвалорното мито. Съответно за всеки производител износител се прилагат индивидуални мита. Размерът на митото в никакъв случай не следва да е по-висок от ставките на адвалорното мито, които са специфични за всеки отделен производител износител от всяка засегната държава. Един алтернативен сценарий, предложен от няколко заинтересовани страни, би било въвеждането на различни МВЦ за всеки производител износител. Това обаче би означавало най-малко 21 различни МВЦ (т.е. три МВЦ за три различни категории, всяка с по седем съдействащи производители износители), което би направило изпълнението на мерките много трудно, ако не и невъзможно, за митническите органи.

(189)

Впоследствие МВЦ бяха сравнени с продажните цени през периода след РП на пазара на Съюза. Както е посочено в съображения 5 и 6, данни за тези цени бяха получени от ползвателите и от промишлеността на Съюза по време на разследването след оповестяването на временните заключения. Настоящото разследване показа, че като цяло предложените МВЦ, по-специално тази за продуктите с високо качество, и за трите различни категории продукти са под продажните цени след РП, поради което не се дължи мито. Както е посочено в съображения 182 и 183, това заключение от разследването се потвърждава и от изявленията на промишлеността на Съюза, няколко ползватели и американския производител износител.

(190)

С оглед на горепосоченото, Комисията отхвърли всички претенции по отношение на използваната методика и нивото на МВЦ.

(191)

Що се отнася до твърдението, че Комисията блокира цените, Комисията припомня, че е определила три МВЦ за три различни категории продукти, за да отстрани последиците от вредоносния дъмпинг и да предпази ползвателите от евентуалните неблагоприятни въздействия от неоправданото увеличение на цените след РП, както е посочено в съображение 169 по-горе. Комисията не създава изкривяване на пазара за пазарните цени на Съюза, които като цяло са над предложените МВЦ, както е обяснено в съображение 189. Освен това МВЦ не са гарантирани минимални цени, така че производителите износители, ако желаят, могат да продават на цени под МВЦ. Следователно производителите износители от Съюза все още могат да се конкурират помежду си посредством различни цени, независимо от МВЦ.

(192)

Що се отнася до твърдението, че (една или) две МВЦ биха били по-подходящи от предложените три МВЦ, Комисията отбеляза обективната разлика в цените (около 170 евро за тон, вж. съображение 176 за първата и втората категория продукти, състоящи се от видове на разглеждания продукт с висока пропускливост. При наличието на само две МВЦ и при ясното разграничение между конвенционални видове на разглеждания продукт и такива с висока пропускливост, цената на първата категория продукти (т.е. видове на продукта с максимална загуба в сърцевината не по-голяма от 0,9 W/kg) в общи линии ще се слее с цената на втората категория продукти, която се състои основно от видове на разглеждания продукт с висока пропускливост, макар и с по-висока максимална загуба в сърцевината. Ако беше следвана тази методика, МВЦ на видовете на продукта с висока пропускливост от най-висок клас щяха да бъдат пропорционално занижени. Във връзка с твърденията, че не се прилагат индивидуални мита за всеки производител износител, се прави позоваване на съображение 187 по-горе, в което се описва методиката, според която в случай че трябва да бъде заплатено адвалорно мито, се прилагат индивидуални мита.

(193)

Що се отнася до твърдението, че Комисията не следва да приема всички производствени разходи като основа за изчисляването на непричиняващото вреда равнище, а само разходите, които би понесъл един ефективен и конкурентоспособен производител, следва да се припомни, че изчисленията бяха направени въз основа на проверени данни. Освен това, тъй като това твърдение не беше подкрепено с доказателства и не бе осигурена алтернативна методика за извършването на такава корекция в производствените разходи, Комисията го отхвърли.

(194)

Предложението за намаляване на МВЦ с 5 % годишно не е в съответствие с целта за премахване на вредоносния дъмпинг. Освен това не бяха представени доказателства, които да оправдаят такова намаление от 5 % годишно.

(195)

Относно искането да бъде създадена четвърта категория продукти, съдържаща изключително екстра-качество или несъответстващи на класа видове на разглеждания продукт, Комисията счете, че не съществува ясен показател за прилагането на такова допълнително разделение. Освен това МВЦ се основават на микс от видове на продукта, независимо дали цели или разкроени, както и независимо от това дали са били класирани в по-ниска категория. Трите различни категории на продукта са обособени в зависимост от максималната загуба в сърцевината, което е обективен и недискриминационен критерий.

(196)

Двамата ползватели поискаха също срокът на мерките да се ограничи до по-малко от пет години, с твърдението, че не е необходим предпазен период от повече от 2-3 години, за да се осигури на промишлеността на ЕС достатъчен стимул за да инвестира в производството на висококачествени GOES.

(197)

Ползвателите обаче не обосноваха по никакъв начин твърдението, че един относително кратък период от 2-3 години би бил достатъчен, за да се инвестира и да се постигне поне известна възвръщаемост на инвестициите. Както е посочено в член 11, параграф 2 от основния регламент, окончателното антидъмпингово мито ще изтече пет години след налагането му.

(198)

В случай на промяна в пазарните обстоятелства основният регламент предвижда няколко възможности. Ако промяната е трайна, член 11, параграф 3 от основния регламент предвижда че може да се поиска преглед на необходимостта от продължаващо налагане на мерките, при условие че е изтекъл разумен период от поне една година от налагането на окончателната мярка. Ако промяната е временна, в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент действието на мерките може да бъде спряно, когато пазарните условия са се променили временно в такава степен, че е малко вероятно вредата да се възобнови в резултат от суспендирането. Комисията ще прецени своевременно основателността на всяко надлежно обосновано искане, отправено съгласно една от тези две разпоредби, така че да се поддържа балансирано ниво на защита срещу вредоносния дъмпинг.

(199)

На последно място, твърдението на руския производител износител, че МЦВ не следва да се основават изключително на загубата в сърцевината, не бе прието поради следната причина. Максималната загуба в сърцевината е обективен критерий за разграничаване на различните видове на разглеждания продукт, като се има предвид, че разграничаването на видовете на разглеждания продукт от първо и второ качество представлява твърде субективна оценка, което биха затруднило всяка форма на контрол върху прилагането на мерките. Освен това МВЦ прави разграничение между отделните производители износители и засегнатите страни, както е изложено подробно в съображение 187 по-горе.

(200)

Ставките на индивидуалните антидъмпингови мита за дружествата, посочени в настоящия регламент, бяха установени въз основа на заключенията от настоящото разследване. Поради това те отразяват установеното по време на разследването положение по отношение на тези дружества. Тези мерки се прилагат изключително за вноса на разглеждания продукт с произход от засегнатите държави, произведен от изрично посочените правни субекти. Вносът на разглеждания продукт, произведен от всяко друго дружество, което не е изрично посочено в постановителната част на настоящия регламент, включително от субекти, свързани с изрично посочените, следва да бъде предмет на мерките, приложими за „всички други дружества“. Индивидуалните антидъмпингови мерки не следва да се прилагат за тях.

(201)

Дадено дружество може да отправи искане за прилагане на тези индивидуални антидъмпингови мерки в случай на промяна на името на неговия правен субект или създаване на нов производствен или търговски субект. Искането трябва да бъде адресирано до Комисията (6). Искането трябва да съдържа цялата информация, която е от значение, включително промени в дейността на дружеството, свързани с производството, продажби на вътрешния пазар и за износ във връзка, например, с промяната в наименованието или в структурите за производство и продажба. Комисията ще актуализира списъка на дружествата с индивидуални антидъмпингови мерки, ако това е оправдано.

(202)

С цел да се сведе до минимум рискът от заобикаляне на мерките се счита, че в случая са необходими специални мерки, с които да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мерки. Тези специални мерки включват следното: Представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура и валиден заводски сертификат, които отговарят на изискванията, изложени в постановителната част на настоящия регламент. Внос, който не е придружен от такава фактура и от заводски сертификат, се облага със ставката на приложимото за всички други дружества адвалорно мито, без да се вземат предвид МВЦ.

(203)

В случай на промяна в схемите на търговия, дължаща се на налагането на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент, може да се започне разследване за заобикаляне на антидъмпинговите мерки и, при положение че са изпълнени всички условия, да бъдат наложени адвалорни мита.

(204)

Освен това, с цел да осигури възможно най-добра защита срещу абсорбиране на мерките, особено между свързани дружества, в случаи че получи данни за такова поведение Комисията незабавно ще започне преглед по член 12, параграф 1 от основния регламент и може да подложи вноса на регистрационен режим в съответствие с член 14, параграф 5 от основния регламент.

3.   Отказ от събиране на временните мита

(205)

Временните мита под формата на адвалорни мита, вариращи между 21,6 % и 35,9 % за вноса на разглеждания продукт, които се прилагаха през периода от 13 май 2015 г. до 13 ноември 2015 г., няма да бъдат събрани. Комисията счете, че при конкретните обстоятелства събирането на временните мита, които са под форма, различна от тази на окончателните мита, не би било в съответствие с интереса на Съюза, като се има предвид, че през този период цените са били като цяло по-високи от установените МВЦ.

(206)

Всички страни бяха информирани за основните факти и съображения, въз основа на които се предвиждаше да се препоръча налагането на окончателни антидъмпингови мита. Беше им даден също така срок, в който да изложат забележките си след настоящото оповестяване. Коментарите, представени от другите страни, бяха надлежно разгледани, но не бе счетено, че могат да изменят направените заключения.

З.   ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ ЗА СПАЗВАНЕ НА МИНИМАЛЕН ЦЕНОВИ ПРАГ

(207)

Руските и корейските производители износители предложиха ангажимент за спазване на минимален ценови праг в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент. Корейският производител износител впоследствие оттегли предложението си за ангажимент.

(208)

Производителят износител от Русия изнася два вида GOES („първокачествени“ и „висококачествени“ видове, вторите — с т. нар. „повърхностни дефекти“), като всички те попадат в най-ниския клас продукти (продукти с максимална загуба в сърцевината над 1,05 W/kg). В рамките на тази продуктова категория той поиска две МВЦ, в допълнение към вече установените за митото, за да се разграничат двата вида на разглеждания продукт, който той изнася за Съюза. Производителят износител от Русия разполага с известен брой свързани дружества в Съюза, въпреки че досега е продавал разглеждания продукт изключително чрез свързан търговец в Швейцария.

(209)

Комисията направи оценка на тази оферта на фона на формата на мерките, т.е. МВЦ, установени за трите категории видове на продукта, приложими за всички производители износители от всички засегнати държави, както е посочено по-горе в съображения 175 и 176. Предложението за ангажимент значително се различава от настоящия подход и би изисквало дружеството да предприеме специфична мярка.

(210)

Разграничението между висококачествени и нискокачествени продукти изглежда твърде субективно за целите на мерките за изпълнение, тъй като се предлага двата вида продукти да бъдат разграничавани въз основа на руски стандарт. Комисията счете, че това прави ангажимента неизпълним, още повече, че разграничението въз основа на този стандарт ще се добави към разграничението между видовете на продукта въз основа на загубите в серомагнитната сърцевина.

(211)

Освен това големият брой видове на продукта (целият продуктов асортимент от разглеждания продукт), които дружеството продава в Съюза, както и неговата структура, затрудняват наблюдението на предложения ангажимент от службите на Комисията, особено на фона на формата на мерките, т.е. общите МВЦ, установени за трите категории видове на продукта вместо по-общи адвалорни мита. И накрая, в този конкретен случай общият интерес на Съюза и въздействието върху ползвателите вече са били взети под внимание при определянето на общите МВЦ, както бе подробно изложено в съображения 149 и 169. Това е още една причина за отхвърляне на предложения ангажимент по отношение на цената.

(212)

Въз основа на гореизложеното и поради причини, свързани с общата политика, Комисията отхвърли предложението за ангажимент, отправено от руския производител износител.

(213)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

(1)   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури, с дебелина над 0,16 mm, класирани понастоящем в кодове по КН ex 7225 11 00 (кодове по ТАРИК 7225110011, 7225110015 и 7225110019) и ex 7226 11 00 (кодове по ТАРИК 7226110012, 7226110014, 7226110016, 7226110092, 7226110094 и 7226110096) и с произход от Китайската народна република, Япония, Република Корея, Руската федерация и Съединените американски щати.

(2)   Размерът на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за продукта, описан в параграф 1 и произведен от поименно посочените в параграф 4 правни субекти, е разликата между МВЦ, определени в параграф 3, и нетната цена франко границата на Съюза преди обмитяване, ако тя е по-ниска от МВЦ. Не се събира мито, когато нетната цена за доставка франко границата на Съюза е равна или по-висока от съответстващата МВЦ, определена в параграф 3. Размерът на митото в никакъв случай не е по-висок от адвалорното мито, определено в параграф 4.

(3)   За целите на параграф 2 се прилага МВЦ, определена в таблицата по-долу. Когато при проверка след внос се установи, че нетната цена франко границата на Съюза, действително платена от първия независим клиент в Съюза (цена след внос) е по-ниска от нетната цена франко границата на Съюза, преди обмитяване, извлечена от митническата декларация, и цената след вноса е по-ниска от МВЦ, се прилага мито, равно на разликата между МВЦ, определена в таблицата по-долу, и цената след внос, освен ако прилагането на адвалорното мито, посочено в параграф 4, взето заедно с цената след вноса не достига сума (действително платена цена плюс адвалорно мито), която да остава под нивото на МВЦ, определена в таблицата по-долу.

Засегнати държави

Асортимент

Минимална вносна цена

(EUR/тон нетно тегло на продукта)

Китайската народна република, Япония, Съединените американски щати, Руската федерация, Република Корея

Продукти с максимална загуба в серомагнитната сърцевина не по-висока от 0,9 W/kg

EUR 2 043

Продукти с максимална загуба в сърцевината по-висока от 0,9 W/kg, но не по-висока от 1,05 W/kg.

EUR 1 873

Продукти с максимална загуба в серомагнитната сърцевина по-висока от 1,05 W/kg

EUR 1 536

(4)   За целите на параграф 2 се прилагат определените в таблицата по-долу ставки на адвалорното мито.

Дружество

Адвалорно мито

Допълнителен код по ТАРИК

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai, КНР

21,5 %

C039

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd., Wuhan, PRC

36,6 %

C056

JFE Steel Corporation, Tokyo, Япония

39,0 %

C040

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tokyo, Япония

35,9 %

C041

POSCO, Seoul, Република Корея

22,5 %

C042

OJSC Novolipetsk Steel, Lipetsk;VIZ Steel, Ekaterinburg, Руска федерация

21,6 %

C043

AK Steel Corporation, Ohio, Съединени американски щати

22,0 %

C044

(5)   Ставката на окончателното антидъмпингово мито, приложимо за продукта, описан в параграф 1 и произведен от което и да е друго дружество, което не е конкретно посочено в параграф 4, е равна на адвалорното мито, определено в таблицата по-долу.

Дружество

Адвалорно мито

Допълнителен код по ТАРИК

Всички други дружества от КНР

36,6 %

 C999

Всички други японски дружества

39,0 %

 C999

Всички други корейски дружества

22,5 %

 C999

Всички други руски дружества

21,6 %

 C999

Всички други американски дружества

22,0 %

 C999

(6)   Прилагането на мерките, определени за дружествата, посочени в параграф 4, зависи от представянето пред митническите органи на държавите членки на валидна търговска фактура и заводски сертификат, които отговарят на изискванията, посочени съответно в приложения I и II. В случай че не бъдат представени нито заводски сертификат, нито търговска фактура, се прилага митото, приложимо за всички други дружества. В посочения заводски сертификат се посочва действителната максимална загуба в сърцевината за всеки рулон във ватове на килограм при честота 50 Hz и магнитна индукция 1,7 T.

(7)   За посочените поименно производители и в случаите, когато стоките са били повредени преди пускането им в свободно обращение и следователно действително платената или подлежащата на плащане цена е пропорционално разпределена с цел определяне на митническата стойност в съответствие с член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1), МВЦ, определена по-горе, се намалява с процент, съответстващ на пропорционалното разпределение на действително платената или подлежащата на плащане цена. Така дължимото мито е равно на разликата между намалената МВЦ и намалената нетна цена франко граница на Съюза преди обмитяване.

(8)   За всички други дружества и в случаите, когато стоките са повредени преди пускането им в свободно обращение и поради това действително платената или подлежащата на плащане цена се разпределя с цел определяне на митническата стойност съгласно член 145 от Регламент (ЕИО) № 2454/93, размерът на антидъмпинговото мито, изчислен въз основа на параграф 2 по-горе, се намалява с процент, който съответства на разпределението на действително платената или подлежащата на плащане цена.

(9)   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито по Регламент (ЕС) 2015/763, следва да бъдат освободени.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/763 на Комисията от 12 май 2015 г. за налагане на временно антидъмпингово мито по отношение на вноса на някои плосковалцувани продукти от силициева електротехническа (магнитна) стомана със зърнесто ориентирани структури с произход от Китайската народна република, Япония, Република Корея, Руската федерация и Съединените американски щати (ОВ L 120, 13.5.2015 г., стр. 10).

(3)  Решение на Общия съд от 25 октомври 2011 г. по дело № T-192/08. Transnational Company „Kazchrome“ AO, параграф 221.

(4)  ОВ L 160, 19.6.2007 г., стр. 32, съображение 20.

(5)  ОВ L 160, 19.6.2007 г., стр. 31, съображение 15.

(6)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, 1049 Brussels, Белгия.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Във валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 6, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на субекта, издал търговската фактура, изготвена по следния образец:

Име и длъжност на служителя на субекта, издал търговската фактура.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че (обемът) и (загубата в сърцевината) от електротехническата стомана със зърнесто-ориентирана структура, продавана за износ за Европейския съюз и обхваната от настоящата фактура, е произведена от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегната държава). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна“.

Дата и подпис


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В заводския сертификат, посочен в член 1, параграф 6, трябва да фигурира декларация, подписана от служител на субекта, издал заводския сертификат, изготвена по следния образец:

Име и длъжност на служителя на субекта, издал търговската фактура.

Следната декларация: „Аз, долуподписаният(ата), удостоверявам, че електротехническата стомана със зърнесто-ориентирана структура, продавана за износ за Европейския съюз и обхваната от заводския сертификат, с максимална загуба в сърцевината във ватове на килограм при честота от 50 Hz и магнитна индукция от 1,7 T и размери в mm, е произведена от (наименование и адрес на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегнатата държава). Декларирам, че предоставената в настоящия заводски сертификат информация е пълна и вярна“.

Дата и подпис


Top