Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1952

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1952 на Комисията от 29 октомври 2015 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, за да бъде включен и вносът на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от Китайската народна република

OJ L 284, 30.10.2015, p. 100–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1952/oj

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/100


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1952 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2015 година

за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, за да бъде включен и вносът на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от Китайската народна република

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Съществуващи мерки

(1)

През юни 2010 г. в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 („основния регламент“) Съветът наложи с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 (2) окончателно антидъмпингово мито в размер на 64,3 % върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република (КНР) („действащите мерки“; „първоначалното разследване“).

(2)

След разследване във връзка със заобикалянето на мерките в съответствие с член 13 от основния регламент, през януари 2012 г. с Регламент за изпълнение (ЕС) № 14/2012 (3) Съветът разшири обхвата на действащите мерки по отношение на вноса на същия продукт, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не („първото разследване във връзка със заобикалянето на мерките“).

(3)

През септември 2013 г. след повторно разследване във връзка със заобикалянето на мерките в съответствие с член 13 от основния регламент, Съветът разшири с Регламент (ЕС) № 871/2013 (4) обхвата на действащите мерки по отношение на вноса на жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република („второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките“).

1.2.   Искане

(4)

На 26 януари 2015 г. Комисията получи искане съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент за разследване на евентуалното заобикаляне на действащите мерки и за въвеждане на регистрационен режим за вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от КНР.

(5)

Искането беше подадено от Plansee SE, производител от Съюза на някои видове жици от молибден („заявителя“).

1.3.   Започване на процедура

(6)

След като уведоми държавите членки и като установи, че са налице достатъчно prima facie доказателства за започване на разследване в съответствие с член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, Комисията взе решение за разследване на евентуалното заобикаляне на действащите мерки и да въведе регистрационен режим за вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от КНР.

(7)

Разследването започна с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/395 на Комисията (5) („регламента за започване на разследването“).

1.4.   Разследване

(8)

Комисията официално уведоми органите на КНР, производителите износители в тази държава, вносителите в Съюза, за които е известно, че са засегнати, и промишлеността на Съюза за започването на разследването.

(9)

Бяха изпратени формуляри за освобождаване на производителите износители в КНР и на известните вносители в Съюза.

(10)

На заинтересованите страни беше дадена възможност да изложат становищата си в писмен вид и да поискат да бъдат изслушани в срока, посочен в регламента за започване на разследване. Всички страни бяха информирани, че неоказването на съдействие може да доведе до прилагането на член 18 от основния регламент и заключенията да бъдат направени въз основа на наличните факти.

(11)

Един производител износител в КНР и свързаният с него вносител в Съюза изпратиха на Комисията отговор на формуляра за освобождаване и бяха изслушани.

(12)

Двама вносители представиха на Комисията отговор на формуляра за освобождаване. Само единият от тях е внасял незначителни количества жици от молибден по време на разследвания период (вж. съображение 15).

(13)

Един търговец представи становище и му беше предоставена възможност за изслушване.

(14)

Комисията извърши проверки на място на следните дружества:

а)

производител износител в КНР:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, КНР

б)

свързан вносител в Съюза:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Германия

в)

производител в Съюза:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Австрия

1.5.   Разследван период и отчетен период

(15)

Разследваният период обхваща периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2014 г. Бяха събрани данни за разследвания период, с цел да се разследва, inter alia, твърдението за промяна в схемите на търговия вследствие на налагането на мерките, разширяването на обхвата им първо по отношение на Малайзия през 2012 г. (вж. съображение 2), а впоследствие по отношение на вноса на леко модифициран продукт през 2013 г. (вж. съображение 3), както и наличието на практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото.

(16)

За отчетния период от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. бяха събрани по-подробни данни с цел разследване доколко вносът намалява коригиращия ефект на действащите мерки по отношение на цените и/или количествата и доколко е налице дъмпинг.

2.   РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНЕТО

2.1.   Общи съображения

(17)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент преценката за евентуалното наличие на заобикаляне на мерките бе направена чрез последователен анализ на следните факти:

дали е налице промяна в схемите на търговия между КНР, Малайзия и Съюза;

дали тази промяна произтича от практика, процес или дейност, за които няма достатъчно основание или икономическа обосновка освен налагането на митото;

дали има доказателства за нанесена вреда или за това, че постигането на коригиращия ефект на митото е било възпрепятствано по отношение на цените и/или количествата от продукта, предмет на разследването;

както и дали има доказателства за дъмпинг по отношение на установените по-рано нормални стойности, ако е необходимо, в съответствие с разпоредбите в член 2 от основния регламент.

2.2.   Разглеждан продукт и продукт, предмет на разследването

(18)

Продуктът, засегнат от евентуалното заобикаляне на мерките, представлява продуктът — предмет на действащите мерки, както е описан по-горе в съображение 1. Той е класиран в код по КН ex 8102 96 00. Както бе установено в първоначалното разследване, разглежданият продукт се използва главно в автомобилния отрасъл за термично нанасяне на метално покритие чрез разпрашване върху части на двигателя, които са подложени на силно износване, като например бутални пръстени, синхронизиращи пръстени или компоненти на трансмисията, с цел увеличаване на тяхната устойчивост на износване.

(19)

Продуктът, предмет на разследването, е продуктът, определен в член 1 от регламента за започване на разследването, а именно: i) жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, понастоящем класирани в код по КН ex 8102 96 00 (код по ТАРИК 8102960020), и ii) жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, понастоящем класирани в код по КН ex 8102 96 00 (код по ТАРИК 8102960040). Продуктът, предмет на разследването, e с произход от КНР, и също така може да бъде описан като жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm.

2.3.   Степен на съдействие

(20)

Само един китайски производител износител, дружеството Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd (LHTM) и свързаният с него вносител в Съюза Chemiemetall (СМ) заявиха интерес и поискаха освобождаване от евентуалното разширяване на обхвата на действащите мерки. LHTM и CM оказаха пълно съдействие на разследването. Обемът на техния внос е представлявал около 55 % от общия внос от КНР в Съюза през отчетния период.

(21)

Около 40 % от общия внос от КНР в Съюза идва от неоказали съдействие производители. По-специално китайските производители износители, които оказаха съдействие при второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките, но не бяха освободени от действащите мерки, не оказаха съдействие.

2.4.   Промяна в схемите на търговия

(22)

Таблицата по-долу съдържа данни от второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките, от искането, от Comext и базата данни, събрана в съответствие с член 14, параграф 6 от основния регламент, както и от получената от LHTM информация.

(23)

Тъй като само един производител износител оказа съдействие на разследването, поради съображения за поверителност всички данни, свързани с чувствителна информация, са представени под формата на индекси или като диапазон от стойности.

(24)

Общият докладван обем на вноса на жици от молибден за нанасяне на покритие чрез разпрашване включва:

вноса на разглеждания продукт,

заобикалящия мерките внос, определен в хода на второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките,

вноса на продукта, предмет на разследването.

Обем на вноса в Съюза (в тонове)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Отчетен период = 2014 г.

Общ обем на вноса на жици от молибден за нанасяне на покритие чрез разпрашване (в тонове с индексирана стойност)

100

463

365

273

362

Общ обем на вноса на жици от молибден за нанасяне на покритие чрез разпрашване (в проценти)

100

100

100

100

100

Разглеждан продукт, предмет на действащите мерки

8

0

0

1

5

Обем на заобикалящия мерките внос, определен в хода на второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките

92

100

99

1

0

Продукт, предмет на разследването (ППР)

0

0

1

99

95

от които ППР на LHTM

0

0

1

36

55

от които ППР на неоказалите съдействие производители износители в КНР

0

0

0

63

40

(25)

Според констатациите от второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките, вносът на разглеждания продукт почти е спрял след налагането на временните мерки в резултат на първоначалното разследване (6), считано от 2010 г. Той е бил почти преустановен през 2011 г., 2012 г. и 2013 г. и е представлявал само около 5 % от общия размер на вноса през отчетния период — 2014 г. През периода 2010 — 2012 г. той е бил заместен от заобикалящия мерките внос, определен в хода на второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките. От момента на започването на второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките и произтичащия от това регистрационен режим за вноса от декември 2012 г. (7) този заобикалящ мерките внос почти е бил преустановен през 2013 г. и през отчетния период.

(26)

В същото време вносът на продукта, предмет на разследването, който през предходните години е бил сведен до нулево равнище или е бил незначителен, се е увеличил забележимо през 2013 г. и през отчетния период. През октомври 2013 г., по време на разследвания период, италианските митнически органи публикуваха обвързваща тарифна информация (ОТИ) за класифициране на жици от молибден с диаметър от 4,1 mm и 4,2 mm, съдържащи малко количество добавен лантан (между 0,22 % и 0,28 %) и повече от 97 %, но по-малко от 99,95 % молибден. Впоследствие, през януари 2014 г., германските митнически органи публикуваха ОТИ за класифициране на жици от молибден, съдържащи повече от 99,95 % молибден с диаметър около 4,1 mm. С тази ОТИ бе потвърдена появата на продукта, предмет на разследването, включващ жици от молибден с диаметър между 4,0 mm и 11,0 mm, и с по-висока или по-ниска степен на чистота. Вносът на продукта, предмет на разследването, е представлявал почти целия внос на жици от молибден за нанасяне на покритие чрез разпрашване от КНР през 2013 г. (около 99 %) и през отчетния период (около 95 %).

(27)

Увеличението от 2013 г. на вноса на продукта, предмет на разследването, който през предходните години е бил сведен до нулево равнище или е бил незначителен и който ясно заменя заобикалящия мерките внос, предмет на второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките, както и паралелното изчезване на вноса на разглеждания продукт по време на разследвания период, представляват значителна промяна в схемите на търговия, съгласно член 13, параграф 1 от основния регламент.

2.5.   Наличие на заобикаляне на мерките

(28)

Бяха анализирани дейностите на оказалия съдействие производител износител и свързания с него вносител. Оказалият съдействие производител износител не изнася разглеждания продукт, а жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден и напречно сечение (диаметър) над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm. Този износ се доставя на свързания с него вносител в Германия. Този износ понастоящем не е обект на действащите антидъмпингови мита.

(29)

Впоследствие свързаният вносител повторно изтегля внесените жици от молибден, за да достигнат диаметър под 4,0 mm, и тази операция в действителност ги превръща именно в разглеждания продукт, предмет на действащите мерки. Свързаният вносител продава продукта на крайни клиенти в Съюза, предимно в автомобилния отрасъл. Повторното изтегляне се извършва от свързания вносител, като се използва оборудване, закупено от оказалия съдействие производител износител. Разследването всъщност показа, че операцията по повторно изтегляне просто е била прехвърлена от КНР в Германия.

(30)

Свързаният вносител е започнал да извършва повторно изтегляне в края на 2012 г./началото на 2013 г., т.е. към момента на започване на вноса на продукта, предмет на разследването (вж. съображения 24 — 26 по-горе). Проучването на пазара, довело до инвестирането в този вид операция, е било извършено по искане на собственика на групата, към която принадлежат оказалият съдействие производител износител и свързаният с него вносител, през 2010 г. след налагането на временните мерки в резултат на първоначалното разследване.

(31)

В хода на разследването не бяха открити никакви разлики в производствения процес на продукта, предмет на разследването, и разглеждания продукт, освен факта, че последният етап на производство, който се състои в повторно изтегляне на жиците до диаметър под 4,0 mm се извършва в КНР за разглеждания продукт и в Германия за продукта, предмет на разследването.

(32)

Разследването също така показа, че продуктът, предмет на разследването, не може да се използва от ползвателите в Съюза за нанасяне на покритие чрез разпрашване, без да претърпи промени, тъй като диаметърът му е твърде голям и не е съвместим със съществуващото оборудване за нанасяне на покритие чрез разпрашване. Той може да се използва само след повторно изтегляне до по-малки диаметри, а именно след преобразуването му в разглеждания продукт, така че да е съвместим с оборудването за нанасяне на покритие чрез разпрашване и да може да се използва за обичайното си предназначение, т.е. за нанасяне на метално покритие чрез разпрашване (вж. съображение 18 по-горе).

(33)

Освен това разходите за производството на разглеждания продукт и на продукта, предмет на разследването, са сходни. Въпреки това операцията по повторно изтегляне е по-скъпа (повече от два пъти), когато се извършва в Германия вместо в КНР. От друга страна, разходите за операцията по повторно изтегляне в Германия са в размер на приблизително 15 — 20 % от действащите мерки. Поради това е икономически по-изгодно повторното изтегляне да се извършва в Германия, отколкото да се заплаща мито. Като се има предвид, че крайният продукт е същият, тази практика се счита за избягване на плащането на мито.

(34)

По време на съвместното изслушване на LHTM и CM, те изтъкнаха по-специално, че текущата дейност по внос на продукта, предмет на разследването, е основна част от техния бизнес модел, разработен с цел да бъдат в състояние да предлагат жици от молибден на конкурентни цени. Също така беше споменато, че техният план за инвестиции с цел увеличаване на производствения капацитет в момента е спрян и неговото осъществяване е поставено в зависимост от резултатите от настоящото разследване, за което се предполага, че би могло да има сериозни последици за техния бизнес модел.

(35)

По отношение на икономическата обосновка за вноса на продукта, предмет на разследването, и последващото му повторно изтегляне, за да се получи разглежданият продукт, като по този начин се избягват действащите мерки, производителят износител и свързаният вносител заявиха, че операцията по повторно изтегляне е предоставила възможност за създаване на нови работни места в Съюза; че ниската цена на продукта би помогнала на промишлеността надолу по веригата да бъде по-ефективна и да поддържа дейност в Съюза; както и че Plansee, производителят в Съюза, присъства с много голям пазарен дял на пазара на Съюза и че операцията по повторно изтегляне би могла да помогне за намаляване на господстващото положение на Plansee.

(36)

Нито един от тези аргументи не обосновава вноса на продукта, предмет на разследването, и последващото му повторно изтегляне, за да се получи разглежданият продукт, по причини, различни от избягването на действащото антидъмпингово мито.

(37)

Що се отнася до заетостта, разследването показа, че операцията по повторно изтегляне е последният етап от производствения процес и е по принцип автоматизирана. От работниците се изисква да променят телената намотка и да осъществяват надзор на процесите по повторно изтегляне и навиване на жиците. Следователно обемът на извършваната от тях работа е много ограничен. При всички случаи броят на създадените работни места в Съюза за операцията по повторно изтегляне на жиците е твърде нисък, за да представлява подходящо решение на проблема, свързан с липсата на работни места на пазара на Съюза. От друга страна, дори да се предположи, че създаването на работни места може да бъде признато за желана последица от прехвърлянето на операцията по повторно изтегляне в Съюза, то не е икономическа обосновка, тъй като това става с цената на избягването на действащите мерки. Поради това доводът не може да бъде приет.

(38)

Що се отнася до доводите относно интереса на ползвателите да използват по-евтини жици, повторно изтеглени в Съюза, и относно конкуренцията на пазара на Съюза, следва да се припомни, че настоящото разследване се извършва в съответствие с член 13 от основния регламент. Целта на разследването във връзка със заобикалянето на мерките е да осигури подходяща защита на действащите мерки, наложени след като в първоначалното разследване са били надлежно отчетени различни интереси, включително тези на вносителите и ползвателите. Поради това повторното разследване на тези аспекти не попада в обхвата на настоящото разследване във връзка със заобикалянето на мерките. От друга страна, тези доводи не могат да бъдат достатъчно основателна причина или икономическа обосновка за тази практика. Всъщност фактът, че жиците от молибден, които се продават на ползвателите, са по-евтини след повторното изтегляне в Германия, се дължи на това, че върху вноса на продукта, предмет на разследването, не се начислява антидъмпингово мито (вж. съображение 36 по-горе). Поради това тези доводи не може да бъдат приети.

(39)

Въз основа на това се стигна до заключението, че няма достатъчно основателна причина или икономическа обосновка за вноса на продукта, предмет на разследването, и последващото му повторно изтегляне в Съюза, различни от налагането на действащите мерки. Операцията по повторно изтегляне, осъществявана от свързания вносител, е била специално създадена и реализирана на практика в резултат на налагането на антидъмпинговото мито.

(40)

Освен това второто разследване във връзка със заобикалянето на антидъмпинговите мерки показа, че жиците от молибден, съдържащи повече от 97 %, но по-малко от 99,95 % молибден, и малко количество добавен лантан и други химични елементи („жици от легиран молибден“), с диаметър над 1,35 mm, но не по-голям от 4,0 mm, са взаимнозаменяеми с жиците от молибден с по-висока степен на чистота, съдържащи повече от 99,95 % молибден и със същия диаметър, тъй като между тях не са налице значими физически различия и имат една и съща употреба или приложение, а именно за нанасяне на покритие чрез разпрашване (8).

(41)

Както бе обяснено в съображение 26 по-горе, в хода на разследването също така бе установено, че през октомври 2013 г., по време на разследвания период, италианските митнически органи са публикували обвързваща тарифна информация (ОТИ) за класифициране на жици от молибден с диаметър от 4,1 mm и 4,2 mm, съдържащи малко количество добавен лантан (между 0,22 % и 0,28 %) и повече от 97 %, но по-малко от 99,95 % молибден. Тази ОТИ потвърждава появата на жици от легиран молибден с диаметър между 4,0 mm и 11,0 mm.

(42)

Както бе посочено в съображение 32 по-горе, оборудването за нанасяне на покритие чрез разпрашване може да функционира единствено с жици от молибден (както легиран, така и с по-висока степен на чистота) с диаметър над 1,35 mm, но не по-голям от 4,0 mm. Следователно също както жиците от молибден, съдържащи повече от 99,95 % молибден и с диаметър между 4,0 mm и 11,0 mm, жиците от легиран молибден с диаметър между 4,0 mm и 11,0 mm могат да бъдат използвани само след повторно изтегляне, за да достигнат диаметър над 1,35 mm, но не по-голям от 4,0 mm.

(43)

Никой от другите производители износители, които представляват повече от 40 % от общия обем на вноса на продукта, предмет на разследването, през 2014 г., не се отзова и не оказа съдействие. На тази основа, в съответствие с член 18, параграф 1 от основния регламент, констатациите във връзка с дейността на другите производители износители се основават на наличните факти. В това отношение наличните факти са следните: i) няма признаци, че жиците от легиран молибден с диаметър между 4,0 mm и 11,0 mm са се появили за конкретна цел или имат конкретна употреба или приложение, различни от жиците от молибден с напречно сечение (диаметър) над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден; ii) напротив, въз основа на констатациите от второто разследване във връзка със заобикалянето на мерките (съображение 40 по-горе) и на констатациите, направени във хода на настоящото разследване (съображение 42 по-горе), беше счетено, че жиците от легиран молибден с диаметър между 4,0 mm и 11,0 mm, могат да се използват за нанасяне на покритие чрез разпрашване само след повторно изтегляне до диаметър над 1,35 mm, но не по-голям от 4,0 mm; iii) разследването по отношение на оказалия съдействие производител износител и свързания с него вносител потвърждава, че за да се получи разглежданият продукт, е необходимо повторното изтегляне на продукта, предмет на разследването; iv) повторното изтегляне, извършвано от оказалия съдействие вносител, което възлиза приблизително на 15 — 20 % от размера на действащите мерки (вж. съображение 33 по-горе), може да бъде извършено от всеки оператор в Съюза с необходимото оборудване.

(44)

Следователно въз основа на гореизложеното бе установено, че практиката на внос на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от КНР, които не съществуват за търговски цели, и впоследствие повторното им изтегляне в Съюза, нямат друго основание или икономическа обосновка освен избягването на действащите мерки.

(45)

Въз основа на констатациите по отношение на оказалия съдействие производител износител и на наличните факти по отношение на неоказалите съдействие производители износители, се установява съществуването на практика на заобикаляне на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент на национално равнище за целия внос на продукта, предмет на разследването, от КНР. Тази практика на заобикаляне на мерките се отнася до лекото видоизменение на съответния продукт, за да може той да попадне в митнически кодове, спрямо които принципно мерките не се прилагат, а именно продуктът, предмет на разследването, при условие че видоизменението не променя същностните характеристики на продукта, както е предвидено в член 13, параграф 1, втора алинея от основния регламент, и необходимостта от повторно изтегляне на продукта, предмет на разследването, в Съюза, за да се получи разглежданият продукт.

2.6.   Отслабване на коригиращия ефект на митото по отношение на цените и/или количествата на сходния продукт

(46)

Увеличението на вноса на продукта, предмет на разследването, както бе обяснено в съображение 26, е било значително в количествено изражение и е представлявало почти целият внос на жици от молибден за нанасяне на покритие чрез разпрашване от КНР през 2013 г. и отчетния период.

(47)

Експортната цена на продукта, предмет на разследването, надлежно коригирана с допълнителните разходи за повторно изтегляне на жиците, беше сравнена със степента на отстраняване на вредата, установена в първоначалното разследване.

(48)

По отношение на оказалия съдействие производител износител експортната цена беше определена въз основа на информацията, проверена по време на разследването. За неоказалите съдействие производители износители експортната цена беше определена въз основа на данни на Евростат, след като бе приспаднат износът, осъществяван от оказалия съдействие производител износител. Маржът, обхващащ производствените разходи за операцията по повторно изтегляне на жиците, се основава на информацията, събрана и проверена от оказалия съдействие свързан вносител.

(49)

Сравнението между степента на отстраняване на вредата и експортната цена на оказалия съдействие производител износител и неоказалите съдействие производители износители, установена по-горе, показва значително подбиване на цените.

(50)

Поради това се счита, че коригиращият ефект на действащите мерки е отслабен както по отношение на количествата, така и по отношение на цените.

2.7.   Доказателства за дъмпинг във връзка с първоначално определената нормална стойност за сходния продукт

(51)

В съответствие с член 13, параграф 1 от основния регламент и с цел да се установи дали експортните цени на продукта, предмет на разследването, са дъмпингови, експортните цени на оказалите съдействие производители износители и на неоказалите съдействие производители износители бяха определени, както е описано в съображения 47 и 48 по-горе, и бяха сравнени с нормалната стойност, установена по време на първоначалното разследване.

(52)

Сравнението на нормалната стойност и на експортната цена показа, че продуктът, предмет на разследването, е внасян на дъмпингови цени в Съюза по време на отчетния период от оказалите съдействие и неоказалите съдействие производители износители.

3.   МЕРКИ

(53)

С оглед на горните констатации се стигна до заключението, че окончателното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на жици от молибден с произход от КНР, се заобикаля чрез вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от КНР.

(54)

Поради това в съответствие с първото изречение на член 13, параграф 1 от основния регламент обхватът на съществуващите антидъмпингови мерки по отношение на вноса на разглеждания продукт с произход от КНР следва да бъде разширен, за да включи вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от КНР.

(55)

Съгласно член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от основния регламент, където се предвижда, че разширените по обхват мерки следва да се прилагат спрямо внос, който е влязъл на територията на Съюза при регистрационен режим, наложен по силата на регламента за започване на разследването, върху вноса в Съюза на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от КНР, следва да се наложи антидъмпингово мито.

4.   ИСКАНИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ

(56)

Оказалият съдействие производител износител в КНР и свързаният с него вносител поискаха освобождаване от евентуалните мерки с разширен обхват в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент и подадоха формуляр за освобождаване.

(57)

Както е посочено в съображение 39, за производителя износител и свързания с него вносител беше установено, че участват в практики на заобикаляне на мерките. Поради това в съответствие с член 13, параграф 4 от основния регламент тези дружества не могат да получат освобождаване.

5.   ОПОВЕСТЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ

(58)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за основните факти и съображения, водещи до горните заключения, и бяха поканени да представят коментари. Не бяха представени коментари.

(59)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 15, параграф 1 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Разширява се обхватът на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, за да бъде включен и вносът на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 4,0 mm, но не по-голямо от 11,0 mm, с произход от Китайската народна република, класирани понастоящем в код по КН ex 8102 96 00 (кодове по ТАРИК 8102960020 и 8102960040).

2.   Митото, чийто обхват е разширен по силата на параграф 1 от настоящия член, се събира върху вноса в Съюза на жици от молибден, регистриран в съответствие с член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/395 и член 13, параграф 3 и член 14, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1225/2009.

3.   Освен ако е предвидено друго, се прилагат действащите разпоредби в областта на митата.

Член 2

1.   Исканията за освобождаване от митото, чийто обхват се разширява с член 1, се подават в писмен вид на един от официалните езици на Европейския съюз, като трябва да бъдат подписани от лице, упълномощено да представлява субекта, който подава искането за освобождаване. Искането трябва да бъде изпратено на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

Belgium

2.   В съответствие с член 13, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 Комисията може да вземе решение за освобождаване на вноса на дружества, които не заобикалят антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010, от митото, чийто обхват се разширява с член 1 от настоящия регламент.

Член 3

На митническите органи се указва да прекратят прилагането на въведения в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС) 2015/395 регистрационен режим за вноса.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(2)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета от 14 юни 2010 г. за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното мито, наложено върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република (ОВ L 150, 16.6.2010 г., стр. 17).

(3)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 14/2012 на Съвета от 9 януари 2012 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, към вноса на някои видове жици от молибден, изпратен от Малайзия, независимо дали е деклариран с произход от Малайзия или не, и за прекратяване на разследването по отношение на вноса, изпратен от Швейцария (ОВ L 8, 12.1.2012 г., стр. 22).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2013 на Съвета от 2 септември 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, и за вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 243, 12.9.2013 г., стр. 2).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/395 на Комисията от 10 март 2015 г. за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република, чрез внос на някои леко изменени видове жици от молибден, и за въвеждане на регистрационен режим за този внос (ОВ L 66, 11.3.2015 г., стр. 4).

(6)  Регламент (ЕС) № 1247/2009 на Комисията от 17 декември 2009 г. за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република (ОВ L 336, 18.12.2009 г., стр. 16).

(7)  Регламент (ЕС) № 1236/2012 на Комисията от 19 декември 2012 г. за започване на разследване във връзка с възможното заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 на Съвета върху вноса на някои видове жици от молибден с произход от Китайската народна република чрез внос на някои леко модифицирани видове жици от молибден, съдържащи тегловно 97 % или повече, но по-малко от 99,95 % молибден, с произход от Китайската народна република, и въвеждане на регистрационен режим за този внос (ОВ L 350, 20.12.2012 г., стр. 51).

(8)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 871/2013 на Съвета от 2 септември 2013 г. за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 511/2010 върху вноса на жици от молибден с 99,95 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република, и за вноса на жици от молибден с 97 % минимално тегловно съдържание на молибден, с максимално напречно сечение над 1,35 mm, но не по-голямо от 4,0 mm, с произход от Китайската народна република (ОВ L 243, 12.9.2013 г., стр. 2), съображение 36.


Top