Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1950

Регламент (ЕС) 2015/1950 на Комисията от 26 октомври 2015 година за забрана на риболова на меджид в зона VI, във води на Съюза и международни води от зона Vb и в международни води от зони XII и XIV от страна на кораби под флага на Ирландия

OJ L 284, 30.10.2015, p. 96–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1950/oj

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/96


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1950 НА КОМИСИЯТА

от 26 октомври 2015 година

за забрана на риболова на меджид в зона VI, във води на Съюза и международни води от зона Vb и в международни води от зони XII и XIV от страна на кораби под флага на Ирландия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета (2) се определят квотите за 2015 година.

(2)

Според получената от Комисията информация корабите под флага на посочената в приложението към настоящия регламент държава членка или регистрирани в нея са изчерпали отпуснатата им за 2015 г. квота за улов на посочения в същото приложение рибен запас.

(3)

Следователно е необходимо да се забрани риболовната дейност за посочения рибен запас,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изчерпване на квотата

Квотата за риболов на посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас, отпусната за 2015 г. на определената в същото приложение държава членка, се счита за изчерпана към датата, посочена в същото приложение.

Член 2

Забрани

Забранява се риболовната дейност за посочения в приложението към настоящия регламент рибен запас от страна на кораби под флага на посочената в същото приложение държава членка или регистрирани в нея, считано от указаната в приложението дата. По-специално се забранява задържането на борда, преместването, трансбордирането или разтоварването на суша на риба от този запас, уловена от горепосочените кораби след тази дата.

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 26 октомври 2015 година.

За Комисията,

от името на председателя,

João AGUIAR MACHADO

Генерален директор на генерална дирекция „Морско дело и рибарство“


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) 2015/104 на Съвета от 19 януари 2015 г. за определяне за 2015 г. на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза, за изменение на Регламент (ЕС) № 43/2014 и за отмяна на Регламент (ЕС) № 779/2014 (ОВ L 22, 28.1.2015 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

52/TQ104

Държава членка

Ирландия

Запас

WHG/56-14.

Вид

Меджид (Merlangius merlangus)

Зона

VI; води на Съюза и международни води от зона Vb; международни води от зони XII и XIV

Дата на въвеждане на забраната

1.10.2015 г.


Top