Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1949

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1949 на Съвета от 29 октомври 2015 година за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

OJ L 284, 30.10.2015, p. 71–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1949/oj

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/71


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1949 НА СЪВЕТА

от 29 октомври 2015 година

за прилагане на член 8а, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 765/2006 относно ограничителни мерки по отношение на Беларус

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета от 18 май 2006 г. относно ограничителни мерки по отношение на Беларус (1), и по-специално член 8а, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2006 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 765/2006.

(2)

Вследствие на решението на Общия съд от 6 октомври 2015 г. по дело T-276-12 Y. Chyzh и други срещу Съвета  (2), за четири образувания вече няма основания да продължават да бъдат включени в поместения в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Информацията по отношение на определени лица и образувания, които фигурират в поместения в приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 списък на лицата и образуванията, спрямо които се прилагат ограничителни мерки, следва да се актуализира.

(4)

Във връзка с това приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006 се изменя, както е посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

J. ASSELBORN


(1)  ОВ L 134, 20.5.2006 г., стр. 1.

(2)  Решение на Общия съд (първи състав) от 6 октомври 2015 г. Yury Aleksandrovich Chyzh срещу Съвета, T-276/12, ECLI:EU:T:2015:748 (все още непубликувано в Сборника).


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

Заличават се следните образувания от списъка, който се съдържа в част Б (Образувания) от приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006:

8.

LLC Triple Metal Trade

10.

JV LLC Triple-Techno

18.

MSSFC Logoysk

19.

Triple-Agro ACC

II.

Вписванията за изброените по-долу лица, посочени в част А от приложение I към Регламент (ЕО) № 765/2006, се заменят със следното:

 

Имена

Транскрипция на изписването на беларуски език

Транскрипция на изписването на руски език

Имена

(изписване на беларуски език)

Имена

(изписване на руски език)

Идентификационни данни

Причини за вписването

4.

Alinikau Siarhei Aliaksandravich (Alinikau Siarhey Alyaksandravich) Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛЕЙНИКОВ, Сергей Александрович

Адрес:

Исправительное учреждение „Исправительная колония № 17“ управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Могилевской области, г. Шклов, Могилевская область

Майор, ръководител на оперативна част на наказателен отряд ИК-17 в Шклов. Оказвал натиск върху политически затворници, като им е отказвал правото на кореспонденция и свиждане, издавал е заповеди за подлагането им на по-строг наказателен режим и претърсвания и е отправял заплахи с цел изтръгване на самопризнания. Носи пряка отговорност за нарушаване на човешките права на политическите затворници и опозиционните активисти през 2011—2012 г. чрез използване на прекомерна сила срещу тях. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Дата на раждане: 1960 г.

Място на раждане: Леоново, Борисовски район, Минска област

Документ за самоличност: 4020160A013PB7

Адрес:

220004, г. Минск, пр. Победителей, 11 Министерствo информации Беларус

Министър на информацията от 30.6.2014 г., бивш първи заместник-министър на информацията. От 2003 г. насам играе основна роля в насърчаването на държавната пропаганда, която провокира, подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, както и в потъпкването на свободата на медиите. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез фалшифицирана информация.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ, Хазалбек Бахтибекович (АТАБЕКОВ, Кхазалбек Бахтибекович)

Адрес:

Главное Управление Командующего Внутренними Войсками

220028 г. Минск, ул. Маяковского, 97

Полковник, заместник-ръководител на отдела по бойна подготовка на войските на Министерството на вътрешните работи, бивш командващ специална бригада на вътрешни войски в район Уруче, Минск. Той е начело на частта си при потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г., при което е използвана прекомерна сила. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК, Алла Николаевна

Дата на раждане: 30.8.1967 г.

Паспорт №: SP0013023

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

БЕЛАРУС

Заместник-министър на правосъдието, отговарящ за наблюдението и контрола над адвокатурата, преди това отговаря за правната подкрепа на институциите, занимаващи се със съставянето на законови и подзаконови актове.

Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основните инструменти за репресиране на населението, посредством съставянето на закони, които са репресивни спрямо гражданското общество и демократичната опозиция.

12.

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bakhmatov, Igor Andreevich

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организацията на задачите му, носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. През май 2012 г. е зачислен към запаса.

16.

Barouski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

Адрес:

Прокуратура Октябрьского района 220039 г. Минск, ул.Авакяна, 32

Заместник-прокурор от Октябърски (Кастричницки) район на град Минск. Занимава се със съдебното дело на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич и Владимир Хомиченко. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

Дата на раждане: 29.4.1965 г.

Адрес:

Беларусь, 220007 г. Минск, переулок Добромысленский, 5

ГУВД Минского Горисполкома

Генерал, началник на полицията на Минск. От момента на назначаването си като началник на полицията на Минск на 21 октомври 2011 г. носи отговорност, в качеството на командващ, за репресиите срещу близо дванайсет мирни демонстранти в Минск, които по-късно са осъдени за нарушаване на закона за масовите събития. В продължение на няколко години ръководи полицейските действия срещу уличните протести на опозицията.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich Bileichik, Aleksandr Vladimirovich (Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Дата на раждане: 1964 г.

Бивш първи заместник-министър на правосъдието (до декември 2014 г.), отговарящ за съдебните служби, гражданския статут и нотариалните служби. Длъжността му включва наблюдение и контрол над адвокатурата. Има основна роля в почти систематичното отнемане на правото на практикуване на професията на адвокати, защитавали политически затворници.

25.

Bulash, Ala Biukbalauna

Bulash, Ala Biukbalauna

БУЛАШ, Ала Бюкбалаўнa

БУЛАШ, Алла Бюкбаловнa

 

Бивш заместник-председател на Кастричницки районен съд на град Минск, занимаваща се с наказателни дела, и бивш съдия от Октябърски (Кастричницки) районен съд на град Минск. Разглежда съдебното дело на Павел Виноградов, Дмитрий Дрозд, Александър Киркевич, Андрей Протасеня и Владимир Хомиченко. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich (Busko, Ihar Yauhenavich Busko, Igor Evgenievich (Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Заместник-ръководител на КГБ, бивш ръководител на КГБ в Брестка област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Брестка област и в Беларус.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

Адрес:

Суд Партизанского района г. Минска

220027, г. Минск, ул. Семашко, 33

Председател на Партизански районен съд в Минск, бивш заместник-председател на Фрунзенски районен съд в Минск, бивш съдия във Фрунзенски районен съд в Минск, занимаваща се с делото на участвалите в протестите Александър Отроуенков (осъден на 4 години затвор при строг режим), Александър Молчанов (3 години) и Дмитрий Новик (3,5 години затвор при строг режим). Носи отговорност за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

Davydko, Gennadi Bronislavovich

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВЫДЬКО, Геннадий Брониславович

Дата на раждане: 29.9.1955 г., Сенно, Витебска област

Адрес:

Белтеле-радиокомпания,

ул. Макаенка, 9, Минск, 220807, Беларусь

Председател на държавната радио- и телевизионна компания от 28 декември 2010 г. Описва себе си като авторитарен демократ, носи отговорност за насърчаването по телевизията на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез фалшифицирана информация.

40.

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

Дата на раждане: 22.3.1964 г.

Място на раждане: Ошмяни, Гродненска област

Адрес:

210601 г.Витебск, ул. Жесткова, 14а

(ul. Zhestkova, 14a Vitebsk)

Главен прокурор на Витебска област от октомври 2006 г. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Това включва отговорност за делата срещу Сергей Коваленко и Андрей Гайдуков.

41.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich (Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Дата на раждане: 20.9.1954 г.

Място на раждане: Чашникски район, Витебска област

Документ за самоличност: 3200954E045PB4

Адрес:

Гродненская региональная таможня

230003, г. Гродно, ул. Карского, 53

Директор на областната митническа комисия в Гродна (от 22 април 2011 г.), бивш първи заместник-председател на КГБ (2005—2007 г.), бивш заместник-директор на държавната митническа комисия (2007-2011 г.).

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция, по-специално през 2006—2007 г.

42.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Дата на раждане: 10.1964 г.

Документ за самоличност: 3271064M000PB3

Бивш заместник-ръководител на КГБ (2010 г. — юли 2013 г.), отговарящ за външното разузнаване. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

48.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Рыгopавiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Дата на раждане: 15.12.1952 г., Борисов

Адрес:

ул. Oktyabrskaya, 5

Minsk

Ректор на частния Беларуски правен институт. Като бивш министър на правосъдието, неговите служби са изготвили закони, които са репресивни спрямо гражданското общество и демократичната опозиция. Той също е отказал или лишил от регистрация НПО и политически партии и е пренебрегнал незаконни действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

50.

Herasimenka, Henadz Anatolievich Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

Адрес:

„Институт национальной безопасности Республики Беларусь“

220034, г. Минск, ул. З. Бядули, 2

Заместник-ръководител на Института за национална сигурност (школата на КГБ) и бивш ръководител на КГБ в района на Витебск.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция във Витебска област.

54.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna;

Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

Адрес:

Суд Ленинского района города Минска

ул. Семашко, 33

220027, г. Минск

Бивш съдия и заместник-председател на Ленински районен съд на Минск. Гледа делото срещу бившите кандидати за президент Николай Статкевич и Дмитрий Ус и срещу политическите и граждански активисти Андрей Позняк, Александър Класковски, Александър Кветкевич, Артьом Грибков и Дмитрий Буланов. Начинът, по който води делото, представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

55.

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш заместник-министър на вътрешните работи и началник на предварителното следствие носи отговорност за жестокото потушаване на протестите и за нарушаването на правата на човека по време на разследванията във връзка с изборите от декември 2010 г. През февруари 2012 г. е зачислен към запаса. Понастоящем генерал от запаса.

60.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich) Iaruta, Viktor Gueorguievich (Yaruta, Viktor Gueorguievich)

ЯРУТА, Вiктар ГеоргIевIч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Началник на отдел „Държавни комуникации“ в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

61.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich (Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich (Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Дата на раждане: 26.11.1961 г.

Място на раждане: Бучани, Витебска област

Адрес:

Glavnoye Upravlenie Yustitsy Mingorispolkoma

220030 Minsk

Prospekt Nezavisimosti 8

Паспорт №: MP0515811

Първи заместник-директор на Главна дирекция „Правосъдие“ в градската администрация на Минск. Бивш заместник-председател на Централния районен съд в Минск, бивш съдия от Централния районен съд в Минск. На 6 август 2006 г. осъжда гражданските активисти от гражданска инициатива „Партньорство“ на затвор като наблюдатели на президентските избори през 2006 г. Николай Астрейко е осъден на две години затвор, Тимофей Дранчук — на една година, Александър Шалайко и Енира Броницкая — на шест месеца. През 2007 г., 2010 г., 2011 г. и 2012 г. осъжда няколко активисти на дни затвор, по-специално на 20 декември 2010 г. осъжда Андрей Лугин, Сергей Кравчанко и Стансислав Фьодоров на 10 дни затвор, а Волга Чьорних — на 12 дни затвор. На 21 декември 2010 г. осъжда Николай Демиденко на 15 дни затвор. На 20 декември 2011 г. осъжда двама активисти, участвали в действие по повод годишнина от събитията от 19 декември 2010 г., Васил Парфенков и Сергей Павел, съответно на 15 и 12 дни затвор.

На 6 септември 2012 г. осъжда Алексей Цепли на 5 дни затвор по обвинение за оказана съпротива на полицай, докато е разпространявал опозиционен вестник в центъра на Минск.

Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

62.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich (Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Дата на раждане: 1968

Адрес:

Minsk 220073 Kalvariiskaya 29

Началник на полицията на Минска област (от март или април 2015 г.), бивш началник на полицията на Витебска област, генерал от полицията (от 2013 г.). Бивш заместник-началник на полицията в Минск и началник на оперативния екип в Минск за борба с размириците (ОМОН). Командва войските, потушили мирните демонстрации на 19 декември 2010 г., и лично участва в жестокостите, за което през февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През 2011 г. командва и войските, потушили няколко други протеста на политически активисти и мирни граждани в Минск.

63.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА Людмила

 

Прокурор в Минск, който през 2011 г. се занимава с отхвърлянето на делата за обжалване на присъдите срещу Дмитрий Дашкевич и Едуард Лобов, активисти на „Молодой фронт“. Процесът представлява явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс.

66.

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

БЕЛАРУС

Помощник/съветник на министъра на правосъдието. Като помощник на министъра на правосъдието носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус посредством изработването на закони, които са репресивни по отношение на гражданското общество и демократичната опозиция, контрола на работата на съдиите и прокурорите, отказването на или лишаването от регистрация на НПО и политически партии, вземането на решения срещу адвокати, защитаващи политически затворници, както и умишленото оставяне без последствия на незаконните действия, предприети от службите за сигурност срещу населението.

67.

Kadzin, Raman Viktaravich

Kadin, Roman Viktorovich

КАДЗIН, Раман Вiктаравiч

КАДИН, Роман Викторович

Дата на раждане: 17.7.1977 г.

Настоящ паспорт: MP3260350

Командващ офицер на звено „Въоръжение и технически доставки“ на моторизираната патрулна служба.

През февруари 2011 г. получава награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко за активното си участие и изпълнението на заповеди по време на репресиите на протестите на 19 декември 2010 г.

68.

Kakunin, Aliaksandr Aliaksandravich

Kakunin, Aleksandr Aleksandravich

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

Alexander Aleksandrovich Kakunin

(Kakunin, Alexandr Alexandrovich)

КАКУНИН Александр Александрович

КАКУНІН Аляксандр, АляксандровIч

Адрес:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Началник на наказателна колония ИК-2 в Бобруйск, носи отговорност за нечовешкото отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до адвокати и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Какунин е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

69.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Ръководител на КГБ за Минска област и град Минск и бивш заместник-ръководител на КГБ за Минск. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Минск.

73.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Дата на раждане: 3.1.1954 г.

Място на раждане: Акулинци, Могильовска област

Документ за самоличност: 3030154A124PB9

Адрес:

220114, Filimonova Str., 55/2, Minsk, Belarus

Тясно е свързан с президента Лукашенко, с когото е работил през 80-те и главно през 90-те години. Заместник-председател на Националния олимпийски комитет (председател е Александър Лукашенко). Председател на Федерацията по хандбал, преизбран през 2014 г. Бивш председател на долната камара на парламента. Той е бил едно от основните действащи лица във манипулираните избори през 2006 г.

80.

Kazheunikau Andrey Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэйу

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Ръководител на Комитета за разследванията на Октябърски район на град Минск, бивш прокурор по делото срещу бившите кандидати за президент Владимир Некляев, Виталий Римашевски, членовете на предизборния щаб на Некляев — Андрей Дмитриев, Александър Федута и Сергей Возняк, както и заместник-председателя на „Молодой фронт“ Анастасия Положанка. Повдигнатото от него обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. То се основава на неправилно класифициране на събитията от 19 декември 2010 г. и не е подкрепено с факти, доказателства и свидетелски показания.

83.

Kharyton, Aliaksandr Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str.)

БЕЛАРУС

Старши консултант на отдела за социални организации, партии и НПО на Министерството на правосъдието. Участвал е активно в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция от 2001 г. насам, като лично е отказвал да регистрира НПО и политически партии, което в много случаи е довело до тяхното премахване.

89.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

Адрес:

Брестский областной комитет профсоюза работников государственных учреждений

224005, г. Брест,

ул. К. Маркса, 19

Бивш председател на областната избирателна комисия на Брестка област за президентските избори през 2010 г. Председател на областната избирателна комисия на Брестка област за местните избори през март 2014 г. Оглавява казионната областна профсъюзна организация. Като председател на областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и за фалшифицирането на местните избори през март 2014 г. в Брестка област.

94.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

Адрес:

Суд Советского района г. Минска

220113, г. Минск, Логойский тракт, 3

Председател на Съветски районен съд в Минск, бивш съдия в Минския градски съд, който дава разрешението да бъде отхвърлено обжалването на Беляцки. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

95.

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

Адрес:

KGB Training Centre, Бядули 2, 220034, Минск

Генерал-майор, назначен за ръководител на Центъра за обучение към КГБ, бивш началник на КГБ в Гродненска област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Гродненска област.

101.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

Дата на раждане: 1949 г.

Място на раждане: Пекалин, Смолевички район, Минска област

Адрес:

Научно-исследовательский отдел Белорусского государственного университета культуры

Минск

Ръководител на научноизследователския отдел на Държавния университет за култура и изкуство (от септември 2014 г.). Бивш заместник-директор на Центъра за информация и анализи към президентската администрация, действащ като един от основните източници на държавната пропаганда, чрез която биват подкрепяни и оправдавани репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество.

104.

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Дата на раждане: 25.7.1959 г.

Място на раждане: Али Байрамли, Азербайджан

Документ за самоличност: 3250759A066PB3

Адрес:

220030 Minsk, K. Marx st. 3

Съветник в Отдела за борба с организираната престъпност, тероризма и наркотиците, сътрудничеството в областта на безопасността и новите предизвикателства и заплахи в рамките на Изпълнителния комитет на ОНД. Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. На бившата си длъжност като министър на вътрешните работи, командва вътрешните войски, които жестоко потушават мирната демонстрация на 19 декември 2010 г., и се гордее с това. През януари 2012 г. е зачислен към запаса.

105.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovich

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Генерал-майор, бивш ръководител на Центъра за обучение към КГБ, бивш ръководител на КГБ за Минска област и град Минск, зачислен към запаса. Като отговарящ за подготовката и обучението на персонала на КГБ носи отговорност за репресиите от страна на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. За времето, когато е заемал предишните си длъжности, той носи отговорност за същата репресивна дейност на КГБ в Минск и Минска област.

110.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Дата на раждане: 31.8.1947 г.,

Място на раждане: Минск

Адрес:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Член на Съвета на казионния Съюз на писателите. Носи отговорност за организирането и извършването на разпространение на фалшифицирана информация чрез контролираните от държавата медии. Като тогавашен заместник-министър на информацията играя основна роля в насърчаването на държавната пропаганда, която подкрепя и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Демократичната опозиция и гражданското общество систематично биват представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшифицирана и невярна информация.

112.

Lazavik, Mikalai Ivanavich Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Дата на раждане: 18.1.1951 г.

Невинян, Минска област (Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

Документ за самоличност: 3180151H004PB2

Адрес:

220010, г. Минск, ул. Советская, 11

Секретар на Централната избирателна комисия на Беларус.

От 2000 г. насам той е едно от основните лица, участвали във фалшифицирането на манипулираните избори и референдуми, особено през 2004 г., 2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г.

113.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Дата на раждане: 14.5.1947 г.

Адрес:

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого 10а

Председател на казионния Беларуски съюз на журналистите. Главен редактор на „Рзспублiка“, вестника на Министерския съвет. В това си качество той е един от най-отявлените и влиятелни членове на държавната пропагандна машина в печата. Той е подкрепял и оправдавал репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, които систематично са представяни в негативна и пренебрежителна светлина чрез използване на фалшифицирана информация, особено след президентските избори през 2010 г.

116.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

Адрес:

Суд Первомайского района г. Минска

220012, г. Минск, ул. Толбухина, 9

Съдия от Первомайски районен съд в Минск. През 2010—2011 г. налага глоби или осъжда заради мирен протест следните представители на гражданското общество: а) 14.7.2011 г., Виталий Струй, 10 дневни ставки (35 000 BLR); б) 4.7.2011 г., Павел Шоломицки, 10 дни затвор; в) 20.12.2010 г., Татяна Сикирицкая, 10 дни затвор; г) 20.12.2010 г., Юлия Дранчук, 13 дни затвор; д) 20.12.2010 г., Николай Лапко, 12 дни затвор; е) 20.12.2010 г., Вадим Промоторов, 12 дни затвор.

Многократно осъжда на лишаване от свобода и налага големи глоби на мирни демонстранти и поради това носи отговорност за репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Беларус. На 24 юли 2012 г., дори след включването му в списъка на санкциите, е наложил глоба за злонамерено хулиганство на опозиционния активист Андрей Молчан, който е бил жестоко пребит от двама полицаи.

117.

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Дата на раждане: 27.1.1944 г., Карабани, Минска област

Активно подкопава демокрацията в Беларус. На предишната си длъжност като председател на Комисията за държавен контрол (до 28 декември 2010 г.) той е едно от основните лица, замесени в случая с Алес Беляцки, един от най-видните правозащитници, ръководител на Центъра за правата на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

118.

Lapatka, Aliaksandr Aliaksandravich

(Lapatka, Aliaxandr Aliaxandravich)

Lopatko, Aleksandr Aleksandrovich

(Lopatko, Alexandr Alexandrovich)

ЛОПАТКО Александр Александрович

ЛАПАТКА Аляксандр Аляксандровiч

Адрес:

Исправительная колония № 9

213410, г. Горки, ул. Добролюбова, 16

Началник на наказателна колония ИК-9 в Горки, носи отговорност за нечовешкото отношение към Д. Дашкевич, в това число изтезания и отказ на достъп до правна защита. Лопатко заема ключова длъжност в наказателната колония, в която е държан Дашкевич и в която на политически затворници, в това число на г-н Дашкевич, е оказван психологически натиск, включително лишаване от сън и изолиране.

119.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Рыгopавiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Дата на раждане: 30.8.1954 г.

Място на раждане: Копис, Витебска област

Адрес:

Резиденция Президента Республики Беларусь

г. Минск, ул. Кирова, д. 43

Президент на Република Беларус

121.

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Дата на раждане: 28.11.1975 г.

Адрес:

Администрация президента Республики Беларусь

220016, Минск, Маркса 38

Помощник/съветник на президента по въпросите на националната сигурност. През май 2013 г е назначен от баща си за сънадзорник на Беларуско-руската комисия за износ на калиева руда. Като един от неговите най-близки сътрудници той има възлова роля в репресивните мерки, предприети срещу демократичната опозиция и гражданското общество. Като основен член на Държавния съвет за сигурност, носи отговорност за координирането на репресивните мерки срещу демократичната опозиция и гражданското общество, особено на репресивните мерки срещу демонстрацията от 19 декември 2010 г.

122.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Дата на раждане: 12.8.1971 г.

Документ за самоличност: 3120871A074PB7

Командващ специалните части на Министерството на вътрешните работи на град Минск.

Командва войските, потушили мирна демонстрация на 19 декември 2010 г., за което получава през февруари 2011 г. награда и благодарствено писмо от президента Лукашенко. През юни 2011 г. командва и войските, репресирали мирни граждани в Минск. На 7 май 2014 г. частите под негово командване получават специален флаг за заслуги от Министерството на вътрешните работи.

124.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 5.8.1958 г.,

Гродненска област

Документ за самоличност: 3050858A060PB5

Адрес:

Министерство на външните работи

ул. Ленина, 19, Минск 220030

Министър на външните работи, бивш директор на президентската администрация.

Когато е заемал длъжността директор на президентската администрация, е бил смятан за втория най-влиятелен човек на режима и в това си качество носи отговорност за организирането на подправените избори през 2008 г. и 2010 г. и за последвалите репресии срещу мирни демонстранти.

127.

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ръководител на отдела за военно контраразузнаване в КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

133.

Miklashevich, Piotr Piatrovich Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Дата на раждане: 18.10.1954 г.

Място на раждане: Косута, Минска област

Адрес:

ul. Gvardeiskaya, 16-17

Председател на Конституционния съд бивш главен прокурор, който е участвал активно в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция. На първата си длъжност, е бил едно от основните лица, замесени в репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество в периода 2004—2008 г. От назначаването си в Конституционния съд през 2008 г. той вярно изпълнява репресивните политики на режима и е одобрявал репресивни закони, дори когато те са били в нарушение на конституцията.

135.

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

Адрес:

Прокуратурa Гродненской области

г. Гродно, 230012, ул. Доватора, 2а

Прокурор на Гродненска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

136.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna (Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ, Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

Адрес:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Съдия в Московски районен съд на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 10 януари 2011 г. осъжда активиста от „Молодой фронт“ Юлиан Мисюкевич на 12 дни затвор, а на 21 и 31 януари 2011 г. осъжда на 9 дни затвор съответно политическия активист Всеволод Шашарин и гражданския активист Тимофей Отрощенков.

Освен това заради участието им в действия за подкрепа на политическите затворници, на 27 декември 2010 г. осъжда на 10 дни затвор защитника на човешките права Михаил Мацкевич, а на 20 януари 2011 г. осъжда на 12 дни затвор гражданския активист Валерий Сядов. Участва пряко и в съдебните репресии на гражданските активисти през 2011 г. На 4 и 7 юли 2011 г. осъжда Антон Глинистий и Андрей Игнатчук на 10 дни затвор. Участва пряко и в съдебните репресии на политическите активисти през 2012 г.

На 22 февруари 2012 г. осъжда на 10 дни затвор изявения политически активист Павел Виноградов, на когото на 10 април 2012 г. налага и превантивно полицейско наблюдение за период от 2 години. На 23 март 2012 г. осъжда политическите активисти от „Революция посредством социалните мрежи“ Микил Костко и Анастасия Шулейко на 5 дни затвор.

На 21 април 2012 г. осъжда отново Анастасия Шулейко на 10 дни затвор.

На 24, 25 и 26 май 2012 г. осъжда активистите от „Молодой фронт“ Владимир Еременко, Дмитрий Кременецки и Роман Василиев съответно на 10, 10 и 12 дни затвор.

На 22 юни 2012 г. осъжда журналиста от „Еврорадио“ Павел Свердлов на 15 дни затвор. На 18 юли 2012 г. осъжда активистката Екатерина Галицкая на 10 дни затвор. На 8 и 9 ноември 2012 г. осъжда отново активистите от „Молодой фронт“ Владимир Еременко и Роман Василиев съответно на 15 дни затвор. На 7 май 2013 г. осъжда активиста Александър Ярошевич на 12 дни затвор. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица. На 6 август 2014 г. осъжда активиста Олег Корол на 10 дни административно задържане, без да му бъде дадена възможност да говори пред съда; вместо това тя заявява: „Знам, че признавате вината си“.

137.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Дата на раждане: 7.2.1956 г.,

Място на раждане: Смоленск (Русия)

Не е предприел действия за разследване на случая с неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш министър на вътрешните работи и бивш директор на президентската служба за сигурност. Като министър на вътрешните работи е отговорен за репресиите срещу мирните демонстрации до пенсионирането си на 6 април 2009 г. по здравословни причини.

Получава жителство на Дроздийски номенклатурен район в Минск от президентската администрация. През октомври 2014 г. е награден с орден за заслуги (III степен) от президента Лукашенко.

142.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Дата на раждане: 5.3.1962 г.,

Място на раждане: Слуцк (Минска област)

Адрес:

ul. Beruta, 15-62 (2 korp)

Документ за самоличност: 3050362A050PB2

Паспорт: MP2272582

Директор на службата за сигурност на холдинговото дружество Triple на Юрий Чиж, бивш директор на звеното за специални цели към Министерството на вътрешните работи. Като командващ вътрешните войски за борба с безредици, носи пряка отговорност и е участвал пряко в потушаването с насилие на мирни демонстрации, по-специално през 2004 г. и 2008 г.

148.

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

Документ за самоличност: 3130564A041PB9

Участва активно в репресиите срещу гражданското общество в Беларус. Като бивш първи заместник-министър на вътрешните работи (до декември 2012 г.) носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г. Полковник от запаса.

152.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich Proleskovski, Oleg Vitoldovich (Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Дата на раждане: 1.10.1963 г.

Място на раждане: Загорск

(Сергиев посад, Русия)

Бивш министър на информацията (напуснал поста си през юни 2014 г.), бивш заместник-директор на президентската администрация, бивш директор на главната дирекция за идеология в президентската администрация, бивш директор на Центъра за анализ и информация в президентската администрация.

Той е бил един от главните източници и гласове на държавната пропаганда и на идеологическата подкрепа за режима. Бил е повишен на поста министър и оттогава продължава да е отявлен пропагандист и поддръжник на актовете на режима срещу демократичната опозиция и гражданското общество.

156.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Дата на раждане: 1.7.1951 г.

Място на раждане: Вотня, Могильовска област

Документ за самоличност: 3010751M102PB0

Бивш съветник на президента Лукашенко (от 18 май 2015 г.), бивш първи заместник-директор на президентската администрация, бивш министър на образованието.

Той закрива Европейския хуманитарен университет, нарежда да се извършат репресии срещу студенти от опозицията и организира студенти, за да ги принуди да гласуват за режима. Той е имал активна роля в организирането на фалшифицираните избори през 2008 г., 2010 г. и 2012 г. и в последвалите репресии срещу мирни демонстранти през 2008 г. и 2010 г. Приближен на президента Лукашенко. Директор е на „Белая Русь“, главната идеологическа и политическа организация на режима.

161.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 4.5.1955 г.

Място на раждане: Минск

Адрес:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Член на долната камара на Парламента, заместник-председател на Постоянната комисия по национална сигурност, заместник-председател на Комисията по национална сигурност. Бивш началник на отдел „Икономическа сигурност“ в КГБ.

Носи отговорност за репресивната дейност на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

163.

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Дата на раждане: 1977 г.

Адрес:

220035 Minsk, ul. Saperov. 7

През януари 2012 г. назначен за заместник-директор на минския отдел на следствената комисия. Като прокурор от Первомайски районен съд в Минск отговаря за процеса срещу Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на Центъра за права на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Формулираното от прокурора обвинение има ясна и непосредствена политическа мотивация и е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

166.

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

Адрес:

230023 Hrodna,

ul. Ozheshko, 1

Ръководител на гродненския клон на казионния профсъюз. Бивш председател на областната избирателна комисия на Гродненска област за президентските избори през 2010 г. и местните избори през март 2014 г. Като председател на областната избирателна комисия носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти по време на президентските избори от 19 декември 2010 г. и за фалшифицирането на местните избори през март 2014 г. в Брестка област.

167.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich (Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

Адрес:

220034 Minsk, ul. Frunze, 19

Член на Съвета по сигурността, ръководител на Следствената комисия, бивш заместник-началник на Следствената комисия, бивш прокурор на Гомелска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

168.

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

Адрес:

Суд Заводского района г. Минска

220107, г. Минск, пр. Партизанский, 75А

Председател на Задовски районен съд на град Минск (от 2014 г.), бивш заместник-председател на Партизански районен съд на град Минск, бивш съдия в Октябърски районен съд на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 декември 2010 г. осъжда гражданските активисти Алес Собал, Макксим Гришел и Константин Чуфистов на 10 дни затвор, a Сергей Кардимон — на 15 дни затвор. На 7 юли 2011 г. осъжда активиста Артур Завгородни на 13 дни затвор. На 12 октомври 2012 г. осъжда активистите Олег Корбан и Владимир Сергеев на 5 дни затвор. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Допуска използването на доказателства и свидетелски показания, които нямат отношение към обвиняемите лица.

169.

Shamionau Vadzim Iharavich Shamenov Vadim Igorevich (Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

Адрес:

Исправительная колония № 17

213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская д. 8

Капитан, ръководител на оперативна част на наказателен отряд ИК-17 в Шклов. Оказвал е натиск върху политическите затворници посредством неспазването на правото им на кореспонденция и е отправял заплахи с цел изтръгване на самопризнания. Пряко отговорен за нарушаване на човешките права на политическите затворници и опозиционните активисти чрез жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

173.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich (Sheyman, Viktar Uladzimiravich) Sheiman, Viktor Vladimirovich (Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Дата на раждане: 26.5.1958 г.

Място на раждане: Гродненска област

Адрес:

Управлениe Делами Президента

ул. К. Маркса, 38

220016, г. Минск

Началник на управленския отдел към администрацията на президента. Носи отговорност за неразкритото изчезване на Юрий Захаренко, Виктор Гончар, Анатолий Красовски и Дмитрий Завадски в Беларус през 1999—2000 г. Бивш държавен секретар на Съвета за сигурност. Шейман продължава да работи като специален помощник на президента.

174.

Shastakou, Iury Valerievich

(Shastakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

Адрес:

Суд Московского района г. Минска

220042, г. Минск, Проспект газеты „Правда“, 27

Съдия и заместник-председател в Московски районен съд на град Минск.

Участва пряко в съдебните репресии срещу мирните протестиращи на 19 декември 2010 г. На 20 и 27 декември 2010 г. осъжда на 10 дни затвор гражданските активисти Иля Василиевич, Надя Чаюхова, Татяна Радецская, Сергей Канапацки и Волга Дамарад. На 20 декември 2011 г. осъжда активиста Сергей Канапацки за отбелязването на 19 декември 2010 г. на годишнината от репресиите. Начинът, по който води съдебните дела, е в явно нарушение на Наказателнопроцесуалния кодекс. Той подкрепя използването на доказателства и свидетелски показания, нямащи нищо общо с обвиняемия.

175.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлавiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Началник на Отдела за контраразузнаване на КГБ и бивш заместник-началник на Съвета за контраразузнаване към КГБ. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

177.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

Адрес:

Суд Железнодорожного района города Витебска

210001, г. Витебск, ул. Кирова, 16

Съдия в Железнодорожен районен съд на град Витебск. Осъжда няколко протестиращи по време на апелативния съдебен процес, независимо от факта, че първоинстанционният съд не ги е счел за виновни. Носи отговорност за изпълнението на политически обоснованите административни и наказателни санкции срещу представители на гражданското общество, включително политическия активист Сергей Коваленко.

179.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

Дата на раждане: 15.4.1952 г.

Място на раждане: Слоним, Гродненска област

Адрес:

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

220010, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Советская, 11

Член на долната камара на Парламента, заместник-председател на Постоянната правна комисия, бивш прокурор на Могильовска област. Носи отговорност за репресиите срещу гражданското общество след изборите през декември 2010 г.

180.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

Дата на раждане: 14.1.1963 г.

Място на раждане: Столица, област Витебск

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Първи заместник-ръководител на КГБ, бивш ръководител на КГБ в Могильовска област. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция в Могильовска област и в Беларус.

184.

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Дата на раждане: 4.3.1962 г.

Място на раждане: Борисов, Минска област

Документ за самоличност: 3040362B062PB7

Паспорт №: MP2249974 (издаден на 30.3.2007 г.)

Адрес:

ул. Лобанка, 81, кв. 19, 220000, г. Минск

Заместник областен управител на Минска област (от януари 2015 г.), бивш ръководител на Комитета по здравеопазване на град Минск и бивш главен хирург в Минската болница за спешни случаи. Не се е противопоставил на отвличането на кандидата за президент Некляев, който е транспортиран до неговата болница, след като е бил жестоко пребит на 19 декември 2010 г., и чрез бездействието си е сътрудничил на действията на неизвестни лица, като не е повикал полицията. Това бездействие е довело до неговото повишение. Като ръководител на Комитета по здравеопазване на гр. Минск носи отговорност за това, че под негово наблюдение трудово-медицинските учреждения са се използвали в потъпкването на човешките права.

187.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Дата на раждане: 16.8.1972 г.

Място на раждане: Гродно

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

БЕЛАРУС

Министър на правосъдието, член на Централната избирателна комисия (ЦИК); бивш ръководител на отдел за социални организации и политически партии в Министерството на правосъдието. Като член на ЦИК, носи отговорност за нарушаването на международните изборни стандарти при провеждането на избори от 2007 г. насам. Чрез позициите, които е имал в Министерството на правосъдието, и чрез контрола, който е упражнявал над съдиите, той активно участва в репресиите срещу гражданското общество и демократичната опозиция, като отказва регистрация на НПО и на политически партии, което в много случаи е довело до тяхното премахване.

188.

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўевiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Заместник-ръководител на Антитерористичния център на ОНД и бивш заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за персонала и организационната работа. Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

196.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Началник на отдел „Защита на конституционния ред и борба срещу тероризма“ в КГБ.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

201.

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

Адрес:

220034, г. Минск, ул. Фрунзе, 5

Подполковник, бивш оперативен офицер от военното контраразузнаване на КГБ (понастоящем ръководител на пресслужбата на Комитета за разследванията на Беларус). След потушаването на протестната демонстрация в Минск след изборите от 19 декември 2010 г. си служи с фалшифициране на доказателства и заплахи, за да изтръгне самопризнания от опозиционни дейци в центъра за задържане на КГБ в Минск. Носи пряка отговорност за проявите на жестоко, нечовешко и унизително третиране или наказания и за неспазване на правото на справедлив процес. Действията му представляват пряко нарушение на международните ангажименти на Беларус в областта на правата на човека.

202.

Trutka, Iury Igorevich

(Trutka, Yury Igorevich)

Trutko, Iury (Yurij, Yuri) Igorevich

ТРУТКA, Юрый Iгаравич

ТРУТКО, Юрий Игоревич

Адрес:

Исправительная колония № 2

213800, г. Бобруйск, ул. Сикорского, 1

Ul. Sikorskogo 1

213800 Bobruisk

Заместник-началник на наказателна колония ИК-2 в Бобруйск, носи отговорност за нечовешкото и жестоко отношение към политическите затворници А. Санников и А. Беляцки в наказателната колония ИК-2 в Бобруйск. Опозиционните активисти са били измъчвани, отказван им е достъп до правна защита и са били изолирани в единични килии в наказателната колония под негово ръководство. Трутко е оказвал натиск върху А. Беляцки и А. Санников, за да ги принуди да подпишат молба за помилване.

204.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за икономическите престъпления и борбата с корупцията.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

207.

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

Адрес:

220004, г. Минск, ул. Коллекторная, 10 Министерство юстиции

(10 Kollektornaya str. 220004 Minsk)

БЕЛАРУС

Заместник-министър на правосъдието, отговарящ за правната подкрепа на институциите, занимаващи се със съставянето на законови и подзаконови актове по икономически въпроси, и отговаря за регистрацията на юридическите лица.

Носи отговорност за ролята и действията на Министерството на правосъдието и съдебната система на Беларус, които са основни инструменти за репресия на населението, посредством налагането на държавната пропаганда в съдебната система, която провокира и оправдава репресиите срещу демократичната опозиция и гражданското общество, посредством отказа за и лишаването от регистрация на НПО и политически партии.

209.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich) Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Дата на раждане: 1971 г.,

Пенза (Русия)

Заместник-директор на Съвета за сигурност на Република Беларус (от 2014 г.).

Бивш началник на службата за сигурност на президента.

Под негов надзор няколко членове на неговата служба са участвали в разпити на политически активисти след демонстрациите от 19 декември 2010 г.

210.

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Дата на раждане: 19.6.1964 г.

Брестка област

Адрес:

КГБ 210623, г. Минск, проспект Независимости, 17

Ръководител на КГБ, бивш председател на Комисията за разследване, бивш ръководител на Оперативния и аналитичен център към Администрацията на президента, отговарящ за телекомуникациите, включително наблюдението, филтрирането, контролирането и предизвикването на смущения на различни канали за комуникация като например интернет. Като ръководител на КГБ носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция.

216.

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEГEPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Бивш първи заместник-ръководител на КГБ, отговарящ за контраразузнаването. В пенсия от 1 април 2013 г., зачислен към запаса.

Носи отговорност за репресиите на КГБ срещу гражданското общество и демократичната опозиция. Инициира делото срещу политическия затворник Алес Беляцки, един от най-изтъкнатите правозащитници, ръководител на Центъра за права на човека „Вясна“ и заместник-председател на Международната федерация за правата на човека (FIDH). Беляцки активно защитава и подпомага пострадалите от репресиите във връзка с изборите от 19 декември 2010 г. и от репресивните мерки срещу гражданското общество и демократичната опозиция.


Top