Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1947

Решение (EС) 2015/1947 на Съвета от 1 октомври 2015 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

OJ L 284, 30.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1947/oj

30.10.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 284/1


РЕШЕНИЕ (EС) 2015/1947 НА СЪВЕТА

от 1 октомври 2015 година

за сключване, от името на Европейския съюз, на Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4, първа алинея във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Световната търговска организация („СТО“) положи началото на кръга от търговски преговори от Доха, наричан „Програма за развитие от Доха“, през ноември 2001 г. Преговорите относно улесняването на търговията бяха започнати през юли 2004 г. въз основа на ангажимента за изясняване и подобряване на някои членове от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ 1994 г.“), а именно: член V (Свобода на транзита), член VIII (Такси и формалности, свързани с вноса и износа) и член X (Публикуване и администриране на търговски разпоредби), с цел допълнително да се ускори движението, вдигането и митническото оформяне на стоките, включително на транзитно преминаващите стоки. Освен това в мандата се предвижда приемането на разпоредби за ефективно сътрудничество между митническите или всички други подходящи органи по въпроси, свързани с улесняването на търговията и митническото съответствие.

(2)

Преговорите бяха водени от Комисията, която се консултираше със Специалния комитет, създаден по силата на член 207, параграф 3 от Договора.

(3)

На Деветата министерска конференция на СТО, която се състоя в Бали от 3 до 6 декември 2013 г., бе прието Министерското решение за улесняване на търговията, с което бяха приключени преговорите по Споразумението за улесняване на търговията, при условие че бъде направена правна редакция на текста. С Министерското решение бе създаден също така Подготвителният комитет по въпросите на улесняването на търговията, като на Общия съвет на СТО се възлага да приеме протокол за добавяне на споразумението като приложение 1А към Маракешкото споразумение за създаване на СТО, който да бъде открит за приемане от всеки от членовете на СТО в съответствие с неговите вътрешни процедури.

(4)

На своето заседание на 27 ноември 2014 г. Общият съвет на СТО прие Протокола за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация („протокола“) и го откри за приемане от членовете на СТО.

(5)

Протоколът включва Споразумението за улесняване на търговията и ангажиментите на развиващите се страни, които са включени като приложение към посоченото споразумение. Значителен брой развиващи се страни вече са подали своите нотификации относно ангажиментите от категория А в съответствие с член 15, параграф 1 от Споразумението за улесняване на търговията. Комитетът по въпросите на улесняването на търговията ще получава нотификациите относно ангажиментите от категория А на най-слаборазвитите страни в съответствие с член 15, параграф 2 от Споразумението за улесняване на търговията и нотификациите относно ангажиментите от категории Б и В на развиващите се и на най-слаборазвитите страни в съответствие с член 16, параграф 5 от Споразумението за улесняване на търговията. Ангажиментите ще станат неразделна част от Споразумението за улесняване на търговията.

(6)

Протоколът следва да бъде одобрен от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът за изменение на Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация се одобрява от името на Европейския съюз.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета посочва лицето(ата), упълномощено(и) да депозира(т), от името на Съюза, акта за приемане, посочен в параграф 4 от протокола (1).

Член 3

Настоящият протокол не може да бъде тълкуван като предоставящ права или налагащ задължения, на които може да бъде направено пряко позоваване в съдилища и трибунали на Съюза или на дадена държава членка.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 1 октомври 2015 година.

За Съвета

Председател

É. SCHNEIDER


(1)  Датата на влизане в сила на протокола се публикува в Официален вестник на Европейския съюз от Генералния секретариат на Съвета.


Top