Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0243

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/243 на Комисията от 13 февруари 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците Текст от значение за ЕИП

OJ L 41, 17.2.2015, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/243/oj

17.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 41/5


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/243 НА КОМИСИЯТА

от 13 февруари 2015 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 по отношение на вписването за Съединените щати в списъка на третите държави, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Съюза на някои стоки от домашни птици, във връзка с високопатогенната инфлуенца по птиците

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално уводното изречение от член 8, както и член 8, параграф 1, първа алинея, член 8, параграф 4 и член 9, параграф 4, буква в) от нея,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (2), и по-специално член 23, параграф 1, член 24, параграф 2 и член 25, параграф 2 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията (3) се определят изисквания за ветеринарно сертифициране при внос и транзит през територията на Съюза, включително съхраняването по време на транзит, на месо и продукти от домашни птици („стоките“). В него се предвижда, че стоките могат да бъдат внасяни на територията на Съюза и да преминават транзитно през нея само от третите държави, територии, зони или компартменти, изброени в колони 1 и 3 от таблицата в част 1 от приложение I към регламента.

(2)

В Регламент (ЕО) № 798/2008 също така се установяват условията, при които дадена трета държава, територия, зона или компартмент следва да се смятат за свободни от високопатогенна инфлуенца по птиците.

(3)

Съединените щати фигурират в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 като трета държава, от която вносът и транзитът на посочените стоки през територията на Съюза са разрешени за цялата ѝ територия.

(4)

В споразумение между Съюза и Съединените щати (4) („споразумението“) се предвижда незабавно взаимно признаване на мерките за регионализация в случай на възникване на огнища на болест в Съюза или в Съединените щати.

(5)

На 19 декември 2014 г. Съединените щати потвърдиха наличието на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N8 в стопанство за домашни птици в окръг Дъглас (Douglas County) в щата Орегон, а на 3 януари 2015 г. — на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N2 в стопанство за домашни птици в щата Вашингтон. От това следва, че цялата територия на посочената трета държава вече не може да се разглежда като свободна от въпросната болест. Ветеринарните органи на Съединените щати незабавно са преустановили издаването на ветеринарни сертификати от цялата територия на държавата за пратки, съдържащи стоки от домашни птици, които са предназначени за внос в Съюза и транзит през него. С оглед на борбата с високопатогенната инфлуенца по птиците и ограничаването на нейното разпространение Съединените щати са приложили мерки за унищожаване на птиците.

(6)

Комисията извърши оценка на предоставената от Съединените щати информация за епидемиологичната обстановка в държавата и за мерките, предприети за предотвратяване на по-нататъшното разпространение на високопатогенната инфлуенца по птиците. Въз основа на тази оценка, на установените в споразумението ангажименти и на предоставените от Съединените щати гаранции е целесъобразно да се допусне, че свеждането на ограниченията за въвеждането на стоки в Съюза до засегнатия от високопатогенна инфлуенца по птиците регион в щата Орегон и до цялата територия на щата Вашингтон, по отношение на които ветеринарните органи на Съединените щати са наложили ограничения поради настоящото наличие на огнища, би следвало да е достатъчна мярка за посрещане на рисковете, свързани с въвеждането на стоките в Съюза. В резултат на това вписването за Съединените щати в списъка в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да се измени по такъв начин, че да се отчете регионализацията на посочената трета държава във връзка с настоящото наличие на огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците.

(7)

Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 следва да бъде съответно изменено.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(3)  Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или компартменти, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1).

(4)  Споразумение между Европейската общност и правителството на Съединените американски щати относно санитарните мерки за защитата на общественото здраве и здравето на животните при търговията с живи животни и животински продукти, одобрено от името на Общността с Решение 1998/258/ЕО на Съвета (ОВ L 118, 21.4.1998 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

В част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 798/2008 вписването за Съединените щати се заменя със следното:

Код по ISO и име на третата държава или територия

Код на третата държава, територия, зона или компартмент

Описание на третата държава, територия, зона или компартмент

Ветеринарен сертификат

Специални условия

Специални условия

Статус на наблюдението по отношение на инфлуенцата по птиците

Ваксинационен статус по отношение на инфлуенцата по птиците

Статус по отношение на контрола на Salmonella (7)

Образец/образци

Допълнителни гаранции

Крайна дата (1)

Начална дата (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„US — Съединени щати

US-0

Цялата страна

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

 

US-1

Регион в Съединените щати, който не обхваща територия US-2

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA

 

N

 

 

A

 

S3, ST1“

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

US-2

Регион в Съединените щати, съответстващ на окръг Дъглас в щат Орегон, и цялата територия на щат Вашингтон

WGM

VIII

P2

19.12.2014 г.

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

P2


Top