Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0186

Регламент (ЕС) 2015/186 на Комисията от 6 февруари 2015 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан и семена от Ambrosia Текст от значение за ЕИП

OJ L 31, 7.2.2015, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/186/oj

7.2.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/186 НА КОМИСИЯТА

от 6 февруари 2015 година

за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, флуор, олово, живак, ендосулфан и семена от Ambrosia

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2002/32/ЕО се забранява използването на предназначени за хранене на животни продукти, които съдържат нива на нежелани вещества над максимално допустимите граници, посочени в приложение I към същата директива.

(2)

Предоставени са нови данни, от които е видно, че действащите понастоящем максимално допустими граници за арсен, флуор и олово не могат да бъдат достигнати в случая на варовитите морски раковини. Поради това е целесъобразно максимално допустимите граници за арсен, флуор и олово във варовитите морски раковини да се завишат, за да се осигури възможността варовитите морски раковини да се използват при храненето на животните, като същевременно се запази високо равнище на защита на здравето на животните и на общественото здраве.

(3)

Много продукти, които са съпътстващи и странични за хранително-вкусовата промишленост, се използват като суровини в промишления сектор на храните за домашни любимци с цел производство на храни, осигуряващи балансирано хранене на котките или кучетата и задоволяващи потребностите им от аминокиселини, въглехидрати, белтъчини, минерали, микроелементи и витамини. Действащите понастоящем максимално допустими граници за живак в тези съпътстващи и странични продукти, предназначени за хранене на животни, са по-строги от максимално допустимите граници за живак, приложими по отношение на мускулно месо от риба за консумация от човека. Поради това има недостатъчно предлагане на такива съпътстващи и странични продукти, които отговарят на изискванията във връзка с максимално допустимите граници за живак за целите на производството на храни за домашни любимци, което води до необходимостта за това производство да се използва — в противоречие с принципите на устойчивото рибарство — по-малка по размер риба с по-ниско съдържание на живак. Поради това е целесъобразно да се актуализира максимално допустимата граница за живак в риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производството на комбинирани храни за котки, кучета, декоративни риби и животни с ценна кожа, като същевременно се запази високо равнище на защита на здравето на животните и на общественото здраве.

(4)

От оценката на неотдавна получени данни относно наличието на ендосулфан във фуражните суровини е видно, че максимално допустимите граници за нивата на ендосулфан в маслодайни семена и царевица и в продукти, получени от тях, може да бъдат занижени.

(5)

С Регламент (ЕС) № 1275/2013 (2) на Комисията по погрешка бе заличена бележка под линия относно наличието на семена от Ambrosia във фуражните суровини в приложение I към Директива 2002/32/ЕО. Опитът показа, че е необходимо някои от разпоредбите в тази бележка под линия да бъдат по-строги, за да се предотврати разпространението на семена от Ambrosia в околната среда. Следователно е целесъобразно бележката под линия да бъде отново вмъкната в посоченото приложение.

(6)

Поради това Директива 2002/32/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 6 февруари 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(2)  Регламент (ЕС) № 1275/2013 на Комисията от 6 декември 2013 г. за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за арсен, кадмий, олово, нитрити, етерично синапено масло и вредни ботанически примеси (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 86)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменения на приложение I към Директива 2002/32/ЕО

Приложение I към Директива 2002/32/ЕО се изменя, както следва:

1)

В раздел I точка 1 „Арсен“ се заменя със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„1.

Арсен (1)

Фуражни суровини

с изключение на:

2

брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп от захарно цвекло;

4

експелер от ядки на маслодайна палма;

4 (2)

фосфати, варовити морски водорасли;

10

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10); варовити морски раковини;

15

магнезиев оксид; магнезиев карбонат;

20

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

25 (2)

брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

40 (2)

Железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).

50

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

с изключение на:

30

меден сулфат пентахидрат; меден карбонат; димеден хлорид трихидроксид; железен карбонат;

50

цинков оксид; манганов оксид; меден оксид.

100

Допълващи фуражи

с изключение на:

4

минерални фуражи;

12

допълващи храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях. и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли;

10 (2)

фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи.

30

Пълноценни фуражи

с изключение на:

2

пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа;

10 (2)

пълноценни храни, предназначени за домашни любимци и съдържащи риба, други водни животни и продукти, получени от тях и/или брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли.

10 (2)“

2)

В раздел I точка 3 „Флуор“, точка 4 „Олово“ и точка 5 „Живак“ се заменят със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„3.

Флуор (7)

Фуражни суровини

с изключение на:

150

фуражни суровини от животински произход, с изключение на морски ракообразни животни, като например морски крил; варовити морски раковини;

500

морски ракообразни животни, като например морски крил;

3 000

фосфати;

2 000

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10)

350

магнезиев оксид;

600

варовити морски водорасли.

1 000

Вермикулит (E 561).

3 000

Допълващи фуражи:

 

съдържащи ≤ 4 % фосфор (8);

500

съдържащи > 4 % фосфор (8).

125 на 1 % фосфор (8)

Пълноценни фуражи

с изключение на:

150

пълноценни фуражи за прасета;

100

пълноценни фуражи за домашни птици (с изключение на пилета) и риба;

350

пълноценни фуражи за пилета;

250

пълноценни фуражи за едър рогат добитък, овце и кози

 

– –

в лактация;

30

– –

други.

50

4.

Олово (11)

Фуражни суровини

с изключение на:

10

тревни фуражи (3);

30

фосфати, варовити морски водорасли и варовити морски раковини;

15

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10);

20

дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементи

с изключение на:

100

цинков оксид;

400

манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.

200

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти

с изключение на:

30

клиноптилотит от вулканичен произход; натролит-фонолит;

60

Премикси (6)

200

Допълващи фуражи

с изключение на:

10

минерални фуражи;

15

фуражи, предназначени за специфични хранителни цели, с дългосрочно освобождаване, с концентрация на микроелементи, по-висока от 100 пъти определеното максимално съдържание в пълноценните фуражи.

60

Пълноценни фуражи.

5

5.

Живак (4)

Фуражни суровини

с изключение на:

0,1

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

0,5 (13)

калциев карбонат; калциев и магнезиев карбонат (10)

0,3

Комбинирани фуражи

с изключение на:

0,1

минерални фуражи;

0,2

комбинирани фуражи за риба;

0,2

комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа.

0,3“

3)

Следната бележка под линия 13 се добавя в края на раздел I:

„(13)

Максимално допустимата граница се прилага въз основа на мокро тегло за риба, други водни животни и продукти, получени от тях, предназначени за производството на комбинирани храни за кучета, котки, декоративни риби и животни с ценна кожа.“

4)

В раздел IV точка 6 „Ендосулфан“ се заменя със следното:

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

„6.

Ендосулфан (сума от алфа- и бетаизомери и ендосулфан сулфат, изразена като ендосулфан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

с изключение на:

0,1

памуково семе и продукти, получени от неговата преработка, без сурово масло от памуково семе;

0,3

соя и продукти, получени от нейната преработка, без сурово соево масло;

0,5

сурово растително масло

1,0

пълноценни фуражи за риба, с изключение на пъстървови риби;

0,005

пълноценни фуражи за пъстървови риби.

0,05“

5)

Раздел VI: Вредни ботанически примеси се заменя със следното:

„РАЗДЕЛ VI: ВРЕДНИ БОТАНИЧЕСКИ ПРИМЕСИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Семена от плевели и несмлени и несмачкани плодове, съдържащи алкалоиди, глюкозиди или други токсични вещества, поотделно или в комбинация, включително

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

3 000

Datura sp

1 000

2.

Crotalaria spp.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

100

3.

Семена и люспи от Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L., както и техните преработени производни (1) — поотделно или в комбинация

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

10 (2)

4.

Необелени букови жълъди — Fagus sylvatica L.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семената и плодовете, а също и получените чрез преработка техни производни могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени.

5.

Ятрофа — Jatropha curcas L.

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семената и плодовете, а също и получените чрез преработка техни производни могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени.

6.

Семена от Ambrosia spp.

Фуражни суровини (3)

с изключение на

50

просо (зърна от Panicum milaceum L.) и сорго (зърна от Sorghum bicolour (L) Moench s.l.), с които животните не се изхранват директно (3).

200

Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена

50

7.

Семена от

Индийски синап — Brassica juncea (L.) Czern. и Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

Сарепски синап — Brassica juncea (L.) Czern. и Coss. ssp. juncea

Китайски синап — Brassica juncea (L.) Czern. и Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

Черен синап — Brassica nigra (L.) Koch

Етиопски синап — Brassica carinata A. Braun

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семена могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени.


(1)  Доколкото може да се определи чрез аналитична микроскопия.

(2)  Включва също части от семенната обвивка.

(3)  В случай че се предоставят категорични доказателства, че зърната и семената са предназначени за смилане или раздробяване, не е необходимо зърната и семената, съдържащи семена от Ambrosia spp. в количество, несъответстващо на определените граници, да се подлагат на почистване преди смилане или раздробяване, при условие че:

пратката се транспортира като едно цяло до предприятието за смилане или раздробяване и предприятието за смилане или раздробяване е предварително уведомено за наличието на високо съдържание на семена от Ambrosia spp., за да може да предприеме допълнителни предпазни мерки, за да се предотврати разпространението в околната среда, и

са предоставени солидни доказателства, че са взети предпазни мерки, за да се предотврати разпространението на семената от Ambrosia spp. в околната среда по време на транспортирането до предприятието за смилане или раздробяване, и

компетентният орган е дал съгласието си за транспортирането, след като е осигурил спазването на горепосочените условия.

В случай че тези условия не са спазени, пратката трябва да бъде почистена преди каквото и да било транспортиране в рамките на ЕС, като получените при почистването остатъци трябва да бъдат унищожени по подходящ начин.“


Top