Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0914

2014/914/ЕС: Решение за изпълнение на Съвета от 15 декември 2014 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Белиз

OJ L 360, 17.12.2014, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/914/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 360/53


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 15 декември 2014 година

за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Белиз

(2014/914/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (1), и по-специално член 34, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

(1)

С Регламент (ЕО) № 1005/2008 се създава система на Съюза за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов.

(2)

В глава VI от Регламент (ЕО) № 1005/2008 се посочват процедурата за определяне на несътрудничещи трети държави, действията, които се предприемат спрямо държавите, определени като несътрудничещи трети държави, съставянето на списък на несътрудничещи трети държави, заличаването от списъка на несътрудничещи трети държави, оповестяването на списъка на несътрудничещи трети държави и всякакви извънредни мерки.

(3)

Съгласно член 32 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, със свое решение от 15 ноември 2012 г. (2) („Решението от 15 ноември 2012 г.“) Комисията уведоми осем трети държави за възможността да ги определи като държави, които Комисията счита за несътрудничещи трети държави. Една от тези държави беше Белиз.

(4)

В Решението от 15 ноември 2012 г. Комисията включи информацията относно съществените факти и съображения, мотивиращи това определяне.

(5)

Също на 15 ноември 2012 г. с отделни писма Комисията уведоми осемте трети държави, че тя разглежда възможността да ги определи като несътрудничещи трети държави. Една от тези държави беше Белиз.

(6)

С Решение за изпълнение от 26 ноември 2013 г. (3) („Решението за изпълнение от 26 ноември 2013 г.“) Комисията определи Белиз, Кралство Камбоджа и Република Гвинея за несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов. В съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2008 Комисията посочи основанията, поради които счита, че тези три държави не изпълняват произтичащите от международното право задължения, а именно — в качеството си на държави на знамето, пристанищни държави, крайбрежни държави или държави на пазара да предприемат действия за предотвратяване, възпиране и премахване на ННН риболов.

(7)

В съответствие с член 33 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, със свое Решение за изпълнение 2014/170/ЕС (4) Съветът включи Белиз, Кралство Камбоджа и Република Гвинея в списъка на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов.

(8)

След като с Решение за изпълнение 2014/170/ЕС беше създаден списък на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов, Комисията предложи на определените държави възможност да се продължи диалогът в съответствие с изискванията по същество и процедурните изисквания, определени в Регламент (ЕО) № 1005/2008. Комисията продължи да събира и проверява цялата информация, която счита за необходима, включително устни и писмени коментари, с цел да даде възможност на определените държави да коригират положението, дало основание за включването им в списъка, и да предприемат конкретни мерки, които могат да доведат до отстраняване на установените недостатъци. В резултат на този процес беше констатирано, че Белиз е коригирал положението и е предприел съответните мерки.

(9)

С оглед на това съгласно член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 Съветът следва да измени Решение за изпълнение 2014/170/ЕС, като заличи Белиз от списъка на несътрудничещите трети държави.

(10)

След приемането на настоящото решение, с което Белиз се заличава от списъка на несътрудничещите трети държави в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008, Решението за изпълнение от 26 ноември 2013 г., с което Белиз се определя за несътрудничеща трета държава, вече не е актуално.

2.   ЗАЛИЧАВАНЕ НА БЕЛИЗ ОТ СПИСЪКА НА НЕСЪТРУДНИЧЕЩИТЕ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

(11)

След приемането на Решение за изпълнение от 26 ноември 2013 г. и Решение за изпълнение 2014/170/ЕС Комисията продължи диалога си с Белиз. По-специално Белиз е изпълнил задълженията, произтичащи от международното право, и е приел адекватна правна уредба за борба срещу ННН риболов. Въвел е адекватна и ефикасна система за наблюдение, контрол и инспекции; създал е система за санкциониране с възпиращ ефект и е осигурил правилното прилагане на схемата за сертифициране на улова. Освен това Белиз спазва по-стриктно международните си задължения, включително тези, които произтичат от препоръки и резолюции на регионалните организации за управление на рибарството и е създал нова система за регистрация на кораби в съответствие с международното право. Понастоящем Белиз спазва препоръките и резолюциите на съответните органи и в съответствие с Международния план за действие срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов на Организацията на обединените нации е приел свой национален план за действие срещу ННН риболов.

(12)

Въз основа на констатациите, съдържащи се в Решението от 15 ноември 2012 г., на Решението за изпълнение от 26 ноември 2013 г. и Решение за изпълнение 2014/170/ЕС, както и на съответната информация, предоставена от Белиз, Комисията извърши преглед на това как Белиз спазва международните си задължения като държава на знамето, пристанищна държава, крайбрежна държава или държава на пазара. Тя взе под внимание също така и мерките, предприети за коригиране на ситуацията, както и гаранциите, предоставени от компетентните органи на Белиз.

(13)

Въз основа на гореизложеното Комисията стигна до заключението, че действията, предприети от Белиз по отношение на неговите задължения като държава на знамето, са достатъчни за спазване на членове 91, 94, 117 и 118 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, членове 18, 19 и 20 от Споразумението на ООН относно рибните запаси и член III, параграф 8 от Споразумението на ФАО за съответствие. Комисията стигна до заключението, че предприетите от Белиз действия доказват, че положението, дало основание за включването му в списъка, е коригирано и че държавата е предприела конкретни мерки, които могат да доведат до неговото трайно подобряване.

(14)

При тези обстоятелства и в съответствие с член 34, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 Съветът заключава, че Белиз следва да бъде заличен от списъка на несътрудничещите трети държави. Решение за изпълнение 2014/170/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(15)

Взетото от Съвета решение не изключва възможността Съветът или Комисията да предприемат по-нататъшни стъпки в съответствие с глава VI от Регламент (ЕО) № 1005/2008, ако фактите покажат, че Белиз не изпълнява произтичащите от международното право задължения, а именно — в качеството си на държава на знамето, пристанищна държава, крайбрежна държава или държава на пазара да предотвратява, възпира и премахва ННН риболов.

(16)

Предвид неблагоприятните последици, предизвикани от включването в списъка като несътрудничеща трета държава, е целесъобразно заличаването на Белиз от този списък да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Белиз се заличава от приложението към Решение за изпълнение 2014/170/ЕС.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2014 година.

За Съвета

Председател

M. MARTINA


(1)  ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1.

(2)  Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за уведомяване на третите държави, които Комисията счита за потенциално определими като несътрудничещи трети държави, съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ОВ C 354, 17.11.2012 г., стр. 1).

(3)  Решение за изпълнение на Комисията от 26 ноември 2013 г. за определяне на третите държави, които Комисията счита за несътрудничещи трети държави съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ОВ C 346, 27.11.2013 г., стр. 2).

(4)  Решение за изпълнение 2014/170/ЕС на Съвета от 24 март 2014 г. за съставяне на списък на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ОВ L 91, 27.3.2014 г., стр. 43).


Top