Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0913

Решение 2014/913/ОВППС на Съвета от 15 декември 2014 година за подкрепа на Хагския кодекс за поведение и неразпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

OJ L 360, 17.12.2014, p. 44–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/913/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 360/44


РЕШЕНИЕ 2014/913/ОВППС НА СЪВЕТА

от 15 декември 2014 година

за подкрепа на Хагския кодекс за поведение и неразпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 12 декември 2003 г. Европейският съвет прие Стратегия на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (наричана по-долу „Стратегията“), глава III от която съдържа списък с мерките, които трябва да се предприемат както в Европейския съюз (ЕС), така и в трети държави за борба с разпространението на такива оръжия.

(2)

ЕС изпълнява активно Стратегията и привежда в действие мерките, изброени в глави II и III от нея, например чрез отпускане на финансови средства в подкрепа на конкретни проекти, водещи до укрепване на многостранна система за неразпространение и многостранни мерки за изграждане на доверие. Хагският кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети (наричан по-нататък „Кодексът“ или „ХКП“) и Режимът за контрол на ракетните технологии (РКРТ) представляват неразделна част от многостранната система за неразпространение. Целта на Кодекса и РКРТ е предотвратяване и ограничаване на разпространението на балистични ракетни системи, способни да пренасят оръжия за масово унищожение (ОМУ), и свързаните с тях технологии.

(3)

На 17 ноември 2003 г. Съветът прие Обща позиция 2003/805/ОВППС (1). В посочената обща позиция се призовава, наред с другото, към насърчаване на присъединяването на възможно най-много държави към Кодекса, особено на онези с капацитет в областта на балистичните ракети, както и за по-нататъшно развитие и изпълнение на Кодекса, особено на предвидените в него мерки за изграждане на доверие, и за насърчаване на по-тясна връзка между Кодекса и многостранната система на ООН за неразпространение.

(4)

На 8 декември 2008 г. Съветът прие заключенията си и документ, озаглавен „Нови насоки за действие от страна на Европейския съюз в борбата срещу разпространението на оръжия за масово унищожение и системите за тяхната доставка“. В документа се посочва, наред с другото, че разпространението на ОМУ и на системите за тяхната доставка продължава да бъде едно от най-големите предизвикателства пред сигурността и че политиката на неразпространение е съществена част от общата външна политика и политика на сигурност. С оглед на постигнатия напредък и на продължаващите усилия за прилагане на „новите насоки за действие“ през декември 2010 г. Съветът постигна съгласие да удължи срока за тяхното прилагане до края на 2012 г.

(5)

На 18 декември 2008 г. Съветът прие Решение 2008/974/ОВППС (2) в подкрепа на Кодекса в рамките на изпълнението на Стратегията.

(6)

На 23 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/423/ОВППС (3). Посоченото решение даде възможност за успешно насърчаване на всеобщото приложение на Кодекса и за спазване на неговите принципи. Приоритет на Съюза е да продължи диалога между присъединилите се и неприсъединилите се държави с оглед допълнителното насърчаване на всеобщото приложение на Кодекса, както и по-доброто му изпълнение и укрепване. Настоящото решение следва да допринесе за този процес.

(7)

В по-общ план продължаващото разпространение на балистични ракети, способни да пренасят ОМУ, поражда сериозна загриженост сред международната общност, по-специално текущите програми за балистични ракети в Близкия изток, Североизточна Азия и Югоизточна Азия, включително Иран, Сирия и Корейската народнодемократична република (КНДР).

(8)

В Резолюция 1540 (2004) Съветът за сигурност на ООН подчерта, а в Резолюция 1977 (2011) припомни, че разпространението на ядрени, химически и биологически оръжия, както и на средствата за тяхната доставка, съставлява заплаха за международния мир и сигурност, и задължи държавите, наред с другото, да се въздържат от подпомагане с каквито и да било средства на недържавни участници за разработване, придобиване, производство, притежаване, транспортиране, трансфер или използване на ядрени, химически или биологически оръжия и системите за тяхната доставка. Заплахата, която представляват ядрените, химическите и биологическите оръжия и средствата за тяхната доставка за международния мир и сигурност, беше потвърдена в Резолюция 1887 (2009) на Съвета за сигурност на ООН относно ядреното неразпространение и ядреното разоръжаване. Освен това в резолюции 1929 (2010) и 1718 (2006) на Съвета за сигурност на ООН, основаващи се наред с другото на резолюции 1540(2004), 1977(2011) и 1887(2009) на Съвета за сигурност на ООН, Съветът за сигурност на ООН реши, че Иран и КНДР не следва да предприемат каквито и да било действия, свързани с балистични ракети, способни да доставят ядрени оръжия, включително установки за изстрелване с балистична технология, както и че държавите следва да предприемат всички необходими мерки да предотвратят трансфер на технологии или техническа помощ за Иран и КНДР, свързани с такива дейности.

(9)

Настоящото решение следва да послужи, в по-общ план, за подкрепа на спектър от дейности, насочени срещу разпространението на балистични ракети,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За да се осигури непрекъснатото и практическото изпълнение на някои елементи от Стратегията съгласно предвиденото в приложението, Съюзът:

а)

подпомага дейности за подкрепа на Кодекса и РКРТ, по-специално с цел:

i)

насърчаване на всеобщото приложение, и по-специално присъединяването към Кодекса на всички държави със способности в областта на балистичните ракети;

ii)

подкрепа на изпълнението и по-широко популяризиране на Кодекса;

iii)

насърчаване на спазването на насоките на РКРТ и приложението към него;

б)

в по-общ план — подпомага определен спектър от дейности за борбата срещу разпространението на балистични ракети, насочени по-специално към повишаване на осведомеността за тази заплаха, увеличаване на усилията за по-голяма ефективност на многостранните инструменти, засилване на подкрепата за инициативи за търсене на решения по тези конкретни предизвикателства и оказване на помощ на заинтересованите държави да укрепят националния си режим за контрол на износа.

2.   В този контекст проектите, които ще подкрепя Съюзът, обхващат следните специфични дейности:

a)

дейности в подкрепа на Кодекса:

i)

изготвяне и публикуване на „пакет от встъпителни материали“ за информационни дейности, насочени към неприсъединилите се държави, като същевременно се припомнят задълженията на присъединилите се държави;

ii)

организиране на съпътстващи информационни прояви във Виена в рамките на годишната среща на присъединилите се към ХКП държави;

iii)

организиране на съпътстващи информационни прояви в подкрепа на ХКП в рамките на заседанията на Първи комитет на Общото събрание на ООН;

iv)

организиране на до три регионални информационни семинара въз основа на приоритетите на ЕС (евентуално в Азия, района на Персийския залив и Латинска Америка);

v)

насърчаване на представителите на присъединилите се и на неприсъединилите се държави от развиващите се страни да присъстват на годишните срещи на ХКП и на информационните семинари;

vi)

организиране на семинари за повишаване на осведомеността за държавите, които са се присъединили неотдавна към ХКП, за да им се окаже съдействие за изпълнение на задълженията им, включително в рамките на годишната среща на ХКП във Виена;

vii)

подкрепа за координирането на усилията за популяризиране на ХКП с дейностите на Комитет 1540 на ООН, включително чрез финансиране на участието на експерти на ХКП в посещенията на Комитет 1540 в отделни държави;

viii)

подкрепа за защитения механизъм на ХКП за електронна информация и комуникация, базиран в интернет (e-ICC), включително чрез техническо укрепване на уебсайта;

б)

дейности в подкрепа на неразпространението на балистични ракети като цяло:

i)

организиране на до четири семинара за повишаване на осведомеността относно разпространението на балистичните ракети в рамките на многостранни форуми, евентуално във връзка с информационните семинари за ХКП, посочени в буква а), като например семинар в рамките на Общото събрание на ООН или на подготвителните комитети на Договора за неразпространение на ядреното оръжие;

ii)

организиране на до три регионални семинара за повишаване на осведомеността относно разпространението на балистичните ракети и насърчаване на обсъжданията относно перспективите за намиране на по-добър отговор на заплахата от разпространение на балистични ракети на регионално равнище, евентуално във връзка с други информационни дейности на ЕС относно ХКП; заедно със заинтересованите държави семинарите биха могли да се проведат в Азия, района на Персийския залив и Латинска Америка;

iii)

изготвяне на четири документа за размисъл относно възможните бъдещи многостранни стъпки за предотвратяване на заплахата от разпространението на ракети и за насърчаване на усилията за разоръжаване в областта на балистичните ракети, като се обръща особено внимание на възможните мерки за изграждане на доверие, и проучване на възможността за предприемане на насочени към конкретни региони мерки като първа стъпка, например в регионите от особен интерес за Съюза и/или където може да се очаква постигането на напредък в близко бъдеще;

iv)

организиране на до три семинара за повишаване на осведомеността за експерти, особено сред научните среди и/или сред занимаващите се с изследвания на космоса научни среди и отрасли, с цел предотвратяване на ранен етап на трансфер на знания и на технологии с двойна употреба;

v)

насърчаване на достъпа на учени от развиващите се страни, работещи в областта на неразпространението на балистични ракети, до проекти на центровете на ЕС за високи постижения;

vi)

в координация с центровете на ЕС за високи постижения — организиране на целеви експертни мисии в трети държави с цел споделяне на информация и извлечени поуки относно контрола на износа на ракетни технологии и изделия с двойна употреба, и с цел подпомагане на усилията им за изграждане национален капацитет;

vii)

подкрепа за обучението на експерти в областта на неразпространението на балистични ракети чрез участие в програми на ЕС, като например програми на Европейския колеж по сигурност и отбрана, или в програми на държавите — членки на Съюза (наричани по-долу „държавите членки“).

В приложението се съдържа подробно описание на проектите.

Член 2

1.   Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП) отговаря за изпълнението на настоящото решение.

2.   Техническото изпълнение на проектите, посочени в член 1, параграф 2, се осъществява от Fondation pour la recherche stratégique (Фондацията за стратегически изследвания — ФСИ), която изпълнява тази задача под ръководството на ВП. За тази цел ВП постига необходимите договорености с ФСИ.

Член 3

1.   Референтната сума за изпълнението на проектите, посочени в член 1, параграф 2, е 990 000 EUR.

2.   Разходите, финансирани чрез посочената в параграф 1 сума, се управляват в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Съюза.

3.   Комисията упражнява надзор върху правилното управление на разходите, посочени в параграф 1. За тази цел тя сключва споразумение за финансиране с ФСИ. В него се предвижда, че ФСИ осигурява подходяща на размера на приноса на ЕС публичност.

4.   Комисията полага усилия да сключи посоченото в параграф 3 споразумение за финансиране във възможно най-кратък срок след влизането в сила на настоящото решение. Тя информира Съвета за възникналите трудности в този процес, както и за датата на сключване на споразумението за финансиране.

Член 4

1.   ВП докладва на Съвета за изпълнението на настоящото решение въз основа на редовни доклади, изготвяни от ФСИ. Тези доклади представляват основа за оценката, извършвана от Съвета.

2.   Комисията предоставя информация относно финансовите аспекти на проектите, посочени в член 1, параграф 2.

Член 5

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

2.   Срокът на действие на настоящото решение изтича 30 месеца след датата на сключване на споразумението за финансиране, посочено в член 3, параграф 3. Срокът на действие обаче изтича шест месеца след влизането на решението в сила, ако в рамките на този срок не е сключено споразумение за финансиране.

Съставено в Брюксел на 15 декември 2014 година.

За Съвета

Председател

F. MOGHERINI


(1)  Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно всеобщото приложение и укрепване на многостранните споразумения в областта на неразпространение на оръжия за масово унищожение и средствата за доставяне (ОВ L 302, 20.11.2003 г., стр. 34).

(2)  Решение 2008/974/ОВППС на Съвета от 18 декември 2008 г. за подкрепа на Хагския кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 91).

(3)  Решение 2012/423/ОВППС на Съвета от 23 юли 2012 г. за подкрепа на неразпространението на балистични ракети в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение и на Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета (ОВ L 196, 24.7.2012 г., стр. 74).


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.   ЦЕЛИ

Съюзът активно подкрепя неразпространението на балистични ракети. Действията му в тази насока включват Стратегията и Обща позиция 2003/805/ОВППС на Съвета. В допълнение на това Съветът утвърди „Нови насоки за действие от страна на Европейския съюз в борбата срещу разпространението на оръжия за масово унищожение и системите за тяхната доставка“ и ЕС подкрепи Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, която впоследствие бе припомнена в Резолюция 1977 (2010) на Съвета за сигурност на ООН.

Съюзът смята, че РКРТ представлява важен многостранен инструмент, който има за цел ограничаване на разпространението на балистични ракетни системи и свързани с тях технологии и ноу-хау чрез установяването и прилагането на разпоредби за контрол на износа на чувствителни материали. 19 държави членки спазват РКРТ, а всички държави членки на Съюза прилагат списъка на РКРТ за контрол на износа по силата на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (1).

Съюзът също така категорично подкрепя Кодекса още от създаването му и редовно е изразявал загриженост във връзка с разпространението на балистични ракети. Съюзът смята, че Кодексът представлява основна мярка за постигане на прозрачност и изграждане на доверие. Всички държави членки, се присъединиха към Кодекса и го прилагат добросъвестно.

В миналото Съюзът е правил опити да преодолее оставащите празноти в изпълнението на Кодекса и в неговото всеобщо приложение чрез организирането семинари, експертни срещи и регионални семинари за повишаване на осведомеността. Тези дейности, организирани съгласно Решение 2008/974/ОВППС на Съвета и проведени от ФСИ, доказаха своята ефективност и относимост.

Насърчен от резултатите на тези прояви, Съюзът продължи тази инициатива и подкрепи три аспекта на Кодекса, както следва:

а)

всеобщо приложение на Кодекса;

б)

изпълнение на Кодекса;

в)

укрепване и подобрено действие на Кодекса.

Това действие беше предприето съгласно Решение 2012/423/ОВППС, което даде възможност за разгръщането на няколко инициативи в подкрепа на ХКП, включително:

а)

разработване на специализиран защитен уебсайт на ХКП;

б)

организиране на няколко съпътстващи прояви във Виена, Женева и Ню Йорк с цел популяризиране на Кодекса сред неприсъединилите се държави;

в)

семинар за повишаване на осведомеността за африканските и близкоизточните държави, проведен в Париж;

г)

регионални семинари в Сингапур, Абу Даби и Лима;

д)

изготвяне на документи за размисъл.

Решение 2012/423/ОВППС допринесе за повишаване на осведомеността относно Кодекса и за популяризирането му сред трети държави. С решението бяха подкрепени дейностите на Коста Рика, Румъния, Перу, Унгария, Франция и Япония в качеството им на председатели на ХКП. По-широкото популяризиране на ХКП улесни процеса на присъединяване на нови членове към Кодекса.

С оглед на постигнатите резултати и на продължаващото разпространение на балистични ракети, способни да пренасят ОМУ, което поражда сериозна загриженост сред международната общност, по-специално текущите програми за балистични ракети в Близкия изток, Североизточна Азия и Югоизточна Азия, включително Иран и КНДР, ще бъдат предприети следните действия:

а)

Проект 1: информация и комуникация;

б)

Проект 2: укрепване на неразпространението на балистични ракети;

в)

Проект 3: всеобщо приложение на ХКП — информационни дейности.

Отивайки отвъд целта за насърчаване на присъединяването към Кодекса и РКРТ, настоящото решение създава условия за задълбочаване на международния дебат относно разпространението на ракети, както и за ангажиране на нови региони и общности.

2.   ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

2.1.   Проект 1: информация и комуникация

2.1.1.   Цел на проекта

Кодексът представлява важен инструмент за ограничаване на разпространението на балистични ракети и свързаните с тях технологии чрез предприемане на мерки за прозрачност и изграждане на доверие. Въпреки това е необходимо да се направи повече в подкрепа на Кодекса, по-специално с цел:

а)

утвърждаване на всеобщото приложение на Кодекса, и по-специално насърчаване на присъединяването към Кодекса на всички държави с капацитет в областта на балистичните ракети и с космически капацитет;

б)

подкрепа на изпълнението на Кодекса във всичките му аспекти;

в)

по-широко популяризиране на Кодекса.

2.1.2.   Описание на проекта

Проектът предвижда три вида дейности:

а)

Подготовка, проектиране, отпечатване и разпространение на до 1 500 брошури, които съдържат информация относно подкрепата на Съюза за Кодекса. Брошурите ще включват също:

i)

описание на ХКП;

ii)

целите на ХКП;

iii)

описание на годишните декларации, предварителните нотификации и доброволните посещения за наблюдение;

iv)

Европейската стратегия по отношение на ХКП и разпространението на системите за доставка на оръжия за масово унищожение;

v)

действията, които трябва да се предприемат за присъединяване към Кодекса;

vi)

информация за контакт за неприсъединилите се държави;

б)

подготовка, проектиране, отпечатване и разпространение на до 1 000 броя „пакет от встъпителни материали“ под формата на печатни брошури и USB стик за информационни дейности, насочени към неприсъединилите се държави, в който ще се припомнят и задълженията на присъединилите се държави. Той ще бъде достъпен и онлайн, като ще обхваща цялата необходима информация относно Кодекса и съответните звена за контакт. „Пакетът от встъпителни материали“ ще съдържа и брошурата по буква a);

в)

подкрепа и актуализиране на защитения механизъм на ХКП за електронна информация и комуникация, базиран в интернет („електронна непосредствена централна точка за контакт“ — e-ICC), включително чрез техническо укрепване на уебсайта в тясно сътрудничество с австрийското министерство на външните работи.

2.1.3.   Очаквани резултати от проекта/показатели

а)

Повишаване на осведомеността на партньорите относно добавената стойност на ХКП и ролята на Съюза посредством широко разпространяване на „пакета от встъпителни материали“ по време на различни събития;

б)

по-добре защитен уебсайт на ХКП, който да позволява по-добър обмен на значима информация между партньорите.

в)

използване на „пакета от встъпителни материали“ от председателя на ХКП, от австрийския секретариат (непосредствено централно звено за контакт), от Съюза и от други партньори в зависимост от нуждите за провежданите от тях информационни дейности.

2.1.4.   Бенефициери по проекта

Бенефициери по проекта са както присъединилите се към ХКП, така и неприсъединилите се държави.

2.2.   Проект 2: укрепване на неразпространението на балистични ракети

2.2.1.   Цел на проекта

Продължаващото разпространение и оперативно използване на балистични ракети, способни да пренасят ОМУ, поражда сериозна загриженост сред международната общност, по-специално текущите програми за балистични ракети в Близкия изток, Североизточна Азия и Югоизточна Азия, включително Иран и КНДР.

В по-общ план проектът ще подкрепи набор от дейности за борба срещу разпространението на балистични ракети, насочени по-специално към повишаване на осведомеността за заплахата, увеличаване на усилията за по-голяма ефективност на многостранните инструменти, засилване на подкрепата за инициативи за търсене на решения на посочените конкретни предизвикателства и подпомагане на заинтересованите държави да укрепят националния си режим за контрол на износа.

2.2.2.   Описание на проекта

Публикуване на два документа за размисъл на година (четири за времетраенето на проекта). Възможните теми могат да включват:

а)

използване на съществуващите свободни от ОМУ зони като пример и потенциална рамка за бъдещи инициативи за забрана на балистичните ракети;

б)

по-нататъшни многостранни стъпки за предотвратяване на заплахата от разпространението на ракети и за насърчаване на усилията за разоръжаване в областта на балистичните ракети, като вниманието се насочи по-специално към възможните мерки за изграждане на доверие;

в)

механизми за контрол на износа и транзитното преминаване;

г)

ролята на нематериалния трансфер на технологии в областта на балистичните ракети.

2.2.3.   Очаквани резултати от проекта/показатели

а)

Увеличаване на влиянието на ЕС в областта на неразпространението на ракети посредством насърчаване на многостранните усилия за ограничаване на разпространението на ракети, включително популяризиране на ХКП и РКРТ;

б)

насърчаване на дебата относно нови инициативи за укрепване на Кодекса и РКРТ и проправяне на пътя за допълнителни инициативи;

в)

създаване на благоприятни условия за неразпространението на ракети;

г)

публикуване на най-малко четири документа за размисъл;

д)

повишаване на осведомеността относно трансфера на знания и на технологии с двойна употреба с цел предотвратяване на непреднамерения трансфер между държавите членки и постигане на по-широка осведоменост в глобален мащаб относно механизмите за контрол на износа.

2.2.4.   Бенефициери по проекта

Документите за размисъл ще бъдат от полза за Съюза и държавите членки; решението за по-широко разпространение ще бъде взето от ВП в тясна консултация с държавите членки в рамките на компетентната работна група на Съвета. Окончателното решение ще се основава на предложения от изпълнителния орган съгласно член 2, параграф 2 от настоящото решение.

2.3.   Проект 3: всеобщо приложение на ХКП — информационни дейности

2.3.1.   Цел на проекта

Проектът ще повиши осведомеността както по отношение на неразпространението на ракети, така и по отношение на ХКП, чрез организирането на няколко мероприятия, насочени към ангажиране на неприсъединили се държави. За тази цел събитията ще бъдат организирани във Виена и Ню Йорк с цел привличане на делегациите в ООН в рамките на съответните мероприятия.

2.3.2.   Описание на проекта

Проектът ще предвижда три вида мероприятия:

а)

Финансиране на четири информационни семинара (по два във всеки град) в подкрепа както на ХКП, така и на неразпространението на балистични ракети, които ще се проведат в два града:

i)

в Ню Йорк, в рамките на заседанията на Първи комитет на Общото събрание на ООН или на подготвителните комитети по Договора за неразпространение на ядреното оръжие;

ii)

във Виена, в рамките на ХКП или други подходящи дейности на ООН във Виена.

Организационни въпроси във връзка със семинарите:

i)

семинарите ще бъдат полудневни с участието на подбрана група лектори и длъжностни лица на ЕС и до 80 души представители на мисиите на ООН в Ню Йорк и Виена;

ii)

ще бъдат поканени за участие до 6 лектора;

iii)

ще бъде поканен заемащият длъжността председател на ХКП;

iv)

ще бъдат организирани и финансирани съгласно настоящето решение обеди или вечери в ограничен състав с участието на високопоставен представител на ЕС и експерти с цел ангажиране на високопоставени служители от подбрани държави.

За постигането на тази цел за всяко събитие изпълнителният орган ще предлага списък на държави, част от които ще бъдат неприсъединили се държави. Това ще даде възможност за среща на високопоставени представители, занимаващи се с въпросите на неразпространението.

б)

Финансиране на три регионални информационни семинара, които могат да се проведат в Латинска Америка (например Аржентина, Бразилия, Мексико, Чили или в някоя от неприсъединилите се държави от Карибския регион), Близкия изток (например държавите от района на Персийския залив, Бахрейн, Катар или Саудитска Арабия) и Азия (например Индонезия или Виетнам). Мястото ще бъде избрано със съгласието на ВП в тясна консултация с държавите членки в рамките на компетентната работна група на Съвета. Семинарите ще бъдат посветени на тенденциите в разпространението на ракети, като се обръща особено внимание на регионалните въпроси, и ще представят информация относно ХКП и по практическия въпрос какво означава да бъдеш присъединила се държава. Присъединилите се държави от региона ще бъдат поканени на правителствено равнище да споделят опита си с неприсъединили се държави. Заемащият длъжността председател на ХКП също ще бъде поканен да направи изявление и да председателства проявата. За участие в семинарите могат да бъдат поканени високопоставени служители, дипломати, военни, представители на ЕС и на международни организации, представители на академичните среди и др.

Организационни въпроси във връзка със семинарите:

i)

семинарите ще бъдат еднодневни;

ii)

до 50 души могат да бъдат поканени за участие;

iii)

заемащият длъжността председател на ХКП ще бъде поканен да направи изявление.

в)

До 10 целеви експертни мисии, насочени към неприсъединили се държави. Те ще насочат усилията си към подходящи представители на съответните отрасли, научната общност, експерти по контрола върху износа и представители на гражданското общество. В координация с центровете на Европейския Съюз за високи постижения двама експерти в областта на неразпространението на балистични ракети от изпълнителната агенция и един експерт на ЕС ще проведат мисии на място в определени държави. Сред евентуалните места на тези мисии могат да бъдат, без да се ограничават до тях: Алжир, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Египет, Израел, Индия, Индонезия, Катар, Китай, Малайзия, Мексико, Саудитска Арабия, Тайланд и Южна Африка. Окончателният списък на държавите, както и възможността за съвместни демарши наред с усилията за лобиране, предприемани от Комитет 1540 на ООН, ще бъдат определени в тясно сътрудничество с ВП. Участниците могат да включват високопоставени служители, дипломати, военни, представители на академичната общност и на отраслите, изследователи и др. от посещаваната държава. С приоритет ще се ползват високопоставените служители и политическите лидери, дипломатите, военните служители, компетентни в тази област и др.

Организационни въпроси във връзка със семинарите:

i)

семинарите ще бъдат еднодневни;

ii)

могат да бъдат поканени за участие до 25 души;

iii)

ще бъдат поканени трима експерти;

iv)

ще бъде поканен заемащият длъжността председател на ХКП.

2.3.3.   Очаквани резултати от проекта/показатели

а)

Организиране на най-малко четири информационни семинара в Ню Йорк и Виена;

б)

участие на важни представители на дипломатическата и академичната общност в трите регионални прояви, което да създаде нови перспективи за присъединяване;

в)

провеждане на 10 експертни мисии за утвърждаване на всеобщото приложение на ХКП. Участие на най-малко 20 политически лидери и високопоставени служители в тези мисии и постигане на по-голяма ангажираност сред политическите лидери и вземащите решения лица в посещаваните страни;

г)

повишаване на осведомеността сред неприсъединилите се държави относно тенденциите в разпространението на ракети, и по-специално относно Кодекса, и насърчаване на обсъждания за по-нататъшните усилия за ограничаване на разпространението на ракети;

д)

проектът насърчава дебата в рамките на Съюза и извън него относно бъдещи инициативи;

е)

проектът извежда на преден план на разпространението на ракети като стратегическо предизвикателство.

2.3.4.   Бенефициери по проекта

Проявите ще бъдат насочени основно към неприсъединилите се държави, независимо че присъединили се държави могат да бъдат ангажирани с някои от мероприятията по политически съображения. Участниците следва да бъдат предимно правителствени експерти и високопоставени служители.

Окончателният избор на държави бенефициери ще бъде направен след консултация между изпълнителния орган и ВП в тясна консултация с държавите членки в рамките на компетентната работна група на Съвета.

3.   ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Общата очаквана продължителност на изпълнението на проектите е 30 месеца.

4.   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН

а)

Техническото изпълнение на проектите се възлага на ФСИ;

б)

съфинансирането ще зависи от ФСИ;

в)

изпълнителният орган ще изготви:

i)

тримесечни доклади за изпълнението на проектите;

ii)

окончателен доклад не по-късно от един месец след приключване на изпълнението на проектите;

г)

докладите ще се изпращат на ВП;

д)

ФСИ ще осигурява отразяване на участието на Съюза съобразно неговия размер.

5.   УЧАСТНИЦИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Проектите ще се финансират изцяло по настоящото решение. Експерти от присъединилите се към Кодекса държави или от неприсъединили се държави могат да бъдат считани за участници от трети държави. Те ще работят съгласно стандартните правила на ФСИ.


(1)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба(ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).


Top