Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1337

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1337/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

OJ L 360, 17.12.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1337/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 360/15


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1337/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2014 година

за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 и (ЕС) № 948/2014 по отношение на крайния срок за подаване на заявления за помощ за частно складиране на масло и обезмаслено мляко на прах

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 18, параграф 2, член 20, букви в), е), л), м) и н) и член 223, параграф 3, буква в) от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1370/2013 на Съвета от 16 декември 2013 г. за установяване на мерки за определянето на някои помощи и възстановявания, свързани с общата организация на пазарите на селскостопански продукти (2), и по-специално член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (3), и по-специално член 62, параграф 2, буква б) от него,

като има предвид, че:

(1)

С регламенти за изпълнение (ЕС) № 947/2014 (4) и (ЕС) № 948/2014 (5) на Комисията бяха открити схеми за предоставяне на помощ за частно складиране съответно на масло и на обезмаслено мляко на прах, с оглед на особено утежнената ситуация на пазара, настъпила по-специално в резултат на забраната, наложена от руското правителство върху вноса на млечни продукти от Съюза за Русия.

(2)

В тези регламенти се предвижда заявленията за помощ да могат да бъдат подавани до 31 декември 2014 г.

(3)

Цените на маслото и на обезмасленото мляко на прах в Съюза намаляха допълнително и се очаква натискът в посока към намаляване на цените да продължи.

(4)

С оглед на текущото състояние на пазара е целесъобразно да бъде разширен обхватът на схемите за предоставяне на помощ за частно складиране на масло и на обезмаслено мляко на прах.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕС) № 947/2014

В член 5 от Регламент (ЕС) № 947/2014 датата „31 декември 2014 г.“ се заменя с датата „28 февруари 2015 г.“

Член 2

Изменение на Регламент (ЕС) № 948/2014

В член 5 от Регламент (ЕС) № 948/2014 датата „31 декември 2014 г.“ се заменя с датата „28 февруари 2015 г.“

Член 3

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  ОВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549.

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 947/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на масло и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 15).

(5)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 948/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за започване на частно складиране на обезмаслено мляко на прах и за предварително определяне на размера на помощта (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 18).


Top