Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1336

Делегиран регламент (ЕС) № 1336/2014 на Комисията от 16 декември 2014 година за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на изтегляне към по-ранна дата на началото на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г.

OJ L 360, 17.12.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1336/oj

17.12.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 360/13


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1336/2014 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2014 година

за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на изтегляне към по-ранна дата на началото на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2015 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 август 2014 г. правителството на Русия наложи забрана за вноса на някои продукти от Съюза в Русия, включително мляко и млечни продукти. Тази забрана доведе до смущения на пазара, и по-специално до значителен спад в цените поради внезапното отпадане на важен експортен пазар.

(2)

В член 12, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013 се предвижда, че за масло и обезмаслено мляко на прах публична интервенция може да бъде прилагана от 1 март до 30 септември.

(3)

Поради това възникна ситуация, при която обичайните мерки, на разположение съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013, се оказват недостатъчни за справяне със смущенията на пазара.

(4)

С Делегиран регламент (ЕС) № 949/2014 на Комисията (2) периодът на прилагане на публичната интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах бе удължен до 31 декември 2014 г.

(5)

Цените на маслото и обезмасленото мляко на прах в Съюза намаляха допълнително и се очаква натискът в посока към намаляване на цените да продължи.

(6)

С цел да се предвиди решение, в случай че цените спаднат още повече и смущенията на пазара се задълбочат, е особено важно да бъде осигурена възможност за публична интервенция и след 31 декември 2014 г.

(7)

Поради това е целесъобразно 1 януари да се фиксира като начална дата на периода за интервенционно изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах за 2015 г.

(8)

За да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се допринесе за стабилизирането на цените, временната мярка, предвидена в настоящия регламент, следва да влезе в сила в деня след деня на публикуването ѝ,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 12, буква г) от Регламент (ЕС) № 1308/2013, през 2015 г. за масло и обезмаслено мляко на прах публична интервенция може да бъде прилагана от 1 януари до 30 септември.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 949/2014 на Комисията от 4 септември 2014 г. за определяне на временни извънредни мерки за сектора на млякото и млечните продукти под формата на удължаване на периода на прилагане на публична интервенция за масло и обезмаслено мляко на прах през 2014 г. (ОВ L 265, 5.9.2014 г., стр. 21).


Top