Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0102

Директива 2014/102/ЕС на Съвета от 7 ноември 2014 година за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия поради присъединяването на Република Хърватия Текст от значение за ЕИП

OJ L 334, 21.11.2014, p. 86–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/102/oj

21.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 334/86


ДИРЕКТИВА 2014/102/ЕС НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2014 година

за адаптиране на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия поради присъединяването на Република Хърватия

(текст от значение за ЕИП)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 50 от Акта за присъединяване на Хърватия, когато актове на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в Акта за присъединяване или в неговите приложения, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията приема необходимите за целта актове, ако първоначалният акт не е приет от Комисията.

(2)

Съответните видове хърватски предприятия следва да бъдат вмъкнати в приложение I и приложение II към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1), за да се осигури адекватно прилагане на предписаните в посочената директива мерки за координиране в Хърватия. Приложното поле на измененията следва да се ограничи до техническите адаптации, които се налагат поради присъединяването на Хърватия.

(3)

Поради това Директива 2013/34/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2013/34/ЕС се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   В срок до 20 юли 2015 г. държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за изпълнението на настоящата директива. Те незабавно информират Комисията за това.

Държавите членки могат да предвидят мерки, според които посочените в първата алинея изисквания да бъдат приложени първо по отношение на финансовите отчети за финансовите години, започващи на 1 януари 2016 г. или през календарната 2016 г.

В приетите от държавите членки мерки се съдържа позоваване на настоящата директива или то съпътства официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните мерки от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2014 година.

За Съвета

Председател

P. C. PADOAN


(1)  Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за изменение на Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 182, 29.6.2013 г., стр. 19).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Директива 2013/34/ЕС се изменя, както следва:

1.

В приложение I след вписването за Франция се вмъква следното:

„—

Хърватия:

dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću;“

.

2.

В приложение II след вписването за Франция се вмъква следното:

„—

Хърватия:

javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje;“

.


Top