Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0520(02)

Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

OJ L 150, 20.5.2014, p. 252–330 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

20.5.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 150/252


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛНО ПАРТНЬОРСТВО

между Европейския съюз и Република Индонезия относно прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал за Европейския съюз

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

наричан по-долу „Съюзът“

и

РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ,

наричана по-долу „Индонезия“,

заедно наричани по-долу „Страните“,

КАТО ПРИПОМНЯТ Рамковото споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между Република Индонезия и Европейската общност, подписано на 9 ноември 2009 г. в Джакарта;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД близките работни отношения между Съюза и Индонезия, особено в контекста на Споразумението за сътрудничество от 1980 г. между Европейската икономическа общност и Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур и Тайланд — държави—членки на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия;

КАТО ПРИПОМНЯТ ангажимента, поет с декларацията от Бали относно прилагането на законодателството в областта на горите и управлението (FLEG) от 13 септември 2001 г. от държавите от Източна Азия и от други региони да предприемат незабавни действия да увеличат националните усилия и да укрепят двустранното, регионалното и многостранното сътрудничество за справяне с нарушенията на законодателството в областта на горите и престъпленията в тази област, по-специално незаконната сеч, свързаните с нея незаконна търговия и корупция, както и тяхното отрицателно въздействие върху принципите на правовата държава;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ Съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно Плана за действие на ЕС за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) като първа стъпка към решаването на неотложния въпрос с незаконната сеч и свързаната с нея търговия;

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на съвместната декларация на министъра на горското стопанство на Република Индонезия и европейските комисари по въпросите на развитието и по въпросите на околната среда, подписана на 8 януари 2007 г. в Брюксел.

КАТО ОТЧИТАТ правно необвързващата официална декларация от 1992 г. за принципите на глобалния консенсус по управлението, съхраняването и устойчивото развитие на всички видове гори и неотдавнашното приемане от Общото събрание на Организацията на обединените нации на правно необвързващия инструмент за всички видове гори;

КАТО СЪЗНАВАТ значимостта на принципите, установени в Декларацията от Рио де Жанейро от 1992 г. относно околната среда и развитието в контекста на осигуряването на устойчиво управление на горите, и по-специално принцип № 10 относно значението на повишаването на обществената осведоменост и участието на обществеността по въпроси, свързани с околната среда, и принцип № 22 относно жизненоважната роля на коренното население и другите местни общности в управлението на околната среда и развитието;

КАТО ПРИЗНАВАТ усилията на правителството на Република Индонезия да насърчава доброто управление на горите, прилагането на законодателството и търговията със законно произведен дървен материал, включително посредством Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), която е индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (СОЗДМ), разработена с помощта на процес, който обхваща многобройни заинтересовани страни съгласно принципите на добро управление, надеждност и представителност;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че индонезийската СОЗДМ има за цел да осигури правно съответствие на всички продукти от дървен материал;

КАТО ПРИЗНАВАТ, че изпълнението на Споразумението за доброволно партньорство FLEGT ще засили устойчивото управление на горите и ще допринесе в борбата срещу изменението на климата посредством намалени емисии от обезлесяване и влошаване на състоянието на горите и нарастване на ролята на опазването, устойчивото управление на горите и на увеличаване на запасите от въглерод в горите (REDD +);

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), и по-специално изискването, че разрешителните за износ, издадени от страни по CITES за екземпляри от видовете, посочени в приложения I, II или III, трябва да се издават само при определени условия, а именно сдобиването с такива екземпляри да не става в нарушение на законодателството за опазване на фауната и флората на тази страна по конвенцията,

РЕШЕНИ страните да работят за свеждане до минимум на неблагоприятното въздействие върху коренните и местните общности и бедното население, което може да произтече като пряка последица от прилагане на настоящото споразумение;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, което страните отдават на договорените на международно равнище цели за развитие, както и на Целите на хилядолетието за развитие на Организацията на обединените нации;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, което страните отдават на принципите и правилата, ръководещи многостранните системи за търговия, в частност правата и задълженията от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. и от други многостранни споразумения за създаване на Световната търговска организация (СТО), както и необходимостта те да се прилагат по прозрачен и недискриминиращ начин;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Регламент (ЕО) № 2173/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяването на схема за разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност и Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ОТНОВО принципите на взаимно уважение, суверенитет, равенство и недискриминация, и като признават ползите за страните, произтичащи от настоящото споразумение;

СЪГЛАСНО съответните закони и подзаконови актове на страните;

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

1.   Целта на настоящото споразумение, която съответства на общия ангажимент на страните за устойчиво управление на всички видове гори, е осигуряването на правна рамка, която да гарантира, че всички продукти от дървен материал, внесени в Съюза от Индонезия, които са обхванати от настоящото споразумение, са произведени законно, и така да се насърчи търговията с продукти от дървен материал.

2.   Настоящото споразумение също така осигурява основа за диалог и сътрудничество между страните с цел улесняване и насърчаване на пълното прилагане на настоящото споразумение, както и за подобряване на прилагането на законодателството в областта на горите и управлението.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

а)

„внос в Съюза“ означава допускане за свободно обращение на продукти от дървен материал в Съюза по смисъла на член 79 от Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Съюза, които не могат да бъдат определени като „нетърговски стоки“ по смисъла на член 1, точка 6 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/1992 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза;

б)

„износ“ означава физическото напускане или изнасяне на продукти от дървен материал от която и да е част от географската територия на Индонезия;

в)

„продукти от дървен материал“ означава продуктите, изброени в приложение IА и приложение IБ;

г)

„код по ХС“ означава четири- или шестцифрения код на стока, установен в Системата за хармонизирано описание и кодиране на стоките, създадена с Международната конвенция по Системата за хармонизирано описание и кодиране на стоките на Световната митническа организация;

д)

„разрешително FLEGT“ означава индонезийски проверен правен (V-Legal) документ, който потвърждава, че дадена пратка продукти от дървен материал, предназначени за износ за Съюза, са произведени законно. Разрешителното FLEGT може да бъде на хартиен носител или в електронна форма;

е)

„орган за издаване на разрешителни“ означава структурите, оправомощени от Индонезия да издават и заверяват разрешителни FLEGT;

ж)

„компетентни органи“ означава органите, определени от държавите членки на Съюза да получават, приемат и проверяват разрешителните FLEGT;

з)

„пратка“ означава количеството продукти от дървен материал, обхванати от разрешителното FLEGT, което се изпраща от Индонезия от спедитор или превозвач и се представя за допускане за свободно обращение в митническо учреждение в Съюза;

и)

„законно произведен дървен материал“ означава продукти от дървен материал, добити или внесени и произведени в съответствие със законодателството, посочено в приложение II.

Член 3

Схема за разрешителни FLEGT

1.   С настоящото, между страните по настоящото споразумение се създава схема за разрешителни за прилагане на законодателството в областта на горите, управление и търговия (наричана по-долу „схема за разрешителни FLEGT“). Тя установява набор от процедури и изисквания с цел проверяване и удостоверяване, посредством разрешителните FLEGT, че продуктите от дървен материал, които се изпращат за Съюза, са произведени законно. В съответствие с Регламент № 2173/2005 от 20 декември 2005 г., Съюзът приема за внос в Съюза само такива пратки от Индонезия, които са обхванати от разрешително FLEGT.

2.   Схемата за разрешителни FLEGT се прилага по отношение на продуктите от дървен материал, изброени в приложение IА.

3.   Продуктите от дървен материал, изброени в приложение IБ, не могат да се изнасят от Индонезия и за тях не могат да се издават разрешителни FLEGT.

4.   Страните се споразумяват да предприемат всички необходими мерки за прилагането на схемата за разрешителни FLEGT в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 4

Органи за издаване на разрешителни

1.   Органът за издаване на разрешителни проверява дали продуктите от дървен материал са произведени законно в съответствие със законодателството, посочено в приложение II. Органът за издаване на разрешителни ще издава разрешителни FLEGT, които обхващат пратки със законно произведени продукти от дървен материал за износ за Съюза.

2.   Органът за издаване на разрешителни не издава разрешителни FLEGT за продукти от дървен материал, които са съставени от или включват продукти от дървен материал, внесени в Индонезия от трета държава под форма, под каквато законодателството на тази трета държава забранява износ, или за които има доказателства, че продуктите от дървен материал са произведени в нарушение на законите на държавата, в която дървеният материал е добит.

3.   Органът за издаване на разрешителни поддържа и оповестява публично своите процедури за издаване на разрешителни FLEGT. Органът за издаване на разрешителни поддържа също така регистър на всички пратки, обхванати от разрешителни FLEGT, и в съответствие с националното законодателство относно защитата на данни, предоставя достъп до този регистър за целите на независимото наблюдение, като същевременно спазва поверителността на търговската информация на износителите.

4.   Индонезия създава информационно звено за разрешителните, което служи като звено за контакт при осъществяването на връзка между компетентните органи и органите за издаване на разрешителни, определени в приложения III и V.

5.   Индонезия съобщава на Европейската комисия данните за връзка на органа за издаване на разрешителни и на информационното звено за разрешителните. Страните предоставят тази информация на обществеността.

Член 5

Компетентни органи

1.   Компетентните органи проверяват дали всяка пратка е обхваната от валидно разрешително FLEGT, преди да допуснат пратката за свободно обращение в Съюза. Допускането на пратката може да бъде спряно и тя да бъде задържана, когато има съмнения по отношение на валидността на разрешителното FLEGT.

2.   Компетентните органи съхраняват и ежегодно публикуват данни за получените разрешителни FLEGT.

3.   Компетентните органи предоставят на лицата или органите, определени като независими органи за наблюдение на пазара, достъп до съответните документи и данни, в съответствие със своето национално законодателство относно защитата на данни.

4.   Компетентните органи не изпълняват действието, описано в член 5, параграф 1, в случай на пратка на продукти от дървен материал, получени от видове, изброени в приложенията към CITES, тъй като те са обхванати от разпоредбите за проверка, определени в Регламент (ЕО) № 338/97 на Съвета от 9 декември 1996 г. относно защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях.

5.   Европейската комисия уведомява Индонезия за данните за връзка на компетентните органи. Страните предоставят тази информация на обществеността.

Член 6

Разрешителни FLEGT

1.   Разрешителните FLEGT се издават от органа за издаване на разрешителни като средство за удостоверяване, че продуктите от дървен материал са произведени законно.

2.   Разрешителното FLEGT се съставя и попълва на английски език.

3.   По взаимно съгласие страните могат да установяват електронни системи за издаване, изпращане и получаване на разрешителни FLEGT.

4.   Техническите спецификации на разрешителното са определени в приложение IV. Процедурата за издаване на разрешителни FLEGT е описана в приложение V.

Член 7

Проверка на законно произведен дървен материал

1.   Индонезия изпълнява СОЗДМ, за да провери дали продуктите от дървен материал, предназначени за изпращане, са произведени законно и за да гарантира, че за Съюза се изнасят само пратки, за които това е проверено.

2.   Системата за проверка на това, дали пратките с продукти от дървен материал са произведени законно, е описана в приложение V.

Член 8

Допускане за свободно обращение на пратки, обхванати от разрешително FLEGT

1.   Процедурите, уреждащи допускането за свободно обращение в Съюза на пратки, обхванати от разрешително FLEGT, са описани в приложение III.

2.   Когато компетентните органи имат основателни причини да подозират, че разрешителното не е валидно или не е истинско, или не съответства на пратката, която се твърди, че обхваща, могат да бъдат приложени процедурите, съдържащи се в приложение III.

3.   При продължаващи несъгласия или трудности при консултациите, свързани с разрешителните FLEGT, въпросът може да бъде отнесен до Съвместния комитет по изпълнението.

Член 9

Нередности

Страните се информират взаимно, ако имат съмнения или доказателства за заобикаляне или нередности в схемата за разрешителни FLEGT, включително във връзка със следното:

а)

търговия по заобиколен път, включително чрез пренасочване на търговия от Индонезия за Съюза през трета държава;

б)

разрешителни FLEGT, които обхващат продукти от дървен материал, които съдържат дървен материал от трети държави, за който се подозира, че е произведен незаконно; или

в)

измама при получаване или използване на разрешителни FLEGT.

Член 10

Прилагане на индонезийската СОЗДМ и други мерки

1.   При използването на индонезийската СОЗДМ Индонезия проверява законността на дървения материал, който се изнася за пазари извън Съюза и дървения материал, който се продава на вътрешните пазари, и се стреми да проверява законността на внесените продукти от дървен материал, като използва, когато е възможно, системата, разработена за прилагането на настоящото споразумение.

2.   В подкрепа на тези усилия Съюзът насърчава използването на посочената система в търговията на други международни пазари и с трети държави.

3.   Съюзът изпълнява мерки за предотвратяване на пускането на пазара на Съюза на незаконно добит дървен материал и продуктите, получени от него.

Член 11

Участие на заинтересованите страни в прилагането на настоящото споразумение

1.   Индонезия ще провежда редовни консултации със заинтересованите страни във връзка с прилагането на настоящото споразумение и в тази връзка ще насърчава подходящи стратегии, методи и програми за консултации.

2.   Съюзът ще провежда редовни консултации със заинтересованите страни във връзка с прилагането на настоящото споразумение, като взема под внимание своите задължения по Конвенцията от 1998 г. за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуска конвенция).

Член 12

Социални предпазни мерки

1.   С цел да се сведе до минимум възможното неблагоприятно въздействие на настоящото споразумение страните се споразумяват да развият по-добро разбиране на въздействията върху горския отрасъл, както и върху начина на живот на евентуално засегнатите коренни и местни общности, както са описани в съответните им национални закони и подзаконови актове.

2.   Страните ще наблюдават въздействията на настоящото споразумение върху тези общности и други засегнати страни, посочени в параграф 1, като същевременно предприемат разумни стъпки за смекчаване на всякакви неблагоприятни въздействия. Страните могат да се споразумеят за допълнителни мерки за справяне с неблагоприятни въздействия.

Член 13

Насърчаване на пазара

Като взема под внимание своите международни задължения, Съюзът насърчава благоприятно положение на пазара на Съюза на продуктите от дървен материал, обхванати от настоящото споразумение. Тези усилия ще включват по-специално мерки в подкрепа на:

а)

политики за възлагане на обществени и частни поръчки, които признават важността на доставката на продуктите от законно добит дървен материал и осигуряват пазар за такива продукти; и

б)

по-благоприятно възприемане на продуктите с разрешителни FLEGT на пазара на Съюза.

Член 14

Съвместен комитет по изпълнението

1.   Страните създават съвместен механизъм (наричан по-долу „Съвместен комитет по изпълнението“ или „СКИ“), който да разглежда въпроси, свързани с прилагането и прегледа на настоящото споразумение.

2.   Всяка страна посочва свои представители в СКИ, който взема решения с консенсус. СКИ се съпредседателства от старши служители — един от Съюза и един от Индонезия.

3.   СКИ приема свой процедурен правилник.

4.   СКИ заседава най-малко веднъж годишно на дата и с дневен ред, предварително договорени от страните. По искане на някоя от страните могат да бъдат свикани допълнителни заседания.

5.   СКИ:

а)

разглежда и приема съвместни мерки за прилагане на настоящото споразумение;

б)

извършва преглед и наблюдава цялостния напредък в прилагането на настоящото споразумение, включително функционирането на СОЗДМ и на мерките, свързани с пазара, въз основа на констатациите и докладите от механизмите, създадени съгласно член 15;

в)

извършва оценка на ползите и ограниченията, произтичащи от прилагането на настоящото споразумение и взема решение за коригиращи мерки;

г)

разглежда докладите и жалбите относно прилагането на схемата за разрешителни FLEGT на територията на всяка от страните;

д)

споразумява се за началната дата на прилагане на схемата за разрешителни FLEGT, след като е направена оценка на работата на СОЗДМ въз основа на критериите, определени в приложение VIII;

е)

набелязва областите за сътрудничество с цел подпомагане на прилагането на настоящото споразумение;

ж)

създава, ако е необходимо, помощни органи за дейностите, които изискват специални умения и опит;

з)

изготвя, одобрява, разпространява и публикува годишни доклади, доклади за заседанията си и други документи, произтичаща от неговата работа.

и)

изпълнява всички други задачи, чието изпълнение е приел.

Член 15

Наблюдение и оценка

Страните се споразумяват да използват докладите и констатациите от следните два механизма за оценка на прилагането и ефективността на настоящото споразумение.

а)

Индонезия, след консултации със Съюза, използва услугите на периодичен оценител за изпълнението на задачите, определени в приложение VI;

б)

Съюзът, след консултации с Индонезия, използва услугите на независим наблюдател на пазара за изпълнението на задачите, определени в приложение VII.

Член 16

Помощни мерки

1.   Предоставянето на всякакви ресурси, необходими за мерките за подпомагане на прилагането на настоящото споразумение, които са набелязани в съответствие с член 14, параграф 5, буква е) по-горе, се определя в рамките на програмната дейност на Съюза и на неговите държави членки за сътрудничеството с Индонезия.

2.   Страните гарантират, че дейностите, свързани с прилагането на настоящото споразумение, са координирани със съществуващите и бъдещите програми и инициативи за развитие.

Член 17

Доклади и оповестяване на информация на обществеността

1.   Страните гарантират, че дейностите на СКИ са възможно най-прозрачни. Докладите, произтичащи от неговата работа, се изготвят съвместно и се предоставят на обществеността.

2.   СКИ оповестява годишен доклад, който включва наред с другото, данни за:

а)

количествата продукти от дървен материал, изнесени за Съюза по схемата за разрешителни FLEGT, съгласно съответните позиции по ХС;

б)

броя на разрешителните FLEGT, издадени от Индонезия;

в)

напредъка в постигането на целите на настоящото споразумение и въпросите, свързани с неговото прилагане;

г)

действия за предотвратяване на износа, вноса, пускането или търговията на вътрешния пазар на незаконно произведени продукти от дървен материал;

д)

количествата дървен материал и продукти от дървен материал, внесени в Индонезия и действията, предприети за предотвратяване на вноса на незаконно произведени продукти от дървен материал, както и за поддържане на целостта на схемата за разрешителни FLEGT;

е)

случаите на нарушения на схемата за разрешителни FLEGT и предприетите действия за решаването им;

ж)

количествата продукти от дървен материал, внесени в Съюза по схемата за разрешителни FLEGT, по съответните позиции по ХС, както и държавата членка на Съюза, в която се е извършил вносът в Съюза;

з)

броя на разрешителните FLEGT, получени от Съюза;

и)

броя на случаите и количествата продукти от дървен материал, за които са проведени консултации по член 8, параграф 2.

3.   С оглед постигането на целта за по-добро управление и прозрачност в сектора на горското стопанство, както и за наблюдение на прилагането и въздействието на настоящото споразумение както в Индонезия, така и в Съюза, страните се споразумяват, че информацията, както е описана в приложение IX, се оповестява на обществеността.

4.   Страните се споразумяват да не разкриват поверителната информация, обменена по настоящото споразумение, в съответствие със своите съответни законодателства. Страните се въздържат от оповестяване на обществеността и не позволяват на своите органи да оповестяват информация, обменена по настоящото споразумение, която засяга търговски тайни или поверителна търговска информация.

Член 18

Връзки по въпроси на прилагането

1.   Представителите на Страните, отговорни за официалните връзки по въпросите на прилагането на настоящото споразумение, са:

За Индонезия:

За Съюза:

Генералният директор за стопанисването на горите,

Министерство на горското стопанство

Ръководителят на делегацията

на Европейския съюз в Индонезия

2.   Страните своевременно си съобщават информацията, необходима за прилагането на настоящото споразумение, включително промени в информацията по параграф 1.

Член 19

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на територията, на която се прилага Договорът за функционирането на Европейския съюз, при условията, предвидени в този договор, и от друга страна, на територията на Индонезия.

Член 20

Уреждане на спорове

1.   Страните се стремят да решават всички спорове относно прилагането или тълкуването на настоящото споразумение посредством бързи консултации.

2.   Ако спорът не може да се уреди чрез консултации в срок от два месеца след датата на първоначалното искане за консултации, всяка от страните може да отнесе въпроса до СКИ, който се стреми да го уреди. На СКИ се предоставя цялата съответна информация за задълбочено проучване на ситуацията с оглед намиране на приемливо решение. За тази цел от СКИ се изисква да проучи всички възможности за запазване на ефективното прилагане на настоящото споразумение.

3.   В случай, че СКИ не е в състояние да уреди спора в рамките на два месеца, страните могат съвместно да потърсят помощ или да поискат посредничество от трета страна.

4.   Ако не е възможно спорът да се уреди в съответствие с параграф 3, всяка от страните може да уведоми другата за определянето на арбитър; другата страна трябва да определи втори арбитър в срок от тридесет календарни дни от определянето на първия арбитър. Страните съвместно определят трети арбитър в срок от два месеца след определянето на втория арбитър.

5.   Решенията на арбитрите се вземат с мнозинство в срок от шест месеца след определянето на третия арбитър.

6.   Решението е обвързващо за страните и не подлежи на обжалване.

7.   СКИ установява работните процедури за арбитража.

Член 21

Спиране на прилагането

1.   Страна, която желае да спре прилагането на настоящото споразумение, уведомява писмено другата страна за своето намерение. След това въпросът се обсъжда между страните.

2.   Всяка страна може да спре прилагането на настоящото споразумение. Другата страна се уведомява писмено за решението за спиране и за основанията за това решение.

3.   Условията на настоящото споразумение спират да се прилагат тридесет календарни дни след такова уведомяване.

4.   Прилагането на настоящото споразумение се възобновява тридесет календарни дни след като страната, която е спряла неговото прилагане, уведоми другата страна, че основанията за спирането са отпаднали.

Член 22

Изменения

1.   Всяка страна, която желае да измени настоящото споразумение, представя предложението най-малко три месеца преди следващото заседание на СКИ. СКИ обсъжда предложението и ако бъде постигнат консенсус — представя препоръка. Ако страните са съгласни с препоръката, те я одобряват съгласно своите съответни вътрешни процедури.

2.   Всяко така одобрено от двете страни изменение влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която страните са се уведомили взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

3.   СКИ може да взема решения относно изменения на приложенията към настоящото споразумение.

4.   За всяко изменение по дипломатически път се уведомяват генералния секретар на Съвета на Европейския съюз и министъра на външните работи на Република Индонезия.

Член 23

Влизане в сила, срок и прекратяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която страните взаимно писмено са се уведомили за приключването на съответните необходими за целта процедури.

2.   По дипломатически път се уведомяват генералния секретар на Съвета на Европейския съюз и министъра на външните работи на Република Индонезия.

3.   Настоящото споразумение остава в сила за срок от пет години. Срокът му на действието се удължава за последователни срокове от пет години, освен ако една от страните се откаже от удължаване, като писмено уведоми другата страна най-малкото дванадесет месеца преди изтичането на срока на действие на настоящото споразумение.

4.   Всяка от страните може да прекрати настоящото споразумение, като писмено уведоми другата страна. Споразумението престава да се прилага дванадесет месеца след датата на такова уведомяване.

Член 24

Приложения

Приложенията към настоящото споразумение съставляват неразделна част от него.

Член 25

Автентични текстове

Настоящото споразумение се изготвя в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски и индонезийски (бахаса индонезия) език, като всички текстове са автентични. При разлики в тълкуването приоритет има текстът на английски език.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители положиха подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image

За Република Индонезия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Republikken Indonesien

Für die Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indoneziju

Per la Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā –

Indonezijos Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de Republiek Indonesië

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonésia

Pentru Republica Indonezia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indonezijo

Indonesian tasavallan puolesta

För Republiken Indonesien

Untuk Republik Indonesia

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОДУКТОВ ОБХВАТ

Списъкът в настоящото приложение се отнася до Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, създадена от Международната конвенция по хармонизираната система за описание и кодиране на стоките на Световния митнически съюз.

ПРИЛОЖЕНИЕ IА

ХАРМОНИЗИРАНИ КОДОВЕ НА СТОКИ ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ОБХВАНАТИ ОТ СХЕМАТА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ FLEGT

Глава 44:

Кодове по ХС

Описание

 

Дърва за горене под формата на трупчета, цепеници, клони, снопчета или подобни форми; дървен материал на плочки или частици; дървени стърготини, отпадъци и остатъци, дори агломерирани под формата на трупчета, брикети, топчета или в подобни форми.

4401.21

-

Дървен материал на плочки или частици — иглолистен

4401.22

-

Дървен материал на плочки или частици — други

Ex.4404

-

Дървени пръчки, ленти и други подобни

Ex.4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, рендосан, шлифован или клинозъбно съединен, с дебелина над 6 mm

4408

Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm

 

Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен

4409.10

-

Иглолистен

4409.29

-

Различен от иглолистния — други

4410

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB), и подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества.

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества.

4412

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

4413

„Уплътнен“ дървен материал, на блокове, плочи, дъски или профили.

4414

Дървени рамки за картини, фотографии, огледала или други подобни.

4415

Каси, касетки, щайги, барабани и подобни амбалажи от дървен материал; дървени барабани за кабели; обикновени палети, бокс палети и други товароносители от дърво; дървени подпори за палети.

4416

Бъчви, каци, качета и други бъчварски изделия и техните части, от дървен материал, включително заготовките за дъги.

4417

Инструменти, тела и дръжки за инструменти, тела за четки, дръжки за метли или четки, от дървен материал; калъпи и опъвачи за обувки, от дървен материал

4418

Дърводелски изделия и части за конструкции от дърво, включително порестите дървесни плочи, съединени плочи за подови настилки и покривните шиндри („shingles“ и „shakes“), от дървен материал.

Ex.4421.90

-

Павета от дървени трупчета

Глава 47:

Кодове по ХС

Описание

 

Дървесна маса или маса от други влакнести целулозни материали; оползотворена (отпадъци и остатъци) хартия или картон:

4701

-

Механична дървесна маса

4702

-

Химична дървесна маса за разтваряне

4703

-

Химична дървесна маса, натронова или сулфатна, различна от масата за разтваряне

4704

-

Химична дървесна маса, сулфитна, различна от масата за разтваряне

4705

-

Дървесна маса, получена при съчетанието на механична и химична обработка

Глава 48:

Кодове по ХС

Описание

4802

Хартии и картони, непромазани, от видовете, използвани за писане, печатане или други графични цели, и хартии и картони за карти или за ленти за перфориране, неперфорирани, на роли или на листове с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от хартиите от № 4801 или 4803; хартии и картони, произведени на отделни листа (ръчно отлята хартия):

4803

Хартии от видовете, използвани за направа на тоалетна хартия, на салфетки за почистване на грим, на хартии за подсушаване на ръцете, на салфетки или на подобни хартии за домакинска, хигиенна или тоалетна употреба; целулозна вата и платна от целулозни влакна, дори крепирани, плисирани, релефно щамповани, перфорирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или напечатани, на роли или на листа.

4804

Крафт хартии и крафт картони, непромазани, на роли или на листа, различни от тези в № 4802 или 4803.

4805

Други хартии и картони, непромазани, на роли или на листа, непретърпели допълнителна преработки или обработки, различни от посочените в забележка 3 от настоящата глава.

4806

Растителен пергамент (сулфурирани хартии и картони), маслоустойчиви хартии, паус, хартия „кристал“ и други каландрирани хартии, прозрачни или полупрозрачни, на роли или на листа.

4807

Композитни хартии и картони, плоско съединени чрез слепване, непокрити, нито импрегнирани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листа.

4808

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листа, различни от хартиите от № 4803.

4809

Индиго хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (включително покритите, намазаните или импрегнираните хартии за восъчни листове (циклостилни хартии) или за офсетни плаки), дори напечатани, на роли или на листа.

4810

Хартии и картони, на които едната или двете страни са покрити с каолин или други неорганични вещества, със или без свързващи материали, с изключение на всякакво друго покритие, дори повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери.

4811

Хартии, картони, целулозна вата и платна от целулозни влакна, намазани, покрити, импрегнирани, повърхностно оцветени, повърхностно декорирани или печатани, на роли или на листа с квадратна или правоъгълна форма, с всякакви размери, различни от продуктите от № 4803, 4809 или 4810.

4812

Филтри на блокове и плочи, от хартиена маса.

4813

Цигарена хартия, дори изрязана по формат или на листчета или тръбички.

4814

Хартиени тапети и подобни стенни облицовки; трансперантна хартия за прозорци.

4816

Индиго, хартии, наречени „автокопирни“, и други хартии за копиране или типографска хартия (различни от включените в № 4809), комплекти от восъчни (циклостилни) листове и офсетни плаки от хартия, дори в кутии.

4817

Пликове, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция, от хартия или картон; кутии, папки и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция.

4818

Тоалетна хартия или подобни хартии, целулозна вата или платна от целулозни влакна от видовете, използвани за домакински или санитарни цели, на роли с широчина, непревишаваща 36 cm, или нарязани във формат; носни кърпички, салфетки за почистване на грим, за подсушаване на ръцете, покривки, салфетки за маса, спални чаршафи и подобни домакински, тоалетни, хигиенни или болнични артикули, облекло и допълнения към облеклото, от хартиена маса, хартия, целулозна вата или платна от целулозни влакна.

4821

Етикети от всякакъв вид, от хартия или картон, напечатани или не.

4822

Барабани, макари, масури, шпули и други подобни, от хартиена маса, хартия или картон, дори перфорирани или втвърдени.

4823

Други хартии, картони, целулозна вата, платна от целулозни влакна, изрязани на формати; други изделия от хартиена маса, хартия, картон, целулозна вата или платна от целулозни влакна.

Глава 94:

Кодове по ХС

Описание

 

Други мебели за сядане с рамки от дърво:

9401.61.

-

Тапицирани

9401.69.

-

Други

 

Други мебели и техните части

9403.30

-

Мебели от дърво от видовете, използвани в канцелариите

9403.40

-

Мебели от дърво от видовете, използвани в кухните

9403.50

-

Мебели от дърво от видовете, използвани в спалните

9403.60

-

Други мебели от дърво

Ex. 9406.00.

-

Сглобяеми дървени конструкции

ПРИЛОЖЕНИЕ IБ

ХАРМОНИЗИРАНИ КОДОВЕ НА СТОКИ ЗА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ, ЗАБРАНЕН ЗА ИЗНОС СЪГЛАСНО ИНДОНЕЗИЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Глава 44:

Кодове по ХС

Описание

4403

Необработен дървен материал, дори обелен, със или без беловина, двустранно или четиристранно грубо издялан, с приблизителна форма на квадрат или правоъгълник:

Ex. 4404

Дървени заготовки за обръчи; цепени колчета за връзване на лози и подобни; колчета за връзване на лози, колове и колчета от дървен материал, небичен надлъжно; само грубо нарязан или заоблен, но нестругован, нито извит и нито обработен по някакъв друг начин дървен материал за бастуни, чадъри, дръжки на инструменти или други подобни.

4406

Дървени траверси за железопътни или подобни линии

Ex. 4407

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, нерендосан, нешлайфан или несъединен клинозъбно, с дебелина над 6 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ

Въведение

Индонезийският дървен материал се счита за законен, когато за произхода му и производствения процес, както и за последващата обработка, превоз и търговия е проверено, че отговарят на всички приложими индонезийски закони и подзаконови актове.

Индонезия има пет стандарта за законност, прилагани посредством редица принципи, критерии, индикатори и удостоверяващи документи, основани на съответните закони, наредби и процедури:

Тези пет стандарта са:

Стандарт за законност 1: стандартът за концесиите в добивните зони на горите на държавни земи;

Стандарт за законност 2: стандартът за горските насаждения на общностите и общностните гори в добивните зони на горите на държавни земи;

Стандарт за законност 3: стандартът за частните гори;

Стандарт за законност 4: стандартът за правата за използване на дървен материал от негорски зони на държавни земи;

Стандарт за законност 5: стандартът за предприятията за първична обработка и тези след тях по веригата.

Тези пет стандарта за законност се прилагат към различни видове разрешителни за дървен материал, както са определени в долната таблица:

Вид разрешително

Описание

Собственост на земята / управление или използване на ресурсите

Приложим стандарт за законност

IUPHHK-HA/HPH

Разрешително за използване на горски продукти от естествени гори

Държавна собственост / управлявана от дружество

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Разрешително за създаване и управление на промишлена горско насаждение

Държавна собственост / управлявана от дружество

1

IUPHHK-RE

Разрешително за възстановяване на горска екосистема

Държавна собственост / управлявана от дружество

1

IUPHHKHTR

Разрешително за общностни горски насаждения

Държавна собственост / управлявана от общност

2

IUPHHK-HKM

Разрешително за управлението на общностна гора

Държавна собственост / управлявана от общност

2

Частна земя

Не се изисква разрешително

Частна собственост / частно използвана

3

IPK/ILS

Разрешително за използване на дървен материал от негорски зони

Държавна собственост / частно използвана

4

IUIPHHK

Разрешително за създаване и управление на предприятие за първична обработка

Не е приложимо

5

IUI Lanjutan или IPKL

Разрешително за създаване и управление на предприятието за вторична обработка

Не е приложимо

5

Тези пет стандарта за законност и свързаните с тях удостоверяващи документи са посочени по-долу.

ПРИЛОЖЕНИЕ II — СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 1:   СТАНДАРТИТЕ ЗА КОНЦЕСИИТЕ В ДОБИВНИТЕ ЗОНИ НА ГОРИТЕ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове (1)

1

P1.

Правен статус на района и правона използване

K1.1

Звеното за управление на гората (концесионери) е разположено в добивната зона на гората.

1.1.1

Притежателят на разрешително може да докаже валидността на разрешителното за използване на дървен материал (IUPHHK)

Сертификат за право на концесия на гора

Наредба на правителството PP72/2010

Наредба на министъра на горското стопанство P50/2010

Наредба на министъра на горското стопанство P12/2010

Доказателство за плащане за разрешителното за използване на горски продукти от дървен материал.

2.

P2.

Спазване насистемата ипроцедурите задобив.

K2.1

Притежателят на разрешително има план за добив за сечището, който е бил одобрен от компетентните административни органи

2.1.1

Компетентният административен орган е одобрил документите за работния план: генерален план, годишен работен план, включително приложенията към тях.

Одобреният генерален план заедно с приложенията, изготвен въз основа на обстоен опис на горите, извършен от технически компетентен персонал.

Одобреният годишен работен план, изготвен въз основа на генералния план

Карти, изготвени от технически компетентен персонал, които показват разположението и границите на районите, обхванати от работния план

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P56/2009, Наредба на министъра на горското стопанство P60/2011

Карта, показваща зоните, забранени за сеч в годишния работен план и доказателства за изпълнението на място.

Местата за добив (парцели или участъци) на картата, са ясно обозначени и проверени на място.

K2.2

Работният план е валиден

2.2.1

Притежателят на горско разрешително има валиден работен план в съответствие с приложимите наредби

Генерален план за използването на горските продукти от дървен материал и приложенията към него (текущите заявления са приемливи).

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P56/2009

Наредба на министъра на горското стопанство P60/2011

Местоположението и добивните обеми на естествени горски трупи в добивните райони съответстват на работния план.

2.2.2

Разрешителните за всички добивни съоръжения са валидни и могат да бъдат проверени на място (не се прилага за държавни горски дружества).

Разрешително за оборудване и прехвърляне на оборудване

Наредба на министъра на горското стопанство P53/2009

3.

P3.

Законността на превоза или на промяната на собствеността на кръгли трупи.

K3.1

Притежателите на разрешителни гарантират, че всички превозени трупи от склад за трупи в гората до предприятие за първична обработка или регистриран търговец на трупи, включително през междинен склад за трупи, са физически идентифицирани и се придружават от валидни документи.

3.1.1

Всички отсечени трупи с голям диаметър, добити с търговска цел са отчетени в доклада за производство на дървен материал

Документи по одобрения доклад за производство на дървен материал

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

3.1.2

Целият дървен материал, превозван извън районите на разрешителното се придружава от валиден превозен документ.

При превоза им от склада за трупи до предприятието за първична обработка или регистриран търговец на трупи, включително през междинни складове за трупи, трупите се придружават валидни превозни документи и приложения

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

3.1.3

Кръглите трупи са отсечени в районите, определени в разрешителното за използване на гората

Администрацията отговаряща за дървения материал маркира/нанася баркод (PUHH) върху трупите.

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Притежателят на разрешително систематично маркира дървения материал

K3.2

Притежателят на разрешително е извършил плащането на приложимите такси и налози за търговски добив на дървен материал

3.1.1

Притежателят на разрешително разполага с доказателство за извършено плащане за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси, което съответства на произведените трупи и на приложимата тарифа.

Платежни нареждания за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси.

Наредба на правителството PP22/1997

Наредба на правителството PP 51/1998

Наредба на министъра на горското стопанство P18/2007

Наредба на министъра на търговията 22/M-DAG/PER/4/2012

Наредба на правителството PP59/1998

Доказателство за депозита, направен за плащане за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси, както и квитанциите.

Плащането за фонда за повторно залесяване и/или таксата за горските ресурси е в съответствие с произведените трупи и приложимата тарифа.

K3.3

Превоз и търговия между островите

3.3.1

Притежателите на разрешителни, които превозват трупи, са регистрирани търговци за търговия на дървен материал между островите (PKAPT).

Документи PKAPT

Наредба на министъра на промишлеността и търговията 68/2003

Обща наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта, и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

3.3.2

Плавателните съдове, използвани за превоз на кръгли трупи плават под индонезийско знаме и притежават валидни разрешителни за експлоатация.

Регистрационни документи, които идентифицират плавателния съд, и валидно разрешително.

Наредба на министъра на промишлеността и търговията 68/2003

Обща наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта, и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

4.

P4.

Съответствие с екологичните и социалните аспекти, свързани с добива на дървен материал

K4.1

Притежателят на разрешително разполага с одобрена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е изпълнил мерките, посочени в нея.

4.1.1

Притежателят на разрешително притежава документи за ОВОС, одобрени от компетентните органи, които се отнасят до целия работен район

Документи за ОВОС

Наредба на правителството PP27/1999

Наредба на министъра на горското стопанство и насажденията 602/1998

4.1.2

Притежателят на разрешително разполага с доклади за изпълнението на плана за управление на околната среда и плана за мониторинг на околната среда, в които се посочват предприетите действия за смекчаване на въздействията върху околната среда и за осигуряване на социални ползи

План за управление на околната среда и план за мониторинг на околната среда

Наредба на правителството PP27/1999

Доказателство за изпълнението на плана за управление на околната среда и мониторинг на значителните въздействия върху околната среда и на значителните социални въздействия

5.

P5.

Спазване на законите и подзаконовите актове в областта на трудовото право

K.5.1

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

5.1.1

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 01/1978

Наредба на министъра на горското стопанство P12/2009

Оборудване за БЗУТ

Регистри на трудовите злополуки

K.5.2

Спазване на правата на работниците

5.2.1

Свобода на сдружаване за работниците

Работниците членуват в профсъюзи или политиките на дружеството позволяват на работниците да създават или да участват в дейности на профсъюзи

Закон 21/2000

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2001

5.2.2

Наличие на колективни трудови договори

Колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Закон 13/2003

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2011

5.2.3

Дружеството не използва малолетни/непълнолетни работници

Няма ненавършили пълнолетие работници

Закон 13/2003

Закон 23/2003

Закон 20/2009


СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 2:   СТАНДАРТЪТ ЗА ГОРСКИТЕ НАСАЖДЕНИЯ НА ОБЩНОСТИТЕ И ОБЩНОСТНИТЕ ГОРИ В ДОБИВНИТЕ ЗОНИ НА ГОРИТЕ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1.

Правен статус на района и право на използване

K1.1

Звеното за управление на гората е разположено в добивната зона на гората.

1.1.1

Притежателят на разрешително може да докаже валидността на разрешителното за използване на дървен материал (IUPHHK).

Сертификат за право на концесия на гора

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2011

Наредба на министъра на горското стопанство P37/2007

Наредба на министъра на горското стопанство P49/2008, Наредба на министъра на горското стопанство P12/2010

Доказателство за плащане за разрешителното за използване на горски продукти от дървен материал.

2.

P2.

Спазване на системата и процедурите за добив

K2.1

Притежателят на разрешително разполага с план за добив за сечището, който е бил одобрен от компетентните административни органи

2.1.1

Компетентният административен орган е одобрил годишния работен план.

Одобрен годишен работен план.

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Карта, показваща зоните, забранени за сеч в годишния работен план и доказателства за изпълнението на място.

Сечището е ясно обозначено и може да бъде проверено на място.

K2.2

Работният план е валиден

2.2.1

Притежателят на разрешително има валиден работен план в съответствие с приложимите наредби.

Генерален план за използването на горските продукти от дървен материал и приложенията към него (текущите заявления са приемливи)

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Местоположението и добивните обеми на трупи в района по видове дървесина съответстват на работния план.

2.2.2

Разрешителните за всички добивни съоръжения са валидни и могат да бъдат физически проверени на място.

Разрешителни за оборудване и прехвърляне на оборудване.

Наредба на министъра на горското стопанство P53/2009.

K2.3

Притежателите на разрешителни гарантират, че всички трупи, превозвани от склад за трупи в гората до предприятие за първична обработка или регистриран търговец на трупи, включително през междинни складове за трупи са идентифицирани физически и се придружават от валидни документи.

2.3.1

Всички трупи с голям диаметър, които са отсечени или добити с търговска цел се отчитат в доклада за производство на дървен материал

Документи по одобрения доклад за производство на дървен материал

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

2.3.2

Всички трупи, превозвани извън района на разрешителното, се придружават от законен превозен документ.

Законни превозни документи и съответните приложения към тях от склада за трупи до междинния склад за трупи и от междинния склад за трупи до предприятието за първична обработка и/или регистриран търговец на трупи.

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

2.3.3

Кръглите трупи са отсечени в районите, определени в разрешителното за използване на гората

Администрацията отговаряща за дървения материал маркира/нанася баркод (PUHH) върху трупите.

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Притежателят на разрешително систематично маркира дървения материал.

2.3.4

Притежателят на разрешително може да докаже наличието на превозни документи на трупите, които придружават трупите, превозвани от склад за трупи.

Превозен документ на трупите, към който се прилага списък на трупите.

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

K2.4

Притежателят на разрешително е е извършил плащането на приложимите такси и налози за търговски добив на дървен материал

2.4.1

Притежателят на разрешително представя доказателство за извършено плащане за таксата за горски ресурси, което съответства на произведените трупи и на приложимата тарифа.

Платежно нареждане за плащане за таксата за горски ресурси

Наредба на министъра на горското стопанство P18/2007

Наредба на министъра на търговията 22/M-DAG/PER/4/2012

Доказателство за извършено плащане на таксата за горски ресурси

Плащането на таксата за горски ресурси е в съответствие с произведените трупи и приложимата тарифа.

3

P3.

Съответствие с екологичните и социалните аспекти, свързани с добива на дървен материал

K3.1

Притежателят на разрешително разполага с одобрена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е изпълнил мерките, посочени в нея.

3.1.1

Притежателят на разрешително разполага с документи за оценка на въздействието върху околната среда, одобрени от компетентните органи, които се отнасят до целия работен район

Документи за ОВОС

Наредба на министъра на горското стопанство и насажденията 622/1999

3.1.2

Притежателят на разрешително разполага с доклади за управлението и мониторинга на околната среда, предприети за смекчаване въздействията върху околната среда и за осигуряване на социални ползи.

Съответните документи за управление и наблюдение на околната среда

Наредба на правителството PP27/1999

Доказателство за управлението на околната среда и мониторинга на значителните въздействия върху околната среда и на значителните социални въздействия


СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 3:   СТАНДАРТЪТ ЗА ЧАСТНИТЕ ГОРИ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1

Собствеността на дървения материал може да бъде проверена

K1.1

Законност на собствеността или правата върху земята по отношение на района за добив на дървен материал.

1.1.1

Собственикът на частна земя или гора може да докаже право на собственост или право на използване на земята.

Валидни документи за собственост върху земята или за аренда (документи за правата върху земята, които са признати от компетентните органи)

Закон 5/1960

Наредба на министъра на горското стопанство P33/2010

Наредба на правителството PP12/1998

Наредба на министъра на търговията 36/2007

Наредба на министъра на търговията 37/2007

Закон 6/1983

Закон 13/2003

Закон 23/2003

Закон 20/2009

Право за култивиране на земята.

Учредителен акт на дружеството

Стопански лиценз за дружествата, които се занимават с търговия (SIUP)

Регистрация на дружеството (TDP)

Данъчна регистрация (NPWP)

Карта на района на частната гора и границите, очертаващи терена.

1.1.2

Звената за управление (притежават се индивидуално или от група) представят валидни превозни документи на дървения материал.

Сертификат за произход на дървения материал или превозен документ на трупите

Наредба на министъра на горското стопанство P30/2012

Фактура/разписка от продажба/документ за освобождаване на товара.

1.1.3

Звената за управление представят доказателство за плащането на приложимите такси, свързани с дърветата, начислени преди прехвърлянето на правата или арендата на района.

Доказателство за извършено плащане за фонда за обезлесяване и/или такса за горските ресурси и за обезщетяване на държавата за стойността на правото на добив на дървен материал.

Наредба на министъра на горското стопанство P18/2007

2.

P2.

Съответствие с екологичните и социалните аспекти, свързани с добива на дървен материал, в случай на площи, обект на право за култивиране на земята

K2.1

Притежателят на разрешително разполага с одобрена оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и е изпълнил мерките, посочени в нея.

2.1.1

Притежателят на разрешително разполага с документи за ОВОС, одобрени от компетентните органи, които се отнасят до целия работен район

Документи за ОВОС

Наредба на правителството PP27/1999

Наредба на министъра на горското стопанство и насажденията 602/1998

3.

P3.

Спазване на законите и подзаконовите актове в областта на трудовото право в случай на площи, обект на право за култивиране на земята

K3.1

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

3.1.1

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 01/1978

Наредба на министъра на горското стопанство P12/2009

Оборудване за БЗУТ

Регистри на трудовите злополуки

K.3.2

Спазване на правата на работниците

3.2.1

Свобода на сдружаване на работниците

Работниците членуват в профсъюзи, или политиките на дружествата позволяват на работниците да създават или да участват в дейности на профсъюзи

Закон 21/2000

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2001

3.2.2

Наличие на колективни трудови договори

Колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Закон 13/2003

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2011

3.2.3

Дружеството не използва малолетни/непълнолетни работници

Няма ненавършили пълнолетие работници

Закон 13/2003

Закон 23/2003

Закон 20/2009


СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 4:   СТАНДАРТЪТ ЗА ПРАВАТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ НЕГОРСКИ ЗОНИ

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

1.

P1.

Правен статус на района и право на използване

K.1.1.

Разрешително за добив на дървен материал в негорска зона, без да се променя правния статус на гората.

1.1.1

Сеч, разрешена съгласно друго законно разрешително (ILS)/разрешително за промяна на предназначението (IPK) в район под аренда.

Разрешителни ILS/IPK за дърводобив в района под аренда

Наредба на министъра на горското стопанство P18/2011

Карти на района под аренда, приложени към разрешителните ILS/IPK и доказателства за съответствие на място.

K.1.2.

Разрешително за добив на дървен материал в негорска зона, което води до промяна в правния статус на гората

1.2.1

Добив на дървен материал, разрешен на основание на разрешително за промяна на предназначението (IPK).

Разрешително за стопанска дейност и карти, приложени към него (това изискване се прилага както за притежателите на разрешително IPK, така и за притежателите на разрешително за стопанска дейност)

Наредба на министъра на горското стопанство P14/2011

Наредба на министъра на горското стопанство P33/2010

IPK в райони с промяна на предназначението

Карти, приложени към IPK

Документи, разрешаващи промяна в правния статус на гората (това изискване се прилага както за притежателите на разрешително IPK, така и за притежателите на разрешително за стопанска дейност)

K.1.3.

Разрешение за добив на горски продукти от дървен материал от държавна горска площ за дейности за горско насаждение на базата на повторно алесяване (HTHR)

1.3.1.

Добивът на дървен материал е разрешен на основание на разрешително за добив на горски продукти от дървен материал от горско насаждение на базата на повторно залесяване в райони, предназначени загорски насаждения на базата на повторно залесяване (HTHR)

Разрешително HTHR

Наредба на министъра на горското стопанство P59/2011

Карти, приложени към HTHR и доказателства за съответствие на място

2.

P2.

Спазване на правните системи и процедури за сеч на дървета и за превоз на трупи

K2.1

Планът IPK/ILS и изпълнението съответстват на планирането на земеползването.

2.1.1

Одобрен работен план за районите, обхванати от IPK/ILS

Документи по работния план IPK/ILS

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P53/2009

Валидно разрешително за оборудване

2.1.2

Притежателят на разрешително може да докаже, че превозваните трупи са от райони, за които има валидни разрешителни за промяна на предназначението/за друг вид ползване (IPK/ILS)

Документи за описа на горите

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Доклад за производството на дървен материал (LHP)

K2.2

Заплащане на държавни такси и налози и съответствие с изискванията за превоз на дървен материал.

2.2.1

Доказателство за плащане на таксите.

Доказателство за извършено плащане за фонда за повторно залесяване, такса за горски ресурси и за обезщетяване на държавата за стойността на правото на добив на дървен материал.

Наредба на министъра на горското стопанство P18/2007

2.2.2

Притежателят на разрешително разполага с валидни превозни документи на дървения материал

Фактура за превоз на трупи (FAKB) и списък на трупите с малък диаметър

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Документ за законността на трупите (SKSKB) и списък на трупите с голям диаметър

3.

P3.

Спазване на законите и подзаконовите актове в областта на трудовото право

K.3.1

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд(БЗУТ)

3.1.1

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 01/1978

Наредба на министъра на горското стопанство P12/2009

Оборудване за БЗУТ

Регистри на трудовите злополуки

K.3.2

Спазване направата на работниците

3.2.1

Свобода на сдружаване на работниците

Работниците членуват в профсъюзи, или политиките на дружествата позволяват на работниците да създават или да участват в дейности на профсъюзи

Закон 21/2000

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2001

3.2.2

Наличие на колективни трудови договори

Колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Закон 13/2003

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2011

3.2.3

Дружеството не използва малолетни/ непълнолетни работници

Няма ненавършили пълнолетие работници

Закон 13/2003

Закон 23/2003

Закон 20/2009


СТАНДАРТ ЗА ЗАКОННОСТ 5:   СТАНДАРТЪТ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА И ТЕЗИ СЛЕД ТЯХ ПО ВЕРИГАТА

Принципи

Критерии

Показатели

Удостоверяващи документи

Съответни нормативни актове

P1

Преработвателната промишленост за горски продукти от дървен материал подкрепя осъществяването на законната търговия с дървен материал.

K1.1.

Стопанските структури под формата на:

а)

преработвателна промишленост, както и

б)

износители на обработени продукти

притежават валидни разрешителни

1.1.1

Структурите от преработвателната промишленост притежават валидни разрешителни

Учредителният акт на дружеството и последните изменения на акта (Учредителен акт на дружеството)

Наредба на министъра на правосъдието и правата на човека M.01-HT.10/2006

Наредба на министъра на търговията 36/2007

Наредба на министъра на търговията 37/2007

Закон 6/1983

Наредба на правителството PP80/2007

Наредба на министъра на горското стопанство P35/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P16/2007

Наредба на министъра на търговията 39/2011

Наредба на министъра на промишлеността 41/2008

Наредба на министъра на околната среда 13/2010

Разрешение да се занимава с търговия (стопански лиценз/SIUP) или разрешение за търговия, което може да бъде разрешително за промишлена стопанска дейност (IUI) или постоянно разрешително за стопанска дейност (IUT) или сертификат за промишлена регистрация (TDI)

Разрешително за нарушаване/смущаване (разрешително, издадено на дружество за отрицателно въздействие върху околната среда, в която се извършва дейността)

Сертификат за регистрация на дружеството (TDP)

Данъчен номер (NPWP)

Наличност на документи за оценка на въздействието върху околната среда

Наличност на разрешително за промишлена стопанска дейност (IUI) или постоянно разрешително за стопанска дейност (IUT) или сертификат за промишлена регистрация (TDI)

Наличие на планиране за суровината на склад (RPBBI) за предприятието за първична обработка (IPHH).

1.1.2

Износителите на продукти от обработен дървен материал разполагат с валидни разрешителни като производители и износители на продукти от дървен материал

Износителите имат статус на регистрирани износители на продукти на горската промишленост (ETPIK).

Наредба на министъра на търговията P64/2012

K1.2

Стопанските структури под формата на групи на занаятчии/предприятия домакинства са законно регистрирани

1.2.1

Стопанските групи (кооперативи /партньорства с ограничена отговорност (CV) /други стопански групи) са законно създадени.

Учредителен акт

Закон 6/1983

Данъчна регистрация (NPWP)

1.2.2

Търговците на обработен дървен материал имат валидна регистрация като износители и се снабдяват от малки и средни сертифицирани предприятия за обработка, които не са регистрирани като износители

Регистрация на търговците като непроизвеждащи износители на продукти на горската промишленост (ETPIK Non Produsen).

Наредба на министъра на търговията P64/2012

Споразумение или договор за сътрудничество със структура от преработвателната промишленост, която има сертификат за законността на дървения материал (S-LK)

P2.

Стопанските структури прилагат система за проследяване на дървения материал, която гарантира, че произходът на дървения материал може да бъде проследен

K2.1

Наличие и прилагане на система, която проследява дървения материал в горските продукти

2.1.1

Стопанските структури могат да докажат, че полученият дървен материал е от законни източници.

Документи за продажби и покупки и/или договор за доставки на материали и/или доказателство за закупуване, придружено от документи за законността на горските продукти/писмо за удостоверяване на законността на горските продукти

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Наредба на министъра на горското стопанство P30/2012

Наредба на министъра на горското стопанство P62/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P56/2009

Одобрен доклад за прехвърляне на дървен материал и/или доказателство за прехвърлянето и/или официален доклад за преглед на дървения материал; писмо за удостоверяване на законността на горските продукти

Внесеният дървен материал се придружава от известие за внос и информация относно произхода на дървения материал, както и документи, удостоверяващи законността на дървения материал и държавата на добив

Превозни документи на трупите

Превозни документи (SKAU/ Nota) със съответните официални доклади на служителя на органа на местната власт по отношение на използвания дървен материал от разрушени сгради/съоръжения, изкопан дървен материал и заровен дървен материал.

Превозни документи под формата на FAKO/Nota за дървесина, представляваща промишлен отпадък

Документи/доклади за промени в складовата наличност на кръглите трупи (LMKB)/доклади за промени в складовата наличност на кръгли трупи с малък диаметър (LMKBK)/доклади за промени в складовата наличност на горски продукти от обработен дървен материал (LMHHOK)

Подкрепящи документи, т.е. планиране за суровината на склад (RPBBI), писмо с решение за официалното сертифициране на годишния работен план (SK RKT)

2.1.2

Стопанските структури прилагат система за проследяване на дървен материал и работятв рамките на позволените нива на производство

Количествени таблици за използването на суровина и произведените количества.

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Наредба на министъра на промишлеността 41/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P35/2008

Доклади за резултатите за производството на обработени продукти.

Производството на структурата не надхвърля позволения производствен капацитет.

2.1.3

Производственият процес в сътрудничество с друго лице (друго предприятие или със занаятчии/предприятия домакинства) предвижда проследяване на дървен материал

Договор за сътрудничество или договор с друго лице за услуги за обработка на продукт

Наредба на министъра на търговията 37/M-DAG/PER/9/2007

Закон 6/1983

Наредба на министъра на горското стопанство P35/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P16/2007

Наредба на министъра на търговията 39/M-DAG/PER/12/2011

Наредба на министъра на промишлеността 41/MIND/PER/6/2008

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Партньорът разполага с валидно разрешително, както е определено в принцип 1

Разделяне/отделяне на произведените продукти.

Документация за суровината, процесите, производството и където е приложимо за износа, ако износът се осъществява чрез стопанска структура/друго дружество, с които е сключено споразумение за сътрудничество.

P1

Законност на търговията или промяната на собствеността на обработен дървен материал.

K3.1

Превозът и търговията между островите са в съответствие с приложимото законодателство.

3.1.

Стопанската структура, изпращаща обработен дървен материал, е регистрирана като регистриран търговец на дървен материал (PKAPT).

Документи PKAPT

Наредба на министъра на промишлеността и търговията 68/MPP/KEP/2/2003

Съвместна наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

Документи по доклада PKAPT

3.1.2

Плавателният съд, използван за превоз на обработен дървен материал, плава под индонезийско знаме и притежава валидни разрешителни за експлоатация.

Документи, които идентифицират плавателния съд. Регистрационни документи, които идентифицират плавателния съд, и валидно разрешително.

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Наредба на министъра на горското стопанство P30/2012

Наредба на министъра на транспорта KM71/2005

Съвместна наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

Плавателният съд съответства на идентификационните данни, посочени в превозните документи на трупите или дървения материал

3.1.3

Регистрираните търговци на дървен материал между островите (PKAPT) могат да докажат, че превозваният дървен материал произлиза от законни източници

Превозни документи на трупите или дървения материал

Наредба на министъра на горското стопанство P55/2006

Наредба на министъра на горското стопанство P30/2012

Съвместна наредба на министъра на горското стопанство, министъра на транспорта, и министъра на промишлеността и търговията 22/2003

Администрацията, отговаряща за дървения материал маркира/нанася баркод (PUHH) върху трупите.

K3.2

Спедицията на обработен дървен материал за износ отговаря на приложимото законодателство.

3.2.1

Спедицията на обработен дървен материал за износ с известие за износ PEB документи

PEB

Закон 17/2006 (митнически)

Наредба на министъра на финансите 223/PMK.011/2008

Наредба на Генерална дирекция „Митници“ P-40/BC/2008

Наредба на Генерална дирекция „Митници“ P-06/BC/2009

Наредба на министъра на търговията P64/2012

Президентски указ 43/1978

Наредба на министъра на горското стопанство 447/2003

Опаковъчен лист

Фактура

B/L (товарителница)

Разрешително за износ (V-Legal)

Резултатите от техническата проверка (докладът на проверяващия) за продуктите, за които техническата проверка е задължителна

Доказателство за извършено плащане на износни мита, когато е приложимо.

Други съответни документи (включително разрешителни по CITES) за видове дървесина, чиято търговия е ограничена

P4.

Изпълнение на трудовото законодателство, доколкото е приложимо за преработвателната промишленост

K.4.1

Изпълнение на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд (БЗУТ)

4.1.1

Наличност на процедури за БЗУТ и тяхното изпълнение

Изпълнение на процедурите за БЗУТ.

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 01/1978

Наредба на министъра на горското стопанство P12/2009

Оборудване за БЗУТ като леки пожарогасители, лични средства за защита и маршрут за евакуация

Регистри на трудовите злополуки

K.4.2

Спазване на правата на работниците

4.2.1

Свободата на сдружаване за работниците

Профсъюз или политика на дружеството, която позволява на служителите/работниците да създадат профсъюз или да участват в дейности на профсъюзи

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2001

4.2.2

Наличие на колективни трудови договори или политика на дружеството относно трудовите права

Наличието на колективни трудови договори или документи за политиката на дружеството относно трудовите права

Закон 13/2013

Наредба на министъра на работната ръка и миграцията 16/2011

4.2.3

Дружеството не използва малолетни/непълнолетни работници

Няма ненавършили пълнолетие работници

Закон 13/2003

Закон 23/2003

Закон 20/2009


(1)  Посочва основните наредби, което обхваща и последващите изменения.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ В СЪЮЗА НА ИНДОНЕЗИЙСКИ ПРОДУКТИ ОТ ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С РАЗРЕШИТЕЛНО FLEGT

1.   ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО

1.1.

Разрешителното се представя пред компетентния орган на държавата членка на Съюза, в която пратката, обхваната от разрешителното, е представена за допускане за свободно обращение. Това може да бъде извършено по електронен път или чрез други бързи средства.

1.2.

Разрешителното се приема, ако отговаря на всички изисквания, определени в приложение IV, и не се счита за необходимо извършването на допълнителна проверка по раздели 3, 4 и 5 от настоящото приложение.

1.3.

Разрешителното може да бъде представено преди пристигането на пратката, за която се отнася.

2.   ПРИЕМАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО

2.1.

Всяко разрешително, което не отговаря на изискванията и спецификациите, определени в приложение IV, е невалидно.

2.2.

Заличавания или промени в разрешителното се приемат само ако такива заличавания или промени са заверени от органа за издаване на разрешителни.

2.3.

Разрешителното се счита за невалидно, ако е представено пред компетентния орган след датата на изтичане на срока на валидност, обозначена в разрешителното. Удължаване на срока на валидност на разрешителното не се приема освен ако това удължаване е заверено от органа за издаване на разрешителни.

2.4.

Дубликат или заместващо разрешително не се приемат, освен ако са издадени и одобрени от органа за издаване на разрешителни.

2.5.

Когато за разрешителното или за пратката се изисква допълнителна информация в съответствие с настоящото приложение, разрешителното се приема само след получаването на изискваната информация.

2.6.

Когато обемът или теглото на продуктите от дървен материал в пратката, представена за допускане за свободно обращение, не се отклоняват с повече от 10 % от обема или от теглото, посочени в съответното разрешително, се счита, че пратката съответства на предоставената информация в разрешителното, доколкото се отнася до обема или теглото.

2.7.

Компетентният орган, в съответствие с приложимото законодателство и процедури информира митническите органи веднага след приемането на разрешителното.

3.   ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТТА И АВТЕНТИЧНОСТТА НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО

3.1.

В случай на съмнение по отношение на валидността или автентичността на дадено разрешително, дубликат или заместващо разрешително компетентните органи могат да поискат допълнителна информация от информационното звено за разрешителни.

3.2.

Информационното звено за разрешителните може да поиска от компетентния орган да изпрати копие на въпросното разрешително.

3.3.

Ако органът за издаване на разрешителни, счете за необходимо, той оттегля разрешителното и издава коригирано копие, заверено с печат с обозначение „Duplicate“ ("Дубликат"), и го изпраща на компетентния орган.

3.4.

Ако компетентният орган не получи отговор в срок от двадесет и един календарни дни от искането за допълнителна информация от информационното звено за разрешителните, както е посочено в раздел 3.1 от настоящото приложение, компетентният орган не приема разрешителното и действа в съответствие с приложимото законодателство и процедури.

3.5.

Ако валидността на разрешителното бъде потвърдена, информационното звено за разрешителните незабавно уведомява компетентния орган, за предпочитане по електронен път. Върнатите копия се заверяват с печат с обозначение „Validated on“ ("Заверено на").

3.6.

Ако след предоставянето на допълнителна информация и допълнително разследване бъде установено, че разрешителното не е валидно или не е автентично, компетентният орган не приема разрешителното и действа в съответствие с изискванията на действащото законодателство и процедури.

4.   ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО С ПРАТКАТА

4.1.

Ако е необходима допълнителна проверка на пратката преди решението на компетентните органи дали разрешителното да бъде прието, могат да се извършат проверки за установяване на това дали въпросната пратка съответства на предоставената информация в разрешителното и/или на данните за съответното разрешително, намиращи се в органа за издаване на разрешителни.

4.2.

В случай на съмнения по отношение на съответствието на пратката с условията на разрешителното, съответният компетентен орган може да потърси по-нататъшно изясняване от информационното звено за разрешителните.

4.3.

Информационното звено за разрешителните може да поиска от компетентния орган да изпрати копие от съответното разрешително или заместващо разрешително.

4.4.

Ако органът за издаване на разрешителни счете за необходимо, той оттегля разрешителното и издава коригирано копие, заверено с печат с обозначение „Duplicate“, и го изпраща на компетентния орган.

4.5.

Ако компетентният орган не получи отговор в срок от 21 календарни дни от искането за допълнително изясняване, посочено в раздел 4.2 по-горе, компетентният орган не приема разрешителното и действа в съответствие с приложимото законодателство и процедури.

4.6.

Ако след предоставянето на допълнителна информация и допълнително разследване бъде установено, че въпросната пратка не съответства на разрешителното и/или на данните за съответното разрешително, намиращи се в органа за издаване на разрешителни, компетентният орган не приема разрешителното и действа в съответствие с приложимото законодателство и процедури.

5.   ДРУГИ ВЪПРОСИ

5.1.

Разноските, направени при извършването на проверката, са за сметка на вносителя, освен ако в приложимото законодателство и процедури на засегнатата държава членка на Съюза, е посочено друго.

5.2.

В случаи на продължаващо несъгласие или трудности във връзка с проверката на разрешителните въпросът може да бъде отнесен до СКИ.

6.   МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕС

6.1.

Номерът на разрешителното за продуктите от дървен материал, които се декларират за допускане за свободно обращение, се вписва в поле 44 от Единния административен документ, въз основа на който се изготвя митническата декларация.

6.2.

Когато митническата декларация е изготвена чрез техника за обработка на данни, този номер се посочва в съответното поле.

7.   ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРАЩЕНИЕ

7.1.

Пратките с продукти от дървен материал се допускат за свободно обращение само когато процедурата, описана в раздел 2.7 по-горе, е надлежно изпълнена.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ИЗИСКВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ FLEGT

1.   ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ FLEGT

1.1.

Разрешителното FLEGT може да бъде на хартиен носител в електронен формат.

1.2.

Както разрешителните на хартиен носител, така и разрешителните в електронен формат предоставят информацията, посочена в допълнение 1, в съответствие с указанията, определени в допълнение 2.

1.3.

Разрешителното FLEGT се номерира по начин, който позволява на страните да разграничат разрешителното FLEGT, което обхваща пратки, предназначени за пазарите на Съюза, от документа V-Legal, който обхваща пратки, предназначени за пазари извън Съюза.

1.4.

Разрешителното FLEGT е валидно от датата, на която е издадено.

1.5.

Срокът на валидност на разрешителното FLEGT не надхвърля четири месеца. Датата на изтичане на срока на валидност се посочва в разрешителното.

1.6.

Разрешителното FLEGT се счита за невалидно, след като срокът му е изтекъл. В случай на непреодолима сила или други основателни причини извън контрола на притежателя на разрешителното, органът за издаване на разрешителни може да удължи срока на валидност с допълнителен срок от два месеца. Когато предоставя такова удължаване на срока, органът за издаване на разрешителни вписва и заверява новия срок на валидност.

1.7.

Разрешителното FLEGT се счита за невалидно и се връща на органа за издаване на разрешителни, ако продуктите от дървен материал, обхванати от разрешителното, са били загубени или унищожени преди пристигането им в Съюза.

2.   ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ FLEGT НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ

2.1.

Разрешителните на хартиен носител отговарят на образеца, определен в допълнение 1.

2.2.

Форматът на хартията е стандартен формат A4. Хартията е с воден знак с лого, което се щампова върху хартията в допълнение на печата.

2.3.

Разрешителното FLEGT се попълва на пишеща машина или с компютризирани средства. То може да бъде попълнено и на ръка, ако е необходимо.

2.4.

Печатите на органа за издаване на разрешителни се полагат посредством печат. Въпреки това, щамповането или перфорацията, могат да заместят печата на органа за издаване на разрешителни.

2.5.

Органът за издаване на разрешителни използва метод, който прави подправянето невъзможно, за да впише разпределеното количество така, че вмъкването на цифри или бележки да бъде невъзможно.

2.6.

Във формуляра не може да има заличаване или промени, освен ако заличаването или промените са заверени с печата и подписа на органа за издаване на разрешителни.

2.7.

Разрешителното FLEGT се отпечатва и попълва на английски език.

3.   КОПИЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ FLEGT

3.1.

Разрешителното FLEGT се изготвя в седем екземпляра, както следва:

i.

„Original“ („Оригинал“) за компетентния орган на бяла хартия;

ii.

„Copy for Customs at destination“ („Копие за митниците по местоназначение“) на жълта хартия;

iii.

„Copy for the Importer“ („Копие за вносителя“) на бяла хартия;

iv.

„Copy for the Licensing Authority“ („Копие за органа за издаване на разрешителни“) на бяла хартия;

v.

„Copy for the Licensee“ („Копие за притежателя на разрешителното“) на бяла хартия;

vi.

„Copy for the Licence Information Unit“ („Копие за информационното звено за разрешителните“) на бяла хартия;

vii.

„Copy for Indonesian Customs“ („Копие за индонезийските митниците“) на бяла хартия.

3.2.

Екземплярите, обозначени като „Original“, „Copy for Customs at destination“ и „Copy for the Importer“, се връчват на притежателя на разрешителното, който ги изпраща на вносителя. Вносителят представя оригинала пред компетентния орган и съответното копие пред митническите органи на държавата членка на Съюза, в която пратката, обхваната от разрешителното, е декларирана за допускане за свободно обращение. Третият екземпляр, обозначен като „Copy for the Importer“, се съхранява от вносителя за неговия архив.

3.3.

Четвъртият екземпляр, обозначен като „Copy for the Licensing Authority“, се съхранява от органа за издаване на разрешителни за неговия архив и за евентуална бъдеща проверка на издадените разрешителни.

3.4.

Петият екземпляр, обозначен като „Copy for the Licensee“, се връчва на притежателя на разрешителното за неговия архив.

3.5.

Шестият екземпляр, обозначен като „Copy for the Licensee“, се връчва на информационното звено за разрешителните за неговия архив.

3.6.

Седмият екземпляр, обозначен като „Copy for Indonesian Customs“, се връчва на митническите органи на Индонезия за целите на износа.

4.   ИЗГУБЕНО, ОТКРАДНАТО ИЛИ УНИЩОЖЕНО РАЗРЕШИТЕЛНО FLEGT

4.1.

В случай на загуба, кражба или унищожаване на екземпляра, обозначен като „Original“, или на екземпляра, обозначен като „Copy for Customs at destination“, или и на двата притежателят на разрешително или неговият упълномощен представител може да подаде заявление за заместващо разрешително до органа за издаване на разрешителни. Със заявлението притежателят на разрешително или неговият упълномощен представител дава обяснение за загубата на оригинала и/или копието.

4.2.

Ако е удовлетворен от обяснението, органът за издаване на разрешителни издава заместващо разрешително в срок от пет работни дни от получаването на заявлението на притежателя на разрешително.

4.3.

Заместващото разрешително съдържа информацията и вписванията, които е съдържало разрешителното, което замества, включително номера на разрешителното, и съдържа обозначението „Replacement Licence“ („Заместващо разрешително“).

4.4.

В случай на възстановяване на изгубеното или откраднатото разрешително, то не се използва, а трябва да се върне на органа за издаване на разрешителни.

5.   ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ FLEGT В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ

5.1.

Разрешителните FLEGT могат да се издават и обработват от електронни системи.

5.2.

В държавите членки на Съюза, които не са свързани към електронна система, се предоставя разрешително на хартиен носител.

Допълнения

1.

Образец на разрешително

2.

Указания.

Допълнение 1

ОБРАЗЕЦ НА РАЗРЕШИТЕЛНО

Image

Допълнение 2

УКАЗАНИЯ

Общи:

да се попълва с главни букви.

когато са посочени кодове по ISO, те се отнасят за международните стандартни двубуквени кодове на държавите.

поле № 2 се използва само от индонезийските органи

рубрики A и B се използват само за разрешителни FLEGT за ЕС

Рубрика A

Местоназначение

Въведете „European Union“ („Европейски съюз“), ако разрешителното обхваща пратка, предназначена за Европейския съюз.

Рубрика B

разрешително FLEGT

Въведете „FLEGT“, ако разрешителното обхваща пратка, предназначена за Европейския съюз.


Поле 1

Издаващ орган

Посочете наименованието, адреса и регистрационния номер на органа за издаване на разрешителни.

Поле 2

Информация за използване от Индонезия

Посочете наименованието и адреса на вносителя, общата стойност (в USD) на пратката, както и наименованието и двубуквения код по ISO на държавата по местоназначение и, когато е приложимо, на държавата на транзитно преминаване.

Поле 3

V-Legal/номер на разрешителното

Посочете номера на издаване.

Поле 4

Дата на изтичане на срока на действие

Срок на валидност на разрешителното.

Поле 5

Държава износител

Отнася се за партньорската държава, от която продуктите от дървен материал са изнесени за ЕС.

Поле 6

Код по ISO

Посочете двубуквения код по ISO на партньорската държава, посочена в поле 5.

Поле 7

Вид транспорт

Посочете вида транспорт в точката на износ.

Поле 8

Притежател на разрешително

Посочете наименованието и адреса на износителя, включително регистрационния номер на износител ETPIK и данъчния номер.

Поле 9

Търговско описание

Посочете търговското описание на продукта(ите) от дървен материал. Описанието следва да бъде достатъчно подробно, за да позволява класификация по ХС.

Поле 10

Код по ХС

В оригинала, в копието за митниците по местоназначение и в копието за вносителя посочете четирицифрения или шестцифрен код на стоката съгласно Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките. За копията за използване в Индонезия (копия от (iv) до (vii) по раздел 3.1 от приложение IV) посочете десетцифрения код на стоката в съответствие с индонезийската митническа тарифа.

Поле 11

Обичайно или научно наименование

Посочете обичайните или научните наименования на дървесните видове, използвани в продукта. Когато в съставен продукт са използвани няколко вида, да се посочат на отделни редове. Може да не се попълва, ако съставният продукт или компонентът се състоят от много видове, които не могат да бъдат идентифицирани (напр. плочите от дървесни частици).

Поле 12

Държави на добив

Посочете държавите, в които са добити видовете дървесина, посочени в поле 10. Когато става въпрос за съставно изделие, посочете всички използвани източници на дървесина. Може да не се попълва, ако съставният продукт или компонентът се състоят от много видове, които не могат да бъдат идентифицирани (напр. плочите от дървесни частици).

Поле 13

Кодове по ISO

Посочете кода по ISO на държавите, посочени в поле 12. Може да не се попълва, ако съставният продукт или компонентът се състоят от много видове, които не могат да бъдат идентифицирани (напр. плочите от дървесни частици).

Поле 14

Обем (m3)

Посочете общия обем в кубични метри. Може да не се попълва, освен ако информацията в поле 15 липсва.

Поле 15

Нетно тегло (kg)

Посочете общото тегло на пратката в kg в момента на измерването. То се определя като нетната маса на продуктите от дървен материал без непосредствените контейнери или други опаковки, с изключение на опори, раздалечители, разделители и др.

Поле 16

Брой единици

Посочете броя единици, когато количеството на произведения продукт най-добре се определя по този начин. Може да не се попълва.

Поле 17

Отличителни маркировки

Въведете баркода и отличителните маркировки при наличието на такива, напр. номер на партидата, номер на товарителницата. Може да не се попълва.

Поле 18

Подпис и печат на издаващия орган

Подпис на упълномощения служител и подпечатване с официалния печат на органа за издаване на разрешителни. Името на подписващото лице, както и мястото и датата също трябва да се посочат.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ИНДОНЕЗИЙСКА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Цел: Да се удостовери, че добивът, превозът, обработката и продажбата на кръгли трупи и продукти от обработен дървен материал отговарят на всички съответни индонезийски закони и подзаконови актове.

Известна със своята водеща роля в борбата срещу незаконната сеч и с търговията с незаконно добит дървен материал и продукти от дървен материал, Индонезия беше домакин на Министерската конференция за Източна Азия за прилагане на законодателството в областта на горите и управление (FLEG) в Бали през септември 2001 г., която доведе до декларация относно прилагането на законодателството в областта на горите и управлението (Декларация от Бали). Оттогава Индонезия продължи да е в челото на международното сътрудничество в борбата срещу незаконната сеч и свързаната с нея търговия.

Като част от международните усилия за преодоляване на тези проблеми, растящ брой държави потребителки се ангажираха да предприемат мерки за предотвратяване на търговията с незаконен дървен материал на техните пазари, докато държавите производителки се ангажираха да предоставят механизъм, който да гарантира законността на техните продукти от дървен материал. Важно е да се установи надеждна система, за да се гарантира законността на добива, превоза, обработката и търговията с дървен материал и продукти от обработен дървен материал.

Индонезийската система за осигуряване на законността на дървения материал (СОЗДМ) дава гаранции, че дървеният материал и продуктите от дървен материал, произведени и обработени в Индонезия, са от законни източници и са в пълно съответствие със съответните индонезийски закони и подзаконови актове, което е проверено от независим одит и наблюдавано от гражданското общество.

1.1.   Индонезийските закони и подзаконови актове в основата на СОЗДМ

Индонезийската наредба „Стандарти и насоки за оценката на резултатите на устойчивото управление на горите и проверката на законността на дървения материал в държавните и частните гори“ (Наредба на министъра на горското стопанство P.38/Menhut-II/2009) създава СОЗДМ, както и схемата за устойчивост (УУГ), за да се подобри управлението на горите, да се намали незаконната сеч и свързаната с нея търговия с дървен материал и да се осигури надеждността и подобри репутацията на индонезийските продукти от дървен материал.

СОЗДМ се състои от следните елементи:

1.

Стандарти за законност,

2.

Контрол на веригата на доставка,

3.

Процедури за проверка,

4.

Схема за разрешителни,

5.

Наблюдение.

СОЗДМ е основната система, използвана, за да се осигури законността на дървения материал и продуктите от дървен материал, произведени в Индонезия за износ в Съюза и на други пазари.

1.2.   Развитие на СОЗДМ: процес с множество заинтересовани страни

От 2003 г. насам редица индонезийски заинтересовани страни в областта на горското стопанство са активно ангажирани в разработването, изпълнението и оценката на СОЗДМ, като по този начин осигуряват по-добър надзор, прозрачност и доверие в този процес. През 2009 г. процесът с множество заинтересовани страни доведе до издаването на Наредба на министъра на горското стопанство P.38/Menhut-II/2009, последван от Технически насоки № 6/VI-SET/2009 и № 02/VI-BPPHH/2010 на ГД „Използване на горите“.

2.   ОБХВАТ НА СОЗДМ

Индонезийските горски ресурси могат като цяло да се разделят в две групи на собственост: държавни гори и частни гори/земи. Държавните гори се състоят от добивни гори за дългосрочно устойчиво производство на дървен материал с различни видове разрешителни и горски площи, чието предназначение може да се промени за негорски цели като застрояване или насаждения. Прилагането на СОЗДМ в държавните гори и в частните гори/земи е определено в приложение II.

СОЗДМ обхваща дървен материал и продукти от дървен материал от всички видове разрешителни, както и операциите на всички търговци и последващи преработватели и износители на дървен материал.

СОЗДМ изисква внесеният дървен материал и продукти от дървен материал да бъдат оформени от митниците и да отговарят на индонезийските правила за вноса. Внесеният дървен материал и продукти от дървен материал трябва да бъдат придружени от документи, удостоверяващи законността на дървения материал в държавата му на добив. Внесеният дървен материал и продукти от дървен материал трябва да влязат в контролирана верига на доставка, която отговаря на индонезийските правила и разпоредби. Индонезия ще предостави насоки за изпълнение на гореизложеното.

Някои продукти от дървен материал могат да съдържат рециклирани материали. Индонезия предоставя насоки как използването на рециклирани материали ще бъде включено в СОЗДМ.

Конфискуван дървен материал не се включва в СОЗДМ и следователно не може да бъде обхванат от разрешително FLEGT.

СОЗДМ обхваща продукти от дървен материал, предназначени за вътрешния и международните пазари. Всички индонезийски производители, преработватели и търговци (оператори) ще бъдат проверявани за законност, включително тези, които снабдяват вътрешния пазар.

2.1.   Стандарти на СОЗДМ за законност

СОЗДМ има пет стандарта за законност. Тези стандарти и техните насоки за проверка са определени в приложение II.

СОЗДМ включва и „Стандарт и насоки за оценка на резултатите от устойчивото управление на горите (УУГ)“. Оценката на устойчивото управление на горите, основаваща се на стандарта УУГ, проверява също така дали одитираният отговаря на съответните критерии за законност. Организациите, сертифицирани за УУГ, работещи в добивните зони на горите на държавни земи (постоянен горски фонд), се придържат и към двата съответни стандарта — за законност и за УУГ.

3.   КОНТРОЛ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

Притежателят на разрешително (в случай на концесии) или собственикът на земя (в случай на частни земи) или дружеството (в случай на търговци, преработватели и износители) доказва, че всеки етап на неговата верига на доставка се контролира и документира, както е посочено в наредбите на министъра на горското стопанство P.55/Menhut-II/2006 и P.30/Menhut-II/2012 (наричани по-долу наредбите). Тези наредби изискват горските служители в провинциите и районите да предприемат проверка на място и заверка на документите, които се представят от притежателите на разрешителни, собствениците на земи или преработвателите на всеки етап от веригата на доставка.

Оперативните проверки във всяка точка на веригата на доставка, са обобщени в схема 1; насоките за вноса се разработват в момента.

Всички пратки във веригата на доставка трябва да се придружават от съответните превозни документи. Дружествата трябва да прилагат подходящи системи за разделяне между дървен материал и продукти от дървен материал от проверени източници и дървен материал и продукти от дървен материал от други източници, и да поддържат регистри, които правят разграничение между тези два източника. От дружествата във всяка точка на веригата на доставка се изисква да водят документация дали съответните пратки от трупи, продукти или дървен материал са проверени по СОЗДМ.

От операторите във веригата на доставка се изисква да водят документация за получения, складирания, обработвания и доставения дървен материал и продукти от дървен материал, така че впоследствие количествените данни да са съпоставими между различните етапи и в самите етапи на веригата на доставка. Такива данни се предоставят на горските служители в провинциите и районите, за да съпоставят данните. Основните дейности и процедури, включително съпоставянето на данните, за всеки етап от веригата на доставка са обяснени допълнително в допълнението към настоящото приложение.

Image

Схема 1: Контрол на веригата на доставка, който показва изискваните ключови документи във всяка точка на веригата на доставка.

4.   ИНСТИТУЦИОНАЛНА СТРУКТУРА ЗА ПРОВЕРКАТА НА ЗАКОННОСТТА И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗНОС

4.1.   Въведение

Индонезийската СОЗДМ се основава на подход, известен като „издаване на разрешително на база оператори“, който има много общи черти със системата за сертифициране за управлението на горите. Индонезийското Министерство на горското стопанство определя редица органи за оценка на съответствието (LP и LV), които упълномощава да извършват одит на законосъобразността на операциите на производителите, търговците, преработвателите и износителите на дървен материал („оператори“).

Органите за оценка на съответствието (ООС) се акредитират от индонезийския национален орган по акредитация (KAN). ООС се наемат от операторите, които искат техните операции да бъдат сертифицирани като законни, като от тях се изисква да работят съгласно съответните насоки по ISO. Те докладват резултатите от одитите на одитирания и на Министерството на горското стопанство

ООС гарантира, че одитираните действат в съответствие с индонезийското определение за законност, което се съдържа в приложение II, включително средства за контрол за предотвратяване на влизането на материал от неизвестни източници в техните вериги на доставка. Когато за даден одитиран субект се установи, че е в съответствие, се издава сертификат за законност, който е валиден 3 (три) години.

LV действат също така като органи за издаване на разрешителни за износ и проверяват системите на износителите за контрол на веригата на доставка. Ако са в съответствие, те издават разрешителни за износ под формата на документи V-Legal. По този начин износът без разрешително за износ е забранен.

Индонезия е въвела в сила наредба, която позволява на групи от гражданското общество да повдигат възражения относно проверката от ООС на законността на даден оператор или когато при операциите са открили незаконни дейности. В случай на жалби относно операциите на орган за оценка на съответствието, групите на гражданското общество могат да подават жалби до KAN.

Връзката между различните образувания, които участват в изпълнението на СОЗДМ е показана на схема 2:

Image

4.2.   Органи за оценка на съответствието

Органите за оценка на съответствието играят ключова роля в индонезийския система. Те имат сключени договори за проверка на законността на производството, обработката и търговията на индивидуалните дружества във веригата на доставка, включително целостта на веригата на доставка. LV издава също така документи V-Legal за отделните пратки дървен материал за износ.

Съществуват два вида ООС: i) органи за оценка (Lembaga Penilai/LP), които извършват оценка на работните показатели на звената за управление на горите (ЗУГ) по стандарта за устойчивост; и ii) органите за проверка (Lembaga Verifikasi/LV), които одитират ЗГУ и предприятията, свързани с горското стопанство по стандарта за законност.

С цел да се гарантира, че тези одити, които проверяват стандартите за законност, както са определени в приложение II, са от най-високо качество, от LP и LV се изисква да разработят необходимите системи за управление, насочени към компетентността, последователността, безпристрастността, прозрачността, както и изисквания за процеса на оценка, както е описано в ISO/IEC 17021 (стандарт за УУГ за LP) и/или Ръководство № 65 на ISO/IEC (стандарти за законност за LV). Тези изисквания са посочени в насоките за СОЗДМ.

LV могат също така да действат като органи за издаване на разрешителни. В този случай LV издават разрешителни за износ, обхващащи продуктите от дървен материал, предназначени за международните пазари. За пазарите извън Съюза органите за издаване на разрешителни ще издават документи V-Legal, а за пазара на Съюза ще бъдат издавани разрешителни FLEGT в съответствие с изискванията, определени в приложение IV. Индонезия разработва подробни процедури за издаването на документ V-Legal или разрешително FLEGT за пратките за износ.

LV се наемат от одитираните за извършване на одити на законността и ще издават сертификати за законност по СОЗДМ и документи V-Legal или разрешителни FLEGT за износ за международните пазари. LP ще извършват одит на концесии за производство на дървен материал за спазването на стандарта за УУГ. LP не издават разрешителни за износ.

4.3.   Акредитиращ орган

Индонезийският национален орган по акредитация (Komite Akreditasi Nasional — KAN) отговаря за акредитацията на ООС. В случай на проблем с LP или LV, жалби могат да се подават до KAN.

На 14 юли 2009 г., KAN подписа Меморандум за разбирателство с Министерството на горското стопанство за предоставянето услуги за акредитация по СОЗДМ. KAN е независим акредитиращ орган, създаден с Наредба на правителството (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 относно националната стандартизация и с Президентски указ (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 относно националния комитет по акредитациите.

KAN работи съгласно Ръководство № 17011 на ISO/IEC (Общи изисквания за акредитиращи органи, които акредитират органи за оценка на съответствието). Той е разработил вътрешни специални за СОЗДМ помощни документи за акредитацията на LP (DPLS 13) и LV (DPLS 14). Освен това KAN ще разработи изисквания и ръководство за акредитацията на LV за издаването на разрешителни за износ.

KAN е международно признат от Тихоокеанското сътрудничество по акредитация (PAC) и Международния форум по акредитация (IAF) да акредитира сертифициращи органи на системи за управление на качеството, системи за управление на околната среда и сертифицирането на продукти. KAN е признат също така от Азиатско-тихоокеанското сътрудничество за акредитация на лаборатории (APLAC) и от Международното сътрудничество за акредитация на лаборатории (ILAC).

4.4.   Одитирани

Одитираните са оператори, които са обект на проверка на законността. Те включват звената за управление на гората (концесионери или притежатели на разрешително за използване на дървен материал, притежатели на горски разрешителни на база местни общности, собственици на частни гори/земи) и предприятията, свързани с горското стопанство. Звената за управление на гората и предприятията, свързани с горското стопанство трябва да отговарят на приложимия стандарт на СОЗДМ. За целите на износа предприятията, свързани с горското стопанство, трябва да отговарят на изискванията за получаването на разрешително за износ. Системата позволява на одитираните да подават жалби до LP или LV за провеждането или резултатите от одита.

4.5.   Независим наблюдател

Гражданското общество играе ключова роля в независимото наблюдение (НН) на СОЗДМ. Констатации от независимия наблюдател могат също така да бъдат използвани като част от периодичната оценка (ПО), която се изисква по силата на настоящото споразумение.

В случай на нередност, свързана с оценяването, жалбите от страна на гражданското общество се подават пряко до съответните LP или LV. Ако жалбите не получат подходящ отговор, организациите от гражданското общество могат да подадат доклад до KAN. За нередности, свързани с акредитирането, жалби се подават пряко до KAN. Винаги когато организации на гражданското общество открият нарушения от страна на операторите, те могат да подават жалби до съответните LP или LV.

4.6.   Правителството

Министерството на горското стопанство регулира СОЗДМ и разрешава на акредитираните LP да извършат оценка на УУГ, а на LV да извършат проверката на законността и да издадат документи V-Legal.

Освен това Министерството на горското стопанство също така урежда дейността на информационното звено за разрешителните (ИЗР) като звено, отговорно за обмена на информация, което получава и съхранява данни и информация за издаването на документи V-Legal и което отговаря на запитвания от страна на компетентните органи или заинтересовани страни.

5.   ПРОВЕРКА НА ЗАКОННОСТТА

5.1.   Въведение

Индонезийският дървен материал се счита за законен, когато за произхода му и производствения процес, както и за последващата обработка, превоз и търговия е проверено, че отговарят на всички приложими индонезийските закони и подзаконови актове, както е определено в приложение II. За да извършат тази проверка LV извършват оценки на съответствието.

5.2.   Процес на проверка на законността

В съответствие с Ръководство № 65 на ISO/IEC и насоките за СОЗДМ, процесът на проверка на законността се състои в следното:

Подаване на заявление и сключване на договор: Притежателят на разрешително подава в LV заявление, което определя обхвата на проверката, профила на притежателя на разрешително, и друга необходима информация. Преди започване на дейностите по проверката, е необходим договор между притежателя на разрешително и LV, който определя условията за проверката.

План за проверката: След подписването на договора за проверката LV изготвя план за проверката, който включва определяне на одитния екип, програма за проверката и график на дейностите. Планът се изпраща на одитирания, като се договарят датите за дейностите по проверката. Тази информация трябва предварително да бъде предоставена на разположение на независимите наблюдатели посредством уебсайтовете на LV и Министерството на горското стопанство или посредством средствата за масова информация.

Дейности по проверката: Одитът за проверка се състои от три етапа: i) заседание за откриване на одита ii) проверка по документи и наблюдение на място и iii) заседание за закриване на одита.

Заседание за откриване на одита: с одитирания се обсъждат целта, обхвата, графика и методиката на одита, за да се даде възможност на одитирания да повдигне въпроси за методите и провеждането на дейностите по проверката;

Етап на проверка по документи и наблюдение на място: с цел да събере доказателства за съответствието на одитирания с изискванията на индонезийската СОЗДМ, LV проверява системите и процедурите на одитирания, съответните документи и протоколи. LV извършва проверки на място, за да се провери съответствието, включително кръстосаната проверка на констатациите в официалните доклади от инспекции. LV проверява също така системата на одитирания за проследяване на дървения материал, за да гарантира с подходящи доказателства, че целият дървен материал отговаря на изискванията за законност;

Заседание за закриване на одита: резултатите от проверката, по-специално всякакви несъответствия, които може да са открити, се представят на одитирания. Одитираният може да повдигне въпроси относно резултатите от проверката и да даде разяснения относно доказателствата, представени от LV.

Докладване и вземане на решения: Одитният екип изготвя доклад от проверката, като следва структура, предоставена от Министерството на горското стопанство. Докладът се предава на одитирания в срок от 14 календарни дни след заседанието за закриване на одита. Екземпляр от доклада, който включва описание на всички констатации на несъответствия, се предава на Министерството на горското стопанство.

Докладът се използва предимно за вземане на решение за резултата от одита за проверка, извършен от LV. LV взема решение дали да издаде сертификат за законност въз основа на доклада от проверката, изготвен от одитния екип.

В случаите на несъответствие LV се въздържа от издаване на сертификат за законност, което ще предотврати влизането на дървения материал във веригата на доставка на проверен законен дървен материал. След като случаите на несъответствие бъдат разгледани, операторът може да подаде отново заявление за проверка на законността.

Нарушения, които са открити от LV по време на проверката и са докладвани на Министерството на горското стопанство, се обработват от отговорните органи в съответствие с административните или съдебните процедури. Ако даден оператор е заподозрян в нарушаване на разпоредби, националните, провинциалните или районните органи могат да решат да спрат дейностите на оператора.

Издаване на сертификата за законност и повторно сертифициране: LV ще издаде сертификат за законност, ако за одитирания е установено, че отговаря на всички показатели в стандарта за законност, включително правилата за контрола на веригата на доставка на дървен материал.

LV може да докладва по всяко време на Министерството на горското стопанство за издадени, променени, спрени или отнети сертификати и на всеки три месеца изготвя доклад. Министерството на горското стопанство публикува тези доклади на своя уебсайт.

Сертификатът за законност е валиден за срок от три години, след което операторът е обект на одит за повторно сертифициране. Повторното сертифициране се извършва преди датата на изтичане на валидността на сертификата.

Надзор: Операторите със сертификат за законност са обект на годишен надзор, който следва принципите на дейностите по проверка, обобщени по-горе. LV може също така да извършва надзор по-рано от предвиденото, преди годишния одит, ако обхватът на проверката е бил разширен.

Екипът по надзора изготвя доклад за надзора. Екземпляр от доклада, включително описание на всяко установено несъответствие, се изпраща на Министерството на горското стопанство. Несъответствия, открити от надзора ще доведат до спиране или отнемане на сертификата за законност.

Нарушения, открити от LV време на надзора и докладвани на Министерството на горското стопанство се обработват от съответните органи, в съответствие с административните или съдебните процедури.

Специални одити: Операторите със сертификат за законност са задължени да докладват на LV всяка значителна промяна в собствеността, структурата, управлението и операциите, която засяга качеството на системата му за контрол на законността в периода на валидност на сертификата. LV може да извършва специални одити, за да разследва евентуални жалби или спорове, подадени от независимите наблюдатели, държавните институции или други заинтересовани страни, или при получаване на доклада на оператора за промени, които засягат качеството на системата му за контрол на законността.

5.3.   Отговорност на правителството за прилагането

Министерството на горското стопанство, както и провинциалните и районните горски служби отговарят за контрола на веригите на доставка на дървен материал и за проверката на съответните документи (напр. годишни работни планове, доклади за сечта на трупи, доклади със счетоводния баланс на трупите, превозни документи, доклади със счетоводните баланси на трупи/суровина/обработени продукти и количествени таблици за производството). В случай на несъответствия горските служители могат да откажат да одобрят контролните документи, което води до спиране на операциите.

Нарушенията, открити от горските служители или от независими наблюдатели, се съобщават на LV, който след проверка може временно да спре действието или да отнеме предоставения сертификат за законност. Горските служители могат да предприемат подходящи последващи действия в съответствие с регулаторните процедури.

Министерството на горското стопанство получава също така екземпляри от докладите от проверката, от последващото наблюдение и от специалните одити, изготвени от LV. Нарушения, открити от LV, от горските служители или от независими наблюдатели, се обработват в съответствие с административните и съдебните процедури. Ако даден оператор е заподозрян в нарушаване на правилата, националните, провинциалните и районните органи могат да решат да спрат или преустановят дейностите на оператора.

6.   РАЗРЕШИТЕЛНИ FLEGT

Индонезийското разрешително FLEGT е известно като „документ V-Legal“. Това е разрешително за износ, което представлява доказателство, че изнасяните продукти от дървен материал, отговарят на индонезийския стандарт за законност, както е определен в приложение II, и произлизат от верига на доставка с подходящ контрол срещу влизането на дървен материал от неизвестни източници. Документът V-Legal се издава от LV, които действат като органи за издаване на разрешителни, и ще се използва като разрешително FLEGT за пратки за Съюза, след като страните се договорят да въведат схемата за разрешителни FLEGT.

Индонезия ще определи ясно процедурите за издаване на документи V-Legal и ще съобщи тези процедури на износителите и всички други заинтересовани лица посредством своите органи за издаване на разрешителни (LV) и посредством уебсайта на Министерството на горското стопанство.

Министерството на горското стопанство е създало информационно звено за разрешителните, което да поддържа база данни с копия на всички документи V-Legal и доклади на LV за несъответствия. В случай на проучване относно автентичността, пълнотата и валидността на документ V-Legal или разрешително FLEGT компетентните органи в Съюза ще се свържат с информационното звено за разрешителните в Министерството на горското стопанство за допълнително разяснение. Това звено ще се свърже със съответното LV. Информационното звено за разрешителните ще отговоря на компетентните органи при получаването на информация от LV.

Документът V-Legal се издава в точката, в която е изготвена пратката за износ, преди превоза до точката на износ. Процедурата е следната:

6.1.

Документът V-Legal се издава от LV, който има договор с износителя за пратката продукти от дървен материал, които трябва да се изнесат.

6.2.

Системата на износителя за вътрешно проследяване предоставя доказателства за законността на дървения материал за издаване на разрешително за износ. Тази система покрива най-малко всички проверки, свързани с веригата на доставка от етапа на изпращане на суровината (като дървени трупи или полуобработени продукти) в дъскорезницата, в самата дъскорезница и от дъскорезницата до точката на износ.

6.2.1.

По отношение на предприятията за първична обработка системата на износителя за проследяване обхваща най-малкото превоза от сборния пункт на трупи или склада на трупи и всички последователни етапи до точката на износ.

6.2.2.

По отношение на предприятията за вторична обработка системата за проследяване обхваща най-малкото превоза от предприятията за първична обработка и всички последващи етапи до точката на износ.

6.2.3.

Ако се управлява от износителя, всички предишни етапи от веригата на доставка, както са посочени в 6.2.1 и 6.2.2, също трябва да бъдат включени в системата на износителя за вътрешно проследяване.

6.2.4.

Ако се управлява от правен субект, различен от износителя, LV проверява дали предишните етапи от веригата на доставка, както са посочени в 6.2.1 и 6.2.2, се контролират от доставчика(ците) или поддоставчика(ците) на износителя, и че превозните документи посочват дали дървеният материал произлиза или не произлиза от сечище, което не е сертифицирано за законност.

6.2.5.

За да бъде издаден документ V-Legal, всички доставчици във веригата на доставка на износителя, които изготвят пратката, трябва да са обхванати от валиден сертификат за законност или за УУГ и трябва да докажат, че на всички етапи от веригата на доставка доставките на дървен материал, който е проверен за законност, са държани изолирани от доставките, които не са обхванати от валиден сертификат за законност или УУГ.

6.3.

За да получи документ V-Legal, дадено дружество трябва да бъде регистриран износител (притежател на ETPIK), който притежава валиден сертификат за законност. Притежателят на ETPIK подава до LV писмо заявление и го придружава със следните документи, за да докаже, че дървесната суровина в продукта произлиза само от проверени законни източници:

6.3.1.

Обобщение на транспортните документи за целия дървен материал/суровини, получени от предприятието след последния одит (до дванадесет месеца максимално); и

6.3.2.

Обобщения на докладите със счетоводния баланс на дървения материал/суровината и докладите със счетоводния баланс след последния одит (до дванадесет месеца максимално);

6.4.

LV извършва след това следните стъпки за проверка:

6.4.1.

Съпоставяне на данни въз основа на обобщенията на превозните документи, доклада със счетоводния баланс на дървения материал/суровината и доклада със счетоводния баланс на обработения дървен материал;

6.4.2.

Контрол на процента(ите) на оползотворяване за всеки тип продукт въз основа на анализ на доклада със счетоводния баланс на дървения материал/суровината и доклада със счетоводен баланс на обработения дървен материал;

6.4.3.

Когато е необходимо, след съпоставянето на данните може да бъде направено посещение на място, за да се осигури съпоставяне с информацията, която трябва да бъде включена в документа V-Legal. Това може да бъде направено чрез проверка на извадка от пратки за износ и чрез инспектиране на работата на предприятието и воденето на документация.

6.5.

Резултат от проверката

6.5.1.

Ако притежателят на ETPIK спазва законността и изискванията, свързани с веригата на доставка, тогава LV издава документ V-Legal във формата, представен в приложение IV;

6.5.2.

На притежател на ETPIK, който отговаря на горните изисквания, е разрешено да използва маркировка за съответствие на продуктите и/или опаковката. Насоките за използването на маркировката за съответствие са разработени.

6.5.3.

Ако даден притежател на ETPIK не съответства на изискванията за законност и за веригата на доставкате, LV ще изготви доклад за несъответствие вместо документ V-Legal.

6.6.

LV прави следното:

6.6.1.

Изпраща копие от документа V-Legal или от доклада за несъответствие на Министерството на горското стопанство в срок от 24 часа от момента на вземане на решението;

6.6.2.

Веднъж на всеки три месеца представя на Министерството на горското стопанство, с копия до KAN, Министерството на търговията и Министерството на промишлеността, изчерпателен доклад и публичен обобщен доклад, които посочват броя на издадените документи V-Legal, както и броя и вида на откритите несъответствия.

7.   НАБЛЮДЕНИЕ

Индонезийската СОЗДМ включва наблюдение от гражданското общество (независимо наблюдение) и изчерпателна оценка (ИО). За да стане системата още по-надеждна за споразумението за доброволно партньорство за FLEGT, е добавен елемент на периодична оценка (ПО).

НН се извършва от гражданското общество за оценка на съответствието на операторите, LP и LV с изискванията на индонезийската TLAS, включително стандартите за акредитация и насоките. Гражданското общество в този контекст се определя като индонезийски правни субекти, което включва НПО в областта на горското стопанство, общностите, живеещи във и около горите, и отделните индонезийски граждани.

ИО се извършва от екип с участието на множество заинтересовани страни, който прави преглед на индонезийската СОЗДМ и установява пропуските и възможните подобрения на системата, според дадените му правомощия от Министерството на горското стопанство.

Целта на ПО е да предостави независимо уверение, че индонезийската СОЗДМ функционира както е описано, като по този начин се увеличава доверието в издадените разрешителни FLEGT. ПО се възползва от констатациите и препоръките на НН и ИО. Задачите за ПО са установени в приложение VI.

Допълнение

КОНТРОЛ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА

1.   ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ДЪРЖАВНИ ГОРИ

1.1.   Сечище

а)

Основни дейности:

определяне на дърветата за сеч (номериране на дърветата) от притежателя на разрешително;

изготвяне от притежателя на разрешително на доклад от определянето на дърветата за сеч;

проверка и одобрение от районния горски служител на доклада от определянето на дърветата за сеч;

представяне от притежателя на разрешително на предложение за годишен работен план;

одобрение от районния горски служител на годишния работен план;

добивните операции на притежателя на разрешително, включително спускането на трупите до сборния пункт за трупи.

б)

Процедури

определянето на дърветата за сеч (номериране на дърветата) се извършва от притежателя на разрешително, като се използват етикети. Тези етикети се състоят от три отрязъка, които се прикрепят към пъна, отсечения труп, и доклада на оператора. Всяка част съдържа информацията, необходима за проследяване на дървения материал, включително номера на дървото и неговото местоположение;

притежателят на разрешително изготвя доклад от определянето на дърветата за сеч, който съдържа информация за броя, преценка на обема, предварително определяне на видовете и местоположението на дърветата, които трябва да бъдат отсечени, както и обобщение, като използва официалните формуляри на Министерство на горското стопанство;

притежателят на разрешително представя на районния горски служител доклада от определянето на дърветата за сеч. Служителят извършва едновременно документна проверка и проверка на място на доклада от определянето на дърветата за сеч въз основа на извадка. Служителят одобрява доклада, ако всичко е наред;

докладът от определянето на дърветата за сеч осигурява основата за предложения годишен работен план, който се изготвя от притежателя на разрешително и се представя на провинциалния горски служител за преглед и одобрение. Служителят преглежда и прави кръстосана проверка на предложения годишен работен план спрямо одобрения доклад от определянето на дърветата за сеч и одобрява работния план, ако всичко е наред;

след като годишният работен план бъде одобрен от служителя, притежателят на разрешително има право да започне добивните операции;

по време на добивните операции, етикетите се използват, за да се гарантира, че трупите са от одобрено сечище, както е описано по-горе.

1.2.   Сборен пункт за трупи

а)

Основни дейности:

когато е необходимо — нарязване на трупите от притежателя на разрешително и маркирането им, за да се осигури съгласуваност с доклада за производството на трупи;

определяне на размерите (измерване) и класификация на трупите от притежателя на разрешително;

изготвяне на списъка на трупите от притежателя на разрешително;

представяне от притежателя на разрешително на предложения доклад за производството на трупи;

одобряване от районния горски служител на доклада за производството на трупи.

б)

Процедури

притежателят на разрешително маркира всички допълнително нарязани трупи;

постоянната физическа маркировка на трупите се състои от оригиналния идентификационен номер на дървото и друга маркировка, позволяваща свързването на трупите с одобреното сечище;

притежателят на разрешително определя размерите и класифицира всички трупи и записва информацията за трупите в списъка на трупите, като използва официалния формуляр на Министерството на горското стопанство;

въз основа на списъка на трупите, притежателят на разрешително изготвя периодичен доклад за производството на трупи и обобщаващ доклад, като използва официалните формуляри на Министерството на горското стопанство;

притежателят на разрешително периодично представя доклада за производството на трупи и обобщението на районния горски служител за одобрение;

районният горски служител извършва физическа проверка на докладите на базата на извадка. Резултатът от физическата проверка се обобщава в списъка за проверка на трупите, като се използва официалният формуляр на Министерството на горското стопанство;

при положителен резултат от физическата проверка служителят одобрява доклада за производството на трупи;

след като трупите са били проверени от служителя, те трябва да се подредят отделно от всякакви други непроверени трупи;

докладът за производството на трупи се използва, за да се изчисли необходимото плащане за таксата за горски ресурси и за фонда за повторно залесяване (ако е приложимо).

в)

Съпоставяне на данните:

 

За концесиите от естествени гори:

Районният горски служител проверява броя на трупите, етикетите и общия обем на трупите, добити и декларирани в доклада за производството на трупи спрямо квотата, одобрена в годишния работен план.

 

Концесия за горски насаждения:

Районният горски служител проверява общия обем на трупите, добити и декларирани в доклада за производството на трупи спрямо одобрената квота в годишния работен план.

1.3.   Склад за трупи

Трупите се превозват от сборния пункт за трупи до складовете за трупи и след това се превозват направо до дъскорезницата или до междинен склад за трупи.

а)

Основни дейности:

изготвяне на списъка на трупите от притежателя на разрешително;

фактуриране от районната горска служба и заплащане на съответните такси за горския фонд и фонда за повторно залесяване от страна на притежателя на разрешително. Въз основа на списъка на трупите районният горски служител извършва полева инспекция;

при положителен резултат от полевата инспекция, служителят издава превозен документ на трупи, към който се прилага списъкът на трупите;

изготвяне от притежателя на разрешително на доклад със счетоводния баланс на трупите.

б)

Процедури

притежателят на разрешително подава до районния горски служител, отговарящ за плащанията, заявление за уреждане на плащането на съответните такси въз основа на списъка на трупите, който е приложен към заявлението;

въз основа на горното заявление районният горски служител издава фактура или фактури за уреждане на плащането от притежателя на разрешително;

притежателят на разрешително плаща сумата, определена във фактурата(ите) за горския фонд и/или за фонда за повторно залесяване, а районният горски служител издава квитанция или квитанции за това плащане;

притежателят на разрешително подава заявление за издаване на превозни документи за трупите, придружено от квитанция за плащането, списък на трупите и доклад със счетоводния баланс на трупите;

районният горски служител извършва административна и физическа проверка на трупите, които ще бъдат превозени, и изготвя доклад от проверката;

при положителен резултат от проверката районният горски служител издава превозните документи за трупите;

притежателят на разрешително изготвя/актуализира доклада със счетоводния баланс на трупите за вписването на количествата трупи, които постъпват, биват съхранявани и напускат склада за трупи.

в)

Съпоставяне на данните:

Районният горски служител проверява доклада със счетоводния баланс на трупите, като сравнява входящите, изходящите и съхраняваните трупи в склада за трупи въз основа на доклади за производството на трупи и съответните превозни документи на трупите.

1.4.   Междинен склад за трупи

Междинни складове за трупи се използват, ако трупите не се превозват от мястото на концесията направо до дъскорезницата. Междинни складове за трупи се използват по-специално за превоза на трупи между островите или при промяна на вида транспорт.

Разрешителното за създаване на междинен склад за трупи се предоставя от районния горски служител въз основа на предложение, подадено от притежателя на разрешително. Разрешителното за междинен склад за трупи е валидно за срок от пет години, но може да бъде удължено след преглед и одобрение от страна на горския служител.

а)

Основни дейности:

прекратяване от служителя на валидността на превозния документ на трупите;

изготвяне на доклад със счетоводния баланс на трупите от притежателя на разрешително;

изготвяне на списъка на трупите от притежателя на разрешително;

притежателят на разрешително попълва превозния документ на трупите по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

б)

Процедури:

районният горски служител физически проверява броя, дървесния вид и размерите на входящите трупи, като ги брои (преброяване) или въз основа на извадка, ако броят на трупите надвишава 100;

при положителен резултат от проверката служителят прекратява валидността на превозния документ на трупите за входящите трупи;

притежателят на разрешително изготвя доклад със счетоводния баланс на трупите за междинния склад за трупи като средство за контрол на входящите и изходящите трупи;

за изходящите трупи притежателят на разрешително изготвя списъка на трупите, който е свързан с предишните превозни документи на трупи;

превозният документ на трупите за превоза на трупите от междинния склад за трупи се попълва от притежателя на разрешителното.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Районният горски служител проверява съпоставянето на данните между трупите, превозвани от склада за трупи и трупите, постъпващи в междинния склад за трупи.

 

Притежателят на разрешително актуализира доклада със счетоводния баланс на трупите, който отчита входящите, изходящите и съхраняваните трупи в междинния склад за трупи, въз основа на съответните превозни документи на трупи.

2.   ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЧАСТНИ ГОРИ/ЗЕМИ

Операциите за добив на дървен материал от частни гори/земи се уреждат от Наредба на министъра на горското стопанство P.30/Menhut-II/2012 (наричана по-долу „наредбата“).

Не съществуват правни изисквания за частните собственици на гори/земи да поставят идентифицираща маркировка върху дървета, предназначени за сеч, или върху трупите. Складове за трупи и междинни складове за трупи като цяло не се използват за дървен материал, добит от частни гори/земи.

Процедурите за контрол на дървения материал от частни гори/земи са различни за трупите, получени от дървета, които са съществували, когато са били придобити правата върху земята, и трупите, получени от дървета, които са засадени след придобиването на правата върху земята. Те зависят също и от добиваните дървесни видове. Плащането на таксата за горски ресурси и към фонда за повторно залесяване се прилага за трупи от дървета, които са съществували, когато са били предоставени права върху земята, но не се прилага за трупите от дървета, израснали след предоставянето на права върху земята.

В случай на трупи, добити от дървета, израснали след предоставянето на права върху земята, има две възможности:

за видовете, изброени в член 5, параграф 1 от наредбата, собственикът изготвя фактура, която служи като превозен документ;

за другите видове старейшината на селото или назначеният служител изготвят превозния документ.

В случай на трупи, добити от дървета, съществували преди предоставянето на права върху земята, превозният документ се издава от районния горски служител.

Сечище/сборен пункт за трупи

а)

Основни дейности:

признаване на правото на собственост;

когато е необходимо, нарязване на трупите

определяне на размерите (измерване);

изготвяне на списъка на трупите;

фактуриране от районната горска служба и плащане на фактурираната от собственика такса за горски ресурси и/или сума за фонда за повторно залесяване

издаване или изготвяне на превозния документ;

б)

Процедури

собственикът на частна гора/земя подава заявление за признаване на неговото право на собственост;

след като правото на собственост на гората/земята е признато, собственикът изготвя списъка на трупите, след като трупите са били измерени;

В случай на трупи, добити от дървета, съществуващи преди предоставянето на права върху земята:

собственикът представя списък на трупите и заявление до районния горски служител за уреждане на плащането на таксите за горски ресурси и фонда за повторно залесяване;

служителят извършва документни проверки и физическа проверка на трупите (размери, идентификация на дървесните видове и брой на трупите);

при положителен резултат от документните проверки и физическата проверка районният горски служител издава фактура за таксите за горски ресурси и фонда за повторно залесяване за плащане от собственика;

собственикът на земята представя на старейшината на селото квитанцията от плащането на таксите за горски ресурси и фонда за повторно залесяване, заедно със заявление за издаване на превозен документ на трупи;

старейшината на селото извършва документни проверки и физическа проверка на трупите (размери, идентификация на дървесните видове и брой на трупите);

въз основа на горното, старейшината на селото издава превозния документ на трупите;

В случай на трупи, добити от дървета, израснали след предоставянето на права върху земята:

Дървесни видове, изброени в член 5, параграф 1 от наредбата:

собственикът маркира трупите и идентифицира дървесните видове;

собственикът изготвя списъка на трупите;

въз основа на горното собственикът изготвя фактура по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство, която служи също така като превозен документ;

Други дървесни видове, които не са посочени в член 5, параграф 1 от наредбата:

собственикът маркира трупите и идентифицира дървесните видове;

собственикът изготвя списъка на трупите;

собственикът представя списъка на трупите и заявление за издаване на превозен документ на трупите на старейшината на селото или назначен служител;

старейшината на селото или назначеният служител извършват документна проверка и физическа проверка на трупите (идентифициране на дървесните видове, брой на трупите, място на сечта);

въз основа на горното, старейшината на селото или назначеният служител издава превозен документ на трупите по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

в)

Съпоставяне на данните:

Старейшината на селото или назначеният служител или районният горски служител сравняват обема на добитите трупи със списъка на трупите.

3.   ОПИСАНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ КОНТРОЛ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКА НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ЗА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЗА ИЗНОС.

3.1.   Първични/интегрирани производства

а)

Основни дейности:

изготвяне на доклад със счетоводния баланс на трупите от дъскорезницата;

физическа проверка на трупите от районния горски служител;

прекратяване от служител на валидността на превозния документ за трупите;

изготвяне от дъскорезницата на количествената таблица на суровината и продуктите;

изготвяне от дъскорезницата на доклада със счетоводния баланс на обработения дървен материал;

дъскорезницата попълва превозния документ за продуктите от дървен материал по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство.

изготвяне от дъскорезницата на доклад за продажбите.

б)

Процедури

дъскорезницата изготвя доклад със счетоводния баланс на трупите като средство за вписване на потока трупи към и в рамките на дъскорезницата;

дъскорезницата представя на районния горски служител копия от превозните документи на трупите за всяка партида трупи, получена от дъскорезницата;

служителят проверява информацията в докладите, като сравнява с физическите продукти. Това може да се извърши въз основа на извадка, ако бройката е над 100;

при положителен резултат от проверката служителят прекратява валидността на превозните документи за трупите;

служителят архивира копия от превозните документи на трупите и изготвя обобщен списък на превозните документи на трупите по образеца, предоставен от Министерството на горското стопанство;

копия от превозните документи на трупите, чиято валидност е била прекратена от служител, се предават на дружеството за неговия архив;

обобщение на превозните документи на трупите се подава до районната горска служба в края на всеки месец;

дъскорезницата изготвя количествени таблици за суровината и продуктите за всяка производствена линия като средство за контрол на входящите трупи и на изходящите продукти от дървен материал и за изчисляване на процента за оползотворяване;

дъскорезницата изготвя доклад със счетоводния баланс за обработения дървен материал като средство за отчитане на потока продукти от дървен материал, във и от дъскорезницата, както и на складовата наличност;

дружеството или дъскорезницата редовно изпращат доклада за продажбите на дъскорезницата до районната горска служба.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Дружеството проверява доклада със счетоводния баланс на трупите, като сравнява входящите и изходящите потоци трупи, както и складовата наличност, въз основа на превозните документи за трупите.

 

За съпоставянето на входящите и изходящите обеми от производствените линии се използват количествената таблица за производството, като процентът на оползотворяване се сравнява с публикувания среден процент.

 

Дружеството проверява доклада със счетоводния баланс на обработените продукти, като сравнява входящите и изходящите потоци и складовата наличност на продукти въз основа на превозните документи за продуктите от дървен материал.

 

Районният горски служител проверява съпоставянето на данните, извършено от дружеството.

3.2.   Вторични производства

а)

Основни дейности:

изготвяне от предприятието на докладите със счетоводните баланси на обработения дървен материал (полуобработени продукти) и на обработените продукти;

изготвяне от предприятието на фактури, които също така служат като превозни документи за обработени продукти от дървен материал;

изготвяне от предприятието на доклад със счетоводния баланс на обработения дървен материал;

изготвяне от дружеството или предприятието на доклад за продажбите.

б)

Процедури

предприятието архивира превозните документи за обработения дървен материал (за входящ материал) и изготвя обобщение на тези документи, което се подава до районния горски служител;

предприятието използва количествената таблица за обработен дървен материал и обработени продукти по производствени линии като средство за отчитане на потока материали в предприятието, производството на продукти и изчисляването на процента на оползотворяване на суровината;

предприятието изготвя доклад със счетоводния баланс на обработения дървен материал като средство за проверка на потоците материали в предприятието, производството на продукти от дървен материал и складовата наличност. Дружеството или предприятието изготвя фактури за обработените продукти, които също така служат като превозни документи, и архивира копия на фактурите. Към всяка фактура се прилага списък на продуктите от дървен материал;

дружеството или предприятието изпраща на районната горска служба доклади за продажбите.

в)

Съпоставяне на данните:

 

Предприятието проверява доклада със счетоводния баланс на обработения дървен материал, като сравнява входящите и изходящите потоци и материалите на склад въз основа на превозните документи за обработения дървен материал и количествената таблица на обработения дървен материал.

 

Количествената таблица на производството се използва за проверка на входящите и изходящите обеми на производствените линии и за оценка на процента на оползотворяване.

 

Дружеството проверява доклада със счетоводния баланс на обработените продукти, като сравнява входящите и изходящите потоци и продуктите на склад въз основа на фактурите.

 

Горното се подлага на проверки съгласно Наредба на генералния директор за стопанисването на горите P.8/VI-BPPHH/2011 г.

4.   ИЗНОС

Процедурите и процесите на съпоставяне на данните за износа на дървен материал, произлизащ от държавни гори и от частни гори/земи, са еднакви.

а)

Основни дейности:

Министерството на търговията издава на износителя сертификат за регистрирани износители на продукти на горската промишленост (ETPIK);

износителят подава заявление за издаването на документ V-Legal/разрешително FLEGT за всяка пратка за износ;

LV проверява дали са били изпълнени съответните условия и издава документ V-Legal/разрешително FLEGT;

износителят изготвя декларацията за износ, която се представя пред митническите органи;

митническите органи издават одобрение за износ за митническото оформяне.

б)

Процедури

износителят иска от LV да издаде документ V-Legal/разрешително FLEGT;

LV издава документ V-Legal/разрешително FLEGT след документна и физическа проверка, за да гарантира, че дървеният материал или продуктите от дървен материал, произлизат от проверени законни източници и по този начин са произведени в съответствие с определението за законност, описано в приложение II;

износителят представя на митническите органи за одобрение декларация за износ, към която са приложени фактурата, опаковъчният лист, квитанцията за износно мито/Bukti Bea Setor Keluar (ако е предвидено), сертификатът ETPIK, документът V-Legal/разрешителното FLEGT, разрешителното за износ/Surat Persetujuan Ekspor (ако е предвидено), докладът на проверяващия (ако е предвидено) и документът CITES (когато е приложимо);

при положителен резултат от проверката на декларацията за износ митническите органи издават документ за одобрение на износа /Nota Pelayanan Ekspor.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

ЗАДАЧИ ЗА ПЕРИОДИЧНАТА ОЦЕНКА

1.   ЦЕЛ

Периодичната оценка (ПО) е независима оценка, извършена от независимо трето лице, наричано „оценител“. Целта на ПО е да се даде увереност, че СОЗДМ функционира както е описано, като по този начин се повиши доверието в разрешителните FLEGT, издадени съгласно настоящото споразумение.

2.   ОБХВАТ

ПО обхваща:

1.

Функционирането на мерките за контрол от точката на добив в гората до точката на износ на продуктите от дървен материал.

2.

Системите за управление на данни и за проследяване на дървения материал, подпомагащи СОЗДМ, издаването на разрешителни FLEGT, както и производството, издаването на разрешителни и статистиката за търговията от значение за настоящото споразумение.

3.   РЕЗУЛТАТИ

Резултатите от ПО включват редовни доклади за представяне на установеното при оценката и на препоръки за мерки, които трябва да бъдат предприети за отстраняване на пропуските и системните слабости, установени при оценката.

4.   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Дейностите за ПО наред с другото включват:

а)

одити на съответствието на всички органи, които изпълняват контролни функции в рамките на разпоредбите в рамките на СОЗДМ;

б)

оценка на ефективността на контрола върху веригата на доставка от точката на добив в гората до точката на износ от Индонезия;

в)

оценка на адекватността на управлението на данни и системите за проследяване на дървения материал, подпомагащи СОЗДМ, както и издаването на разрешителни FLEGT;

г)

установяване и регистриране на случаите на несъответствие и провалите на системите, както и предписване на необходими коригиращи действия;

д)

оценка на ефективното изпълнение на коригиращите действия, набелязани и препоръчани преди; и

е)

докладване на заключенията на Съвместния комитет по изпълнението (СКИ).

5.   МЕТОДИКА НА ОЦЕНЯВАНЕ

5.1.

Оценителят използва документирана методика, основаваща се на доказателства, която отговаря на изискванията на ISO/IEC 19011 или равностоен на него стандарт. Това включва адекватни проверки на съответната документация, оперативни процедури и записи на операциите на организациите, отговорни за изпълнението на СОЗДМ, установяване на всички случаи на несъответствие и пропуски в системата, както и издаване на исканията за съответни коригиращи действия.

5.2.

Оценителят наред с другото:

а)

прави преглед на процеса на акредитация на независимите органи за оценка и проверка (LP и LV);

б)

прави преглед на пълнотата и съгласуваността на документираните процедури на всеки орган, участвал в проверките за изпълнението на СОЗДМ;

в)

проучва изпълнението на документирани процедури и записи, включително работните практики при посещенията си в офисите, горските добивни райони, складовете за трупи/водоемите за трупи, горските станции за проверка, дъскорезниците и точките на износ и внос;

г)

проучва информацията, събрана от регулаторните и правоприлагащите органи, LP и LV и от други органи, определени в СОЗДМ да проверяват съответствието;

д)

проучва данните, събрани от организации от частния сектор, участващи в изпълнението на СОЗДМ;

е)

оценява наличието на публичната информация, определена в приложение IХ, включително ефективността на механизмите за оповестяване на информация;

ж)

използва констатациите и препоръките на независимото наблюдение и докладите от изчерпателната оценка, както и докладите на независимия наблюдател на пазара;

з)

иска мнението на заинтересованите страни и използва информацията, получена от заинтересованите страни, които участват пряко или непряко в изпълнението на СОЗДМ; и

и)

използва подходящи методи за получаване на извадка и за оценка на работата на горските регулаторни агенции, LP и LV, предприятията и други съответни участници на всички нива на горски дейности, контрола на веригата на доставка, обработката на дървен материал и издаването на разрешителни за износ, включително кръстосаните проверки на информацията за вноса на дървен материал от Индонезия, предоставена от Съюза.

6.   КВАЛИФИКАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛЯ

Оценителят е компетентно, независимо и безпристрастно трето лице, което отговаря на следните изисквания:

а)

оценителят демонстрира квалификации и способност да отговори на изискванията на Ръководство № 65 на ISO/IEC и ISO/IEC 17021 или равностойно, включително квалификация за предлагане на услуги за оценка, които обхващат сектора на горското стопанство и веригите на доставка на горски продукти;

б)

оценителят не участва пряко в управлението на горите, обработването на дървен материал, търговията с дървен материал или контрола на сектора на горското стопанство в Индонезия или в Съюза;

в)

оценителят е независим от всички други елементи на СОЗДМ и индонезийските горски регулаторни органи и разполага със системи за избягване на всякакъв конфликт на интереси. Оценителят декларира всеки възможен конфликт на интереси, който може да възникне, и предприема ефективни действия за смекчаването му;

г)

оценителят и неговите служители, изпълняващи задачите по оценяване, трябва да имат доказан опит в одитиране на управлението на тропически гори, предприятия за обработка на дървен материал и контрола на свързаната верига на доставка;

д)

оценителят трябва да разполагат с механизъм за събиране и разглеждане на жалби, които възникват от неговите дейности и констатации.

7.   ДОКЛАДВАНЕ

7.1.

Докладът от ПО се състои от: i) пълен доклад, който съдържа цялата съответна информация за оценката, констатации (включително случаите на несъответствие и провал на системите) и препоръки; и ii) обобщен публичен доклад въз основа на пълния доклад, обхващащ ключовите констатации и препоръки.

7.2.

Преди да бъдат предоставени на разположение на обществеността, пълният доклад и публичният обобщен доклад се представят на СКИ за преглед и одобрение.

7.3.

По искане на СКИ оценителят предоставя допълнителна информация, за да подкрепи или поясни констатациите си.

7.4.

Оценителят уведомява СКИ за всички получени жалби и действията, предприети за тяхното разрешаване.

8.   ПОВЕРИТЕЛНОСТ

При своите дейности, оценителят запазва поверителният характер на данните, които получава.

9.   НАЗНАЧАВАНЕ, ПЕРИОДИЧНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ

9.1.

Оценителят се назначава от Индонезия след консултации със Съюза в рамките на СКИ.

9.2.

ПО се извършва на интервали от не повече от дванадесет месеца, считано от датата, договорена от СКИ в съответствие с член 14, параграф 5, буква д) от споразумението.

9.3.

Въпросът с финансирането на ПО се решава от СКИ.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

ЗАДАЧИ ЗА НЕЗАВИСИМО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЗАРА

1.   ЦЕЛ НА НЕЗАВИСИМОТО НАБЛЮДЕНИЕ НА ПАЗАРА

Независимото наблюдение на пазара (ННП) е наблюдение на пазара, извършвано от трета независима страна, наричана наблюдател. Целта на независимото наблюдение на пазара (ННП) е да събира и анализира информация относно приемането на индонезийски дървен материал с разрешително FLEGT на пазара на Съюза и да прави преглед на въздействието на Регламент (ЕС) № 995/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. за определяне на задълженията на операторите, които пускат на пазара дървен материал и изделия от дървен материал, както и за свързаните с него инициативи, като политиките за възлагане на обществени и частни поръчки.

2.   ОБХВАТ

ННП обхваща:

2.1.

Допускането за свободно обращение на индонезийски дървен материал с разрешително FLEGT в точките на влизане в Съюза;

2.2.

Резултатите на пазара на Съюза на индонезийския дървен материал с разрешително FLEGT и въздействието на пазарните мерки, предприети в Съюза, върху търсенето на индонезийски дървен материал с разрешително FLEGT;

2.3.

Резултатите на пазара на Съюза на дървения материал без разрешително FLEGT и въздействието на пазарните мерки, предприети в Съюза, върху търсенето на дървен материал без разрешително FLEGT;

2.4.

Проучване на въздействието на други пазарни мерки, предприети в Съюза, като политиките за възлагане на обществени поръчки, екологични строителни норми и инициативи на частния сектор, като търговските кодекси с практики и корпоративната социална отговорност.

3.   РЕЗУЛТАТИ

Резултатът от ННП ще включва редовни доклади до Съвместния комитет по изпълнението (СКИ), които съдържат неговите констатации и препоръки за мерки за укрепване на позициите на индонезийския дървен материал с разрешително FLEGT на пазара на Съюза и за подобряване на изпълнението на пазарните мерки за предотвратяване на пускането на незаконно добит дървен материал на пазара на Съюза.

4.   ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Наред с другото ННП включва:

4.1.

Оценка на:

а)

напредъка и въздействието от изпълнението на мерки на политиката за справяне с търговията в Съюза с незаконно добит дървен материал;

б)

тенденции във вноса на дървен материал и продукти от дървен материал в Съюза от Индонезия, както и от други държави износителки на дървен материал по споразумение за доброволно партньорство (СДП) и такива без СДП;

в)

действия от страна на групи за натиск, които биха могли да повлияят на търсенето на дървен материал и продукти от дървен материал или на пазарите, на които се търгуват индонезийски горски продукти.

4.2.

Докладване на СКИ на констатациите и препоръките.

5.   МЕТОДИКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

5.1.

Наблюдателят има документирана и основаваща се на доказателства методика. Това включва адекватен анализ на съответната документация, установяване на всякакви несъответствия в наличните търговски данни и информация и задълбочени разговори със съответните участници относно ключовите показатели на въздействията и ефективността на пазарните мерки.

5.2.

Наблюдателят извършва наблюдения и анализ наред с другото на:

а)

сегашната пазарна ситуация и тенденциите в Съюза, свързани с дървения материал и продуктите от дървен материал;

б)

политиките в областта на възлагането на обществени поръчки и начинът, по който се третират дървен материал и продукти от дървен материал с разрешително FLEGT и без разрешително FLEGT в Съюза;

в)

законодателство, засягащо дърводобивната промишленост, търговията с дървен материал и продукти от дървен материал в Съюза и вноса на дървен материал и продукти от дървен материал в Съюза;

г)

ценови разлики в Съюза между дървен материал и продукти от дървен материал с разрешително FLEGT и такива без разрешително FLEGT;

д)

приемане от пазара, възприемане и пазарен дял в Съюза на дървен материал и продукти от дървен материал, които са сертифицирани и имат разрешително FLEGT;

е)

статистики и тенденции в обемите и стойностите на вноса в различните пристанища на Съюза на дървен материал и продукти от дървен материал с разрешително FLEGT и такива без разрешително FLEGT от Индонезия, както и от други държави износителки на дървен материал по СДП и такива без СДП;

ж)

описания на правните инструменти и процеси, чрез които компетентните органи и органите за граничен контрол в Съюза заверяват разрешителните FLEGT и допускат пратки за свободно обращение, включително на промените в тях, както и на глобите, налагани за несъответствие;

з)

евентуални трудности и ограничения, пред които са изправени износителите и вносителите при доставянето в Съюза на дървен материал с разрешително FLEGT;

и)

ефективност на кампаниите за популяризиране в Съюза на дървения материал с разрешително FLEGT;

5.3.

Наблюдателят препоръчва дейности за насърчаване на пазара за по-нататъшното подобряване на приемането от пазара на индонезийския дървен материал с разрешително FLEGT.

6.   КВАЛИФИКАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ НА ПАЗАРА

Наблюдателят трябва да:

а)

бъде независимо трето лице с доказан професионализъм и почтеност при наблюдението на пазара на Съюза на дървен материал и продукти от дървен материал и свързаните търговски въпроси;

б)

да е запознат с търговията и с пазарите за индонезийския дървен материал и продукти от дървен материал, в частност твърда дървесина, и за тези държави в Съюза, които произвеждат сходни продукти;

в)

разполага със системи за избягване на всякакви конфликти на интереси. Наблюдателят декларира всеки възможен конфликт на интереси, който може да възникне, и предприема ефективни действия за смекчаването му.

7.   ДОКЛАДВАНЕ

7.1.

Доклади се представят на всеки две години и включват: i) пълен доклад, съдържащ всички съответни констатации и препоръки; и ii) обобщен доклад, изготвен въз основа на пълния доклад.

7.2.

Преди да бъдат предоставени на разположение на обществеността пълният доклад и обобщеният доклад се представят на СКИ за преглед и одобрение.

7.3.

По искане на СКИ наблюдателят предоставя допълнителна информация, за да подкрепи или поясни констатациите си.

8.   ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Когато извършва своите дейности, наблюдателят запазва поверителния характер на данните, които получава.

9.   НАЗНАЧАВАНЕ, ПЕРИОДИЧНОСТ И ФИНАНСИРАНЕ

9.1.

Наблюдателят се назначава от Съюза след консултации с Индонезия в рамките на СКИ.

9.2.

ННП се извършва на интервали от не повече от двадесет и четири месеца, считано от датата, договорена от СКИ в съответствие с член 14, параграф 5, буква д) от споразумението.

9.3.

Въпросът с финансирането на ННП се решава от СКИ.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОПЕРАТИВНОСТТА НА ИНДОНЕЗИЙСКАТА СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА НА ДЪРВЕНИЯ МАТЕРИАЛ

КОНТЕКСТ

Преди да започне издаването на разрешителни FLEGT за износа на дървен материал за Съюза, се извършва независима техническа оценка на индонезийската СОЗДМ. Тази техническа оценка цели: i) проучване на функцията на СОЗДМ на практика, за да се определи дали тя осигурява предвидените резултати и ii) проучване на всякакви изменения, направени на СОЗДМ след подписването на настоящото споразумение;

Критериите за тази оценка са определени по-долу:

1.

Определение за законност

2.

Контрол на веригата на доставка

3.

Процедури за проверка

4.

Издаване на разрешителни за износ

5.

Независимо наблюдение

1.   ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ

Понятието законно произведен дървен материал следва да се определи въз основа на законодателството, приложимо в Индонезия. Използваното определение трябва да бъде еднозначно, да дава възможност за обективна проверка, да е приложимо на практика, освен това като минимум трябва да включва законите и подзаконовите актове, които обхващат:

права на добив: предоставянето на законни права за добива на дървения материал, намиращ се в законно определените и/или публикуваните в държавния вестник граници;

горски операции: спазване на правните изисквания по отношение на управлението на горите, включително спазване на съответните закони и подзаконови актове в областта на околната среда и трудовото право;

такси и данъци: спазване на правните изисквания по отношение на данъци, хонорари и такси, пряко свързани с правата на добив на дървен материал и с добива на дървен материал;

други потребители: зачитане на законните права на други лица за владение или използване на земята и други ресурси, които могат да бъдат засегнати от правата на добив на дървен материал, когато са налице такива други права;

търговия и митници: спазване на правните изисквания по отношение на търговски и митнически процедури.

Ключови въпроси

Има ли изменения на определението за законност и на стандартите за проверка на законността след сключването на настоящото споразумение?

Включени ли са съответните закони и подзаконови актове от областта на трудовото право в определенията за законност съгласно приложение II?

В случай на изменения на определението за законност ключовите въпроси ще включват:

Проведени ли са консултации със всички заинтересовани страни за тези изменения и евентуалните последващи промени в системата за проверка на законността посредством процес, при който по адекватен начин са взети предвид техните гледни точки?

Има ли яснота кой правен инструмент стои в основата на всеки нов елемент на определението? Посочени ли са критерии и показатели, които могат да бъдат използвани за проверка на спазването на всеки елемент на определението? Ясни, обективни и приложими на практика ли са критериите и показателите?

Критериите и показателите определят ли ясно ролите и отговорностите на всички съответни лица и проверката оценява ли тяхната работа?

Включва ли определението за законност главните области на съществуващите закони и подзаконови актове, описани по-горе? Ако не, защо определени области на законите и подзаконовите актове са оставени извън определението?

2.   КОНТРОЛ НА ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКА

Системите за контрол на веригата на доставка трябва да осигуряват надеждност на проследяването на дървения материал и продуктите от дървен материал в цялата верига на доставка от точката на добив или внос до точката на износ. Невинаги е необходимо да се извършва физическо проследяване на отделни трупи, товар от трупи или продукти от дървен материал от точката на износ до гората, от която са добити, но винаги е необходимо проследяване от гората до първата точка на смесване (напр. терминал за дървен материал или съоръжение за обработка).

2.1.   Права на използване

Налице е ясно определяне на областите, върху които са предоставени права за използване на горски ресурси и притежателите на тези права са идентифицирани.

Ключови въпроси

Системата за контрол гарантира ли, че във веригата на доставка постъпва само дървен материал, произведен от горска област с валидни права за използване?

Системата за контрол гарантира ли, че на предприятията, извършващи добивни дейности, са предоставени подходящи права на използване за съответната горска област?

Общодостъпни ли са процедурите за учредяване на права на добив и информацията за такива права, включително техните притежатели?

2.2.   Методи за контрол на веригата на доставка

Налице са ефективни механизми за проследяване на дървения материал в цялата верига на доставка от точката на добив до точката на износ. Използваният подход за идентифициране на дървения материал може да варира от използването на етикети за отделните единици до разчитането само на документите, придружаващи товара или партидата. Избраният метод следва да съответства на вида и стойността на дървения материал и риска от замърсяване с неизвестен или незаконен дървен материал.

Ключови въпроси

Идентифицирани и описани ли са в системата за контрол всички алтернативи на веригата на доставка, включително различните източници на дървен материал?

Идентифицирани и описани ли са в системата за контрол всички етапи на веригата на доставка?

Определени и документирани ли са методите за идентифициране на произхода на продукта и за предотвратяване на смесването с дървен материал от неизвестни източници на следващи етапи от веригата на доставка?

дървета за сеч

трупи в гората

превоз и временно съхранение (складове за трупи/водоеми за трупи, междинни складове за трупи/водоеми за трупи)

пристигане в предприятие за обработка и складиране на материали

влизане и излизане от производствените линии в преработвателното предприятие

складиране на обработените продукти в предприятие за обработка

излизане от предприятие за обработка и превоз

пристигане в точката на износ

Кои организации отговарят за контрола на потоците дървен материал? Разполагат ли с подходящи човешки и други ресурси за извършване на дейностите по контрол?

В случай че е установено, че непроверен материал влиза във веригата на доставка, открити ли са слабости в системата за контрол, напр. липсата на опис на дърветата за сеч преди сечта от частни гори/земи?

Разполага ли Индонезия с политика относно включването на рециклирани материали в индонезийската СОЗДМ и ако е така, разработени ли са насоки за това как се включват рециклирани материали?

2.3.   Управление на количествени данни:

Налице са стабилни и ефективни механизми за измерване и регистриране на количествата дървен материал или продукти от дървен материал на всеки етап от веригата на доставка, включително надеждни и точни прогнози преди добива за обема на дърветата за сеч на всяко сечище.

Ключови въпроси

Системата за контрол предоставя ли количествени данни за входящите и изходящите потоци, включително, когато е приложимо, за коефициентите на преобразуване, на следните етапи от веригата на доставка:

дървета за сеч

трупи в гората (в сборните пунктове за трупи)

превозен и складиран дървен материал (складове за трупи/водоеми за трупи, междинни складове за трупи/водоеми за трупи)

пристигане в предприятие за обработка и складиране на материали

влизане и излизане от производствените линии

складиране на обработени продукти в предприятие за обработка

излизане от предприятие за обработка и превоз

пристигане в точката на износ

Кои организации са отговорни за воденето на документация за количествените данни? Разполагат ли с подходящи ресурси по отношение на персонал и оборудване?

Какво е качеството на контролираните данни?

Регистрират ли се всички количествени данни по начин, който позволява да се сверят по навременен начин количествата с предишните и следващите етапи от веригата на доставка?

Каква част от информацията относно контрола на веригата на доставка се оповестява публично? Как заинтересованите лица могат да получат достъп до тази информация?

2.4.   Разделяне на проверения законен дървен материал от дървения материал от неизвестни източници

Ключови въпроси

Има ли достатъчен контрол, който да изключи дървения материал от неизвестни източници или дървения материал, който е бил добит без права на добив?

Какви мерки за контрол се прилагат, за да се гарантира, че проверените и непроверените материали са разделени по цялата верига на доставка?

2.5.   Внесени продукти от дървен материал

Налице са подходящи проверки, за да се осигури, че внесеният дървен материал и производните продукти са внесени законно.

Ключови въпроси

Как се доказва законността на вноса на дървен материал и производните продукти?

Какви документи се изискват, за да се определи държавата на добив и да се даде уверение, че внесените продукти произлизат от законно добит дървен материал, както е посочено в приложение V?

Идентифицира ли СОЗДМ внесения дървен материал и продукти от дървен материал по цялата верига на доставка, докато се смесят за производството на обработени продукти?

Когато се използва внесен дървен материал, може ли държавата на добив да бъде идентифицирана в разрешителното FLEGT (може да се пропусне за възстановени продукти)?

3.   ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕРКА

Проверката осигурява подходящи проверки на място за гарантиране на законността на дървения материал. Тя трябва да е достатъчно строга и ефективна, за да се гарантира, че се открива всяко несъответствие с изискванията, било то в гората или в рамките на веригата на доставка, и че се предприема своевременно действие.

3.1.   Организация

Проверката се извършва от организация, която е трето лице и която разполага с подходящи ресурси, системи за управление, квалифициран и обучен персонал, както и със стабилни и ефективни механизми за контрол на конфликтите на интереси.

Ключови въпроси

Проверяващите органи притежават ли валиден сертификат за акредитация, издаден от националния орган по акредитация (KAN)?

Правителството назначава ли органи, които да извършат дейностите по проверка? Ясни ли са правомощията (и свързаните отговорности) и достъпни ли са публично?

Ясно ли са определени и ясно ли се прилагат институционалните роли и отговорности?

Разполага ли проверяващият орган с подходящи ресурси за извършване на проверка съгласно определението за законност и системите за контрол на веригата на доставка на дървен материал?

Разполага ли проверяващият орган с напълно документирана система за управление, която:

осигурява, че неговият персонал разполага с необходимата компетентност и опит за провеждане на ефективна проверка?

прилага вътрешен контрол/надзор?

включва механизми за контрол на конфликти на интереси,

осигурява прозрачност на системата,

определя и прилага методика за проверката?

3.2.   Проверка по отношение на определението за законност

Налице е ясно определение, което посочва какво трябва да се проверява. Методиката за проверка е документирана и гарантира, че процесът е систематичен, прозрачен, основан на доказателства, извършва се на редовни интервали и обхваща всички елементи, включени в определението.

Ключови въпроси

Обхваща ли използваната от проверяващите органи методика за проверка всички елементи на определението за законност и включва ли проверки на съответствието по всички показатели?

Проверяващите органи:

проверяват ли документацията, оперативните записи и операциите на обекта (включително чрез проверки на място)?

събират ли информация от външни заинтересовани лица?

регистрират ли дейностите си по проверката?

Оповестяват ли се публично резултатите от проверката? Как заинтересованите лица могат да получат достъп до тази информация?

3.3.   Проверка на системите за контрол на целостта на веригата на доставка

Налице е ясен набор от критерии и показатели, които да бъдат проверени и които обхващат цялата верига на доставка. Методиката за проверка е документирана и гарантира, че процесът е систематичен, прозрачен, основан на доказателства, извършва се на редовни интервали и обхваща всички критерии и показатели от набора и включва редовно и навременно съпоставяне на данните между всеки два етапа от веригата.

Ключови въпроси

Методиката за проверката покрива ли всички проверки по отношение на контрола на веригата на доставка? Това посочено ли е ясно в методиката за проверката?

Как се доказва извършването на проверка по отношение на контрола на веригата на доставка?

Кои организации са отговорни за проверката на данни? Разполагат ли с подходящи човешки и други ресурси за извършване на дейностите по контрола?

Има ли въведени методи за оценка на съответствието между дърветата за сеч, добитите трупи и дървения материал, които постъпват в предприятието за обработка или точката за износ?

Има ли въведени методи за оценка на съответствието между входящата суровина и изходящия поток на обработени продукти в дъскорезниците и другите производствени инсталации? Включват ли тези методи определяне и периодично актуализиране на коефициентите на преобразуване?

Какви информационни системи и техники се използват за съхранението, проверката и регистрирането на данни? Има ли въведени ефикасни системи за сигурност на данните?

Оповестяват ли се публично резултатите от проверката на контрола на веригата на доставка? Как заинтересованите лица могат да получат достъп до тази информация?

3.4.   Механизми за разглеждане на жалби

Съществуват подхдоящи механизми за разглеждане на жалби и спорове, които произтичат от процеса на проверка.

Ключови въпроси

Имат ли органите за проверка механизъм за разглеждане на жалби, който е достъпен за всички заинтересовани лица?

Проверяващите органи въвели ли са механизми за приемане и отговор на възражения от страна на независимите наблюдатели?

Проверяващите органи въвели ли са механизми за приемане и реагиране на нарушения/несъответствия, открити от държавни служители?

Има ли яснота как жалбите се получават, документират и предават по-нагоре (при необходимост) и как им се отговаря?

3.5.   Механизми за справяне със случаите на несъответствие

Съществуват подходящи механизми за справяне със случаите на несъответствие, установени посредством жалби и независими проверки по време на процеса на проверка.

Ключови въпроси

Има ли въведен ефективен и функциониращ механизъм за изискване и прилагане на подходящо коригиращо решение за резултатите от проверката и действие, когато са открити нарушения?

Системата за проверка определя ли горното изискване?

Има ли разработени механизми за справяне с несъответствията? Приложими ли са на практика?

Има ли подходящи регистри за случаите на несъответствие и на коригиране на резултатите от проверката или за други предприети действия? Съществува ли оценка на ефективността на такива действия?

Има ли въведен механизъм за докладване на правителството на констатациите от проверките от страна на проверяващите органи?

Какъв вид информация относно случаите на несъответствие се оповестява публично?

4.   ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИЗНОС

Индонезия е възложила цялата отговорност за издаването на документи V-Legal/разрешителни FLEGT на органите за издаване на разрешителни. Разрешителните FLEGT се издават за отделните пратки, предназначени за Съюза.

4.1.   Организационна структура

Ключови въпроси

Кои са органите, на които е поверена отговорността да издават разрешителни FLEGT?

Разполага ли органът за издаване на разрешителни с валиден сертификат за акредитация, издаден от KAN?

Ясно определени ли са ролите на органа за издаване на разрешителни и на неговите служители по отношение на издаването на разрешителни FLEGT и общодостъпна ли е информацията за това?

Определени ли са изискванията за компетентност и установени ли са вътрешни проверки за служителите на органа за издаване на разрешителни?

Разполага ли органът за издаване на разрешителни с подходящи ресурси за изпълнение на своите задачи?

4.2.   Издаване на документи V-Legal и използването им за издаването на разрешителни FLEGT

Създадени ли са подходящите условия за използването на документи V-Legal за издаване на разрешителни FLEGT.

Ключови въпроси

Разполага ли органът за издаване на разрешителни с общодостъпни документирани процедури за издаването на документ V-Legal?

Какви са доказателствата, че тези процедури се прилагат правилно в практиката?

Съществуват ли подходящи регистри за издадените документи V-Legal и за случаите, при които не са били издадени документи V-Legal? Регистрите показват ли ясно доказателствата, въз основа на които се издават документи V-Legal?

Разполага ли органът за издаване на разрешителни с подходящи процедури, за да гарантира, че всяка пратка дървен материал отговаря на изискванията на определението за законност и на контрола на веригата на доставка?

Изискванията за издаване на разрешителни ясно ли са определени и съобщени на износителите и на други заинтересовани лица?

Каква информация относно издадените разрешителни е общодостъпна?

Отговарят ли разрешителните FLEGT на техническите спецификации, съдържащи се в приложение IV?

Индонезия разработила ли е система за номериране на разрешителните FLEGT, която позволява разграничаване между разрешителните FLEGT, предназначени за пазара на Съюза и документите V-Legal, предназначени за пазари извън Съюза?

4.3.   Запитвания относно издадени разрешителни FLEGT

Съществува подходящ механизъм за обработка на запитвания от компетентни органи във връзка с разрешителни FLEGT, както са посочени в приложение III.

Ключови въпроси

Създадено ли е информационно звено за разрешителните и възложено ли му е наред с другото да получава и отговаря на запитвания от компетентните органи?

Има ли въведени ясни процедури за комуникация между информационното звено за разрешителните и компетентните органи?

Има ли въведени ясни процедури за комуникация между информационното звено за разрешителните и органите за издаване на разрешителни?

Налице ли са канали за индонезийските или международните заинтересовани лица за запитвания относно издадени разрешителни FLEGT?

4.4.   Механизъм за разглеждане на жалби

Налице е подходящ механизъм за разглеждане на жалби и спорове, които произтичат от издаването на разрешителни. Този механизъм позволява обработването на всякакви жалби, свързани с работата на схемата за разрешителни.

Ключови въпроси

Има ли въведен и документиран механизъм за обработването на жалби, който е достъпен за всички заинтересовани лица?

Има ли яснота как жалбите се получават, документират и предават по-нагоре (при необходимост) и как им се отговаря?

5.   НЕЗАВИСИМО НАБЛЮДЕНИЕ

Независимото наблюдение (НН) се извършва от гражданското общество на Индонезия и е независимо от други елементи на СОЗДМ (тези, които участват в управлението или регулирането на горски ресурси, и тези, които участват в независимия одит). Една от ключовите цели е да се запази надеждността на СОЗДМ чрез наблюдение на изпълнението на проверката.

Индонезия официално е признала функцията на НН и позволява на гражданското общество да подава жалби, когато в процесите за акредитация, оценка и за издаване на разрешителни, са открити нередности.

Ключови въпроси

Правителството направило ли е насоките за НН общодостъпни?

Осигуряват ли насоките ясни изисквания за допустимостта на организациите да изпълняват функции за НН, за да се осигури безпристрастност и да се избегнат конфликти на интереси?

Осигуряват ли насоките процедури за достъп до информация, съдържаща се в приложение IX?

Има ли на практика гражданското общество достъп до информацията, съдържаща се в приложение IX?

Насоките предвиждат ли процедури за подаване на жалби? Общодостъпни ли са тези процедури?

Разяснени и въведени ли са разпоредбите за докладване и оповестяване на обществеността, които се прилагат към проверяващите органи?


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

Страните се стремят да осигурят, че ключовата информация, свързана с горското стопанство, е на разположение на обществеността.

Настоящото приложение предвижда тази цел да бъде постигната, като се очертае i) свързаната с горското стопанство информация, която да бъде предоставена на обществеността, ii) органите, отговорни за предоставянето на тази информация, и iii) механизмите, по които тя може да бъде получена.

Целта е да се гарантира, че 1) работата на СКИ по време на изпълнението на настоящото споразумение е прозрачна и е разбираема; 2) за страните и за съответните заинтересовани лица съществува механизъм за достъп до ключова информация, която е свързана с горското стопанство; 3) функционирането на СОЗДМ се подпомага посредством наличието на информация за независимото наблюдение; и 4) са постигнати по-мащабни цели на настоящото споразумение. Общодостъпността на информация представлява важен принос за укрепване на управлението на горите от страна на Индонезия.

2.   МЕХАНИЗМИ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Настоящото приложение е в съответствие с индонезийския Закон за свобода на информацията № 14/2008. Съгласно този закон за всяка публична институция е задължително да разработи разпоредби за достъпа до информация от страна на обществеността. Законът различава четири категории информация: 1) информация, която е налична и редовно се разпространява; 2) информация, която без забавяне следва да се оповести на обществеността; 3) информация, която е на разположение във всеки един момент и се предоставя при поискване и 4) информация с ограничен достъп или поверителна информация.

Министерството на горското стопанство (Министерството на горското стопанство), провинциалните и районните служби, националният орган по акредитация (KAN), органът за оценка на съответствието (CAB), органите за издаване на разрешителни, всички те са важни институции за функционирането на СОЗДМ и поради това са длъжни като част от задълженията си да оповестяват информация, свързана с горското стопанство.

За прилагането на посочения закон Министерството на горското стопанство, провинциалните и районните служби и всички други публични агенции, включително KAN, са разработили или са в процес на разработване на процедури за осигуряване на оповестяване на информация на обществеността.

KAN трябва също така да осигури оповестяване на информация на обществеността съгласно ISO/IEC 17011:2004, точка 8.2 Задължения на акредитиращия орган. Проверяващите органи и органите за издаване на разрешителни трябва да осигурят оповестяване на информация на обществеността съгласно наредбите на министъра на горското стопанство и ISO/IEC 17021:2006, точка 8.1 Общодостъпна информация и Ръководство 65:1996 на ISO/IEC точка 4.8 Документация.

Съгласно наредбите на министъра на горското стопанство организациите на гражданското общество действат като един от източниците на информация, свързана с горското стопанство.

Министърът на горското стопанство е издал Наредба № P.7/Menhut-II/2011 от 2 февруари 2011 г., която предвижда, че исканията за предоставяне на информация, притежавана от Министерството на горското стопанство, трябва да бъдат отправяни до директора на Центъра за връзки с обществеността към Министерството на горското стопанство в рамките на информационната политика „на едно гише“. Допълнителни насоки за изпълнението се разработват от Министерството на горското стопанство. Може да се осигури пряк достъп до информацията, която е на разположение на регионални, провинциални и районни горски служби.

За да се осигури действието на настоящото приложение, трябва да бъдат разработени и одобрени процедурите/насоките/инструкциите, по които посочените институции да отговарят на исканията за предоставяне на информация. Освен това ще бъдат разяснени разпоредбите за докладване и оповестяване, които се прилагат към проверяващите органи и органите за издаване на разрешителни.

3.   КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНА, ЗА ДА СЕ ЗАЗДРАВИ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОЗДМ

Закони и подзаконови актове: Всички закони, подзаконови актове, стандарти и насоки, изброени в стандартите за законност.

Предоставяне на земи и гори: карти и провинциални устройствени планове за предоставянето на земя, процедури за предоставянето на земя, горска концесия или права на използване и други права на експлоатация и обработка, и свързаните с тях документи, като карти за концесии, разрешително за освобождаване на горска площ, документи за права върху земята и карти за права върху земята.

Практики на управление на горите: планове за използването на горите, годишни работни планове, включително карти и разрешителни за оборудване, протоколи от срещи за консултации с общности, живеещи във и около района на разрешителното, необходими за разработването на годишните работни планове, работен план за експлоатацията на горски дървен материал и приложенията към него, документи за оценката на въздействието върху околната среда и протоколи от срещи за обществени консултации, необходими за изготвянето на докладите за оценка на въздействието, доклади за добива на трупи, и описи на горските зони в държавните гори.

Информация за превоза и веригата на доставка: напр. превозни документи за трупи или горски продукти и приложенията към тях, и доклади за съпоставяне на данните за дървения материал, регистрационни документи за превоз на дървен материал между островите, документи за идентифициране на кораба.

Информация за обработката и предприятието: напр. учредителен акт на дружеството, стопански лиценз и регистрационен номер на дружеството, доклад от оценката на въздействието върху околната среда, промишлен стопански лиценз или номера на промишлена регистрация, планове за доставка на промишлена суровина за предприятия за първична обработка, регистрация на износителя на продукти на горската промишленост, доклади за суровината и обработените продукти, списък на притежателите на права за обработка, и информация относно дружествата, участващи във вторична обработка.

Такси, свързани с горите: напр. такси за плащането на база площ, фактури с отрязък за плащане, платежни нареждания и фактури за таксите за повторно залесяване и за горски ресурси.

Информация за проверката и издаването на разрешителни: указания за качеството и стандарти за процедурите за акредитация; име и адрес на всеки акредитиран ООС, датите на акредитиране и датите на изтичане на валидността на акредитацията; обхват на акредитацията; списък на служителите на ООС (одитори, лицата, които вземат решенията), свързани с всеки сертификат; пояснение на това, какво се счита за поверителна търговска информация; одитен план, за да се знае кога се провеждат обществените консултации; обявяване на одита от ООС; протоколи от публичните консултации на ООС, включително списъкът на участниците; резюме за обществено ползване на одитните резултати; обобщаващи доклади от одиторския орган за издаването на сертификати; доклад за състоянието за всички одити: приети, неприети, в процес на разглеждане, издадени, спрени и отнети сертификати и всякакви промени на горепосочените; случаи на несъответствие, свързани с одити и издаване на разрешителни, и действията, предприети за справяне с тях; издадени разрешителни за износ; редовни обобщаващи доклади от органите за издаване на разрешителни.

Наблюдение и процедури за подаване на жалби: стандартни оперативни процедури за подаване на жалби пред KAN, проверяващи органи и органи за издаване на разрешителни, включително процедури за наблюдение на напредъка на докладите по жалби и приключването на доклади по жалби.

В допълнението към настоящото приложение се съдържат списък на ключовите документи от значение за наблюдението на горите, агенциите, които притежават тези документи, както и процедурата, по която тази информация може да бъде получена.

4.   КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПО-МАЩАБНИТЕ ЦЕЛИ НА СДП

1.

Резултати от обсъжданията в СКИ

2.

Годишният доклад на СКИ, включва:

а)

количества продукти от дървен материал, изнесени от Индонезия за Съюза по схемата за разрешителни FLEGT, според съответните позиции по ХС, и държавата членка на Съюза, в която се е извършил вносът в Съюза;

б)

броя на разрешителните FLEGT, издадени от Индонезия;

в)

напредъка в постигането на целите на настоящото споразумение и въпросите, свързани с неговото изпълнение;

г)

действия за предотвратяване на износа, вноса, пускането или търговията на вътрешния пазар на продукти от дървен материал, произведени незаконно;

д)

количествата дървен материал и продукти от дървен материал, внесени в Индонезия и действията, предприети за предотвратяване на вноса на продукти от дървен материал, произведени незаконно, както и за поддържане на целостта на схемата за разрешителни FLEGT;

е)

случаите на несъответствие със схемата за разрешителни FLEGT и предприетите действия за решаването им;

ж)

количествата продукти от дървен материал, внесени в Съюза по схемата за разрешителни FLEGT по съответните позиции по ХС, както и държавата — членка на Съюза, в която се е извършил вносът в Съюза;

з)

броя на получените от Съюза разрешителни FLEGT от Индонезия,;

и)

броя на случаите и съответните количества продукти от дървен материал, в които са предприети консултации между компетентните органи и индонезийското информационно звено за разрешителните.

3.

Пълен доклад и обобщен доклад от ПО.

4.

Пълен доклад и обобщен доклад от ННП.

5.

Жалби относно ПО и ННП и начина, по който те са били извършени.

6.

График за прилагането на настоящото споразумение и преглед на предприетите дейности.

7.

Всички други данни и информация, които са от значение за прилагането и действието на настоящото споразумение. Това включва:

 

Правна информация:

текста на настоящото споразумение, неговите приложения и всички изменения,

текста на всички закони и подзаконови актове, посочени в приложение II

наредби и процедури за изпълнение

 

Информация за производството:

общо годишно производство на дървен материал в Индонезия;

годишен обем на износа на продукти от дървен материал (общо и към Съюза);

 

Информация за предоставянето на концесии:

обща площ на предоставените горски концесии;

списък на концесиите, наименованията на дружествата, на които са предоставени и наименованията на дружествата, от които се управляват;

карта с разположението на концесиите за дърводобив;

списък на регистрираните горски дружества (производство, обработка, търговия и износ);

списък на горските дружества със сертификат SVLK (производство, обработка, търговия и износ);

 

Информация относно управлението:

списък по вид на концесиите, които са обект на управление;

списък на сертифицираните горски концесии и вид на сертификата, с който се управляват;

 

Информация относно органи:

списък на органите за издаване на разрешителни в Индонезия, включително техните адреси и данни за връзка;

адрес и данните за връзка на информационното звено за разрешителните;

списък на компетентните органи в Съюза, включително адреса и данните за връзка;

Тази информация ще бъде публикувана на уебсайтовете на страните.

5.   ПРИЛАГАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Като част от изпълнението на настоящото приложение страните оценяват:

необходимостта от изграждането на капацитет за използването на публична информация за независимото наблюдение;

необходимостта от повишаване на осведомеността в публичния сектор и на заинтересованите страни относно разпоредбите за оповестяване на обществеността, съдържащи се в настоящото споразумение.

Допълнение

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПРОВЕРКАТА, НАБЛЮДЕНИЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СОЗДМ

Документ, който се прави оповестява на обществеността

Агенции, които притежават документа

Информация Категория

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГОРИ ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ЗЕМЯ (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI, IUPHHK RE) И ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГОРИ ВЪРХУ ДЪРЖАВНА ЗЕМЯ, УПРАВЛЯВАНИ ОТ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

1

Разрешителни за права на горски концесии

(SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHKHTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Министерство на горското стопанство (BUK); копия в районните и провинциалните горски служби

3

2

Карти на концесии

Министерство на горското стопанство (BAPLAN); копия в районните и провинциалните горски служби

3

3

Разрешителни за използване на продукти от горски дървен материал:

(SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)

Министерство на горското стопанство (BUK); копия в районните и провинциалните горски служби

3

4

Карти на използването на продукти от горски дървен материал

Министерство на горското стопанство (BAPLAN); копия в районните и провинциалните горски служби

3

5

План за използване на гората (TGHK)

Министерство на горското стопанство (BAPLAN); копия в районните и провинциалните горски служби

3

6

Работен план за експлоатацията на горски дървен материал (RKUPHHK) и приложенията към него, включително разрешително за оборудване

Министерство на горското стопанство (BUK);

3

7

Такса за разрешително от платежно нареждане IIUPHHK (SPP) и квитанция за плащането

Министерство на горското стопанство (BUK);

3

8

Годишен работен план (RKT/Работен план), включително карта

Провинциални горски служби; копия в районните горски служби

3

9

Доклади за определянето на дърветата за сеч и за производството (LHP и LHC)

Районни горски служби, копия в провинциалните горски служби

3

10

Превозни документи (SKSHH)

Районна горска служба, копия в провинциалните горски служби

3

11

Доклад за съпоставяне на данните за количествата трупи (LMKB)

Районните горски служби и местното звено на Министерство на горското стопанство (BP2HP)

3

12

Платежно нареждане и квитанция за таксата за производство (SPP)

(по трупи/обем)

Районни горски служби

3

13

Квитанция за плащане на таксата за горски ресурси и за фонда за повторно залесяване

(PSDH или DR за притежатели на разрешителни за естествени гори или PSDH за притежатели на разрешителни за горски насаждения)

Районни горски служби

3

14

Документи за ОВОС

(AMDAL, ANDAL, RKL и RPL)

Провинциална или районна служба по околната среда (BAPEDALDA или BLH); копия в Министерството на горското стопанство (BUK)

3

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЧАСТНИ ЗЕМИ

15

Валиден документ за права върху земята

Национална или провинциална/районна служба на поземлената агенция (BPN)

3

16

Карти на правата върху земята/местоположението на земята

Национална или провинциална/районна служба на поземлената агенция (BPN)

3

17

Документ SKAU или SKSKB за превоз на трупи, подпечатан с KR (дървен материал на общността)

Старейшина на селото (SKAU); копия в районните горски служби (SKSKB-KR и SKAU)

3

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ ОТ ГОРСКА ЗЕМЯ С ПРОМЕНЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ (ПРИТЕЖАТЕЛИ НА IPK)

18

Разрешителни за използване на дървен материал: ILS/IPK включително разрешително за оборудване

Провинциални и районни горски служби

3

19

Карти, приложени към ILS/IPK

Провинциални и районни горски служби

3

20

Разрешително за освобождаване на горска площ

Министерство на горското стопанство (BAPLAN) и провинциалното звено на Министерството на горското стопанство (BPKH)

3

21

Работен план IPK/ILS

Районни горски служби

3

22

Данни за описа на горските зони в гори на държавни земи, чието предназначение ще бъде променено (раздел в работния план за IPK/ILS)

Районни горски служби

3

23

Документ за производството на дървен материал (LHP)

Районни горски служби

3

24

Квитанция за плащане DR и PSDH (вж. № 13)

Районни горски служби, копия в Министерство на горското стопанство (BUK)

3

25

Превозни документи FAKB и приложенията към KBK и SKSKB и приложенията към KB

Районни горски служби

3

ПРЕДПРИЯТИЯ, СВЪРЗАНИ С ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

26

Учредителен акт на дружеството

Министерство на правосъдието и правата на човека; за предприятия за първична и интегрирана обработка с капацитет над 6 000 m3 — копия в Министерство на горското стопанство (BUK), с капацитет под 6 000 m3 — копия в провинциалните и районните горски служби; за предприятия за вторична обработка — копия в Министерство на промишлеността

3

27

Стопански лиценз (SIUP)

Местна инвестиционна служба или агенция за координиране на инвестициите (BKPMD), Министерство на търговията. За предприятия за вторична обработка — копия в Министерство на промишлеността

3

28

Регистрационен номер на дружеството (TDP)

Местна инвестиционна служба или агенция за координиране на инвестициите (BKPMD), Министерство на търговията

3

29

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (UKL/UPL и SPPL)

Провинциални и районни служби по околната среда (BAPEDALDA или BLH); копия в местната търговска служба или агенция за координиране на инвестициите (BKPMD)

3

30

Промишлен стопански лиценз (IUI) или промишлен регистрационен номер (TDI)

За предприятия за първична и интегрирана обработка с капацитет над 6 000 m3 — копия в Министерство на горското стопанство (BUK), с капацитет под 6 000 m3 — копия в провинциалните горски служби; с капацитет под 2 000 m3 — копия в районните горски служби; за предприятия за вторична обработка — копия в Министерство на промишлеността.

3

31

План за доставка на промишлена суровина (RPBBI) за предприятия за първична обработка (IPHH)

За предприятия за първична и интегрирана обработка с капацитет над 6 000 m3 — копия в Министерство на горското стопанство (BUK), с капацитет под 6 000 m3 — копия в провинциалните горски служби; с капацитет под 2 000 m3 — копия в районните горски служби; копия в провинциалните и районните горски служби.

3

32

Регистриран износител на продукти на горската промишленост (ETPIK)

Министерство на търговията

3

33

Превозни документи (SKSKB, FAKB, SKAU и/или FAKO)

Старейшина на селото (SKAU); копия в районните горски служби (SKSKB-KR, SKAU), копия от FAKO в провинциалните горски служби

3

34

Документи, отчитащи промените в складовите наличности на кръгли трупи (LMKB/LMKBK)

Районните горски служби

3

35

Доклад за обработените продукти (LMOHHK)

Районни горски служби, копия в провинциалните горски служби

3

36

Документ за търговия с дървен материал между островите (PKAPT)

Министерство на търговията (ГД „Вътрешна търговия“)

3

37

Документ за идентифициране на кораба

Местна служба на пристанищната администрация (към Министерство на транспорта); копие в Индонезийското бюро по класификация (BKI)

3

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗНАЧЕНИЕ

38

Закони и подзаконови актове: всички закони, подзаконови актове, стандарти и насоки, изброени в стандартите за законност.

Министерство на горското стопанство, провинциални или районни горски служби

3

39

Информация за проверката и издаването на разрешителни:

 

 

а)

указания за качеството и стандарт за процедурите за акредитация;

Национален орган по акредитация (KAN)

1

б)

име и адрес на всеки акредитиран орган за оценка на съответствието (LP и LV)

Национален орган по акредитация (KAN)

1

в)

списък на служителите (одитори, лицата, които вземат решенията), свързани с всеки сертификат

Органи за оценка на съответствието (LP и LV), Министерство на горското стопанство

1

г)

пояснение на това, какво се счита за поверителна търговска информация

Органи за оценка на съответствието (LP и LV)

1

д)

одитен план, за да се знае кога се провеждат обществените консултации, обявяване на одита от страна на одитния орган, общодостъпно обобщение на одитните резултати, обобщаващи доклади от одитния орган на издаването на сертификати

Органи за оценка на съответствието (LP и LV)

1

40

Доклад за състоянието за всички одити:

 

 

а)

приети, неприети, в процес на разглеждане, издадени, прекратени временно и отнети сертификати и всякакви промени на горепосочените;

Органи за оценка на съответствието (LP и LV)

1

б)

случаи на несъответствие, свързани с одити и издаване на разрешителни, и действията, предприети за справяне с тях;

Органи за оценка на съответствието (LP и LV)

3

в)

издадени разрешителни за износ (документ V-Legal); периодични доклади от органа за издаване на разрешителни

Органи за оценка на съответствието (LP и LV)

1

41

Процедури на наблюдение и подаване на жалби:

 

 

а)

стандартни оперативни процедури за подаване на жалби за акредитиращия орган и всеки одитен орган

Национален орган по акредитация (KAN), органи за оценка на съответствието (LP и LV)

1

б)

процедури на гражданското общество за наблюдение, жалби, доклади за наблюдение от страна на гражданското общество

Министерство на горското стопанство, независим наблюдател

1

в)

документи за наблюдение на напредъка на доклади по жалби и решение по доклад за жалба

Национален орган по акредитация (KAN), органи за оценка на съответствието (LP и LV)

3

Процедури за придобиване на информация:

Законът за свобода на информацията (UU 14/2008) разграничава четири категории информация: 1) информация, която е налична и редовно се разпространява; 2) информация, която без забавяне следва да се оповести на обществеността; 3) информация, която е на разположение във всеки един момент и се предоставя при поискване и 4) информация с ограничен достъп или поверителна информация.

Информацията по категория 3 от Закона за свобода на информацията се предоставя на обществеността след поискване до определения орган (PPID) в рамките на съответната институция, напр. Центъра за връзки с обществеността на Министерството на горското стопанство. Всяка институция има своя собствен правилник за прилагане за информиране на обществеността въз основа на Закона за свобода на информацията.

Определена информация, въпреки че попада в категория 3 съгласно Закона за свобода на информацията, се публикува на уебсайтовете на съответните институции, например постановления и наредби, карти за предоставянето на земя, планове за използване на горите.


Top