EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0372

Регламент (ЕС) № 372/2014 на Комисията от 9 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 във връзка с изчисляването на определени времеви срокове, с обработването на жалбите и с определянето и защитата на поверителната информация (текст от значение за ЕИП)

OJ L 109, 12.4.2014, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/372/oj

12.4.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 109/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 372/2014 НА КОМИСИЯТА

от 9 април 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004 във връзка с изчисляването на определени времеви срокове, с обработването на жалбите и с определянето и защитата на поверителната информация

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (1), и по-специално член 27 от него,

след консултации с Консултативния комитет по държавни помощи,

като има предвид, че:

(1)

В контекста на модернизирането на правилата за държавните помощи, което ще допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ за растеж и за бюджетната консолидация (2), Регламент (ЕО) № 659/1999 бе изменен с Регламент (ЕС) № 734/2013 (3), за да се подобри ефективността на контрола върху държавната помощ. Това изменение имаше за цел по-специално да направи по-ефективно разглеждането на жалбите от Комисията и да въведе правомощия на Комисията да изисква информация пряко от участниците на пазара и да провежда разследвания във връзка със сектори на икономиката и инструменти за помощ.

(2)

С оглед на тези изменения е необходимо да се идентифицират събитията, които определят началната точка за изчисляване на сроковете при исканията за информация, отправени към трети страни, съгласно Регламент (ЕО) № 659/1999.

(3)

Комисията може по собствена инициатива да разгледа информация за неправомерно предоставени помощи от всякакъв източник, за да прецени съответствието с членове 107 и 108 от Договора. В този контекст жалбите представляват основен източник на информация за откриване на нарушения на правилата за държавна помощ. Затова е важно да се определят ясни и ефективни процедури за разглеждане на подадените до Комисията жалби.

(4)

Съгласно член 20 от Регламент (ЕО) № 659/1999 само заинтересованите страни могат да подават жалби, за да информират Комисията относно предполагаема неправомерна помощ или неправилно използване на помощ. За тази цел физическите и юридическите лица, които подават жалби, следва да бъдат задължени да докажат, че са заинтересовани страни по смисъла на член 1, буква з) от Регламент (ЕО) № 659/1999.

(5)

За рационализиране на разглеждането на жалби и в същото време за повишаване на прозрачността и правната сигурност е уместно да се определи информацията, която жалбоподателите следва да предоставят на Комисията. За да се гарантира, че Комисията получава всяка подходяща информация относно предполагаема неправомерна или неправилно използвана помощ, в Регламент (ЕО) № 659/1999 се изисква заинтересованите страни да попълнят формуляр и да предоставят всички задължителни сведения, изискани в него. Следователно следва да се изготви формулярът, който да бъде използван за тази цел.

(6)

Изискванията към заинтересованите страни при подаване на жалби следва да не бъдат прекомерно тежки, като същевременно се гарантира, че Комисията ще получи цялата необходима информация, за да започне разследване на предполагаемата неправомерна или неправилно използвана помощ.

(7)

За да се гарантира, че търговските тайни и друга поверителна информация, предоставена на Комисията, се третират в съответствие с член 339 от Договора, всяко лице, което предава информация, следва ясно да посочи данните, които счита за поверителни, както и причините за това. От въпросното лице следва да се поиска да предостави на Комисията отделен неповерителен вариант на информацията, който може да бъде изпратен на съответната държава членка за коментари.

(8)

Следователно Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията (4) следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 794/2004 се изменя, както следва:

1)

Член 8 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Сроковете съгласно Регламент (ЕО) № 659/1999 и настоящия регламент или фиксирани от Комисията срокове съгласно член 108 от Договора следва да бъдат планирани в съответствие с Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 и специфичните правила, установени в параграфи от 2 до 5б от настоящия член. В случай на противоречие разпоредбите на настоящия регламент имат приоритет.“;

б)

добавят се следните параграфи:

„5а.   Що се отнася до срока за представяне на информацията, поискана от трети страни съгласно член 6а, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 659/1999, получаването на искането за информация се счита за релевантно събитие за целите на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71.

5б.   Що се отнася до срока за представяне на информацията, поискана от трети страни съгласно член 6а, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 659/1999, уведомяването за решението се счита за релевантно събитие за целите на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71.“

2)

След член 11 се добавят следните глави Va и Vб:

„ГЛАВА Vа

Разглеждане на жалби

Член 11а

Допустимост на жалбите

1.   Всяко лице, което подава жалба в съответствие с член 10, параграф 1 и член 20, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 659/99, доказва, че е заинтересована страна по смисъла на член 1, буква з) от този регламент.

2.   Заинтересованите страни попълват надлежно формуляра от приложение IV и предоставят всички задължителни сведения, които се изискват в него. При мотивирано искане, отправено от заинтересована страна, Комисията може да я освободи от задължението за предоставяне на част от информацията, изисквана във формуляра.

3.   Жалбите се подават на един от официалните езици на Съюза.

ГЛАВА Vб

Обозначаване и опазване на поверителна информация

Член 11б

Защита на търговските тайни и друга поверителна информация

Всяко лице, което предава информация съгласно Регламент (ЕО) № 659/1999, ясно посочва данните, които счита за поверителни, като посочва причините за тази поверителност и предоставя на Комисията отделна неповерителна версия на документите. Когато информацията трябва да бъде предоставена в определен срок, същият срок се прилага и за предоставянето на неповерителната версия.“

3)

Текстът от приложението към настоящия регламент се добавя като приложение IV.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 9 април 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(2)  Съобщение на Комисията, „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“; COM(2010) 2020 окончателен.

(3)  Регламент (ЕС) № 734/2013 на Съвета от 22 юли 2013 година за изменение на Регламент (ЕО) № 659/1999 за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (ОВ L 204, 31.7.2013 г., стр. 15).

(4)  Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 година за прилагането от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета относно определянето на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за създаване на Европейската общност (ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top