Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0328(01)

Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

OJ L 93, 28.3.2014, p. 2–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2014/172/oj

28.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/2


ПРОТОКОЛ

към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

договарящи се страни по Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

наричани по-долу „държавите членки“, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ и ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

наричани по-нататък „Европейският съюз“,

от една страна, и

ЧЕРНА ГОРА,

от друга страна,

като взеха предвид присъединяването на Република Хърватия (наричана по-нататък „Хърватия“) към Европейския съюз на 1 юли 2013 г.

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ:

(1)

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (наричано по-нататък „ССА“), бе подписано в Люксембург на 15 октомври 2007 г. и влезе в сила на 1 май 2010 г.

(2)

Договорът за присъединяването на Хърватия към Европейския съюз (наричан по-нататък „Договор за присъединяване“) бе подписан в Брюксел на 9 декември 2011 г.

(3)

Хърватия се присъедини към Европейския съюз на 1 юли 2013 г.

(4)

Съгласно член 6, параграф 2 от Акта за присъединяване на Хърватия присъединяването на Хърватия към ССА следва да бъде договорено чрез сключването на Протокол към ССА.

(5)

Проведени бяха консултации съгласно член 39, параграф 3 от ССА, за да се гарантира, че са взети предвид взаимните интереси на Европейския съюз и Черна гора, посочени в настоящото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

РАЗДЕЛ I

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

Член 1

Хърватия е страна по ССА и съответно приема и взема под внимание, по същия начин като останалите държави членки на Европейския съюз, текстовете на ССА, на съвместните декларации и на едностранните декларации, приложени към Заключителния акт, подписан на същата дата.

АДАПТАЦИИ НА ТЕКСТА НА ССА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРИЛОЖЕНИЯТА И ПРОТОКОЛИТЕ КЪМ НЕГО

РАЗДЕЛ II

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

Член 2

Отстъпки на Черна гора за селскостопанските продукти

1.   В член 27 от ССА се вмъква следният нов параграф:

„3.   От датата на влизане в сила на Протокола към настоящото споразумение с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, Черна гора прилага митата, приложими по отношение на вноса на определени селскостопански продукти с произход от Европейския съюз в количествата, посочени в приложение III(г).“

2.   Текстът на приложение I към настоящия Протокол се вмъква като приложение III(г) към ССА.

Член 3

Рибни продукти

1.   В член 30 от ССА се добавя следният нов параграф:

„3.   От датата на влизане в сила на Протокола към настоящото споразумение с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, Черна гора премахва всички мита и мерки с равностоен ефект за риба и рибни продукти с произход от Общността, различни от изброените в приложение Vа. Продуктите, изброени в приложение V, се подчиняват на разпоредбите, посочени в него.“

2.   Текстът на приложение II към настоящия Протокол се добавя като приложение Vа от ССА.

Член 4

Отстъпки на Черна гора за преработените селскостопански продукти

Текстът на приложение III към настоящия Протокол се добавя като приложение IIа към Протокол 1 от ССА.

РАЗДЕЛ III

ПРАВИЛА ЗА ПРОИЗХОД

Член 5

Приложение IV към Протокол 3 към ССА се заменя с текста, съдържащ се в приложение IV към настоящия Протокол.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ IV

Член 6

СТО

Черна гора се ангажира да не отправя искове и молби, да не сезира органи, нито да изменя или оттегля отстъпки по силата на членове XXIV.6 и XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. във връзка с разширяването на Европейския съюз.

Член 7

Доказателство за произход и административно сътрудничество

1.   Доказателствата за произход, надлежно издадени от Черна гора или Хърватия в рамките на преференциални споразумения или самостоятелни договорености, прилагани между тях, се приемат в съответните държави, при условие че:

а)

придобиването на такъв произход води до преференциално тарифно третиране въз основа на преференциалните тарифни мерки, съдържащи се в ССА;

б)

доказателството за произход и транспортните документи са издадени не по-късно от деня преди датата на присъединяване;

в)

доказателството за произход е представено пред митническите органи в срок от четири месеца от датата на присъединяване.

В случай че стоките са декларирани с цел внос в Черна гора или Хърватия преди датата на присъединяване съгласно преференциални споразумения или самостоятелни договорености, прилагани към този момент между Черна гора и Хърватия, може да бъде прието и доказателство за произход, издадено със задна дата по силата на тези споразумения или договорености, при условие че то е представено пред митническите органи в срок от четири месеца след датата на присъединяване.

2.   Черна гора и Хърватия имат право да запазят разрешенията, с които е бил предоставен статут на „одобрени износители“ в рамките на прилаганите между тях преференциални споразумения или самостоятелни договорености, при условие че:

а)

подобна разпоредба е предвидена и в споразумението, сключено между Черна гора и Европейския съюз преди датата на присъединяване на Хърватия, както и

б)

одобрените износители прилагат правилата за произход, които са в сила съгласно това споразумение.

Тези разрешения се заменят, не по-късно от една година след датата на присъединяване на Хърватия, с нови разрешения, издадени съгласно условията на ССА.

3.   Исканията за последваща проверка на доказателствата за произход, издадени съгласно преференциалните споразумения или самостоятелните договорености, посочени в параграфи 1 и 2, се приемат от компетентните митнически органи на Черна гора или Хърватия в продължение на три години след издаването на съответното доказателство за произход и могат да се отправят от тези органи в продължение на три години след приемането на представеното им доказателство за произход в подкрепа на декларация за внос.

Член 8

Стоки в режим на транзит

1.   Разпоредбите на ССА могат да бъдат прилагани за стоки, изнесени от Черна гора за Хърватия или от Хърватия за Черна гора, които са в съответствие с разпоредбите на Протокол 3 към ССА и които на датата на присъединяване на Хърватия преминават транзитно или са на временно съхранение в складове, в митнически складове или в свободна зона в Черна гора или в Хърватия.

2.   В тези случаи може да бъде предоставено преференциално третиране, при условие че в срок от четири месеца след датата на присъединяване на Хърватия на митническите органи на страната вносител бъде представено доказателство за произход, издадено със задна дата от митническите органи на страната износител.

Член 9

Квоти през 2013 г.

За 2013 г. обемите на новите тарифни квоти и увеличенията на обемите на съществуващите тарифни квоти се изчисляват пропорционално на основните обеми, като се отчита частта от периода, изтекла преди 1 юли 2013 г.

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

РАЗДЕЛ V

Член 10

Настоящият Протокол и приложенията към него съставляват неделима част от ССА.

Член 11

1.   Настоящият Протокол се одобрява от Европейския съюз и неговите държави членки и от Черна гора в съответствие с техните собствени процедури.

2.   Страните се уведомяват взаимно за приключването на съответните процедури, посочени в параграф 1. Инструментите за одобрение се депозират в Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз.

Член 12

1.   Настоящият Протокол влиза в сила на първия ден от първия месец след датата на депозиране на последния инструмент за одобрение.

2.   В случай че до 1 януари 2013 г. не са били депозирани всички инструменти за одобрение на настоящия Протокол, той се прилага временно, считано от 1 юли 2013 г.

Член 13

Настоящият Протокол е изготвен в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки, шведски език и на официалния език, който се използва в Черна гора, като всички текстове са еднакво автентични.

Член 14

Текстът на ССА, включително приложенията и протоколите, които представляват неделима част от него, както и текстът на Заключителния акт и декларациите, приложени към него, се изготвят на хърватски език, като тези текстове са също така автентични, както и оригиналните текстове. Съветът за стабилизиране и асоцииране одобрява тези текстове.

Съставено в Брюксел на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el dieciocho de diciembre de dos mil trece.

V Bruselu dne osmnáctého prosince dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den attende december to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am achtzehnten Dezember zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta detsembrikuu kaheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the eighteenth day of December in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le dix-huit décembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog prosinca dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciotto dicembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada astoņpadsmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų gruodžio aštuonioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év december havának tizennyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmintax-il jum ta’ Diċembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de achttiende december tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia osiemnastego grudnia roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em dezoito de dezembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la optsprezece decembrie două mii treisprezece.

V Bruseli osemnásteho decembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne osemnajstega decembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den artonde december tjugohundratretton.

Sačinjeno u Briselu osamnaestog decembra dvije hiljade trinaeste.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Za države članice

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā –

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

För medlemsstaterna

Za države članice

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Za Evropsku uniju

Image

Image

Image

За Черна гора

Por Montenegro

Za Černou Horu

For Montenegro

Für Montenegro

Montenegro nimel

Για το Μαυροβουνίου

For Montenegro

Pour le Monténégro

Za Crnu Goru

Per il Montenegro

Melnkalnes vārdā –

Juodkalnijos vardu

Montenegró részéről

Għall-Montenegro

Voor Montenegro

W imieniu Czarnogóry

Pelo Montenegro

Pentru Muntenegru

Za Čiernu Horu

Za Črno goro

Montenegron puolesta

För Montenegro

Za Crnu Goru

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ III(г)

Тарифни отстъпки на Черна гора за основни селскостопански продукти с произход от Европейския съюз

(по член 27, параграф 3)

(посочените мита (адвалорни и/или специфични мита) ще се прилагат за продуктите, изброени в настоящото приложение, в рамките на количествата, посочени за всеки продукт, от датата на влизане в сила на настоящия Протокол)

Код по КН

2013

Описание

Годишно количество

(в тонове)

Митническа ставка в рамките на квотата

(% от НОН)

0207 11 90

0207 12 90

0207 13 10

0207 13 30

0207 13 60

0207 13 99

0207 14 10

0207 14 30

0207 14 50

0207 14 60

0207 14 99

Домашни птици

500

20 %

0406 10 20

0406 10 80

0406 30 31

0406 40 50

0406 90 78

0406 90 88

0406 90 99

Сирене

65

30 %

1602 20 90

1602 32 11

1602 32 19

1602 32 30

1602 32 90

1602 41 10

1602 49 15

1602 49 30

1602 50 31

1602 50 95

Продукти от месо

130

30 %“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Vа

Отстъпки на Черна гора за рибни продукти на Европейския съюз, посочени в член 30, параграф 3 от настоящото споразумение

Вносът в Черна гора на следните продукти с произход от Общността подлежи на посочените по-долу квоти:

Код по КН

2013

Описание

Годишно количество

(в тонове)

Митническа ставка в рамките на квотата

1604 13 11

1604 13 19

1604 13 90

Приготвени храни и консерви от сардини

200

0 % (безмитен режим)

1604 14 11

1604 14 16

1604 14 18

Приготвени храни и консерви от тон и скокливи риби; филета от риба тон, наречени „карета“

75

0 % (безмитен режим)

1604 15 11

1604 15 19

Приготвени храни и консерви от скумрия

30

0 % (безмитен режим)“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

(Продукти, посочени в член 25 от ССА)

„ПРИЛОЖЕНИЕ IIа КЪМ ПРОТОКОЛ I

Тарифни квоти, приложими за стоки с произход от Европейския съюз при внос в Черна гора

Код по КН

2013

Описание

Годишно количество

(в литри)

Митническа ставка в рамките на квотата

2201

Води, включително естествените или изкуствените

минерални води и газираните води, неподсладени със захар или други подсладители, нито ароматизирани;

 

0 %

2201 10

Минерални води и газирани води

240 000

Ex22 01 90

Други

 

2201900010

Обикновена естествена вода в опаковка

430 000

2202

Води, включително минералните води и

газираните води, подсладени със захар или други подсладители или ароматизирани, други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите и зеленчуковите сокове от № 2009;

810 000

0 %“


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ВЪРХУ ФАКТУРА

Декларацията върху фактура, чийто текст е даден по-долу, трябва да бъде изготвена в съответствие с бележките под линия. Не е необходимо обаче бележките под линия да бъдат възпроизвеждани.

Текст на български език

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. преференциален произход (2).

Текст на испански език

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Текст на чешки език

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Текст на датски език

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Текст на немски език

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Текст на естонски език

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Текст на гръцки език

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Текст на английски език

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Текст на френски език

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Текст на хърватски език

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Текст на италиански език

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Текст на латвийски език

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Текст на литовски език

Šiame dokumente išvardytų produktų eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės produktai.

Текст на унгарски език

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Текст на малтийски език

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Текст на нидерландски език

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Текст на полски език

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Текст на португалски език

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o (1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Текст на румънски език

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Текст на словашки език

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Текст на словенски език

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov štr. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Текст на фински език

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Текст на шведски език

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Текст на Черна гора

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovim dokumentom (carinsko odoborenje br. (1)) izjavljuje da, osim u slučaju kada je drugačije naznačeno, ovi proizvodi su … (2) preferencijalnog porijekla.

 (3)

(Място и дата)

 (4)

(Подпис на износителя. Освен това трябва да бъде изписано четливо името на лицето, което подписва декларацията.)“


(1)  Когато декларацията върху фактура се изготвя от одобрен износител, на това място трябва да бъде вписан номерът на разрешителното на одобрения износител. Когато декларацията върху фактура не се изготвя от одобрен износител, думите в скобите се изпускат или мястото се оставя непопълнено.

(2)  Трябва да бъде посочен произходът на продуктите. Когато декларацията върху фактура се отнася изцяло или отчасти до продукти с произход от Сеута и Мелиля, износителят трябва ясно да ги посочи в документа, върху който се съставя декларацията, като ги обозначи със символа „СМ“.

(3)  Тези обозначения могат да се пропуснат, ако информацията се съдържа в самия документ.

(4)  В случаите, когато износителят не е длъжен да се подпише, освобождаването от подпис означава също, че не е необходимо да се посочва името на подписващия.


Top