Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0172

2014/172/ЕС: Решение на Съвета от 22 октомври 2013 година относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

OJ L 93, 28.3.2014, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/172/oj

28.3.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 93/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2013 година

относно подписването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, и временното прилагане на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

(2014/172/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 217 във връзка с член 218, параграф 5 и член 218, параграф 8, втора алинея от него,

като взе предвид Акта за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 6, параграф 2, втора алинея от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 24 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори с Черна гора от името на Съюза и неговите държави членки и Република Хърватия за сключване на протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз („протоколът“).

(2)

Тези преговори бяха успешно приключени с парафиране на протокола на 16 май 2013 г.

(3)

Протоколът следва да бъде подписан от името на Съюза и неговите държави членки, при условие за сключването му на по-късна дата.

(4)

Сключването на протокола подлежи на отделна процедура във връзка с въпросите, попадащи в компетентността на Европейската общност за атомна енергия.

(5)

С оглед на присъединяването на Хърватия към Съюза на 1 юли 2013 г., протоколът следва да се прилага временно от тази дата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подписването на протокола към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз се разрешава с настоящото от името на Съюза и неговите държави членки при условие за сключването на въпросния протокол.

Текстът на протокола е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицето (лицата), упълномощено(и) да подпише(ат) протокола от името на Съюза и неговите държави членки.

Член 3

Протоколът се прилага временно, в съответствие с член 12 от него, считано от 1 юли 2013 г., до приключване на процедурите по сключването му.

Член 4

Решението влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 22 октомври 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


Top