Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0030(01)

2014/32/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 29 август 2013 година относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2013/30)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018; отменен от 32018D0028

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/32(3)/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/61


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 август 2013 година

относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото

(ЕЦБ/2013/30)

(2014/32/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 28.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение ЕЦБ/2013/19 от 21 юни 2013 г. относно внасянето на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (1), се определя как и в каква степен националните централни банки (НЦБ) на държавите членки, чиято парична единица е еврото (наричани по-долу „НЦБ от еврозоната“), бяха длъжни да внесат капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) на 1 юли 2013 г.

(2)

В Решение ЕЦБ/2013/28 от 29 август 2013 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (2) се предвижда корекция на алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (наричан по-долу „капиталов алгоритъм“) в съответствие с член 29.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка и се установяват с действие от 1 януари 2014 г. новите тегла, определени за всяка НЦБ в коригирания капиталов алгоритъм (наричани по-долу „тегла в капиталовия алгоритъм“).

(3)

Записаният капитал на ЕЦБ ще възлиза на 10 825 007 069,61 EUR, считано от 1 януари 2014 г.

(4)

Коригирането на капиталовия алгоритъм на ЕЦБ налага приемането на ново решение на ЕЦБ, което да отмени от 1 януари 2014 г. Решение ЕЦБ/2013/19 и да определи как и до каква степен НЦБ от еврозоната са длъжни да внесат капитала на ЕЦБ от 1 януари 2014 г.

(5)

Съгласно член 1 от Решение 2013/387/ЕС на Съвета от 9 юли 2013 г. относно приемането на еврото от Латвия от 1 януари 2014 г. (3) в съответствие с член 140, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз Латвия изпълнява необходимите условия за приемане на еврото и дерогацията за Латвия по член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. (4) ще бъде отменена от 1 януари 2014 г.

(6)

Задължението на Latvijas Banka да плати оставащата част от вноската си в капитала на ЕЦБ, считано от 1 януари 2014 г., имайки предвид коригирания капиталов алгоритъм, ще бъде определено в отделно решение на Управителния съвет относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранните резервни активи и вноската за резервите и провизиите на Европейската централна банка от страна на Latvijas Banka,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Размер и форма на записания и внесен капитал

Всяка НЦБ от еврозоната плаща с действие от 1 януари 2014 г. цялата си вноска в капитала на ЕЦБ.

Предвид теглата в капиталовия алгоритъм, определени в член 2 от Решение ЕЦБ/2013/28, всяка НЦБ от еврозоната притежава общ записан и внесен капитал в размерите, посочени срещу името ѝ в следната таблица:

НЦБ от еврозоната

EUR

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

268 222 025,17

Deutsche Bundesbank

1 948 208 997,34

Eesti Pank

20 870 613,63

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

125 645 857,06

Bank of Greece

220 094 043,74

Banco de España

957 028 050,02

Banque de France

1 534 899 402,41

Banca d’Italia

1 332 644 970,33

Central Bank of Cyprus

16 378 235,70

Latvijas Banka

30 537 344,94

Banque centrale du Luxembourg

21 974 764,35

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

7 014 604,58

De Nederlandsche Bank

433 379 158,03

Oesterreichische Nationalbank

212 505 713,78

Banco de Portugal

188 723 173,25

Banka Slovenije

37 400 399,43

Národná banka Slovenska

83 623 179,61

Suomen Pankki

136 005 388,82

Член 2

Коригиране на внесения капитал

1.   Тъй като всяка НЦБ от еврозоната вече е платила изцяло дела си в записания капитал на ЕЦБ, прилагащ се до 31 декември 2013 г. съгласно Решение ЕЦБ/2013/19, всяка една от тях, с изключение на Latvijas Banka, прехвърля допълнителна сума на ЕЦБ или съответно получава обратно от ЕЦБ определена сума, до достигане на сумите, посочени в таблицата по член 1. Внасянето на капитала от Latvijas Banka ще бъде уредено с отделно решение на Управителния съвет.

2.   Всички прехвърляния съгласно настоящия член се извършват в съответствие с Решение ЕЦБ/2013/29 от 29 август 2013 г. за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на Европейската централна банка между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (5).

Член 3

Влизане в сила и отмяна

1.   Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2014 година.

2.   Решение ЕЦБ/2013/19 се отменя, считано от 1 януари 2014 година.

3.   Позоваванията на Решение ЕЦБ/2013/19 се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 август 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 23.

(2)  Вж. стр. 53 от настоящия брой на Официален вестник.

(3)  ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 24.

(4)  Акт относно условията за присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в Учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

(5)  Вж. стр. 55 от настоящия брой на Официален вестник.


Top