Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0027(01)

2014/29/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 29 август 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2013/27)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/29(2)/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/51


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 29 август 2013 година

за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти

(ЕЦБ/2013/27)

(2014/29/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 16 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Решение ЕЦБ/2013/28 от 29 август 2013 г. относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (1) се предвижда корекция на алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) (наричан по-долу „капиталов алгоритъм“) в съответствие с член 29.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка и се установяват с действие от 1 януари 2014 г. новите тегла, определени за всяка национална централна банка (НЦБ) в коригирания капиталов алгоритъм (наричани по-долу „тегла в капиталовия алгоритъм“).

(2)

Съгласно член 1 от Решение 2013/387/ЕС на Съвета от 9 юли 2013 г. относно приемането на еврото от Латвия от 1 януари 2014 г. (2) в съответствие с член 140, параграф 2 от Договора Латвия изпълнява необходимите условия за приемане на еврото и дерогацията за Латвия по член 4 от Акта за присъединяване от 2003 г. (3) ще бъде отменена от 1 януари 2014 г.

(3)

В член 1, буква г) от Решение ЕЦБ/2010/29 от 13 декември 2010 г. относно емитирането на евробанкноти (4) е дадено определение за „алгоритъм за разпределяне на банкноти“ и се препраща към приложение I към това решение, в което се уточнява алгоритъмът за разпределяне на банкноти, който се прилага от 1 юли 2013 г. Като се има предвид, че от 1 януари 2014 г. ще се прилагат нови тегла в капиталовия алгоритъм и че Латвия ще приеме еврото на 1 януари 2014 г., е необходимо Решение ЕЦБ/2010/29 да бъде изменено, за да се определи алгоритъмът за разпределяне на банкноти, приложим от 1 януари 2014 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

1.   Последното изречение на член 1, буква г) от Решение ЕЦБ/2010/29 се заменя със следното:

„Алгоритъмът за разпределяне на банкноти, който се прилага от 1 януари 2014 г., се уточнява в приложение I към настоящото решение.“

2.   Приложение I към Решение ЕЦБ/2010/29 се заменя с текста на приложението към настоящото решение.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 1 януари 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 29 август 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Вж. страница 53 от настоящия брой на Официален вестник.

(2)  ОВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 24.

(3)  Акт относно условията за присъединяването на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република и промените в Учредителните договори на Европейския съюз (ОВ L 236, 23.9.2003 г., стр. 33).

(4)  ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 26.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

АЛГОРИТЪМ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БАНКНОТИТЕ ОТ 1 ЯНУАРИ 2014 Г.

Европейска централна банка

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,2575 %

Deutsche Bundesbank

23,6605 %

Eesti Pank

0,2535 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5260 %

Bank of Greece

2,6730 %

Banco de España

11,6230 %

Banque de France

18,6415 %

Banca d’Italia

16,1850 %

Central Bank of Cyprus

0,1990 %

Latvijas Banka

0,3710 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2670 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0850 %

De Nederlandsche Bank

5,2635 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5810 %

Banco de Portugal

2,2920 %

Banka Slovenije

0,4540 %

Národná banka Slovenska

1,0155 %

Suomen Pankki

1,6520 %

ОБЩО

100,0000 %“


Top