Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0026

2014/26/ЕС: Решение на Комисията от 17 януари 2014 година относно нотификацията от страна на Република Словения на преходния национален план, посочен в член 32 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2014) 60)

OJ L 16, 21.1.2014, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/26(1)/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/38


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 януари 2014 година

относно нотификацията от страна на Република Словения на преходния национален план, посочен в член 32 от Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

(нотифицирано под номер C(2014) 60)

(само текстът на словенски език е автентичен)

(2014/26/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 32, параграф 5, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 32, параграф 5, първа алинея от Директива 2010/75/ЕС Република Словения предостави на Комисията своя преходен национален план на 14 декември 2012 г. (2).

(2)

При оценяването на пълнотата на преходния национален план Комисията установи, че методиката за изчисляване на дела в определените в преходния национален план тавани за емисии на различните горивни инсталации, съдържащи различни типове инсталации и/или използващи различни видове горива, не е правилно приложена и че за една и съща инсталация са използвани два различни метода за определяне на дела ѝ в таваните за SO2. Комисията отбеляза също така, че някои коефициенти на преобразуване, използвани за изчисляване на средния годишен дебит на отпадъчни газове, са твърде високи и че в преходния национален план не са предвидени конкретни мерки, с които да се гарантира, че приложимите норми за допустими емисии ще бъдат спазвани от 1 юли 2020 г. нататък.

(3)

Поради това с писмото си от 8 юли 2013 г. (3) Комисията поиска от словенските власти да предоставят липсващите данни и информация и да направят необходимите преизчисления.

(4)

В писмото си от 26 юли 2013 г. (4) Република Словения предостави допълнителна информация на Комисията.

(5)

След допълнителна оценка на преходния национален план и получаване на още информация, на 30 септември 2013 г. (5) Комисията изпрати второ писмо на Република Словения, в което се съдържаше искането да се поправи нормата за допустими емисии за една инсталация, да се предостави по-подробна информация за коефициента на преобразуване, използван за изчисляването на обема отпадъчен газ и да се изясни кой метод да се използва за изчисляване на дела на една горивна инсталация, работеща с местно твърдо гориво в таваните за SO2.

(6)

В писмото си от 7 октомври 2013 г. (6) Република Словения предостави изисканата допълнителна информация относно поправената стойност на нормата за допустими емисии за една инсталация, поправката за коефициентите на преобразуване за биомаса за друга инсталация и потвърди прилагането на минимална степен на десулфуризация за изчисляването на дела на SO2 в таваните за една инсталация в съответствие с Решение за изпълнение 2012/115/ЕС на Комисията (7).

(7)

След това преходният национален план беше оценен от Комисията в съответствие с член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и с Решение за изпълнение 2012/115/ЕС.

(8)

По-специално Комисията провери последователността и точността на данните, хипотезите и изчисленията, използвани за определяне на дела на всяка горивна инсталация, обхваната от преходния национален план, в тавите на емисиите, определени в този план, и анализира дали той съдържа цели и свързаните с тях задачи и мерки, графици за постигането на тези цели, както и механизъм за мониторинг на спазването на съответните изисквания в бъдеще.

(9)

Благодарение на допълнително предоставената информация Комисията установи, че таваните на емисиите за 2016 и 2019 г. са изчислени, като са използвани подходящи данни и формули и че изчисленията са точни. Република Словения е предоставила достатъчно информация по отношение на мерките, които ще бъдат приложени, за да се спазят таваните на емисиите, както и по отношение на мониторинга и докладването на Комисията относно изпълнението на преходния национален план.

(10)

Комисията е удовлетворена и от факта, че словенските власти са взели предвид разпоредбите, посочени в член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и в Решение за изпълнение 2012/115/ЕС.

(11)

Комисията смята, че изпълнението на преходния национален план не следва да засяга останалото приложимо национално и европейско законодателство. По-конкретно, когато определя индивидуални условия за издаването на разрешения на горивните инсталации, обхванати от преходния национален план, Република Словения поема ангажимента да гарантира, че спазването на изискванията, предвидени, inter alia, в Директива 2010/75/ЕС, Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8) и Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), не е поставено под въпрос.

(12)

Съгласно член 32, параграф 6 от Директива 2010/75/ЕС се изисква Република Словения да информира Комисията относно всякакви следващи изменения в преходния национален план. Комисията следва да оцени дали тези изменения съответстват на разпоредбите, предвидени в член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и в Решение за изпълнение 2012/115/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Въз основа на член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и на Решение за изпълнение 2012/115/ЕС, не се повдигат възражения срещу преходния национален план, който Република Словения нотифицира на Комисията на 14 декември 2012 г. съгласно член 32, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС, изменен в съответствие с допълнителната информация, изпратена на 26 юли 2013 г. и 7 октомври 2013 г. (10).

2.   Списъкът с инсталациите, обхванати от плана, замърсителите, във връзка с които тези инсталации са включени в него, и приложимите тавани на емисиите са посочени в приложението.

3.   Изпълнението на преходния национален план от словенските власти не освобождава Република Словения от задължението да спазва разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от отделните горивни инсталации, обхванати от плана, както и други разпоредби на законодателството на Европейския съюз в областта на околната среда.

Член 2

По отношение на евентуални следващи промени в преходния национален план, които Република Словения може да нотифицира в бъдеще, Комисията ще оценява дали те съответстват на разпоредбите, посочени в член 32, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и в Решение за изпълнение 2012/115/ЕС.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Словения.

Съставено в Брюксел на 17 януари 2014 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  Нотификацията под формата на писмо от страна на Република Словения беше получена на 14 декември 2012 г. и бе регистрирана под номер Ares(2012)1498533.

(3)  Ares (2013)2585617

(4)  Ares(2013)2843478

(5)  Ares(2013)3134404

(6)  Ares(2013)3206629

(7)  Решение за изпълнение 2012/115/ЕС на Комисията от 10 февруари 2012 г. за определяне на правила относно преходните национални планове, посочени в Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (ОВ L 52, 24.2.2012 г., стр. 12).

(8)  Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (ОВ L 152, 11.6.2008 г., стр. 1).

(9)  Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители (ОВ L 309, 27.11.2001 г., стр. 22).

(10)  Консолидираната версия на преходния национален план е регистрирана от Комисията на 5 ноември 2013 г. с регистрационен номер Ares(2013)3409853.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на инсталациите, включени в преходния национален план

Номер

Наименование на инсталацията в преходния национален план

Обща номинална топлинна мощност на 31.12.2010 г. (в MW)

Замърсители, обхванати от преходния национален план

SO2

NOx

Прах

1

TE-TOL D Ljubljana

481

2

TET F Trbovlje

350

3

VIPAP R Krško

56

4

VIPAP R Krško

60,7


Тавани на емисиите (в тонове)

Замърсител

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1.1. – 30.6.2020 г.

SO2

5 872

4 608

3 344

2 079

1 040

NOx

3 901

3 057

2 214

1 371

686

Прах

647

477

307

136

68


Top