Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0050

Регламент за изпълнение (ЕС) № 50/2014 на Комисията от 20 януари 2014 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 за определяне на преходни мерки в сектора на захарта поради присъединяването на Хърватия

OJ L 16, 21.1.2014, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/50/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 50/2014 НА КОМИСИЯТА

от 20 януари 2014 година

за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 за определяне на преходни мерки в сектора на захарта поради присъединяването на Хърватия

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за присъединяването на Хърватия,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално членове 41 и 16 от него във връзка с приложение IV, раздел 3, буква а), точка 4 към него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 на Комисията (1) се определят преходни мерки в сектора на захарта поради присъединяването на Хърватия към Съюза. В глава II, раздел 2 от посочения регламент се уреждат определянето и изтеглянето на излишните количества захар, налични в Хърватия към датата на присъединяването ѝ. По-специално се установяват срокове за определянето на излишните количества захар, за изтеглянето им и за представянето на доказателства от установените оператори в Хърватия за тяхното изтегляне. Определят се също така референтни периоди, които да се използват за изчисляване на вноските на Хърватия, ако излишните количества не бъдат изтеглени.

(2)

С оглед на времето, необходимо за задълбочен анализ на предоставената от Хърватия информация и за провеждането на обсъждания с посочената държава членка, както и за да се гарантира правилното прилагане на глава II, раздел 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013, е необходимо да се удължат предвидените в посочения регламент за изпълнение срокове, свързани с определянето на излишните количества захар.

(3)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 се изменя, както следва:

1)

В член 7, параграф 1 датата „31 януари 2014 г.“ се заменя с датата „30 септември 2014 г.“.

2)

В член 9, параграф 1 датата „31 октомври 2014 г.“ се заменя с датата „30 юни 2015 г.“.

3)

Член 10 се изменя, както следва:

a)

датата „31 октомври 2014 г.“ се заменя с датата „30 юни 2015 г.“;

б)

датата „30 юни 2015 г.“ се заменя с датата „29 февруари 2016 г.“

4)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 датата „31 януари 2015 г.“ се заменя с датата „30 септември 2015 г.“;

б)

в параграф 2, четвърта алинея датата „31 октомври 2014 г.“ се заменя с датата „30 юни 2015 г.“.

5)

Член 12 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 датата „28 февруари 2015 г.“ се заменя с датата „31 октомври 2015 г.“;

б)

параграф 2 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея датата „31 октомври 2014 г.“ се заменя с датата „30 юни 2015 г.“;

ii)

във втора алинея датата „30 юни 2015 г.“ се заменя с датата „29 февруари 2016 г.“;

iii)

в трета алинея датата „30 април 2015 г.“ се заменя с датата „31 декември 2015 г.“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 170/2013 на Комисията от 25 февруари 2013 г. за определяне на преходни мерки в сектора на захарта поради присъединяването на Хърватия (ОВ L 55, 27.2.2013 г., стр. 1).


Top