Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0048

Регламент за изпълнение (ЕС) № 48/2014 на Комисията от 13 януари 2014 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Châtaigne d'Ardèche (ЗНП)]

OJ L 16, 21.1.2014, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/48/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/7


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 48/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 януари 2014 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Châtaigne d'Ardèche (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на названието „Châtaigne d'Ardèche“, подадено от Франция, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, названието „Châtaigne d'Ardèche“ следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 януари 2014 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 235, 14.8.2013 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Селскостопански продукти, предназначени за консумация от човека, изброени в приложение I към Договора:

Клас 1.6.   Плодове, зеленчуци и житни растения, пресни или преработени

ФРАНЦИЯ

Châtaigne d'Ardèche (ЗНП)


Top