Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0045

Регламент (ЕС) № 45/2014 на Съвета от 20 януари 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

OJ L 16, 21.1.2014, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; заключение отменено от 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/45/oj

21.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 45/2014 НА СЪВЕТА

от 20 януари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1),

като взе предвид съвместното предложение на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета (2) се привеждат в действие мерките, предвидени в Решение 2011/137/ОВППС.

(2)

Необходимо е да се измени клаузата за освобождаване от отговорност и клаузата за отказ от претенции, предвидени в Регламент (ЕС) № 204/2011, в съответствие с редакцията на Насоките относно прилагането и оценката на ограничителните мерки (санкции) в рамките на Общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, приети от Съвета на 15 юни 2012 г.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 204/2011 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 204/2011 се изменя, както следва:

1)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

1.   Замразяването на финансови средства и икономически ресурси или отказът да се предоставят финансови средства или икономически ресурси, направен добросъвестно на основание, че действието е в съответствие с настоящия регламент, не водят до възникването на каквато и да било отговорност за физическото или юридическото лице, образуванието или органа, което/който ги извършва, нито за неговите ръководители или служители, освен ако не бъде доказано, че финансовите средства и икономическите ресурси са били замразени или задържани в резултат на небрежност.

2.   Действията на физическите или юридическите лица, образуванията или органите не пораждат каквато и да било отговорност за тях, ако те не са знаели и не са имали основателна причина да предполагат, че действията им ще бъдат в нарушение на мерките, предвидени в настоящия регламент.“

2)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

1.   Не се удовлетворяват никакви претенции във връзка с договори или трансакции, чието изпълнение е засегнато пряко или непряко, изцяло или частично от мерките, наложени с настоящия регламент, включително претенции за обезщетение или други претенции от този вид, като претенции за компенсация или претенции по гаранция, по-специално претенции за удължаване на сроковете или за изплащане на облигация, гаранция или обезщетение, по-специално на парична гаранция или парично обезщетение, независимо от формата, предявени от:

а)

посочени лица, образувания или органи, изброени в приложение II или III;

б)

всички други лица, образувания или органи от Либия, включително либийското правителство;

в)

всякакви лица, образувания или органи, действащи чрез или от името на едно от лицата, образуванията или органите, посочени в буква а) или б).

2.   Във всяко производство за изпълнение на претенция тежестта на доказване, че нейното удовлетворяване не е забранено съгласно параграф 1, е за лицето, което търси изпълнение на съответната претенция.

3.   Настоящият член не засяга правото на лицата, образуванията и органите, посочени в параграф 1, на съдебен контрол за законосъобразност във връзка с неизпълнението на договорни задължения в съответствие с настоящия регламент.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 януари 2014 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.

(2)  Регламент (ЕС) № 204/2011 на Съвета от 2 март 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1).


Top