Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0724

2013/724/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 5 декември 2013 година относно финансово участие на Съюза с оглед на спешните мерки за борба с нюкасълската болест в Кипър през 2013 г. (нотифицирано под номер C(2013) 8560)

OJ L 328, 7.12.2013, p. 121–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/724/oj

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/121


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2013 година

относно финансово участие на Съюза с оглед на спешните мерки за борба с нюкасълската болест в Кипър през 2013 г.

(нотифицирано под номер C(2013) 8560)

(само текстът на гръцки език е автентичен)

(2013/724/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 6, параграф 2,

като има предвид, че:

(1)

Нюкасълската болест е инфекциозно вирусно заболяване по домашните птици и другите птици, отглеждани на закрито, което има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството и което причинява смущения в търговията в рамките на Съюза и в износа към трети държави.

(2)

В случай на поява на огнище от нюкасълска болест съществува риск болестотворният агент да се разпространи както в други птицевъдни стопанства в засегнатата държава членка, така и в други държави членки и в трети страни чрез търговията с живи птици или продукти от тях.

(3)

В Директива 92/66/ЕИО на Съвета (2) се определят мерки, които държавите членки трябва незабавно да изпълнят в случай на поява на огнище на нюкасълска болест, с цел предотвратяване на по-нататъшното разпространение на вируса.

(4)

В съответствие с член 84 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3) поемането на задължение за разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(5)

В Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. Съгласно член 3, параграф 2 и член 6, параграф 2 от посоченото решение държавите членки получават финансово участие с оглед на разходите за определени мерки за ликвидиране на нюкасълската болест.

(6)

В член 3, параграф 6 от Решение 2009/470/ЕО се урежда процентният дял на разходите, които могат да бъдат покрити от финансовото участие на Съюза, спрямо общия размер на направените от държавите членки разходи.

(7)

Изплащането на финансово участие от Съюза с оглед на изпълнението на спешни мерки за ликвидиране на нюкасълската болест е уредено в Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (4).

(8)

В Кипър се появиха огнища на нюкасълска болест. В съответствие с Директива 92/66/ЕИО Кипър предприе мерки за борба с огнищата на болестта.

(9)

Органите на Кипър уведомиха Комисията и другите държави членки посредством Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране на болестта, както и за резултатите от тях.

(10)

Следователно кипърските власти са изпълнили всички свои технически и административни задължения по отношение на мерките, предвидени в член 3, параграф 2 от Решение 2009/470/ЕО и в член 6 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(11)

Точният размер на финансовото участие на Съюза не може да бъде определен на този етап, тъй като представените данни за стойността на разходите за компенсации и на оперативните разходи са прогнозни.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансово участие от Съюза в полза на Кипър

1.   На Кипър се предоставя финансово участие от Съюза с оглед на направените от тази държава членка разходи при предприемане на мерки съгласно член 3, параграф 2 и член 6, параграф 2 от Решение 2009/470/ЕО за борба с нюкасълската болест в Кипър през 2013 г.

2.   Размерът на финансовото участие, посочено в параграф 1, се определя в последващо решение, което се приема в съответствие с процедурата, установена в член 40, параграф 2 от Решение 2009/470/ЕО.

Член 2

Начин на плащане

На Кипър се изплаща първи транш в размер на 250 000 EUR за 2013 г. като част от финансовото участие от Съюза, предвидено в член 1, параграф 1.

Член 3

Адресат

Адресат на настоящото решение е Република Кипър.

Съставено в Брюксел на 5 декември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 г. за въвеждането на мерки на Общността за борба с нюкасълската болест (ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

(4)  Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12).


Top