Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1270

Регламент (ЕС) № 1270/2013 на Съвета от 15 ноември 2013 година относно разпределянето на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

OJ L 328, 7.12.2013, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1270/oj

7.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/40


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1270/2013 НА СЪВЕТА

от 15 ноември 2013 година

относно разпределянето на възможностите за риболов в съответствие с Протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 22 май 2006 г. Съветът одобри Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко (1). (по-нататък наричано „Споразумението за партньорство“) с приемането на Регламент (ЕО) № 764/2006 (2).

(2)

Съюзът договори с Кралство Мароко нов протокол към Споразумението за партньорство, с който предоставя на корабите от Съюза възможности за риболов във водите, в които Кралство Мароко има суверенитет или юрисдикция в областта на рибарството. Новият протокол беше парафиран на 24 юли 2013 г.

(3)

На 15 ноември 2013 г. Съветът прие Решение 2013/1270/ЕС (3) относно подписването на новия протокол.

(4)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите членки за срока на прилагане на новия протокол.

(5)

Съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (4), ако се установи, че възможностите за риболов, предоставени на Съюза с новия протокол, не са използвани напълно, Комисията уведомява съответните държави членки. Липсата на отговор в рамките на срока, който ще определи Съветът, се счита за потвърждение, че корабите на съответната държава членка не използват напълно възможностите си за риболов в дадения период. Този краен срок следва да бъде определен от Съвета.

(6)

Настоящият регламент следва да се прилага от влизането в сила на новия протокол.

(7)

Предвид неотложния характер на въпроса е необходимо да се допусне изключение от осемседмичния срок, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Възможностите за риболов, определени с протокола между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (наричан по-долу „протоколът“), се разпределят между държавите членки, както следва:

Риболовна категория

Вид на кораба

Държава членка

Лицензи или квоти

Дребномащабен риболов на север, пелагични видове

Сейнери < 100 БТ

Испания

20

Дребномащабен риболов на север

Кораби с дънни парагади < 40 БТ

Испания

25

Португалия

7

Кораби с дънни парагади ≥ 40 БТ < 150 БТ

Португалия

3

Дребномащабен риболов на юг

Кораби с въдици < 80 БT

Испания

10

Дънен риболов

Кораби с дънни парагади

Испания

7

Португалия

4

Траулери

Испания

5

Италия

0

Улов на риба тон

Кораби за риболов с въдици

Испания

23

Франция

4

Пелагичен риболов

80 000 тона годишно

с максимум от 10 000 тона на месец общо за целия флот,

с изключение на месеците от август до октомври, когато таванът на месечния улов се повишава на 15 000 тона

Разпределяне на корабите с разрешение за риболов:

 

10 кораба с тонаж над 3 000 БТ

 

3 кораба с тонаж между 150 и 3 000 БТ

 

5 кораба с тонаж под 150 БТ

Германия

6 467 t

Литва

20 693 t

Латвия

11 640 t

Нидерландия

24 567 t

Ирландия

2 917 t

Полша

4 525 t

Обединено кралство

4 525 t

Испания

467 t

Португалия

1 555 t

Франция

2 644 t

2.   Регламент (ЕО) № 1006/2008 се прилага, без да се засяга Споразумението за партньорство.

3.   Ако заявленията за лицензи за риболов от посочените в параграф 1 на настоящия член държави членки не използват всички възможности за риболов, определени в протокола, Комисията разглежда заявления за лицензи за риболов от всяка друга държава членка съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 1006/2008.

4.   Посоченият в член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 срок, в който държавите членки трябва да потвърдят, че не изчерпват всички възможности за риболов, се определя на десет работни дни, считано от датата, на която Комисията ги информира, че възможностите за риболов не са напълно изчерпани.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от датата на влизане в сила на протокола.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 15 ноември 2013 година.

За Съвета

Председател

R. ŠADŽIUS


(1)  ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 4.

(2)  Регламент (ЕО) № 764/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. относно сключване на Споразумението за партньорство между Европейската общност и Кралство Мароко (ОВ L 141, 29.5.2006 г., стр. 1).

(3)  Вж стр 40 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешенията за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).


Top