Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0673

2013/673/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 14 октомври 2013 година относно финансовото участие на Европейския съюз в програмата за контрол на рибарството в Хърватия за 2013 година (нотифицирано под номер C(2013) 6606)

OJ L 315, 26.11.2013, p. 78–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/673/oj

26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/78


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 октомври 2013 година

относно финансовото участие на Европейския съюз в програмата за контрол на рибарството в Хърватия за 2013 година

(нотифицирано под номер C(2013) 6606)

(само текстът на хърватски език е автентичен)

(2013/673/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета от 22 май 2006 г. за установяване на финансови мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в областта на морското право (1), и по-специално член 21 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 юли 2013 г. Хърватия стана член на Европейския съюз.

(2)

В съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 861/2006 Хърватия представи на Комисията програма за контрол на рибарството за 2013 г. заедно със своето заявление за финансово участие на Европейския съюз в разходите, които ще бъдат направени по изпълнението на проектите, включени в тази програма.

(3)

Заявленията, отнасящи се до действията, посочени в член 8, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006, могат да се ползват от финансиране от страна на Съюза.

(4)

Целесъобразно е да се определят максималните размери и процентът на финансовото участие на Съюза в рамките на пределните стойности, посочени в член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006, както и да се определят условията, при които може да се предостави такова финансово участие.

(5)

В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 861/2006 Хърватия бе приканена да представи програма за финансиране на проекти в приоритетните области, определени от Комисията в писмото ѝ от 25 януари 2013 г., т.е. проекти, целящи изпълнението на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета (2) по отношение на контрола, измерването на мощността на двигателя и проследяемостта на рибните продукти. Изискванията, на които трябва да отговарят стопанските субекти и/или държавите членки, когато инвестират в проекти във връзка с проследяемостта, са определени от Комисията в писмото ѝ от 14 май 2012 г.

(6)

Въз основа на това и предвид бюджетните ограничения съдържащите се в програмите за финансиране от Съюза искания, свързани с неприоритетни действия, като например инсталиране на системи за автоматична идентификация (AIS) на борда на риболовните кораби, както и такива проекти за обучение, които не са свързани с подобрения в системите за контрол на държавите членки, бяха отхвърлени, защото не са включени в горепосочените приоритетни области.

(7)

Що се отнася до проектите за проследяване, важно е да се гарантира, че те са разработени въз основа на международно признати стандарти, в съответствие с изискванията по член 67, параграф 8 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на Комисията (3).

(8)

Заявлението на Хърватия за финансиране от страна на Съюза беше оценено според съответствието му с правилата, установени в Регламент (ЕО) № 391/2007 на Комисията от 11 април 2007 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета във връзка с разходите, направени от държавите членки при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към Общата политика по рибарство (4).

(9)

С цел да се насърчат инвестициите в определените от Комисията приоритетни действия и предвид отрицателното въздействие на финансовата криза върху бюджета на държавите членки разходите, свързани с тези приоритетни области и предвидени съгласно настоящото решение за финансиране, следва да се ползват от висок процент на съфинансиране в рамките на пределните стойности по член 15 от Регламент (ЕО) № 861/2006.

(10)

С цел да изпълнят условията за съфинансиране устройствата за автоматично определяне на местоположението следва да отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

(11)

С цел да изпълнят условията за съфинансиране електронните устройства за записване и отчитане на борда на риболовните кораби следва да отговарят на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

(12)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Предмет

В настоящото решение е предвидено финансово участие на Европейския съюз за 2013 г. в разходите, извършени от Хърватия през 2012 г. при въвеждането на системите за мониторинг и контрол, приложими към общата политика в областта на рибарството (ОПОР), съгласно член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 861/2006.

Член 2

Приключване на неизплатени задължения

Всички плащания, за които е поискано възстановяване, трябва да са извършени от Хърватия до 30 юни 2017 г. Плащанията, извършени от Хърватия след този срок, не отговарят на условията за възстановяване. Бюджетните кредити, свързани с настоящото решение, се отменят най-късно до 31 декември 2018 г.

Член 3

Нови технологии и информационни мрежи

1.   Разходите, извършени по посочените в приложение I проекти за въвеждане на нови технологии и информационни мрежи с цел ефикасно и сигурно събиране и управление на данни във връзка с мониторинга, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, както и за проверка на мощността на двигателите, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от допустимите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Посоченият в приложение I проект HR/13/05 за закупуване на измервателни уреди и везни отговаря на изискванията за финансово участие в размер на 50 % от допустимите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

Член 4

Устройства за автоматично определяне на местоположението

1.   Разходите, извършени по посочените в приложение II проекти за покупка и монтаж на борда на риболовните кораби на устройства за автоматично определяне на местоположението, позволяващи дистанционното наблюдение на риболовните кораби от център за наблюдение на риболова чрез система за наблюдение на кораби (VMS), отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, се изчислява въз основа на пределна цена от 2 500 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране по параграф 1 са устройствата за автоматично определяне на местоположението, които отговарят на изискванията, предвидени в Регламент (ЕО) № 2244/2003 на Комисията (5).

Член 5

Електронни системи за записване и отчитане

Разходите, извършени по посочените в приложение III проекти за разработване, покупка, монтаж и техническа помощ за компонентите, необходими за изграждане на електронните системи за записване и отчитане (ERS) с оглед на ефикасния и сигурен обмен на данни във връзка с мониторинга, контрола и надзора на дейностите в областта на рибарството, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от допустимите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

Член 6

Електронни устройства за записване и отчитане

1.   Разходите, извършени по посочени в приложение IV проекти за покупка и монтаж на борда на риболовни кораби на устройства за ERS, позволяващи на корабите електронно записване и отчитане на данни за риболовната дейност в център за наблюдение на риболова, отговарят на изискванията за финансово участие в размер на 90 % от приемливите разходи в рамките на пределните стойности, определени в посоченото приложение.

2.   Финансовото участие, посочено в параграф 1, се изчислява въз основа на пределна цена от 3 000 EUR на кораб.

3.   Приемливи за съфинансиране са ERS устройства, които отговарят на изискванията, предвидени в Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011.

Член 7

Общо максимално финансово участие на Европейския съюз за Хърватия

Планираните разходи, приемливата за съфинансиране част от тях и максималното участие на Европейския съюз за Хърватия са, както следва:

(В евро)

Държава членка

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

Хърватия

817 000

618 000

522 600

Общо

817 000

618 000

522 600

Член 8

Адресат

Адресат на настоящото решение е Република Хърватия.

Съставено в Брюксел на 14 октомври 2013 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 160, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 343, 20.12.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 112, 30.4.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 97, 12.4.2007 г., стр. 30.

(5)  ОВ L 333, 20.12.2003 г., стр. 17.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/05

84 000

84 000

42 000

HR/13/07

100 000

100 000

90 000

Общо

184 000

184 000

132 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

УСТРОЙСТВА ЗА АВТОМАТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/01

192 000

192 000

172 800

HR/13/02

192 000

0

0

Общо

384 000

192 000

172 800


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/04

50 000

50 000

45 000

Общо

50 000

50 000

45 000


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ЗАПИСВАНЕ И ОТЧИТАНЕ

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националната програма за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/03

192 000

192 000

172 800

Общо

192 000

192 000

172 800


ПРИЛОЖЕНИЕ V

ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОБМЕН

(В евро)

Код на проекта

Разходи, планирани в националните програми за контрол на рибарството

Разходи за проекти, подбрани съгласно настоящото решение

Максимално финансово участие на ЕС

HR/13/06

7 000

0

0

Общо

7 000

0

0


Top