Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1196

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1196/2013 на Комисията от 22 ноември 2013 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Stakliškės (ЗГУ)]

OJ L 315, 26.11.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1196/oj

26.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 315/32


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1196/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 ноември 2013 година

за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Stakliškės (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) №o1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (1), и по-специално член 52, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 заявлението за регистрация на наименованието „Stakliškės“, подадено от Литва, бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като в Комисията не са постъпили никакви уведомления за възражения съгласно член 51 от Регламент (ЕС) № 1151/2012, наименованието „Stakliškės“ съответно следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се наименованието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2013 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ С 166, 12.6.2013 г., стр. 8.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.8.   Други продукти от приложение I към Договора (подправки и др.)

ЛИТВА

Stakliškės (ЗГУ)


Top