Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1022

Регламент (ЕС) № 1022/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013

OJ L 287, 29.10.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1022/oj

29.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1022/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 октомври 2013 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) във връзка с предоставянето на конкретни задачи на Европейската централна банка съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

На 29 юни 2012 г. държавните и правителствените ръководители на държавите от еврозоната призоваха Комисията да представи предложения за осигуряване на единен надзорен механизъм с участието на Европейската централна банка (ЕЦБ). В заключенията си от 29 юни 2012 г. Европейският съвет прикани своя председател да разработи, в тясно сътрудничество с председателя на Комисията, председателя на Еврогрупата и председателя на ЕЦБ, конкретна, обвързана със срокове пътна карта за постигането на истински икономически и паричен съюз, включваща специфични предложения за запазване на единството и целостта на вътрешния пазар в областта на финансовите услуги.

(2)

Осигуряването на единен надзорен механизъм е първата стъпка към създаване на Европейски банков съюз, основаващ се на наистина единна нормативна уредба за финансовите услуги и нови рамки за гарантиране на депозитите и за оздравяване на банки.

(3)

С цел прилагане на единен надзорен механизъм, с Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета (4) се възлагат конкретни задачи на ЕЦБ по отношение на политиките, свързани с пруденциалния надзор върху кредитните институции в държавите-членки, чиято парична единица е еврото и се позволява на други държави-членки да установят тясно сътрудничество с ЕЦБ.

(4)

С възлагането на надзорни задачи на ЕЦБ, свързани с кредитните институции в някои държави-членки, не следва по никакъв начин да се възпрепятства функционирането на вътрешния пазар на финансовите услуги. Поради това Европейският надзорен орган (Европейският банков орган) („ЕБО“), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (5) следва да запази своята роля, както и всички свои съществуващи правомощия и задачи: той следва да продължи да разработва и да допринася за последователното прилагане на единната нормативна уредба, приложима за всички държави-членки, както и да насърчава сближаването на надзорните практики в целия Съюз.

(5)

От основно значение е банковият съюз да включва демократични механизми за отчетност.

(6)

При изпълнение на възложените му задачи и като взема предвид целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции, ЕБО следва да отчита изцяло различията между кредитните институции, техните размери и бизнес модели, както и системните ползи от разнообразието в европейската банкова индустрия.

(7)

За да се насърчат най-добрите практики за надзор в рамките на вътрешния пазар, от основно значение е единната нормативна уредба да се придружава от европейско ръководство за надзор над финансовите институции, изготвено от ЕБО след консултация с компетентните органи. Посоченото ръководство за надзор следва да идентифицира най-добрите практики в Съюза по отношение на надзорните методологии и процеси, за да се постигне спазването на основните международни принципи и основните принципи на Съюза. Ръководството не следва да е под формата на правно обвързващи актове или да ограничава надзора, основан на преценка. То следва да обхваща всички въпроси, попадащи в правомощията на ЕБО, включително, доколкото е приложимо, защитата на потребителите и борбата срещу изпирането на пари. В него следва да се определят измерими параметри и методологии за оценка на риска, ранни предупреждения, както и критерии за надзорни действия. Компетентните органи следва да използват ръководството. Използването на ръководството следва да се счита за съществен елемент в оценката на конвергенцията на надзорните практики и по отношение на партньорската проверка съгласно Регламент (ЕС) № 1093/2010.

(8)

ЕБО следва да може да изиска информация от финансови институции, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010, във връзка с всяка информация, до която тези финансови институции имат законен достъп, включително информация, притежавана от лица, които получават възнаграждение от тези финансови институции за извършване на съответните дейности, за одити, предоставени на тези финансови институции от външни одитори и копия на съответни документи, счетоводни книги и записи.

(9)

Исканията за информация от ЕБО следва да са надлежно обосновани и мотивирани. Възраженията срещу конкретни искания за информация от ЕБО, въз основа на несъответствие с Регламент (ЕС) № 1093/2010, следва да се повдигат съобразно съответните процедури. Когато даден адресат на искане за информация повдигне подобни възражения, това не следва да го освобождава от задължението да предостави информацията. Съдът на Европейския съюз следва да има компетентността да решава, съобразно посочените в Договора за функционирането на Европейския съюз процедури, дали конкретно искане за информация от ЕБО съответства на посочения регламент.

(10)

Следва да бъдат гарантирани вътрешния пазар и сближаването в Съюза, и в този контекст следва внимателно да се обсъдят предизвикващи загриженост въпроси свързани с управлението на ЕБО и правилата за гласуване, и следва да се гарантира равно третиране на държавите-членки, участващи в единния надзорен механизъм (ЕНМ), създаден с Регламент (ЕС) № 1024/2013, и на другите държави-членки.

(11)

Като се има предвид, че ЕБО, в чиято работа участват с равни права всички държави-членки, беше създаден с цел да разработва и допринася за последователното прилагане на единната нормативна уредба и да повишава съгласуваността на надзорните практики в целия Съюз, и като се има предвид водещата роля на ЕЦБ в рамките на ЕНМ, е необходимо на ЕБО да бъдат предоставени адекватни инструменти, които да му позволят да изпълнява ефикасно възложените му задачи, свързани с целостта на вътрешния пазар.

(12)

С оглед на надзорните задачи, възложени на ЕЦБ с Регламент (ЕС) № 1024/2013, ЕБО следва да може да изпълнява своите задачи и по отношение на ЕЦБ по същия начин, по който извършва това спрямо другите компетентни органи. По-конкретно, съществуващите механизми за уреждане на разногласия и мерки при извънредни ситуации следва да бъдат съответно адаптирани, за да останат ефективни.

(13)

За да може да изпълнява своята помощна и координираща роля при спешни ситуации, ЕБО следва да получава пълна информация за всички съответни процеси и следва да бъде канен да участва като наблюдател във всички съответни срещи на съответните компетентни органи, включително да има право на изказвания и да предоставя всякакъв друг принос.

(14)

Процедурите при гласуване в неговия Съвет на надзорниците следва да бъдат променени, за да се осигури адекватното отчитане на интересите на всички държави-членки и да се позволи правилното функциониране на ЕБО с оглед запазване и задълбочаване на вътрешния пазар на финансовите услуги.

(15)

Решенията относно нарушенията на правото на Съюза и относно уреждането на разногласия следва да бъдат разглеждани от независима група, чийто състав включва членове на Съвета на надзорниците с право на глас, които не са в конфликт на интереси, и е определен от Съвета на надзорниците. Решенията, които групата предлага на Съвета на надзорниците, следва да се приемат с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците с право на глас, което следва да включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите в ЕНМ държави-членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на държави-членки, които не участват („неучастващи държави-членки“).

(16)

Решенията относно действия в извънредни ситуации следва да се приемат с обикновено мнозинство от Съвета на надзорниците, което следва да включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави-членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави-членки.

(17)

Решенията относно актовете, посочени в членове 10—16 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, и мерките и решенията, приемани съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI от посочения регламент, следва да се приемат с квалифицирано мнозинство от Съвета на надзорниците, което следва да включва поне обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави-членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави-членки.

(18)

ЕБО следва да разработи процедурен правилник, осигуряващ независимостта и обективността на групата.

(19)

Съставът на Управителния съвет следва да бъде балансиран, като следва да бъде гарантирано, че неучастващите държави-членки са подходящо представени.

(20)

При назначаването на членовете на вътрешните органи и комитети на ЕБО следва да се осигури географски баланс между държавите-членки.

(21)

С цел да се осигури правилното функциониране на ЕБО и подходящото представителство на всички държави-членки, процедурите при гласуване, съставът на Управителния съвет и съставът на независимата група следва да бъдат наблюдавани. Те следва да бъдат преразгледани след подходящ период от време, като се отчитат натрупаният опит и развития.

(22)

Никоя държава-членка или група държави-членки не следва да бъде подложена на пряка или косвена дискриминация като място за финансови услуги.

(23)

На ЕБО следва да бъдат осигурени съответните финансови и човешки ресурси за да може да изпълнява адекватно всякакви допълнителни задачи, които му се възлагат съгласно настоящия регламент. Процедурата за изготвянето, изпълнението и контрола на неговия бюджет, установена в членове 63 и 64 от Регламент (ЕС) № 1093/2010, следва да отчете надлежно тези допълнителни задачи. ЕБО следва да гарантира съблюдаването на най-високите стандарти за ефективност.

(24)

Доколкото целите на настоящия регламент, а именно постигането на високо равнище на ефективно и съгласувано пруденциално регулиране и надзор във всички държави-членки, защита на интегритета, ефективността и нормалното функциониране на вътрешния пазар и поддържане на стабилността на финансовата система, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки и следователно, с оглед обхвата на действието, могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(25)

Поради това Регламент (ЕС) № 1093/2010 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1093/2010 се изменя, както следва:

1)

член 1 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Органът действа в рамките на правомощията, предоставени от настоящия регламент, и на приложното поле на Директива 94/19/ЕО, Директива 2002/87/ЕО, Директива 2002/87/ЕО, Регламент (ЕО) № 1781/2006, Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (6), Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 June 2013 относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници (7) и — доколкото тези актове са приложими за кредитните и финансови институции и компетентните органи, които упражняват надзор върху тях, в рамките на приложимите части от Директива 2002/65/ЕО, Директива 2005/60/ЕО, Директива 2007/64/ЕО и Директива 2009/110/ЕО, включително на всички директиви, регламенти и решения, основаващи се на тези правни актове, и на всеки друг правно обвързващ акт на Съюза, с който се възлагат задачи на Органа. Органът действа също така в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 (8) на Съвета.

б)

в параграф 5 втората алинея се заменя със следното:

„За постигането на тези цели Органът допринася за последователното, ефикасно и ефективно прилагане на актовете, посочени в параграф 2, насърчава конвергенцията на надзорните практики, предоставя становища за Европейския парламент, Съвета и Комисията и извършва икономически анализ на пазарите с оглед насърчаване на постигането на целите на Органа.“;

в)

в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:

„При изпълнение на своите задачи Органът действа независимо, безпристрастно и по недискриминационен начин, в интерес на Съюза като цяло.“;

2)

в член 2, параграф 2 буква е) се заменя със следното:

„е)

компетентните или надзорните органи, определени в актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, включително Европейската централна банка по отношение на задачите, възложени ѝ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, от Регламент (ЕС) № 1094/2010 и от Регламент (ЕС) № 1095/2010.“;

3)

член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Отчетност на Органите

Органите, посочени в член 2, параграф 2, букви а)—г), се отчитат пред Европейския парламент и пред Съвета. Европейската централна банка се отчита пред Европейския парламент и пред Съвета по отношение на изпълнението на надзорните задачи, възложени ѝ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1024/2013 в съответствие с посочения регламент.“;

4)

в член 4, точка 2 подточка i) се заменя със следното:

„i)

компетентните органи по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013 и Директива 2013/36/ЕС и включително Европейската централна банка във връзка със задачите, възложени ѝ съгласно Регламент (ЕС) № 1024/2013, на Директива 2007/64/ЕО, както и посочените в Директива 2009/110/ЕО;“;

5)

член 8 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се изменя, както следва:

(i)

буква а) се заменя със следното:

„a)

да допринася за установяването на висококачествени общи регулаторни и надзорни стандарти и практики, по-специално чрез предоставянето на становища за институциите на Съюза, както и чрез разработване на насоки, препоръки, проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, както и на други мерки, които се основават на посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове;

аа)

да разработва и поддържа в актуализиран вид европейско ръководство за надзор над финансовите институции в Съюза, което определя най-добрите надзорни практики по отношение на методологиите и процесите, като отчита, наред с другото, промените в бизнес практиките и бизнес моделите на финансовите институции. Европейското ръководство за надзор;“;

(ii)

буква в) се заменя със следното:

„в)

да улеснява делегирането на задачи и отговорности сред компетентните органи;“;

(iii)

буква и) се заменя със следното:

„и)

да насърчава последователната и съгласувана работа на колегиите от надзорни органи, наблюдението, оценката и измерването на системния риск, разработването и координирането на планове за възстановяване и оздравяване, като осигурява висока степен на защита на вложителите и инвеститорите в целия Съюз и разработва методи за оздравяване на проблемни финансови институции и оценка на необходимостта от съответни инструменти за финансиране, с оглед на стимулиране на сътрудничеството между компетентните органи, участващи в управлението на кризата, по отношение на трансграничните институции, които имат потенциала да породят системен риск, в съответствие с членове 21—26;“;

(iv)

буква л) се заличава;

(б)

вмъква се следният параграф:

„1a.   Когато изпълнява задачите си съгласно настоящия регламент, Органът:

a)

използва пълните правомощия на негово разположение; както и

б)

отчита изцяло различните видове, бизнес модели, и размери на кредитните институции, като взема предвид целта за гарантиране на сигурността и стабилността на кредитните институции.“;

в)

вмъква се следният параграф:

„2a.   При осъществяване на задачите, посочени в параграф 1, и при упражняване на посочените в параграф 2 правомощия Органът се съобразява надлежно с принципите за по-добро регулиране, включително с резултатите от анализа на разходите и ползите, изготвен съгласно настоящия регламент.“;

6)

член 9 се изменя, както следва:

a)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Органът създава, като своя неразделна част, Комитет за финансови иновации, който обединява всички съответни компетентни надзорни органи, с цел да се постигне координиран подход в регулаторното и надзорното третиране на нови или иновативни финансови дейности и да се предоставят на Органа съвети, които да бъдат представени пред Европейския парламент, Съвета и Комисията.“;

б)

в параграф 5 четвъртата алинея се заменя със следното:

„Органът може също така да направи оценка на необходимостта от забрана или ограничаване на определени видове финансови дейности и в случай на необходимост, да информира Комисията и компетентните органи с цел да се улесни приемането на такава забрана или ограничение.“;

7)

член 18 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В случай на неблагоприятни процеси, които може сериозно да застрашат правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, Органът активно подпомага и при необходимост координира всякакви действия, предприети от съответните компетентни надзорни органи.

За да може да изпълнява тази помощна и координираща роля, Органът получава пълна информация за всички съответни процеси и получава покана да участва като наблюдател във всички съответни срещи на съответните компетентни надзорни органи.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Когато Съветът е приел решение съгласно параграф 2 и когато при изключителни обстоятелства са необходими координирани действия от страна на компетентните органи в отговор на неблагоприятни процеси, които могат да застрашат сериозно правилното функциониране и интегритета на финансовите пазари или стабилността на цялата финансова система в Съюза или на част от нея, Органът може да приеме индивидуални решения, в които се изисква компетентните органи да предприемат, в съответствие с посочените в член 1, параграф 2 законодателни актове, необходимите действия в отговор на такива процеси, като гарантират, че финансовите институции и компетентните органи изпълняват изискванията, предвидени в тези законодателни актове.“;

8)

в член 19, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

„1.   Без да се засягат правомощията, предвидени в член 17, ако даден компетентен орган не е съгласен с процедурата или същността на дадено действие или бездействие на друг компетентен орган в случаите, определени в посочените в член 1, параграф 2 актове на Съюза, Органът, по искане на един или повече от засегнатите компетентни органи, може да съдейства на компетентните органи да постигнат съгласие в съответствие с процедурата, предвидена в параграфи 2—4 от настоящия член.“;

9)

вмъква се следният член:

„Член 20а

Сближаване на процедурите за надзорен преглед

В рамките на своите правомощия Органът насърчава конвергенцията на процедурите за надзорен преглед и оценка в съответствие с Директива 2013/36/ЕС, за да се постигнат силни надзорни стандарти в Съюза.“;

10)

член 21 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В рамките на своите правомощия Органът насърчава ефективното, ефикасно и последователно функциониране на предвидените в Регламент (ЕС) № 575/2013 и в Директива 2013/36/ЕС колегии от надзорни органи и укрепва последователното прилагане на правото на Съюза от колегии от надзорни органи. С цел да се сближат най-добрите надзорни практики Органът насърчава съвместни планове за надзор и съвместни проверки, а служители на Органа могат да участват в дейностите на колегии от надзорни органи, включително проверки на място, извършвани съвместно от два или повече компетентни органа.“;

б)

в параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Органът поема водещата роля за гарантиране на последователното функциониране на колегиите от надзорни органи по отношение на трансграничните институции в целия Съюз, като отчита системния риск, породен от финансовите институции, посочени в член 23, и когато е уместно, свиква заседание на дадена колегия.”;

11)

в член 22 се вмъква следният параграф:

„1a.   Най-малко веднъж годишно Органът преценява дали е уместно да бъдат извършени оценки в целия Съюз на устойчивостта на финансовите институции в съответствие с член 32 и уведомява Европейския парламент, Съвета и Комисията за своите преценки. При извършването на тези оценки в целия Съюз и когато Органът счита това за уместно, той оповестява резултатите за всяка участваща финансова институция.”;

12)

в член 25 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Органът подпомага и участва активно в разработването и координацията на ефективни, последователни и актуални планове за възстановяване и преструктуриране на финансовите институции. Органът също така оказва съдействие при разработването, когато това е предвидено в актовете на Съюза, посочени в член 1, параграф 2, на процедури при извънредни ситуации и превантивни мерки за свеждане до минимум на системните последици от евентуални затруднения.“;

13)

в член 27, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:

„2.   Органът предоставя своята оценка на необходимостта от система от съгласувани, стабилни и надеждни механизми за ресурсно осигуряване с подходящите финансови инструменти, обвързани с набор от координирани договорености за управление на кризи.”;

14)

в член 29, параграф 2 се добавя следната алинея:

„С цел изграждане на обща надзорна култура Органът разработва и поддържа в актуализиран вид европейско ръководство за надзор над финансовите институции за целия Съюз, като отчита, наред с другото, промените в бизнес практиките и бизнес моделите на финансовите институции. Европейското ръководство за надзор определя най-добрите надзорни практики по отношение на методологиите и процесите.”;

15)

в член 30 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Въз основа на партньорска проверка Органът може да издаде насоки и препоръки съгласно член 16. В съответствие с член 16, параграф 3 компетентните органи се стремят да следват тези насоки и препоръки. При разработването на проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение в съответствие с членове 10—15 Органът взема предвид резултата от партньорската проверка наред с всякаква друга информация, получена при изпълнението на неговите задачи, с цел осигуряване на конвергенцията на стандартите и практиките от най-високо качество.

3a.   Органът представя становище на Комисията когато партньорската проверка или друга информация, получена при изпълнението на неговите задачи, покаже, че е необходима законодателна инициатива за гарантиране на по-нататъшното хармонизиране на пруденциалните правила.“;

16)

в член 31 вторият параграф се изменя, както следва:

a)

буква б) се заменя със следното:

„б)

определяне на обхвата и когато е уместно, проверяване на надеждността на информацията, която следва да се предостави на всички заинтересовани компетентни органи;“;

б)

букви г), д) и е)се заменят със следното:

„г)

незабавно уведомяване на ЕССР, Съвета и Комисията за потенциални извънредни ситуации;

д)

предприемане на всички подходящи мерки в случай на процеси, които могат да застрашат функционирането на финансовите пазари, с оглед координацията на действията, предприети от съответните компетентни органи;

е)

централизиране на информацията, получена от компетентните органи в съответствие с членове 21 и 35 като резултат от регулаторните задължения за докладване на институциите. Органът предоставя тази информация на другите заинтересовани компетентни органи.“;

17)

член 32 се изменя, както следва:

a)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   В сътрудничество с ЕССР Органът инициира и координира извършването в целия Съюз на оценки на устойчивостта на финансовите институции спрямо неблагоприятни пазарни тенденции. За тази цел той разработва:

a)

общи методики за оценка на въздействието от икономическите сценарии върху финансовото състояние на дадена институция;

б)

общи подходи за съобщаване на резултатите от тези оценки на устойчивостта на финансовите институции;

в)

общи методологии за оценка на въздействието на определени продукти или процеси на дистрибуция върху дадена институция; както и

г)

общи методологии за оценка на активите, когато е необходимо за целите на стрес тестването.“;

б)

вмъкват се следните параграфи:

„3a.   За целите на провеждането в целия Съюз на оценки на устойчивостта на финансовите институции по настоящия член, Органът може, в съответствие с член 35 и при спазване на посочените в него условия, да поиска информация директно от тези финансови институции. Той може също така да поиска от компетентните органи да направят специални прегледи. Той може да изисква от компетентните органи да извършват инспекции на място и може да участва в такива инспекции на място в съответствие с член 21 и при спазване на посочените в него условия, за да се гарантира съпоставимост и надеждност на методите, практиките и резултатите.

3б.   Органът може да поиска от компетентните органи да изискват от финансовите институции да подложат на независим одит информацията, която трябва да представят съгласно параграф 3а.“;

18)

член 35 се изменя, както следва:

a)

параграфи 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„1.   По искане на Органа компетентните органи предоставят на Органа цялата информация, която му е необходима, в определени формати, за да изпълни възложените му с настоящия регламент задачи, при условие че имат законен достъп до съответната информация. Информацията трябва да е точна, последователна, пълна и своевременна.

2.   Органът може също така да поиска информацията да се предоставя периодично и в определен формат или в съпоставими модели, одобрени от Органа. Когато е възможно, за тези искания се използват общи формати за докладване.

3.   При надлежно обосновано искане от страна на компетентен орган Органът предоставя всякаква информация, необходима на компетентния орган за изпълнението на неговите задачи, при спазване на задълженията за опазване на професионалната тайна, предвидени в секторното законодателство и в член 70 от настоящия регламент.“;

б)

в параграф 6, първа алинея се заменя със следното:

„6.   Ако цялостната и точна информация не е налична или не е предоставена своевременно в съответствие с параграф 1 или 5, Органът може да изиска информация, като отправи надлежно обосновано и мотивирано искане, директно от:

a)

съответните финансови институции,

б)

холдингови дружества или клонове на съответна финансова институция,

в)

нерегулирани оперативни структури в рамките на дадена финансова група или конгломерат, които са значими за финансовите дейности на съответните финансови институции.

Адресатите на подобно искане незабавно предоставят на Органа ясна, точна и пълна информация.“;

в)

добавя се следния параграф:

„7a.   Ако адресатите на дадено искане по параграф 6 не предоставят ясна, точна и пълна информация незабавно, Органът уведомява Европейската централна банка, когато това е приложимо, и съответните органи в съответните държави-членки, които в съответствие с националното законодателство си сътрудничат с Органа, с оглед гарантиране на пълен достъп до информацията и до всички документи, счетоводни книги и записи, до които адресатите разполагат със законен достъп, с цел проверка на информацията.“;

19)

член 36 се изменя, както следва:

a)

в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:

„Ако Органът не предприеме действие в отговор на препоръка, той излага пред Съвета и пред ЕССР мотивите си да не предприема действия. ЕССР уведомява Европейския парламент за това в съответствие с член 19, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 1092/2010.“;

б)

в параграф 5 третата алинея се заменя със следното:

„Когато компетентният орган в съответствие с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1092/2010 уведомява Съвета и ЕССР относно предприетите действия в отговор на препоръка, той взема надлежно под внимание мненията на Съвета на надзорниците и уведомява също така и Комисията.“;

20)

член 37 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 втората алинея се заменя със следното:

„Групата на участниците в банковия сектор заседава по собствена инициатива, когато е необходимо, но във всички случаи най-малко четири пъти годишно.“;

б)

в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

„4.   Органът предоставя цялата необходима информация при спазване на професионална тайна съгласно член 70 и осигурява подходящо секретарско обслужване за Групата на участниците в банковия сектор. На членовете на Групата на участниците в банковия сектор, представляващи организации с нестопанска цел, с изключение на представителите на сектора, се предоставят подходящи компенсации. Тези компенсации са най-малко еквивалентни на ставките за възстановяване на разходи на длъжностните лица съгласно дял V, глава 1, раздел 2 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (9) (Правилника за длъжностните лица). Групата на участниците в банковия сектор може да създава работни групи по технически въпроси. Мандатът на членовете на Групата на участниците в банковия сектор е две години и половина, след което се провежда нова процедура за избор.

21)

член 40 се изменя, както следва:

a)

в параграф 1 буква г) се заменя със следното:

„г)

един представител, определен от надзорния съвет на Европейската централна банка, без право на глас;“;

б)

Вмъква се следният параграф:

„4a.   По време на разискванията, които не се отнасят до отделни финансови институции, както това е предвидено в член 44, параграф 4, представителят, определен от надзорния съвет на Европейската централна банка може да бъде придружаван от представител на Европейската централна банка, който разполага с експертни познания в областта на задачите на централните банки.“;

22)

в член 41, параграфи 2, 3 и 4 се заменят със следното:

„1a.   За целите на член 17 Съветът на надзорниците свиква независима група, която се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които не са представители на компетентния орган, обвинен в нарушаване на правото на Съюза, и които нямат никакъв интерес, свързан с този въпрос, или преки връзки със съответния компетентен орган.

Всеки член на групата има един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.“;

2.   За целите на член 19 Съветът на надзорниците свиква независима група, която се състои от председателя на Съвета на надзорниците и шестима други членове, които не са представители на компетентните органи — страни в разногласията, и които нямат никакъв интерес, свързан с този конфликт, или преки връзки със съответните компетентни органи.

Всеки член на групата има един глас.

Решенията на групата се вземат, когато най-малко четирима от членовете гласуват в полза на решението.

3.   Групите, посочени в настоящия член предлагат решения съгласно член 17 или член 19 за окончателно приемане от Съвета на надзорниците.

4.   Съветът на надзорниците приема процедурен правилник за групите, посочени в настоящия член.“;

23)

в член 42 се добавя следният параграф:

„Параграфи 1 и 2 не засягат задачите, възложени на Европейската централна банка с Регламент (ЕС) № 1024/2013.“;

24)

член 44 се изменя, както следва:

a)

параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Съветът на надзорниците взема решения с обикновено мнозинство от членовете си. Всеки член има един глас.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, по отношение на актовете, посочени в членове 10—16, и мерките и решенията, приети съгласно член 9, параграф 5, трета алинея и глава VI, Съветът на надзорниците взема решения с квалифицирано мнозинство от членовете си, както е определено в член 16, параграф 4 от Договора за Европейския съюз и в член 3 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, което включва най-малкото обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на държавите-членки, които са участващи държави-членки според определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 („участващи държави-членки“) и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на държавите-членки, които не участват според определението в член 2, точка 1 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 („неучастващи държави-членки“).

По отношение на решенията в съответствие с членове 17 и 19, предложеното от групата решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците с право на глас, което включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави-членки и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави-членки.

Чрез дерогация от третата алинея, от датата, на която четири или по-малко членове с право на глас са от компетентните органи на неучастващи държави-членки, предложеното от групата решение се приема с обикновено мнозинство от членовете на Съвета на надзорниците с право на глас, включващо най-малко един глас на членовете от компетентните органи на неучастващите държави-членки.

Всеки член с право на глас има един глас.

Съветът на надзорниците се стреми към постигане на единодушие по отношение на състава на групата по член 41, параграф 2. При липсата на единодушие решенията на Съвета на надзорниците се вземат с мнозинство от три четвърти от неговите членове с право на глас. Всеки член с право на глас има един глас.

По отношение на решенията, приемани по член 18, параграфи 3 и 4, и чрез дерогация от първа алинея от настоящия параграф, Съветът на надзорниците приема решения с обикновено мнозинство от неговите членове с право на глас, което включва обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на участващите държави-членки, и обикновено мнозинство от неговите членове от компетентните органи на неучастващите държави-членки.”;

б)

параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Членовете, които не разполагат с право на глас, и наблюдателите, с изключение на председателя, изпълнителния директор и представителя на Европейската централна банка, номиниран от нейния надзорния съвет, не присъстват на разискванията в рамките на Съвета на надзорниците, свързани с отделни финансови институции, освен ако в член 75, параграф 3 или в актовете, посочени в член 1, параграф 2, не е предвидено друго.“;

в)

добавя се следният параграф:

„4a.   Председателят на Органа има правомощието да свиква гласуване във всеки един момент. Без да се засяга това правомощие и ефективността на процедурите на Органа за вземане на решения, Съветът на надзорниците на Органа се стреми към постигане на консенсус при вземане на решения.“;

25)

в член 45, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:

„Мандатът на членовете, избрани от Съвета на надзорниците, е две години и половина. Този мандат може да бъде подновен еднократно. Съставът на Управителния съвет е балансиран и пропорционален и отразява състава на Съюза като цяло. Управителният съвет включва най-малко двама представители на неучастващи държави-членки. Мандатите се застъпват и се прилагат подходящи правила за ротация.“;

26)

в член 47, параграф 4 се заменя със следното:

„4.   Управителният съвет приема плана за политиката на Органа относно персонала, както и необходимите мерки за прилагане на Правилника за длъжностните лица, съгласно член 68, параграф 2.“;

27)

вмъква се следният член:

„Член 49а

Разходи

Председателят публично оповестява проведените срещи и оказания му прием. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

28)

вмъква се следният член:

„Член 52а

Разходи

Изпълнителният директор публично оповестява проведените срещи и оказания му прием. Разходите се отчитат публично в съответствие с Правилника за длъжностните лица.“;

29)

в член 63 параграф 7 се заличава.

30)

в член 81 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Във връзка с прекия надзор над институции или инфраструктури от паневропейски мащаб Комисията изготвя годишен доклад относно уместността на поверяването на Органа на допълнителни надзорни отговорности в тази област, като отчита пазарните тенденции, стабилността на вътрешния пазар и сближаването на Съюза като цяло.“;

31)

вмъква се следният член:

„Член 81а

Преглед на процедурата на гласуване

От датата, на която броят на неучастващите държави-членки достигне четири, Комисията преразглежда процедурата на гласуване, описана в членове 41 и 44, и докладва относно функционирането на процедурата за гласуване на Европейския парламент, Европейския съвет и Съвета, като отчита целия опит, натрупан при прилагането на настоящия регламент.“.

Член 2

Без да се засяга член 81 от Регламент (ЕО) № 1093/2010, Комисията публикува до 31 декември 2015 г. доклад за прилагането на разпоредбите на настоящия регламент по отношение на:

а)

състава на Управителния съвет; както и

б)

състава на независимите групи, посочени в член 41 от Регламент (ЕС) 1093/2010, подготвящи решенията за целите на членове 17 и 19 от посочения регламент;

В доклада се взема предвид по-специално всяка промяна в броя на участващите държави-членки и се проучва дали с оглед на тази промяна са необходими допълнителни изменения на въпросните разпоредби, за да се гарантира, че решенията на ЕБО се вземат в интерес на поддържането и укрепването на вътрешния пазар на финансови услуги.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 22 октомври 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6.

(2)  ОВ C 11, 15.1.2013 г., стр. 34.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 септември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 15 октомври 2013 г.

(4)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (Виж страница 63 от настоящия брой на Официален вестник.)

(5)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.

(6)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338.

(8)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 29.10.2013, стр. 63)“;

(9)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.“;


Top